Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2014
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku - Rocznik 2014, menu 310, artykuł 7089 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2014

UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 16 września 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/404/2014
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 16 września 2014 roku


w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Września


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku - o samorządzie gminnym - (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - z późn.zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku - o podatkach i opłatach lokalnych - (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Września, do których ma zastosowanie Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L nr 352 z dnia 24 grudnia 2013 roku).


§ 1.
1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym, usługowym w wyniku, których utworzone zostaną nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją, z wyłączeniem działalności: handlowej, stacji paliw, działalności instytucji finansowych i bankowych oraz działalności w zakresie wynajmu lub dzierżawy nieruchomości na terenie Gminy Września.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o „nowej inwestycji" - należy przez to rozumieć:
1) nowo wybudowane lub rozbudowane budynki lub ich części - oddane do użytkowania po 1 stycznia 2014 roku,
2) nowo nabyte budynki - nabyte po 1 stycznia 2014 roku,
3) budynki zaadaptowane na prowadzenie działalności gospodarczej, które wcześniej nie były wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej - zaadaptowane na prowadzenie działalności po 1 stycznia 2014 roku.
3. Ilekroć w uchwale jest mowa o utworzeniu nowych miejsc pracy - należy przez to rozumieć: przyrost zatrudnienia w stosunku do średniego poziomu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy poprzedzających zakończenie nowej inwestycji, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku nowych przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku w okresie krótszym niż 12 miesięcy uwzględnia się okres krótszy od wymaganego, to jest maksymalnie możliwy do wykazania.

§ 2.
1. Zwolnienie o którym mowa w § 1 ust.1 niniejszej uchwały przysługuje na okres:
1) 1 roku - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 10 miejsc pracy,
2) 2 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 30 miejsc pracy,
3) 3 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 100 miejsc pracy,
4) 4 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 200 miejsc pracy
5) 5 lat - jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono co najmniej 300 miejsc pracy.
2. Zwolnienie z podatku przysługuje, jeżeli zwiększony poziom zatrudnienia zostanie utrzymany przez okres zwolnienia oraz przez kolejne 12 miesięcy.
3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją uważa się za spełniony w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy w okresie:
1) 12 miesięcy poprzedzających datę rozpoczęcia realizacji nowej inwestycji,
2) trwania realizacji nowej inwestycji,
3) 12 miesięcy od dnia zakończenia realizacji nowej inwestycji.

§ 3.
1.Zwolnienie o którym mowa w § 1 ust.1 niniejszej uchwały przysługuje od momentu powstania obowiązku podatkowego.
2.W przypadku zmiany stanu zatrudnienia w okresie trwania zwolnienia z podatku od nieruchomości, poprzez jego zwiększenie i przekroczenie kolejnego progu, okres zwolnienia wydłuża się do okresu wskazanego w danej kategorii zwolnienia.
3. W przypadku o którym mowa w ust. 2 warunek zwiększenia poziomu zatrudnienia uważa się za spełniony, jeżeli nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją powstaną w okresie trwania zwolnienia.
4. W przypadku zmiany stanu zatrudnienia w okresie trwania zwolnienia z podatku od nieruchomości lub w okresie 12 miesięcy po jego zakończeniu poprzez jego zmniejszenie do poziomu wskazanego w danym progu przedsiębiorca korzysta z okresu zwolnienia określonego niższą kategorią.
5. W przypadku o którym mowa w ust. 4 przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości za okres w którym korzystał ze zwolnienia począwszy od zakończenia okresu zwolnienia określonego w § 2 niniejszej uchwały.
6. Przedsiębiorca, który nie dopełnił warunków określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 niniejszej uchwały traci prawo do zwolnienia począwszy od momentu powstania obowiązku podatkowego.

§ 4
Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ udzielający pomocy o utracie warunków zwolnienia, o zmianie mającej wpływ na okres zwolnienia oraz o zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących tę utratę lub zmianę.

§ 5
Przedsiębiorca zobowiązany jest przedłożyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Września następujące dokumenty:
1) oświadczenia o poziomie zatrudnienia ze wskazaniem daty rozpoczęcia i zakończenia nowej inwestycji - na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały 
2) informacji i zaświadczeń o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku - o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 roku, Nr 59, poz. 404 - ze zm.),
3) kserokopii deklaracji ZUS potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę potwierdzających stan zatrudnienia.

§ 6
Przedsiębiorca w okresie korzystania ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały zobowiązany jest do przedłożenia do 31 stycznia każdego roku podatkowego następującego po roku w którym korzystał ze zwolnienia następujących dokumentów:
1) oświadczenia o poziomie zatrudnienia powstałego w związku z realizacją nowej inwestycji - na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2) kserokopii deklaracji ZUS potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę potwierdzających stan zatrudnienia,
3) informacji i zaświadczeń o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku - o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 roku, Nr 59, poz. 404 - ze zm.).

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 9
Uchwała obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bożena Nowacka

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2014-09-18 przez
udostępniono
2014-09-18 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-13 12:12 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
476
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.