Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XVI/233/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku - Rocznik 2016, menu 308, artykuł 4165 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2016

Uchwała Nr XVI/233/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku

Uchwała Nr XVI/233/2016

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 30 maja 2016 r.

 


w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnia się:

1. odbiór wytworzonych w gospodarstwach domowych odpadów komunalnych:

1) bezpośrednio z terenu nieruchomości:

a) zmieszanych odpadów komunalnych,
b) tworzyw sztucznych, szkła, papieru i metalu;

2) w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

a) tworzyw sztucznych,
b) szkła,
c) papieru,
d) metalu,
e) opakowań wielomateriałowych,
f) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,
g) odpadów zielonych, 
h) przeterminowanych leków i chemikaliów,
i) zużytych baterii i akumulatorów,
j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
l) zużytych opon,
m) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne;

2. 1)odpady wymienione w ust. 1 pkt 2 lit a-l odbierane są bez ograniczenia w zamian za pobraną od mieszkańców opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) odpady, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 lit m - odbierane są bezpłatnie w ilości do 500l na każdą nieruchomość raz na rok.

3) wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w:

1.pojemniki/kontenery służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych i pojemniki służące do zbierania szkła, tworzyw sztucznych, papieru i metalu oraz ich utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – dotyczy zabudowy wielorodzinnej,
2.pojemniki/kontenery służące do zbierania odpadów komunalnych oraz ich utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – dotyczy zabudowy jednorodzinnej,
3.worki służące do zbierania szkła, tworzyw sztucznych, papieru i metalu – dotyczy zabudowy jednorodzinnej.

§ 2. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów, z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:

1. zmieszane odpady komunalne:

1) na terenie miasta:

a)w centrum miasta - w rozumieniu Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września – raz w tygodniu,
b)w zabudowie jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie,
c)w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w tygodniu, zgodnie z harmonogramem wywozu ustalonym przez podmiot odbierający odpady;

2) na terenach wiejskich - raz na dwa tygodnie bez względu na typ zabudowy;

2. odpady selektywnie zbierane: tworzywa sztuczne, szkło, papier i metal:

a)w zabudowie jednorodzinnej - raz na miesiąc,
b)w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz na miesiąc, zgodnie z harmonogramem wywozu ustalonym przez podmiot odbierający odpady.

§ 3. Sposób świadczenia usług przez Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych został określony w Regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Przeterminowane leki można również przekazać do specjalistycznych pojemników, znajdujących się w aptekach. Wykaz aptek wraz z ich lokalizacją gmina podaje poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.
2.Zużyte baterie można również przekazać do specjalistycznych pojemników, znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej, szkołach itp.
§ 5. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub przez prowadzącego Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, właściciele nieruchomości mogą zgłosić ten fakt w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości:
1)pisemnie - na adres Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,
2)drogą elektroniczną - na adres wrzesnia@wrzesnia.pl,
3)telefonicznie - pod numer: 61 640 40 40,
4)ustnie - w siedzibie Urzędu.

2. Dokonując zgłoszenia należy podać w szczególności adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia nieprawidłowości, opis nieprawidłowości oraz w miarę możliwości przedstawić dowody potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości (zdjęcia, filmy)

§ 6. Traci moc uchwała nr XX/262/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 r., poz. 2666) oraz uchwała Nr XX/263/2013 Rady Miejskiej we Września z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 r., poz. 2667).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

/-/ Waldemar Grześkowiak

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Metryka

sporządzono
2016-06-06 przez
udostępniono
2016-06-06 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-29 12:30 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
261
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.