BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14460745
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zgromadzenia publiczne
Zgromadzenia publiczneZamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia.


1. Organizator zgromadzenia zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia:

1) w postępowaniu zwykłym Urząd Miasta i Gminy we Wrześni w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia,


2) w postępowaniu uproszczonym zawiadamia się Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, przy czym organizatorem takiego zgromadzenia może być wyłącznie osoba fizyczna.

2. Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ul. Chopina 9 pokój nr 20 ( w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).


Tryb zgłaszania zgromadzenia publicznego:POSTĘPOWANIE ZWYKŁE:

1. Pobierz i wypełnij zawiadomienie,

2. Wydrukuj zawiadomienie i je podpisz.

3. Złóż zawiadomienie (wraz z podpisanym oświadczeniem przewodniczącego zgromadzenia, jeśli jest nim inna osoba niż organizator) wraz ze zdjęciem przewodniczącego zgromadzenia w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1 lub dokumenty prześlij faksem na numer 61 640 40 44 albo zeskanuj dokumenty i prześlij je pocztą elektroniczną na podany adres e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl


4. Otrzymasz pisemną informację o terminie odbioru identyfikatora przewodniczącego zgromadzenia.

Nieuzupełnienie braków formalnych (tj. np. braku którejkolwiek ze wymaganych informacji) w terminie 6 dni przed datą zgromadzenia oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.


POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE (gdy planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji)


1. Pobierz i wypełnij zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - postępowanie uproszczone,

2. Wydrukuj zawiadomienie i je podpisz.

3. Zeskanuj zawiadomienie i prześlij pocztą elektroniczną na adres: e-mail: czk@poznan.uw.gov.pl


lub

1. Zadzwoń do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu , tel. 61 854 99 00

2. W zawiadomieniu podaj następujące dane:


- imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL), adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontaktu z nim;


- datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;


- ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.


Niepodanie w złożonym zawiadomieniu wszystkich informacji wymaganych przepisami oznacza, że zawiadomienie jest prawnie nieskuteczne.

Opłaty skarbowe:


1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym nie wymaga uiszczania opłaty skarbowej.

Wydawanie decyzji w sprawie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego:Tylko w przypadku wydania decyzji o zakazie przeprowadzenia zgromadzenia publicznego organ gminy wydaje zakaz przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. Organ gminy, po wydaniu decyzji o zakazie zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie tę decyzję na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu.


Tryb odwoławczy:


Do Sądu Okręgowego w Poznaniu w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.


Uwagi:

1. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:

a) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;

b) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13.


Zgromadzenie spontaniczne, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej, nie podlega obowiązkowi zawiadomienia.


Informacja na temat organizacji zgromadzeń cyklicznych.

 

 

Informacja o trybie składania do wojewody wielkopolskiego wniosków o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń

 

Zgodnie z art. 26a ust. 1, ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.) organem wyrażającym zgodę na cykliczne zgromadzenia jest wojewoda.


 Informacja na temat organizacji zgromadzeń cyklicznych. 

 Informacja o trybie składania do wojewody wielkopolskiego wniosków o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń

Zgodnie z art. 26a ust. 1, ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.) organem wyrażającym zgodę na cykliczne zgromadzenia jest wojewoda.

1.   Wymogi konieczne, jakie muszą zostać spełnione do wystąpienia z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń:

•   Ten sam organizator zgromadzeń;

•   To samo miejsce lub ta sama trasa przejścia;

•   Co najmniej 4 razy w roku wg opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych;

•   Tego rodzaju wydarzenia odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat.

2.   Termin składania wniosku – nie później niż na 7 dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzeń.

3.   We wniosku do wojewody organizator zgromadzenia podaje:

•   Uzasadnienie celu cyklicznego organizowania zgromadzeń;

•   Dane organizatora zgromadzeń:

•   imię i nazwisko;

•   numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;

•   adres do korespondencji;

•   adres poczty elektronicznej;

•   numer telefonu kontaktowego.

•   Dane organizatora zgromadzeń – w przypadku, gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja:

•   nazwa;

•   adres siedziby;

•   imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora:

•   numer PESEL (albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL);

•   adres do korespondencji;

•   adres poczty elektronicznej;

•   numer telefonu kontaktowego.

•   Dane przewodniczącego zgromadzeń:

•   imię i nazwisko;

•   numer PESEL (albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL);

•   adres do korespondencji;

•   adres poczty elektronicznej;

•   numer telefonu kontaktowego.

•   Informacje o zgromadzeniach:

•   cel, w tym wskazanie spraw publicznych, których mają dotyczyć zgromadzenia;

•   daty, godziny i miejsce rozpoczęcia;

•   przewidywane czasy trwania;

•   przewidywana liczba uczestników;

•   ewentualna trasa przejścia, ze wskazaniem miejsca zakończenia;

•   informacja o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator je zaplanował.

4.   Do wniosku organizator dołącza:

•   Pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

•   Zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

•   Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń w wysokości 10 zł.

5.   Za wydanie decyzji na cykliczne organizowanie zgromadzeń należy zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635) uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Poznania nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763, tytułem „opłata skarbowa za wydanie decyzji na cykliczne organizowanie zgromadzeń” wraz z podaniem imienia i nazwiska organizatora zgromadzeń.
W przypadku zaś, gdy organizator występuje przez pełnomocnika, to zgodnie z art. 33 § 3 i 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, pełnomocnik dołącza do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy.
Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa wynosi 17 zł. (część IV załącznika do ustawy o opłacie skarbowej). I należy ją wnieść w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek bankowy, zgodnie z informacjami wskazanymi wyżej.

6.   Wnioski spełniające przedstawione wyżej wymagania należy składać w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (wyraźnie wskazując Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, jako adresata):

•   Za pośrednictwem poczty na adres: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań;

•   Osobiście - al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, bud. C, III piętro. Pok. 305;

•   Na adres e-mail: czk@poznan.uw.gov.pl (link wysyła e-mail);

•   Fax – 61 854 99 20.

7.   Osoba prowadząca sprawę:

•   Inspektor Wojewódzki - Grzegorz Demboryński;

•   Oddział Planowania Cywilnego;

•   tel. 61 854 9948;

•   e-mail – gdemborynski@poznan.uw.gov.pl (link wysyła e-mail)

8.   Jednocześnie z wydaniem decyzji w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń, Wojewoda Wielkopolski udostępnia informację o miejscu i terminach zgromadzeń organizowanych cyklicznie w Biuletynie Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Informuje również o wydaniu decyzji organ gminy, na terenie, której ma się odbyć zgromadzenie cykliczne (art. 26b ust. 2 Prawo o zgromadzeniach).

9.   Odwołanie od decyzji Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy, na obszarze, której ma być zorganizowane zgromadzenie w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji (art. 16 ust. 1 w związku z art. 26e ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach).

10. Na podstawie decyzji Wojewody, zgodnie z art. 26d ustawy Prawo o zgromadzeniach, zgromadzenia organizowane cyklicznie mogą odbywać się w okresie nie dłuższym niż 3 lata od przeprowadzenia pierwszego z cyklu zgromadzeń.

11. Na mocy art. 26c ust. 1 ustawy Prawo o zgromadzeniach, Wojewoda wydaje decyzję o cofnięciu zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń na wniosek:

•   Organizatora lub

•   Jeżeli co najmniej dwukrotnie, w terminach określonych w terminarzu, o którym mowa w art. 26a ust. 1, nie zostały one zorganizowane. Przy czym, zgodnie z art. 26 c ust. 2 powyższej ustawy, przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli zgromadzenie nie mogło zostać zorganizowane z przyczyn niezależnych od organizatora.

 

 

 Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1485 z późn. zm.)


Załączniki do pobrania:

1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym wraz z oświadczeniem przewodniczącego

zgromadzenia

2. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym postępowanie uproszczone

3. Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach

4. Wniosek o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń.

5. Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia cyklicznego

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
18930_grafika
Wykaz zgłoszonych zgromadzeń publicznych
.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.