Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Informacje o podatkach lokalnych Indywidualne interpretacje podatkowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Indywidualna interpretacja podatkowa z dnia 10.09.2021 r. - Indywidualne interpretacje podatkowe, menu 460, artykuł 10143 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Indywidualne interpretacje podatkowe

Indywidualna interpretacja podatkowa z dnia 10.09.2021 r.

Rodzaj dokumentuInterpretacja indywidualna
SygnaturaWP.310.1.2021
Data10.09.2021 r.
AutorBurmistrz Tomasz Kałużny
Istota interpretacjiZwolnienie z podatku od nieruchomości na mocy Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XXVIII/345/2014
Z interpretacji indywidualnej usunięto dane identyfikujące wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji zgodnie z art. 14i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

UWAGA: interpretacja uchylona wyrokiem I SA/Po 948/21 z dnia 26.04.2022 r.

 

 

 

 

INDYWIDUALNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

 


Burmistrz Miasta i Gminy Września działając na podstawie art. 14j oraz art. 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 poz. 1540– tekst jednolity) w związku z wnioskiem ….. z dnia 8 czerwca 2021r. (data wpływu do tut. Urzędu: 14.06.2021r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości

 


uznaje stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

 


UZASADNIENIE

W dniu: 14 czerwca 2021r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek …. o wydanie interpretacji podatkowej dotyczącej § 4 ust. 4 Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr XXVIII/345/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku w związku z § 10 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

 


Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Czy w świetle niezgłoszenia zamiaru i nie korzystania z pomocy na utworzenie nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją,.... w świetle przepisu § 10 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia obowiązana utrzymać jest utworzone miejsca pracy przez okres 5 lat od dnia ich utworzenia?

 


Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

…… w związku z realizowaną nową inwestycją zamierzała skorzystać z pomocy regionalnej udzielanej przez Gminę Września na podstawie przepisów Uchwały. W tym celu VW przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji dokonał odpowiedniego zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy regionalnej na podstawie § 4 ust. 1 Uchwały.

Zgodnie z zgłoszeniem z dnia 16.06.2014r. ….. zamierzała skorzystać z pomocy na wspieranie nowej inwestycji.

…... nie zgłosiła zamiaru korzystania z pomocy na utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

 


Stanowisko Wnioskodawcy

Zgodnie z przepisem § 10 rozporządzenia:

1. Warunkiem udzielenia pomocy jest:

1) dokonanie, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, zgłoszenia właściwemu organowi podatkowemu zamiaru korzystania z pomocy, w trybie i formie określonych uchwałą rady gminy, o której mowa w § 1 ust.1, zwanego dalej „zgłoszeniem”;

2) zobowiązanie się przedsiębiorcy do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, przy czym przez środki własne lub pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych – w przypadku pomocy, o której mowa w § 5 pkt 1;

3) utrzymanie inwestycji w danym regionie przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia zakończenia jej realizacji;

4) utworzenia nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od dnia zakończenia inwestycji i utrzymania zatrudnienia na poziomie nie niższym niż średnia z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy oraz utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy, w związku z którymi została udzielona pomoc, przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia ich utworzenia – w przypadku pomocy, o której mowa w § 5 pkt 2.

§ 5 Rozporządzenie stanowi, że udzielana pomoc może być obliczana w odniesieniu do:

1) kosztów inwestycji w środki trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne, które są związane z realizacją nowej inwestycji, lub

2) kosztów utworzenia miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji.

 


W § 4 ust. 4 Uchwała stanowi natomiast, że Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na podstawie niniejszej uchwały zobowiązany jest do utworzenia nowych miejsc pracy w okresie i utrzymanie zatrudnienia na poziomie wskazanym w § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.

 


W ramach podsumowania Wnioskodawca podał:

W opinii ….., jeżeli nie korzystała ona z pomocy na utworzenie nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją i pomoc nigdy nie była obliczana w oparciu o koszty utworzenia nowych miejsc pracy, w świetle przepisu § 10 ust. 4 pkt 4 Rozporządzenia, Spółka nie ma obowiązku utrzymywania zatrudnienia na poziomie 2000 nowych pracowników …….., na terenie Gminy Września przez okres 5 lat od zakończenia inwestycji.

 


Zdaniem organu wydającego interpretację:

 


Na wstępie należy wskazać, iż przywołany przez …... przepis § 4 ust. 4 Uchwały Nr XXVIII/345/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia "Programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Września" w brzmieniu: “Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na podstawie niniejszej uchwały zobowiązany jest do utworzenia nowych miejsc pracy w okresie i utrzymanie zatrudnienia na poziomie wskazanym w § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia”- nie ma zastosowania, gdyż w stanie prawnym obowiązującym począwszy od 27 czerwca 2014r. uchwałą Nr XXXIII/393/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/345/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz.Urz. woj.Wlkp. z dnia 12.06.2014r. poz. 3563) w sprawie: wprowadzenia "Programu pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom inwestującym na terenie Gminy Września" został zmieniony na zapis o treści: "Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na podstawie niniejszej uchwały zobowiązany jest do utworzenia nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od dnia zakończenia inwestycji i utrzymania zatrudnienia na poziomie nie niższym niż średnia z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy oraz utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy przez okres co najmniej 5 lat od dnia ich utworzenia”. Zatem przywołany przez ….. przepis nie obowiązuje od 27.06.2014r.

Tym samym przedmiotowa uchwała w skutek powyższej zmiany nie przywołuje już zapisów § 10 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. z 2008 r. Nr 146, poz. 927 z późn. zm.), lecz określa w sposób bezpośredni warunek utrzymania miejsc pracy.

 


Powyższe stanowisko organu podatkowego potwierdzone zostało w poniższych rozważaniach:

 

Intencją i zamiarem podjęcia przedmiotowej uchwały było zgodnie z treścią § 1 ust. 1 zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiących nowe inwestycje, w wyniku których utworzone zostaną nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją na terenie Gminy Września. Z kolei warunkiem skorzystania ze zwolnienia było utworzenie na poziomie wskazanym w treści ww. Uchwały określonej liczby nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od dnia zakończenia inwestycji a także ich utrzymanie przez wskazany w treści uchwały czas.

Treść zapisów uchwały była znana... począwszy od daty zgłoszenia zamiaru skorzystania ze zwolnienia (16.06.2014r.) - i to jeszcze przed rozpoczęciem realizacji inwestycji - a także w czasie trwania korzystania przez …. ze zwolnienia z podatku do nieruchomości. …. w tym czasie nie sygnalizował organowi podatkowemu, iż nie dochowa warunków uchwały w kwestii dalszego utrzymania zatrudniania. Warunki korzystania ze zwolnienia zostały tak sformułowane by w zamian za zwolnienie z podatku od nieruchomości zachęcić przedsiębiorców do zainwestowania na terenie Gminy Września lecz pod warunkiem stworzenia nowych miejsca pracy oraz ich utrzymania przez określony czas. Ideą uchwały była aktywizacja miejscowego rynku pracy i to w dłuższej perspektywie czasowej. Trudno bowiem sobie wyobrazić, by uchwałodawca „zaoferował” inwestorom zwolnienie z podatku tylko w zamian za zrealizowanie inwestycji i utworzenia związanych z nią nowych miejsc pracy, po czym po spełnieniu ów warunków założył/ zezwolił na możliwość (w krótkiej perspektywie czasowej) likwidacji miejsc pracy np. poprzez zwolnienie pracowników czy też przeniesienie ich na inny niż lokalny rynek pracy. Takie założenie czyniło by zapisy uchwały pozornymi a także stwarzało niebezpieczeństwo stosowania praktyki przenoszenia wcześniej zatrudnionych pracowników na inne rynki pracy (gdzie utworzono inwestycje ) w celu ponownego skorzystania (lecz na innym terenie ) z ulg podatkowych. Uchwała zakładała by wskutek realizacji inwestycji utworzyć miejsca pracy i je utrzymać przez określony czas. Był to warunek łączny, który przedsiębiorca zgłaszający zamiar skorzystania z uchwały musiał spełnić by korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.

W tym miejscu dodatkowo należy wskazać, iż uchwała zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2021.743 t.j. z dnia 2021.04.22) została zgłoszona do Prezesa  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a nadto do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która badała przedmiotową uchwałę, a także jej nowelizację i uznała ją za zgodną z prawem.

 

POUCZENIE

 


Na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi z powodu jej niezgodności z prawem.

Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu podatkowego, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu lub podjęciu innej czynności do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2019r. poz. 2325 ze zm.)

Skargę wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 i art. 54 § 1 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 2 ww. ustawy).

Metryka

sporządzono
2021-09-10 przez Julita Zdziennicka
udostępniono
2022-12-27 09:10 przez Walkowska Agata
zmodyfikowano
2022-12-27 09:18 przez Walkowska Agata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
52
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.