Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne Przetargi 2014 - archiwum
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku - Przetargi 2014 - archiwum, menu 324, artykuł 7060 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Przetargi 2014 - archiwum

Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Września

 

ul. Ratuszowa 1

 

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 5.186.000 euro

 

Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych

i lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2015

 

CPV: 45.45.30.00-0, 50.70.00.00-2

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Okres obowiązywania umowy: do 31 grudnia 2015 roku

 

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

 

a) sprawy merytoryczne: Eugeniusz Staszak - Inspektor Wydz. Gospodarki Mieszkaniowej tel. 61 640-39-94,

 

b) sprawy proceduralne: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień Publicznych tel. 61 640-41-51Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych tel. 61 640 41 52.

 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem pod numerem 61 640-40-44 lub drogą elektroniczną przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

 

Wadium: 10.000 złotych

 

Otwarcie ofert nastąpi 2 grudnia 2014 roku

 

w siedzibie Zamawiającego o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 2 grudnia 2014 roku do godz. 10.45.

 

 

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

 

Cena - 95 %

 

Gwarancja - 5%

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał roboty budowlane, remontowe, konserwacyjne o wartości łącznej nie mniejszej niż 300.000 złotych brutto, w tym co najmniej 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 100.000 złotych brutto z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, której to osobie zostanie powierzona funkcja kierownika robót. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów i nadające takie same uprawnienia jak określone wyżej. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).

 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, że posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 200.000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych),

 

5) udzielą na wykonane roboty budowlane gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

 

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

 

3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego o którym mowa w ust. 2 winno być złożone w formie oryginału.

 

4. Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 

5. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

spełnia / nie spełnia.

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

pod numerem 377104 - 2014 w dniu 17.11.2014 r.

Metryka

sporządzono
2014-11-17 przez Tomasz Koralewski
udostępniono
2014-11-17 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-13 09:38 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1460
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.