Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne Przetargi 2014 - archiwum
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza" - Przetargi 2014 - archiwum, menu 324, artykuł 7057 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Przetargi 2014 - archiwum

Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem biuletynu informacyjnego "Wieści z Ratusza"

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 207.000 euro na:

 

Wykonanie usługi poligraficznej związanej z drukiem i składem

biuletynu informacyjnego „Wieści z Ratusza"

 

CPV: 79.81.00.00-5

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Czas trwania zamówienia: 31 grudnia 2015 roku

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami są:

Szymon Krajniak - Kierownik Ref. Promocji pok. 34 tel. 061 64-41-61

Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień publicznych pok. 13, tel. 061 640-41-51

Monika Musielak - referent ds. Zamówień publicznych tel. 61 640-41-52 oraz email: przetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać 
w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami zamieszczony poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 9 grudnia 2014 r w siedzibie Zamawiającego

 

pok. nr 10 o godz. 11:00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia grudnia 2014 r. do godz. 10:45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

 

CENA - 100 %

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej 2 (dwie) usługi poligraficzne o wartości nie mniejszej niż 30.000 zł brutto każda z podaniem ich wartości, przedmiotu (zakresu), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

5) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego o którym mowa w ust. 2 winno być złożone w formie oryginału.

4. Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 
394820-2014 w dniu 02.12.2014 r.

Metryka

sporządzono
2014-12-02 przez Monika Musielak
udostępniono
2014-12-02 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-13 09:35 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1505
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.