Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne Przetargi 2014 - archiwum
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku - Przetargi 2014 - archiwum, menu 324, artykuł 7056 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Przetargi 2014 - archiwum

Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 207.000 euro

Utrzymanie terenów zieleni w Gminie Września w 2015 roku

 

Część 1 - obszar miasta z Parkiem im. Dzieci Wrzesińskich oraz Parkiem im.

 

Marszałka J. Piłsudskiego wraz ze skwerami zielonymi, gminnymi

boiskami oraz gminnymi placami zabaw znajdujących się na terenie miasta

 

Część 2 - teren poza granicami miasta (teren gminy)

 

Część 3 - pasy zieleni znajdujące się w drogach gminnych na terenie miasta

 

CPV: 77.31.30.00-7, 77.31.41.00-5, 77.31.00.00-6, 77.34.00.00-5, 90.60.00.00-3

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Czas realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

 

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

a) sprawy merytoryczne: Marek Przyjemski - Kierownik Ref. Komunalnego tel. 61 640-40-61,

b) sprawy proceduralne: Tomasz Koralewski - Kierownik Ref. Zamówień Publicznych tel. 61 640-41-51,Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych tel. 61 640 41 52.

 

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem pod numerem 61 640-40-44 lub drogą elektronicznąprzetarg@wrzesnia.pl

 

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

 

Wadium: część 1 - 8.000 złotych, część 2 - 2.000 złotych, część 3 - 1.000 zł

 

Otwarcie ofert nastąpi 10 grudnia 2014 roku

 

w siedzibie Zamawiającego o godz. 11.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 10 grudnia 2014 roku do godz. 10.45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

 

Cena - 100 %

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonania określonych działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) posiadają niezbędną wiedzę doświadczenie - Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi związane z całoroczną pielęgnacją i kształtowaniem terenów zieleni (utrzymanie terenów zieleni):

  • część 1 - o wartości łącznej minimum 300.000,00 zł brutto, w tym 1 usługą prowadzoną na terenie objętym nadzorem konserwatora zabytków przyrody,

  • część 2 - o wartości łącznej minimum 85.000 zł brutto, w tym 1 usługą prowadzoną na terenie objętym nadzorem konserwatora zabytków przyrody,

  • część 3 - o wartości łącznej minimum 40.000 zł brutto

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których.usługi..zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

3) dysponują odpowiednimi potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia -Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w ofercie wskaże miejsce odbioru odpadów oraz miejsce gromadzenia odpadów pochodzenia roślinnego.

6) Wykonawca zapewnia lokalizację bazy sprzętowo - dyspozycyjnej na terenie Gminy Września wraz ze środkami łączności (telefon stacjonarny, telefon komórkowy, fax oraz skrzynkę e-mail).

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego o którym mowa w ust. 2 winno być złożone w formie oryginału.

4. Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

spełnia / nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 395230-2014 w dniu 02.12.2014 r.

Metryka

sporządzono
2014-12-02 przez Monika Musielak
udostępniono
2014-12-02 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-13 09:34 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1658
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.