Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne Przetargi 2014 - archiwum
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wyjaśnienia SIWZ - Zakup 22 sztuk laptopów - Przetargi 2014 - archiwum, menu 324, artykuł 7052 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Przetargi 2014 - archiwum

Wyjaśnienia SIWZ - Zakup 22 sztuk laptopów

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 207.000 euro na:

Zakup 22 sztuk laptopów

CPV: 30.21.31.00-6

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Czas trwania zamówienia: 29 grudnia 2014 roku

Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

a) sprawy merytoryczne:

Rafał Stobiński - Informatyk UMiG Września (tel. 061 640-41-20),

b) sprawy proceduralne:

Tomasz Koralewski - kierownik Referatu Zamówień Publicznych UMiG Września (tel. 061 640-41-51),Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych UMiG Września tel. 61 640 41 52, email:przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

Otwarcie ofert nastąpi 11 grudnia 2014 r w siedzibie Zamawiającego

 

pok. nr 10 o godz. 11.00

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 11 grudnia 2014 r. do godz. 10.45.

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

Cena - 90 %

 

Gwarancja - 10%

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

3) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia -Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

2. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod numerem 398088-2014 w dniu 04.12.2014 r.

Metryka

sporządzono
2014-12-04 przez Monika Musielak
udostępniono
2014-12-04 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-13 09:31 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1573
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.