Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne Przetargi 2014 - archiwum
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja siwz - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w roz - Przetargi 2014 - archiwum, menu 324, artykuł 7050 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Przetargi 2014 - archiwum

Zmiana terminu składania ofert, modyfikacja siwz - Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym w roz

Burmistrz Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 207.000 euro na:

 

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Września

w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym

i zagranicznym w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe

z dnia 23 listopada 2012 r.

 

CPV: 64.11.00.00-0, 64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Czas trwania zamówienia: od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami są: Iwona Kasprzak -Kierownik Zespołu Gospodarczego UMiG Września tel. 61 640-40-41, Tomasz Koralewski - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych UMiG Września tel. 61 640-41-51Monika Musielak - Referent ds. Zamówień Publicznych UMiG Września tel. 61 640 41 52, email: przetarg@wrzesnia.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Ratuszowa 1 pok. Nr 13 lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

 

Otwarcie ofert nastąpi 15 grudnia 2014 roku

 

w siedzibie Zamawiającego sala sesyjna o godz. 10.00

 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 - biuro obsługi interesanta, do dnia 15 grudnia 2014 r. do godz. 09:45.

 

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:

 

Cena - 90 %

 

Odległość placówki nadzwczo-odbiorczej

od siedziby Zamawiającego - 10%

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadania wpisu do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 poz. 1529),

2) posiadania wiedzy i doświadczenia - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizuje, w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jako generalny wykonawca lub podwykonawca co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, dla jednego podmiotu przez okres co najmniej 12 miesięcy, w tym 1 usługa o wartości brutto nie mniejszej niż 250 000,00 zł.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. dysponują co najmniej 1 (jedną) placówką na terenie miasta Wrześni,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, żeposiada środki finansowe lub/i zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250 000 złotych.

5) nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca zobowiązany będzie, zgodnie z art. 26 pkt. 2a i 2b ustawy PZP, wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, a także złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5, lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: spełnia/ nie spełnia.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

pod numerem 398712-2014 w dniu 4.12.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień

Publicznych pod numerem 405520-2014  w dniu 10.12.2014 r.

Metryka

sporządzono
2014-12-04 przez Tomasz Koralewski
udostępniono
2014-12-04 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-13 09:29 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1164
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.