Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Informacje o podatkach lokalnych Archiwum Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015 - Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015, menu 312, artykuł 4648 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Obowiazujace wzory informacji i deklaracji podatkowych w roku 2015

Obowiązujące wzory informacji i deklaracji podatkowych w latach 2012-2015

UCHWAŁA NR IX/114/2011
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI

z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku, nr 95, poz. 613 - tekst jednolity ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.z 2006 r. Nr 136, poz. 969 – tekst jednolity ze zmianami), art.6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 - tekst jednolity ze zm) uchwala się co następuje: 

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy informacji zawierające dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatków: 

1) informacja w sprawie podatku od nieruchomości – załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (IN), 

2) informacja w sprawie podatku rolnego – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (IR), 

3) informacja w sprawie podatku leśnego – załącznik nr 3 do niniejszej uchwały (IL). 

§ 2. Określa się następujące wzory formularzy deklaracji w których będą zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatków: 

1) deklaracja na podatek od nieruchomości – załącznik nr 4 do niniejszej uchwały (DN), 

2) deklaracja na podatek rolny – załącznik nr 5 do niniejszej uchwały (DR), 

3) deklaracja na podatek leśny – załącznik nr 6 do niniejszej uchwały (DL). 

§ 3. Określa się następujące wzory załączników do informacji zawierające dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatków: 

1) załączniki do informacji w sprawie podatku do nieruchomości: 

a) załącznik nr 7 do niniejszej uchwały (IN-Z/1), 

b) załącznik nr 8 do niniejszej uchwały (IN-Z/2), 

2) załączniki do informacji w sprawie podatku rolnego: 

a) załącznik nr 9 do niniejszej uchwały (IR-Z/1), 

b) załącznik nr 10 do niniejszej uchwały (IR-Z/2), 

3) załącznik do informacji w sprawie podatku leśnego: załącznik nr 11 do niniejszej uchwały (IL-Z/1). 

§ 4. Określa się następujące wzory załączników do deklaracji zawierające dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatków: 

1) załączniki do deklaracji na podatek od nieruchomości: 

a) załącznik nr 12 do niniejszej uchwały (DN-Z/1), 

b) załącznik nr 13 do niniejszej uchwały (DN-Z/2), 

2) załączniki do deklaracji na podatek rolny: 

a) załącznik nr 14 do niniejszej uchwały (DR-Z/1), 

b) załącznik nr 15 do niniejszej uchwały (DR-Z/2), 

3) załącznik do deklaracji na podatek leśny: załącznik nr 16 do niniejszej uchwały (DL-Z/1). 

§ 5. Traci moc uchwała nr III/34/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września. 

§ 7. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu Miasta i Gminy oraz opublikowanie w biuletynie „Wieści z Ratusza”. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku. 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej we Wrześni 


Bożena Nowacka

 

 

Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr IX/114/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów formularzy deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Niniejsza uchwała zmienia obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Września wzory formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2011 roku ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2011 roku, Nr 112, poz.654), która wprowadziła zmiany w treści art. 5 ust. 1, pkt 2, lit d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Przedmiotowa zmiana dotyczy nowego określenia jednej z kategorii przedmiotów opodatkowania tj. budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Wskutek tejże zmiany ustawodawca zastąpił zapis:„od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń” na zapis: „ od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń”. Ze względu na niezgodność zapisu uchwały Rady Miejskiej we Wrześni z wyżej opisaną nowelizacją zaszła konieczność zmiany uchwały i dostosowania jej treści do nowych zapisów dokonanych przez ustawodawcę. Konieczność zmiany dotychczasowej uchwały podyktowana została także inną nowelizacją. Ustawą z dnia 29 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 roku, Nr 171, poz. 1016 ) zmieniono niektóre zapisy zawarte w ustawie z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm). Wskutek przedmiotowej nowelizacji dla podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzącymi działalności gospodarczej lub niebędącymi zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług identyfikatorem podatkowym będzie numer PESEL. Zgodnie z regulacjami przejściowymi numer PESEL będzie jedynym identyfikatorem podatkowym takich osób od 1 stycznia 2012 roku, natomiast w okresie od dnia 1 września 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku osoby takie nadal będą otrzymywać numer NIP, ale nie będzie można żądać podania numeru NIP od takich osób fizycznych, jeżeli obowiązek jego przedstawienia nie wynika z przepisu prawa. Nowe wzory formularzy podatkowych uwzględniają wyżej opisaną zmianę. Ustawa z dnia 16 września 2011 roku – o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 roku, Nr 232, poz. 1378) to kolejny przepis prawny, który spowodował konieczność zmiany dotychczasowych formularzy podatkowych. W/w ustawa zmieniła zapis art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wskutek tej nowelizacji podatnicy będący osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami niemającymi osobowości prawnej, jednostkami organizacyjnymi Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązani są składać w terminie do 31 stycznia (a nie jak było dotychczas do 15 stycznia) organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Przedmiotowa nowelizacja wprowadziła także nowe terminy zapłaty podatku przez w/w podatników. W myśl nowych przepisów w/w podatnicy będą obowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca a za styczeń do dnia 31 stycznia (dotychczas podatnicy Ci mieli obowiązek wpłaty podatku w terminie do dnia 15 każdego miesiąca). Z uwagi na fakt, iż dotychczas obowiązujące na terenie Gminy Września formularze podatkowe zawierają pouczenie o terminach płatności podatku zasadnym jest ich zmiana i dostosowanie do nowych przepisów. Konieczność zmiany formularzy podatkowych została także podyktowana propozycją zmiany dotychczasowych stawek podatku od nieruchomości. Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Września są bowiem ujęte (wydrukowane) we wzorach deklaracji podatkowych w celu ułatwienia i poprawnego obliczenia podatku przez podatników do tego zobowiązanych. Z uwagi na powyższe zmiana druków jest zasadna.

 

Metryka

sporządzono
2013-01-07 przez Robert Lewandowski
udostępniono
2013-01-07 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-01 09:14 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1407
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.