Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XV/199/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku - Rocznik 2016, menu 308, artykuł 4214 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2016

Uchwała Nr XV/199/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 roku

Uchwała Nr XV/199/2016
Rady Miejskiej wE WRZEŚNI

z dnia 26 lutego 2016 roku

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym 
w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71


Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIV/108/99 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 1999 r. z późn. zm. 
2. Integralnymi częściami uchwały są:
1) rysunek planu, zwany dalej rysunkiem, zatytułowany Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71, opracowany w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrześni o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrześni o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Granice obszaru zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa rysunek planu.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) „nieprzekraczalnej linii zabudowy" - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą odległość sytuowania ściany zewnętrznej budynku od linii rozgraniczającej terenu, przy czym dopuszcza się wysunięcia przed nieprzekraczalną linie zabudowy:
- okapów i gzymsów na wysokości powyżej parteru: do 1,0 m, 
- balkonów, galerii, tarasów, schodów zewnętrznych, pochylni i ramp: do 2,0 m, 
- innych elementów takich jak: wykusze, przedsionki, daszki nad wejściami, wiatrołapy: do 2,0 m;
2) „powierzchni zabudowy" - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu wyznaczoną przez obrys zewnętrznych ścian, w stanie wykończonym, wszystkich budynków w granicach działki budowlanej;
3) „intensywności zabudowy" - należy przez to rozumieć wskaźnik, o którym mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przy czym za intensywność zabudowy przyjmuje się stosunek powierzchni całkowitej oznaczającej sumę powierzchni wszystkich kondygnacji, mierzonych po zewnętrznych obrysach wszystkich budynków na działce budowlanej do powierzchni działki budowlanej;
4) „dachu płaskim" - należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 12º.

§ 3. W planie ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: MN; 
2) teren poszerzenia drogi publicznej, oznaczony symbolem: KD;
3) teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem: KDW;
4) teren infrastruktury technicznej energetyki, oznaczony symbolem: E.

§ 4. Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) dopuszczenie lokalizowania:
a) budynków i budowli o określonych w planie parametrach, zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) urządzeń budowlanych, związanych z obiektami budowlanymi, 
c) obiektów infrastruktury technicznej,
d) dojść, dojazdów i miejsc postojowych, obiektów małej architektury,
2) zakaz lokalizowania ogrodzeń o przęsłach z typowych, prefabrykowanych elementów betonowych.

§ 5. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) zapewnienie ochrony wód, zgodnie z przepisami Prawa wodnego;
2) wyposażenie terenów przeznaczonych pod zabudowę w zbiorowe zaopatrzenie w wodę;
3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, a w przypadku jej braku zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej lub zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) ochronę ziemi przez zorganizowany, selektywny system odbioru odpadów zgodnie z 
przepisami o odrębnymi;

6) zagospodarowanie mas ziemnych, powstałych wskutek prowadzenia robót budowlanych, na terenie inwestora, bądź ich wywóz, zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) zachowanie, określonych przepisami odrębnymi, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenu oznaczonego symbolem MN jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej nie podejmuje się ustaleń.

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje się ustaleń.

§ 8. Na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej symbolem MN ustala się:
1) lokalizację wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) lokalizację nie więcej niż jednego budynku mieszkalnego na każdej działce budowlanej;
3) dopuszczenie lokalizacji garaży przybudowanych do budynku mieszkalnego lub wbudowanych w budynek mieszkalny lub możliwość lokalizacji garażu wolno stojącego;
4) wysokość zabudowy: 
a) dla budynków mieszkalnych nie większą niż 7,0 m do okapu oraz nie większą niż 10 m do głównej kalenicy i do 2 kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem podpiwniczenia, przy czym wysokość poziomu parteru nie większa niż 0,5 m od poziomu terenu,
b) dla garaży nie większą niż 3 m do okapu oraz nie większą niż 5,5 m do głównej kalenicy i 1 kondygnacja nadziemna,
5) dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 20° - 45°, z możliwością przykrycia do 30 % powierzchni budynku dachem płaskim;
6) pokrycia dachowe w kolorze ceglastoczerwonym, brązowym, grafitowym lub czarnym;
7) powierzchnię zabudowy nie większą niż 30% powierzchni działki budowlanej; 
8) intensywność zabudowy od 0 do 0,9;
9) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 40 % powierzchni działki budowlanej;
10) powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejszą niż 600 m²;
11) dopuszczenie wydzielania działek budowlanych, związanych z obiektami infrastruktury technicznej, o powierzchni niezbędnej do realizacji inwestycji oraz przeznaczonych na poszerzenie nieruchomości sąsiednich;
12) dostęp do działek budowlanych z drogi KDW i z drogi publicznej ul. Jarzębinowej.

§ 9. Na terenie poszerzenia drogi publicznej, oznaczonej symbolem KD, ustala się:
1) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszczenie sytuowania ulic oraz elementów infrastruktury technicznej.

§ 10. Na terenie drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW, ustala się:
1) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszczenie sytuowania ulic, pieszojezdni oraz elementów infrastruktury technicznej.

§ 11. Na terenie, oznaczonym symbolem E ustala się lokalizację infrastruktury technicznej energetyki o następujących parametrach: 
1) wysokość nie większa niż 4 m;
2) dach płaski;
3) dopuszczenie dachu jedno, dwu lub wielospadowego o kącie nachylenia połaci dachowych do 45°;
4) powierzchnię zabudowy do 50 % powierzchni działki budowlanej;
5) intensywność zabudowy od 0,0 do 0,5.

§ 12. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, nie podejmuje się ustaleń.

§ 13. W zakresie szczególnych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości nie podejmuje się ustaleń.

§ 14. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu nie podejmuje się ustaleń.

§ 15. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się lokalizację stanowisk postojowych, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi, w obrębie działki budowlanej w łącznej liczbie nie mniejszej niż: 2 stanowiska postojowe na każdy budynek mieszkalny oraz dodatkowe 1 stanowisko w przypadku wydzielenia w budynku lokalu użytkowego.

§ 16. W zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:
1) utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem przebudowy lub remontu;
2) lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej;
3) powiązanie z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci;
4) gromadzenie i usuwanie odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi.


§ 17. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów nie podejmuje się ustaleń.

§ 18. Ustala się 15% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 19. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Waldemar Grześkowiak

 

 


UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XV/199/2016
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym 
w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71


Uchwałą Nr I/17/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. Rada Miejska we Wrześni przystąpiła do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowo - rzemieślnicze w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71.
Opracowanie obejmuje obszar o powierzchni ok. 1 ha. Teren znajduje się we wsi Gutowo Małe przy ul. Jarzębinowej.
W granicach opracowania znajdują się obecnie tereny rolnicze.
Przy sporządzaniu niniejszego planu spełniono wymogi wynikające z przepisów art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W szczególności uwzględniono w ustaleniach planu:
- wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;
- walory architektoniczne i krajobrazowe;
- wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych;
- wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
- wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych;
- walory ekonomiczne przestrzeni;
- prawo własności;
- potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
- potrzeby interesu publicznego;
- potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych;
- zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz planem zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
- zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych;
- potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności.
Dziesięć pierwszych ww. zagadnień wprowadzono w formie ustaleń planu kształtujących przestrzeń miejscowości w sposób czytelny i przejrzysty, uwzględniając przebieg części dróg oraz infrastruktury energetycznej i gazociągowej, a także stan władania gruntami. Wzięto także pod uwagę ustalenia dokumentacji ekofizjograficznej, dane z ewidencji gruntów, a także zawarte w standardowych formularzach danych dla obszarów Natura 2000. Przed opracowaniem projektu planu zbierano wnioski do planu, po uzyskaniu uzgodnień i opinii - projekt planu wyłożono do publicznego wglądu, zorganizowano w tym czasie dyskusję publiczną, aż w końcu zebrano i rozpatrzono uwagi złożonego tego projektu. Wszystkie działania były jawne i przejrzyste. W planie wyznaczono lokalizację nowej zabudowy na terenach, które posiadają potencjalnie możliwości zaopatrzenia w wodę z instalacji gminnych służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę.
Ustalając przeznaczenie terenu zważono interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do zmian w zakresie jego zagospodarowania. Wzięto przy tym pod rozwagę wszelkie wykonane wcześniej analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne w formie, w jakiej zostały one opracowane na potrzeby obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, odpowiadające wymaganiom stawianym tym opracowaniom przez przepisy art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Sytuowanie nowej zabudowy dokonane w niniejszym planie, uwzględnia wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni, poprzez:
- kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego,
-  zaplanowanie i lokalizowanie nowej zabudowy na obszarach sąsiadujących z terenami o wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej. Są to tereny spełniające wymagania wynikające z art. 1 ust. 4 pkt 4 lit. b. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów - ustalenie przeznaczenia drogi wewnętrznej i poszerzenia drogi publicznej o odpowiednich szerokościach, co umożliwi lokalizacji chodników i dróg rowerowych;
- w projekcie planu przewidziano rozwiązania umożliwiające wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego poprzez zaprojektowanie poszerzenia drogi publicznej znajdującej się poza opracowaniem planu, tak aby teren mógł być potencjalnie obsługiwany komunikacją publiczną.
Projekt planu zgodny jest z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przewidywany wpływ niniejszej uchwały na finanse publiczne, w tym budżet gminy wynika z ustaleń prognozy skutków finansowych uchwalenia niniejszego planu. 
Opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z wnioskami wynikającymi z analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Września dokonaną w ramach „Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" (październik 2014r.).

W toku procedury planistycznej Burmistrz Miasta i Gminy Września uzyskał wszelkie wymagane prawem opinie i uzgodnienia. Umożliwiono też składanie wniosków oraz uwag do projektu planu w przewidzianych ww. ustawą formie i terminie.
Burmistrz Miasta i Gminy Września, zgodnie z art. 17 pkt 14 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przedstawia Radzie Miejskiej we Wrześni projekt uchwały z załącznikami:
4) rysunek planu, zwany dalej rysunkiem, zatytułowany Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71, opracowany w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
5) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrześni o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
6) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej we Wrześni o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
Wejście w życie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z zastosowaniem procedury przewidzianej ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji pozwolenia na budowę. 
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Waldemar Grześkowiak

 

 

Metryka

sporządzono
2016-03-02 przez Anna Olkowska
udostępniono
2016-03-02 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-29 14:40 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1755
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.