Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2016
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XVI/247/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku - Rocznik 2016, menu 308, artykuł 4151 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2016

Uchwała Nr XVI/247/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 maja 2016 roku

Uchwała Nr XVI/247/2016
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 30 maja 2016 roku


w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „b" oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U. z 2015 roku poz. 238), Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1. 
1. Miasto i Gmina Września wyemituje obligacje komunalne w łącznej liczbie 12.000 (dwanaście tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 12.000.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych).
2. Cena emisyjna jednej obligacji równa będzie wartości nominalnej jednej obligacji.
3. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.
4. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
5. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
6. Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.
7. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynku zorganizowanym.

§ 2. Obligacje zostaną wyemitowane w dwóch transzach:
1. Pierwsza transza na kwotę 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) wyemitowana zostanie w 2016 roku w następujących seriach:
seria A3 - obligacje 2-letnie o łącznej wartości 500.000,00 zł z terminem wykupu w 2018 roku,
seria B3 - obligacje 3-letnie o łącznej wartości 1.000.000,00 zł z terminem wykupu w 2019 roku,
2.Druga transza na kwotę 10.500.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych), wyemitowana zostanie w 2017 roku w następujących seriach:
seria C3 - obligacje 3-letnie o łącznej wartości 2.000.000,00 zł z terminem wykupu w 2020 roku,
seria D3 - obligacje 4-letnie o łącznej wartości 5.000.000,00 zł z terminem wykupu w 2021 roku,
seria E3 - obligacje 5-letnie o łącznej wartości 3.500.000,00 zł z terminem wykupu w 2022 roku.

§ 3. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych na:
1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.

§ 4.
1. Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach odsetkowych półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie oparte na zmiennej stopie procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przez rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałą stawkę marży dla nabywców obligacji.
3. Oprocentowanie wypłacane będzie w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty przypadnie na sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

§ 5.
1. Wykup obligacji danej serii następować będzie po cenie nominalnej w następnym dniu roboczym po upływie ostatniego okresu odsetkowego dla obligacji danej serii.
2. Jeżeli termin wykupu przypadnie na sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy to wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Miasto i Gminę Września obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6.
1. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych Miasta i Gminy Września pochodzących z podatku od nieruchomości.
2. Spłata odsetek od obligacji następować będzie z dochodów własnych Miasta i Gminy Września pochodzących z podatku od nieruchomości.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Waldemar Grześkowiak

Metryka

sporządzono
2016-06-03 przez
udostępniono
2016-06-03 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-29 12:13 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
299
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.