Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Obwieszczenia, ogłoszenia Obwieszczenia i ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Września Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września - Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne, menu 290, artykuł 11848 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Gospodarki Gruntami i Architektury - planowanie przestrzenne

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Września

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Września

 

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską we Wrześni Uchwały Nr XLVI/452/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Września.

 

Zgodnie z art. 8g ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Składający wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem lub uwagą, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Zainteresowani mogą składać wnioski w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. na formularzu w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres elektroniczny wrzesnia@wrzesnia.pl.

Formularz dostępny jest w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, na stronie internetowej www.wrzesnia.pl w zakładce Planowanie przestrzenne oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.wrzesnia.pl w zakładce Urząd Miasta i Gminy/Załatw sprawę w urzędzie/Planowanie przestrzenne.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko informuję również o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W powyższym zakresie zainteresowani mogą wnieść uwagi i wnioski.

 

 

 

Wykonujący zadania i kompetencje

Burmistrza Miasta i Gminy Września

/-/ Artur Mokracki

 

 

  1. Uchwała Nr XLVI/452/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Września.
  2. Formularz pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego.

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, nr 119, s. 1) zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Września
z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni: e-mail: iod@wrzesnia.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu ogłoszenia i składania wniosków do projektu planu miejscowego

4) odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, organy ścigania
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki,

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych ma charakter obligatoryjny.

W związku z przetwarzaniem przez burmistrza danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planowania przestrzennego, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

 

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2024-05-23 przez Pietryga Sandra
udostępniono
2024-05-23 11:37 przez Pietryga Sandra
zmodyfikowano
2024-05-23 11:51 przez Pietryga Sandra
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
183
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.