Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Września Finanse Gminy Opłaty lokalne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Opłata targowa - Opłaty lokalne, menu 252, artykuł 3633 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Opłaty lokalne

Opłata targowa

UCHWAŁA nr XIX/174/04
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 23 lutego 2004 r.
w sprawie opłaty targowej

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806 oraz z 2003r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568) oraz art. 19 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2002r. nr 9, poz. 84, Dz. U. nr 200, poz. 1683 z 2002 r. oraz Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 874 i nr 110, poz. 1039), Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

 

 

1. Określa się stawki opłaty targowej w następującej wysokości:

 

a) 4,00 zł dziennie z tytułu dokonywania sprzedaży z jednego modułu ławy targowej,

 

b) 7,50 zł dziennie z tytułu dokonywania sprzedaży z pozostałych stoisk, straganów oraz pojazdów,

 

c) 2,50 zł dziennie z tytułu dokonywania sprzedaży z ręki, skrzynki, koszyka, wiadra.

 

 

 

2. W przypadku, gdy szerokość stoiska lub straganu przekracza 3m, stawkę opłaty targowej zwiększa się o 3,00 zł za każdy metr bieżący stoiska lub straganu.

 

 

 

§ 2

 

 

 

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. Wyznacza się inkasentów opłaty targowej:

 

a) na targowisku miejskim przy ul. Kościelnej – Urząd Miasta i Gminy Września,

 

b) na targowisku miejskim przy ul. Kościuszki – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. we Wrześni,

 

c) na targowisku przed cmentarzem komunalnym – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. we Wrześni,

 

d) na targowisku przy ul. Chrobrego – Stanisław Graczyk.

 

 

 

2. Opłatę targową wpłaca się u inkasenta w dniu dokonywania sprzedaży.

 

 

 

3. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej wynosi:

 

a) 5% kwoty pobranej opłaty targowej dla inkasenta, określonego w ustępie 1, punkt b i c,

 

b) 10% kwoty pobranej opłaty targowej dla inkasenta, określonego w ustępie 1, punkt d.

 

 

 

§ 3

 

 

 

Traci moc uchwała nr XXXVII/219/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r.

w sprawie opłaty targowej, zmieniona uchwałą nr XIV/93/95 z dnia 8 września 1995 r., uchwałą nr XVII/116/95 z dnia 17 listopada 1995 r., uchwałą nr XXXV/257/97 z dnia 20 czerwca 1997 r., uchwałą nr XVIII/134/99 z dnia 20 grudnia 1999 r., uchwałą nr XXII/154/00 z dnia 6 marca 2000 r., uchwałą nr XXXIII/234/00 z dnia 19 grudnia 2000 r., uchwałą nr XLIX/331/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. oraz uchwałą nr XVI/161/03 z dnia 19 grudnia 2003 r.

 

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

 

 

 

§ 5

 

 

 

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

w holu Urzędu Miasta i Gminy oraz opublikowanie w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy.

 

§ 6

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

 

Maciej Baranowski

 

/-/

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

 

Niniejsza uchwała reguluje całościowo wszystkie sprawy związane z opłatą targową. Stawki opłaty pozostają na nie zmienionym poziomie. W stosunku do dotychczas obowiązującej uchwały w tej sprawie, nie występują już zapisy o możliwości opłacania opłaty jednorazowo za cały miesiąc, co było korzystniejsze dla osób dokonujących sprzedaży targowiskowej. Z treści ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika, że opłata targowa musi być pobierana za każdy dzień, jak również stawka musi być określona jako stawka dzienna.

 

Zmienione zostały również zapisy, dotyczące inkasa opłaty targowej, zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

 

 

Projektodawca:

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września

 

Tomasz Kałużny

 

/-/

Metryka

sporządzono
2003-07-31 przez Janusz Molenda
udostępniono
2003-07-31 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-24 14:53 przez Zaworski Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1923
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.