Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Września Finanse Gminy Zmiany Budżetowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr II/29/2014 - Zmiany Budżetowe, menu 250, artykuł 4513 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zmiany Budżetowe

Uchwała Nr II/29/2014

Uchwała Nr II/29/2014
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18 grudnia 2014 roku

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXVI/334/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, zmienionej zarządzeniem Nr 22 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 20 stycznia 2014 roku, zarządzeniem Nr 26 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 stycznia 2014 roku, zarządzeniem Nr 36 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 stycznia 2014 roku, zarządzeniem Nr 43 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 lutego 2014 roku, uchwałą Nr XXX/351/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 lutego 2014 roku, zarządzeniem Nr 69 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 marca 2014 roku, uchwałą Nr XXXI/368/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 31 marca 2014 roku, zarządzeniem Nr 79 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 marca 2014 roku, zarządzeniem Nr 82 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 kwietnia 2014 roku, zarządzeniem Nr 91 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 kwietnia 2014 roku, zarządzeniem Nr 93 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 kwietnia 2014 roku, zarządzeniem Nr 98 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 kwietnia 2014 roku, zarządzeniem Nr 99 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 kwietnia 2014 roku, zarządzeniem Nr 103 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 kwietnia 2014 roku, zarządzeniem Nr 119 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 maja 2014 roku, uchwałą Nr XXXII/380/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 maja 2014 roku, zarządzeniem Nr 150 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 maja 2014 roku, zarządzeniem Nr 157 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 maja 2014 roku, zarządzeniem Nr 158 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 czerwca 2014 roku, uchwałą Nr XXXIII/401/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 roku, zarządzeniem Nr 169 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 czerwca 2014 roku, zarządzeniem Nr 175 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 czerwca 2014 roku, zarządzeniem Nr 180 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 30 czerwca 2014 roku, zarządzeniem Nr 187 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 lipca 2014 roku, zarządzeniem Nr 190 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 17 lipca 2014 roku, zarządzeniem Nr 191 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 lipca 2014 roku, zarządzeniem Nr 196 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia z dnia 1 sierpnia 2014 roku, zarządzeniem Nr 204 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 sierpnia 2014 roku, zarządzeniem Nr 207 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 sierpnia 2014 roku, zarządzeniem Nr 216 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 sierpnia 2014 roku, uchwałą Nr XXXIV/438/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 września 2014 roku, zarządzeniem Nr 336 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 4 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
㤠1.
1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 131.896.549,97 zł z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 117.806.960,97 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 14.089.589,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.336.715,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A,
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 167.833,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1B,
3) dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 205.500,00 zł,
4) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.530.007,00 zł,
5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.300.000,00 zł,
6) dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 950.000,00 zł".
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
„ § 2.
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 140.012.620,97 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 115.350.494,54 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 24.662.126,43 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.336.715,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A,
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 167.833,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2B,
3) wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 153.000,00 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.098.173,00 zł,
5) wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 4.300.000,00 zł,
6) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 950.000,00 zł".
3.„Deficyt budżetu w kwocie 8.116.071,00 zł sfinansowany zostanie:
1. przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 2.870.000,00 zł,
2. przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 5.246.071,00 zł".
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
„ Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 13.308.750 zł w tym:
1. § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 2.870.000 zł,
2. § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 10.438.750 zł".
5. § 5 otrzymuje brzmienie:
„Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 5.192.679 zł w tym:
1. § 982 wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł,
2. § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.192.679 zł,
3. § 994 przelewy na rachunki lokat w kwocie 2.000.000,00 zł".
6.§ 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.445.604,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 9.848.182,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4".
7. § 7 otrzymuje brzmienie:
„Określa się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych:
1. dochody w kwocie 1.492.308,00 zł,
2. wydatki w kwocie 1.492.308,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5".
8. W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
10. załączniku Nr 2A do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2A do niniejszej uchwały.
11. W załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
12. W załączniku Nr 4 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
13. W załączniku Nr 5 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej we Wrześni

/-/ Waldemar Grześkowiak

 

Metryka

sporządzono
2014-12-29 przez Iwona Koralewska
udostępniono
2014-12-29 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-30 15:00 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
247

Lista powiązanych aktualności

Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.