Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Września Finanse Gminy Uchwała budżetowa
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XIII/196/2015 - Uchwała budżetowa, menu 249, artykuł 3054 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwała budżetowa

Uchwała Nr XIII/196/2015

Uchwała Nr XIII/196/2015
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 30 grudnia 2015 roku


w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1515), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:
§ 1.
1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 130.457.904,00 zł z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 127.824.904,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 2.633.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.333.581,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A,
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1B,
3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.200.000,00 zł.
§ 2.
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 144.535.028,37 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 124.121.825,77 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 20.413.202,60 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.333.581,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A,
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 45.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2B,
3) wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6.043.273,00 zł,
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 14.077.124,37 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów:
§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 17.830.202,60 zł.
§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 3.753.078,23 zł w tym:
1. § 982 wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł,
2. § 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.753.078,23 zł.
§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych:
1. dochody w kwocie 1.458.200,00 zł,
2. wydatki w kwocie 1.458.200,00 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 8. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1C.
§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (na podstawie art. 89 i 90 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 17.830.202,60 zł.
§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 17.830.202,60 zł,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
1) przenoszeniu kwot wyodrębnionych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach środków zaplanowanych w danym dziale, skutkujących zmianami w wysokości wynagrodzeń ze stosunku pracy,
2) przenoszeniu wydatków bieżących na inwestycje i odwrotnie w ramach jednego działu za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
3) przenoszeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach jednego działu,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i wydatki majątkowe,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 11. Określa się sumę 5.000.000,00 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Września może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 
§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 920.000,00 zł przeznacza się na:
1. realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 875.000,00 zł,
2. realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 45.000,00 zł.
§ 13. Tworzy się rezerwy:
1. ogólną w kwocie 678.033,00 zł,
2. celowe w kwocie 690.000,00 zł z tego:
1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 370.000,00 zł,
2) na zadania majątkowe 320.000,00 zł.
§ 14. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu udzielonych poręczeń dla TBS na budowę mieszkań w wysokości 190.000 zł.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Waldemar Grześkowiak

 

 

Metryka

sporządzono
2016-01-05 przez Iwona Koralewska
udostępniono
2016-01-05 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-23 14:40 przez Zaworski Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
569
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.