Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Ochrona danych osobowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Klauzula informacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy Września - Ochrona danych osobowych, menu 217, artykuł 2942 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla Urzędu Miasta i Gminy Września

Klauzula informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Września

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”)(Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy we Wrześni („Urząd”) z siedzibą we Wrześni, Ratuszowa 1, 62-300 Września,

Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail:iod@wrzesnia.pl,

Informujemy, że Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe w szczególności w następujących celach:

  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Gminie Września, jej organach i Urzędzie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów zawierających te dane,

  • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Gminę Września, jej organy i Urząd, a wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

  • dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),

  • świadczenia na rzecz mieszkańców społecznie oczekiwanych usług dodatkowych (art. 6 ust 1 lit a RODO),

  • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Urzędem, (art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust 1 lit a RODO),

  • realizacji umowy zawartej z Urzędem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  • podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy (art. 6 ust 1 lit a RODO),

  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Gminę Września, jej organy i Urząd lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),, w tym np. w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacja przepisów prawa lub zawartą umową.

W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej dane te mogą być przekazywane do: Urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz Urzędu pośrednictwo w czynnościach Urzędowych lub czynności faktyczne związane z czynnościami Urzędowymi lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz Urzędu.

W związku z przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych ma Pani/ Pan prawo dostępu do tych danych (art. 15 RODO) oraz prawo do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) a także do prawo do przenoszenia tych danych (art. 20 RODO).

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez Urząd Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Urzędu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych. Urząd przestanie przetwarzać te dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją po jego stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pani/Pana lub dane te będą Urzędowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z praw opisanych powyżej może się Pan/Pani skontaktować za pomocą poczty elektronicznej, pisząc na adres:

  • Urząd Urzędu Miasta i Gminy Września - wrzesnia@wrzesnia.pl

  • Inspektor ochrony danych -iod@wrzesnia.pl

Informuję ponadto, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Urząd przez okres realizacji celów w zakresie, w którym Urząd te dane przetwarza lub przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

 

 

Metryka

sporządzono
2018-05-25 przez Jakub Goc
udostępniono
2018-05-25 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-23 09:33 przez Zaworski Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3117
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.