Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XXXI/430/2019 - Rocznik 2018, menu 115, artykuł 1492 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2018

Uchwała Nr XXXI/430/2019

UCHWAŁA NR XXXI/430/2018
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 8 lutego 2018 r.

 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Września

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, które udzielają schronienia osobom bezdomnym, dla których właściwą miejscowo jest Gmina Września.
§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1. Ośrodek wsparcia – schronisko, noclegownia,
2. Odpłatność – kwotę opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodku wsparcia,
3. Kryterium dochodowe – kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej albo kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
4. Pobyt – okres przebywania osoby w ośrodku wsparcia określony w decyzji administracyjnej.
§ 3. 1. Pobyt w ośrodkach wsparcia jest odpłatny.
2. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe, odpłatność za pobyt w ośrodku wsparcia winna stanowić proporcję dochodu uprawnionego, uwzględniającego kryterium dochodowe do dobowego kosztu utrzymania w ośrodku wsparcia, przy czym odpłatność nie powinna być niższa niż 5% tego kosztu. Wielkość odpłatności winna uwzględniać również zakres świadczeń przyznanych uprawnionemu.
§ 4. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe winny wpłacać należność za pobyt w ośrodkach wsparcia na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej.
§ 5. Opłatę ustala się za każdy miesiąc kalendarzowy pobytu w ośrodku wsparcia. W przypadku, gdy pobyt osoby w ośrodku wsparcia nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, opłatę oblicza się proporcjonalnie za
każdy dzień pobytu, dzieląc kwotę ustalonej opłaty miesięcznej przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu w ośrodku.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Waldemar Grześkowiak

Metryka

sporządzono
2018-02-16 przez Anita Grabarek
udostępniono
2018-02-16 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-26 13:16 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
286
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.