Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XXXI/434/2018 - Rocznik 2018, menu 115, artykuł 1480 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2018

Uchwała Nr XXXI/434/2018

Uchwała Nr XXXI/434/2018
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 8 lutego 2018 roku


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1875 z późn. zm), art. 94, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXIX/405/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, zmnienionej uchwałą Nr XXX/406/2018 Rady Miejjskiej we Wrześni z dnia 4 stycznia 2018 roku, zarządzeniem Nr 25 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 stycznia 2018 roku, wprowadza się zmiany:
1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
㤠1.
1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 199.755.361,56 zł z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 180.279.139,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 19.476.222,56 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 42.585.854,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1A,
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 505.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1B,
3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5.400.000,00 zł,
4) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 17.805.722,56 zł,
5) dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 130.000,00 zł".
2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
㤠2.
1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 220.509.919,52 zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 170.463.355,90 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 50.046.563,62 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 42.585.854,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2A,
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 505.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2B,
3) wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 5.400.000,00 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.544.364,02 zł,
5) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska w kwocie 130.000,00 zł".
3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 20.754.557,96 zł sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.
4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie 23.057.962,84 zł w tym:
1. § 952 - przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 23.057.962,84 zł".
5. § 5 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie 2.303.404,88 zł w tym:
1. § 982 - wykup innych papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł,
2. § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.803.404,88 zł".
6. § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4".
7. § 9 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (na podstawie art. 89 i 90 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 23.057.962,84 zł".
8. § 10 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 23.057.962,84 zł".
9. W załączniku Nr 1 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
10. W załączniku Nr 1B do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 1A do niniejszej uchwały.
11. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
12. W załączniku Nr 2B do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 2A do niniejszej uchwały.
13. W załączniku Nr 3 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
14. W załączniku Nr 4 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 dokonuje się zmian określonych w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Waldemar Grześkowiak

 

Metryka

sporządzono
2018-02-23 przez Iwona Koralewska
udostępniono
2018-02-23 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-26 13:04 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
247
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.