Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XXXVII/483/2018 - Rocznik 2018, menu 115, artykuł 1396 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2018

Uchwała Nr XXXVII/483/2018

Uchwala Nr XXXVII/483/2018
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 20 lipca 2018 roku


w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „b" oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2018 poz. 994 ze zm.), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz.2077 ze zm.), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U. z 2015 roku poz. 238), Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:

§ 1.
1. Miasto i Gmina Września wyemituje obligacje komunalne w łącznej liczbie 10.500 (dziesięć tysięcy pięćset) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 10.500.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych).
2. Cena emisyjna jednej obligacji równa będzie wartości nominalnej jednej obligacji.
3. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.
4. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
5. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
6. Wierzytelności wynikające z obligacji nie będą zabezpieczone.
7. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu na rynku zorganizowanym.

§ 2. Obligacje zostaną wyemitowane w jednej transzy na kwotę 10.500.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych) w następujących seriach:
• seria A1 - obligacje 2-letnie o łącznej wartości 500.000,00 zł z terminem wykupu w 2020 roku,
• seria A2 - obligacje 2-letnie o łącznej wartości 1.000.000,00 zł z terminem wykupu w 2020 roku,
• seria A3 - obligacje 3-letnie o łącznej wartości 2.000.000,00 zł z terminem wykupu w 2021 roku,
• seria A4 - obligacje 3-letnie o łącznej wartości 1.000.000,00 zł z terminem wykupu w 2021 roku,
• seria A5 - obligacje 4-letnie o łącznej wartości 2.000.000,00 zł z terminem wykupu w 2022 roku,
• seria A6 - obligacje 4-letnie o łącznej wartości 1.000.000,00 zł z terminem wykupu w 2022 roku,
• seria A7 - obligacje 5-letnie o łącznej wartości 2.000.000,00 zł z terminem wykupu w 2023 roku,
• seria A8 - obligacje 5-letnie o łącznej wartości 1.000.000,00 zł z terminem wykupu w 2023 roku.

§ 3. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych na:
1. sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek.
§ 4.
1. Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach odsetkowych półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie oparte na zmiennej stopie procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przez rozpoczęciem okresu odsetkowego oraz stałą stawkę marży dla nabywców obligacji.
3. Oprocentowanie wypłacane będzie w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty przypadnie na sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy to wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

§ 5.
1. Wykup obligacji danej serii następować będzie po cenie nominalnej w następnym dniu roboczym po upływie ostatniego okresu odsetkowego dla obligacji danej serii.
2. Jeżeli termin wykupu przypadnie na sobotę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy to wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Miasto i Gminę Września obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6.
1. Obligacje zostaną wykupione z dochodów własnych Miasta i Gminy Września pochodzących z podatku od nieruchomości.
2. Spłata odsetek od obligacji następować będzie z dochodów własnych Miasta i Gminy Września pochodzących z podatku od nieruchomości.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Waldemar Grześkowiak

Metryka

sporządzono
2018-07-26 przez Iwona Koralewska
udostępniono
2018-07-26 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2021-04-27 08:56 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
811
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.