Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2018
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XXXX/502/2018 - Rocznik 2018, menu 115, artykuł 1365 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2018

Uchwała Nr XXXX/502/2018

UCHWAŁA NR XXXX/502/2018
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 2 listopada 2018 r.


w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Września

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 poz. 1000, poz. 1349 oraz poz. 1432 ) oraz art. 19 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152, poz. 1629), uchwala, co następuje: Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w zakresie zgodności z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152, poz. 1629) przyjmuje się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków w następującym brzmieniu:

 

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
(zwany dalej „Regulaminem”)
Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, działającego na terenie Gminy Września oraz odbiorców usług, korzystających na tym terenie z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152, poz. 1629)
2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty wyższego rzędu, w tym ustawa.
3. W szczególności, zgodnie z art. 2 ustawy, ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
1) odbiorcy usług – należy przez to rozumieć każdego, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym;
2) osobie korzystającej z lokalu – należy przez to rozumieć osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu lub osobę korzystającą z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym;
3) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność;
4) przyłączu kanalizacyjnym – należy przez to rozumieć odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej;
5) przyłączu wodociągowym – należy przez to rozumieć odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym;
6) sieci – należy przez to rozumieć przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
7) taryfie – należy przez to rozumieć zestawienie ogłoszonych publicznie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania;
8) umowie – należy przez to rozumieć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy;
9) urządzeniu pomiarowym – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy, mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym;
10) urządzeniach kanalizacyjnych – należy przez to rozumieć sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków;
11) urządzeniach wodociągowych – należy przez to rozumieć ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody;
12) wodomierzu głównym – należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy, mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym;
13) Gminie – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Września.

 

Rozdział II
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

§ 3. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnienia następującego minimalnego poziomu świadczonych usług:
1) ciągłości i niezawodności dostawy wody do nieruchomości dla której zawarto umowę, zgodnie z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej”, o ciśnieniu umożliwiającym użytkowanie wody nie mniejszym niż 0,2 MPa i nie większym niż 0,6 MPa, w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych, m.in. strukturą i średnicą przyłącza wodociągowego;
2) zapewnienia dostawy wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach nieprzekraczających wymienionych wartości w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)
3) ciągłości i niezawodności odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z nieruchomości, dla której zawarto umowę, zgodnie z wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej”, w granicach technicznych możliwości świadczenia usług wyznaczonych m.in. strukturą i średnicą przyłącza kanalizacyjnego;
4) zapewnienia utrzymania i prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacyjnych;
5) budowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych;
6) zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego;
7) plombowania czasowo nie eksploatowanych i nie opomiarowanych przyłączy;
8) określenia dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń odbieranych ścieków.
2. Poziom świadczonych usług, za które przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ponosi
odpowiedzialność, stwierdza się w miejscu włączenia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej.
3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uprawnione jest do wprowadzenia ograniczeń w sposobie korzystania z wody przez odbiorców usług w sytuacji niedoboru spowodowanego wyjątkowymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności suszą. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje odbiorców usług o wprowadzonym ograniczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Rozdział III
WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG§ 4. 1. Świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 ustawy.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może posługiwać się wzorcem umownym
w postaci ogólnych warunków umów.
§ 5. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
§ 6. Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, do której ma być dostarczana woda i/lub z której mają być odprowadzane ścieki, albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.
§ 7. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, po spełnieniu warunków określonych w ustawie.
§ 8. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza umowę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga zachowania formy pisemnej.
2. W przypadku jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne korzysta przy zawieraniu umów z ogólnych warunków umowy, wówczas wraz z umową przedstawia przyszłemu odbiorcy usług aktualne ogólne warunki umów, obowiązujące w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym.
3. W przypadku jeżeli przyszłym odbiorcą usług jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, 933, 1132 i 2018 r. poz. 398, Dz.U. z 2018 r. poz. 650), wówczas przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne zobowiązane jest do wypełnienia obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 i 2361, Dz.U. z 2018 r. poz. 650).
§ 9. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie obowiązujące taryfy, oraz ogólne warunki umów, o ile się takimi warunkami posługuje.
§ 10. Postanowienia umów, zawieranych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
z odbiorcami usług, nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień Regulaminu.


Rozdział IV
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

 

§ 11. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzania ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług, na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
§ 12. Długość okresu obrachunkowego określa umowa.
§ 13. 1. Zmiana taryfy, w tym wysokości i rodzajów cen i stawek opłat, jak również zmiana grupy taryfowej, do której zaliczony został odbiorca usług wymaga podania taryfy do wiadomości publicznej zgodnie z przepisami ustawy.
2. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat, wynikających z nowej prawidłowo podanej do wiadomości publicznej taryfy nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.
§ 14. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura.
2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lubwłaścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.


Rozdział V
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI


§ 15. 1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu wniosek o przyłączenie nieruchomości do sieci, w formie pisemnej, który powinien zawierać co najmniej:
1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy oraz adres do korespondencji;
2) wskazanie nieruchomości, która ma zostać przyłączona do sieci, poprzez podanie jej położenia (miejscowości, nazwy ulicy i numeru, nr działki ewidencyjnej) wraz z podaniem jej numeru księgi wieczystej.
3) aktualną mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 2, względem istniejących sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu;
4) określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody;
5) wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających);
6) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, planowanego sposobu zagospodarowania i przeznaczenia.
7) wskazania planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków;
8) datę i podpis osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może zażądać dodatkowych informacji, niezbędnych do określenia warunków przyłączenia do sieci.
§ 16. 1. Jeżeli spełnione są warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie nie dłuższym niż 14 dni (dotyczy nieruchomości przeznaczonych do zamieszkania), a w pozostałych w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 15 Regulaminu wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, dokument pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej”.
2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej:
1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej;
2) określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele;
3) określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość;
4) wskazywać wykaz dokumentów, które odbiorca usług zobowiązany jest załączyć do protokołu odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z § 21 ust. 3;
5) wskazywać okres ważności wydanych „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej”, nie krótszy niż 2 lata.
3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 może także określać:
1) parametry techniczne przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego;
2) miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, a także studzienek kanalizacyjnych.
§ 17. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.


Rozdział VI
WARUNKI TECHNICZNE OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH


§ 18. 1. Dostępność do usług wodociągowo-kanalizacyjnych uzależniona jest od:

1) istnienia urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacyjnych albo ujęcia realizacji takich urządzeń w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego,
2) możliwościami technicznymi urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego wynikającymi z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody, nadającej się do spożycia przez ludzi (wydajność źródeł wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczenia ścieków (wydajność oczyszczalni),
3) posiadaniu tytułu prawnego do takich urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie wydaje „Warunków przyłączenia do sieci
wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej” w przypadku braku wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w ust. 1. Informacja o braku możliwości wydania „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej” przekazywana jest osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci w terminie 21 dni od daty wpływu do przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego wniosku, o którym mowa w § 15 ust. 1 Regulaminu. Informacja, o której mowa w zdaniach poprzednich wymaga zachowania
formy pisemnej i uzasadnienia.

 

Rozdział VII
SPOSÓB DOKONYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE
ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

 

§ 19. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej” oraz z projektem przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego.
2. Określone w „Warunkach przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej” próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron (odbiorcy usług i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego).
3. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
§ 20. 1. Po złożeniu w formie pisemnej zgłoszenia rozpoczęcia robót przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz zgłoszeniu gotowości do odbioru przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, dokonuje odbioru przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego.
2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 19 ust. 2 Regulaminu są potwierdzane przez osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci i upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w sporządzanych protokołach w formie pisemnej.
§ 21. 1. Zgłoszenie rozpoczęcia robót przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego powinno zawierać:
1) dane identyfikujące osobę ubiegającą się o przyłączenie nieruchomości do sieci i oznaczenie daty i symbolu/numeru „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej”;
2) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia robót;
3) wykonawcę robót;
4) potwierdzenie zlecenia wykonania inwentaryzacji przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza
kanalizacyjnego.
2. Protokół odbioru technicznego częściowego i/lub końcowego przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego powinien zawierać co najmniej:

1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia);

2)uwagi dotyczące różnic pomiędzy wydanymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej” lub projektem, a sposobem realizacji przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego;
3) skład komisji dokonującej odbioru i podpisy jej członków.
3. Po dokonanym odbiorze technicznym osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci dostarcza inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacyjnego.

 

Rozdział VIII
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG
I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI
KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW


§ 22. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców usług o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzinnym.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek niezwłocznie poinformować odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 4 godziny.
3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może o zdarzeniach wskazanych w ust. 1 lub 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości.
4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
§ 23. W przypadku niedotrzymania odpowiednich parametrów dostarczanej wody, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności w lokalnych środkach masowego przekazu i na swojej stronie internetowej.

 

Rozdział IX
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY ZAŁATWIANIA
REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI
ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

 

§ 24. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia wszystkim zainteresowanym w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej:
1) informację o aktualnie obowiązującej na terenie gminy taryfie;
2) ujednolicony tekst Regulaminu;
3) aktualne wyniki analiz jakości wody.
§ 25. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane na wniosek złożony przez odbiorcę usług do udzielania wszelkich informacji dotyczących:
1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy;
2) warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej;
3) występujących zakłóceń w dostawach wody i/lub odprowadzaniu ścieków;
4) występujących awarii urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacyjnych;
5) planowanych przerw w świadczeniu usług.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udziela informacji wskazanych w ust. 1 za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wpływu do przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego wniosku złożonego pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków.

3. Jeżeli wniosek o udzielenie informacji jest wyrażony w formie pisemnej, przedsiębiorstwo
wodociągowo–kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie nie dłuższym
niż 14 dni od dnia otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, że informacja ma być jej udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.
4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga dokonania ustaleń wymagających okresów dłuższych
niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przed upływem tych terminów, informuje o tym osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielania odpowiedzi. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
§ 26. Dopuszcza się wstrzymanie dostaw wody i/lub odprowadzania ścieków bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców usług, wyłącznie w następujących przypadkach:
1) zaistnienie awarii i konieczność jej usunięcia;
2) wystąpienie bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska związane
z funkcjonowaniem sieci;
3) działanie siły wyższej, które uniemożliwiło dalsze świadczenie usług;
4) zagrożenie prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego na skutek zrzutu ścieków.
§ 27. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji, dotyczących sposobu świadczenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usługi, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi oraz wysokości naliczonej opłaty. 2 Wszystkie reklamacje dotyczące usług można zgłaszać w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego osobiście do protokołu lub w formie pisemnej na jego adres,
lub w postaci elektronicznej na adres e-mail, wskazany przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na stronie internetowej.
3. Odbiorca usług, który składa reklamację, powinien wskazać przedmiot reklamacji, przedstawić okoliczności uzasadniające reklamację oraz wskazać lub dołączyć dokumenty lub inne dowody umożliwiające jej rozpatrzenie.
4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację i udzielić pisemnej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia jej wniesienia, za którą przyjmuje się datę jej wpływu do siedziby przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
5. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż termin wskazany w ust.4, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przed upływem terminu wskazanego w ust 4, informuje o tym fakcie odbiorcę usług i wskazuje mu ostateczny termin rozpatrzenia. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
6. Rozpatrzenie reklamacji, wymagającej zlecenia ekspertyz zewnętrznych następuje po ich otrzymania.

 


Rozdział X
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

 

§ 28. Woda do celów przeciwpożarowych jest w szczególności dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w tym z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.
§ 29. Sposób określania należności przysługującej przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu ze strony gminy z tytułu dostawy wody na celem przeciwpożarowe określa umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo–kanalizacyjnym, gminą oraz jednostką straży pożarnej.
§ 30. Opłatę za wodę do celów przeciwpożarowych pobiera się zgodnie z obowiązującą taryfą.
§ 31. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.
§ 32. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych odbiorców usług, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu informacje o ilości wody pobranej.

Rozdział XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 33. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Września nr XL/390/06 z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Września.
§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej we Wrześni
/-/Waldemar Grześkowiak

Metryka

sporządzono
2018-11-14 przez Anita Grabarek
udostępniono
2018-11-14 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-26 12:03 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
315
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.