Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr V/41/2019 - Rocznik 2019, menu 114, artykuł 1308 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2019

Uchwała Nr V/41/2019


UCHWAŁA NR V/41/2019
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 28 marca 2019 r.w sprawie:  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Września – część F.Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   i zagospodarowaniu   przestrzennym   (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), w związku z uchwałą  Rady Miejskiej we Wrześni nr XXI/270/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do   sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta   i Gminy Września, Rada Miejska we Wrześni uchwala co następuje:
§ 1
Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta      i Gminy Września, przyjętego uchwałą Nr XIV/108/99 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 1999 r., zmienionego uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni Nr XI/99/03 z dnia 9 lipca 2003 r., uchwałą  Rady Miejskiej we Wrześni Nr XIV/190/2008 z dnia 15 maja 2008 r., uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr XXXII/382/2014 z dnia 22 maja 2014 r., uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr   V/38/2015 z dnia 19 lutego 2015 r., uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni  nr XVI/229/2016  z dnia 30   maja 2016 r., uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr XXIV/321/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r. oraz uchwałą nr XXV/335/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. zwaną dalej „zmianą studium”. 
§ 2
Zmiana studium obejmuje części obrębów: Września, Obłaczkowo, Gutowo Małe, Węgierki,     w zakresie wskazanym na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3
Integralnymi załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) ujednolicony   rysunek   studium,   zawierający   zmiany   wprowadzone   niniejszą   uchwałą,
stanowiący załącznik nr 1;
2) ujednolicony   tekst   studium,   zawierający   zmiany   wprowadzone   niniejszą   uchwałą, stanowiący załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, stanowiące załącznik nr 3.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Waldemar Grześkowiak

 

 

 

 

 

Uzasadnienie
Do uchwały Nr V/41/2019
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 28 marca 2019 r.

 

w sprawie:  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Września – część F.

    Uchwałą nr XXI/270/2013 z dnia 16 maja 2013 r. Rada Miejska we Wrześni przystąpiła      do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września.
    Przedmiotem   opracowania   jest   wprowadzenie   do   ustaleń   Studium   na   obszarach wyznaczonych na rysunku Studium, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, nowych funkcji jak  też  dostosowanie   dotychczasowych   ustaleń   Studium   do   obecnie obowiązujących   uwarunkowań   faktycznych   (potrzeby   inwestycyjne,   rozwój   społeczno-gospodarczy), co umożliwi bardziej racjonalne gospodarowanie przestrzenią przy uwzględnieniu aktualnych potrzeb rozwojowych Miasta i Gminy Września. Podstawowymi celami niniejszej zmiany jest wprowadzenie funkcji produkcyjnej, składów i magazynów oraz funkcji usługowej na nowych terenach zlokalizowanych we Wrześni, Obłaczkowie, Gutowie Małym oraz Węgierkach.
    Po podjęciu przez Radę Miejską we Wrześni ww. uchwały nr XXI/270/2013 z dnia 16 maja 2013 r. wykonano wszystkie niezbędne czynności proceduralne wymienione w art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz w przepisach odrębnych, tj.:
- ogłoszono w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium, określając formę, miejsce   i termin składania wniosków dotyczących studium;
- zawiadomiono  na   piśmie   o   podjęciu   uchwały   o   przystąpieniu   do   sporządzania   zmiany studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium,
- sporządzono projekt zmiany studium rozpatrując wnioski, uwzględniając ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
- sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko;
- uzyskano od gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej opinię o projekcie zmiany studium;
- wystąpiono o wskazane w ustawie uzgodnienia i opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany studium;
- wprowadzono zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień;
- ogłoszono o wyłożeniu projektu zmiany studium do publicznego wglądu i wyłożono ten projekt do publicznego wglądu, opublikowano na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni oraz zorganizowano w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami;
- wyznaczono termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium.
W toku procedury wobec konieczności dokonania analizy zasadności zmiany przeznaczenia terenu położonego we Wrześni przy ul. Kolejowej, wstrzymano dalsze procedowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. Ze względu na ten fakt uwagi dotyczące terenu położonego przy ul. Kolejowej we Wrześni nie stanowiły przedmiotu rozstrzygnięcia.
    W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Waldemar Grześkowiak
 

ZAŁĄCZNIKI:

Metryka

sporządzono
2019-04-05 przez
udostępniono
2019-04-05 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-26 11:35 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
810
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.