Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2019
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała nr V/45/2019 - Rocznik 2019, menu 114, artykuł 1300 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2019

Uchwała nr V/45/2019

UCHWAŁA NR V/45/2019
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 28 marca 2019 r.

 

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2019 r.


Na podstawie: art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2018 poz. 994, 1000, 1349 i 1432), oraz art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1840, z 2018 r. poz. 650), Rada Miejska we Wrześni uchwala:Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
i Gminy Września w 2019 roku

 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne§ 1. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września określa zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zasady zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września i obejmuje:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt,
2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjną sterylizację zwierząt w schronisku dla zwierząt,
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
6) usypianie ślepych miotów,
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

 

 

Rozdział 2.
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt

 

 

§ 2. W celu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Miasta i Gminy Września
zapewnia się miejsce w schronisku dla zwierząt we Wrześni przy ul. Sikorskiego 38.
Rozdział 3.
Opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie

 

§ 3. Opieka nad wolno żyjącymi kotami na terenie Miasta i Gminy Września realizowana jest przez schronisko
dla zwierząt poprzez:
1) udzielanie pomocy weterynaryjnej,
2) leczenie zwierząt chorych oraz potrąconych w wypadkach komunikacyjnych,
3) obligatoryjną sterylizację,
4) usypianie ślepych miotów,
5) dokarmianie kotów poprzez wydawanie karmy zarządcom i administratorom nieruchomości, jeśli sprawują oni
opiekę nad wolno żyjącymi kotami.
§ 4. 1. W celu udzielenia pomocy, przeprowadzenia leczenia i sterylizacji wolno żyjące koty będą sukcesywnie
odławiane z terenu Miasta i Gminy Września przez pracowników schroniska dla zwierząt we Wrześni.
2. Udzielenie pomocy wolno żyjącym kotom odbywa się w miejscu ich bytowania, zaś leczenie i sterylizacja
przeprowadzana jest przez lekarza weterynarii zapewniającego zwierzętom przebywającym w schronisku dla
zwierząt we Wrześni opiekę weterynaryjną.
Id: D971D1E2-6E7F-450D-BFDC-3E768A739D4B. Podpisany Strona 1
3. Odławianie wolno żyjących kotów może odbywać się przy pomocy funkcjonariuszy Straży Miejskiej we
Wrześni oraz inspektorów organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, jak
również osób opiekujących się tymi zwierzętami na co dzień, które zobowiążą się do udzielenia pomocy w ich
odłowieniu.
4. Po zakończeniu leczenia, przeprowadzeniu sterylizacji wolno żyjące koty umieszczane są w miejscu
z którego zostały odłowione.
5. Dokarmianie wolno żyjących kotów bytujących na terenie Miasta i Gminy Września, realizuje podmiot
obsługujący schronisko przy pomocy osób, które zobowiążą się do opieki nad tymi zwierzętami i zarejestrują się
w Referacie Komunalnym Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Rozdział 4.
Odławianie bezdomnych zwierząt

 

§ 5. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września ma charakter stały.
2. Czynność odławiania bezdomnych zwierząt przeprowadzana jest przez podmiot zajmujący się obsługą
schroniska przy pomocy funkcjonariuszy Straży Miejskiej we Wrześni.
3. Odłowione zwierzęta są przewożone i przetrzymywane w schronisku dla zwierząt przy ul. Sikorskiego 38 we
Wrześni, gdzie poddawane są:
1) oględzinom lekarza weterynarii, który zapewnia zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę
weterynaryjną i który na tej podstawie podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu,
2) odpowiedniemu leczeniu na podstawie decyzji lekarza weterynarii, o którym mowa w pkt. 1
3) 14-to dniowej kwarantannie,
4) oddaniu poprzedniemu właścicielowi lub przekazywaniu do adopcji.
§ 6. Właściciele i osoby pod opieką, których pozostawały odłowione zwierzęta będą mogły je odebrać ze
schroniska dla zwierząt we Wrześni przy ul. Sikorskiego 38 w terminie 14 dni od dnia ich odłowienia zgodnie
z regulaminem schroniska.

 

Rozdział 5.
Obligatoryjna sterylizacja zwierząt w schronisku dla zwierząt§ 7. 1. Odłowione z terenu Miasta i Gminy Września i przewiezione do schroniska dla zwierząt we Wrześni
bezdomne zwierzęta oraz wolno żyjące koty po odbyciu 14-to dniowej kwarantanny poddawane są obowiązkowej
sterylizacji.
2. Zabiegi sterylizacji przeprowadzane są w schronisku dla zwierząt we Wrześni przez lekarza weterynarii
zapewniającego przebywającym w schronisku zwierzętom opiekę weterynaryjną.

 

Rozdział 6.
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.§ 8. Podmiot prowadzący obsługę schroniska oraz Referat Komunalny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
w sposób stały poszukują dla bezdomnych zwierząt nowych właścicieli, poprzez ogłoszenie na stronach
internetowych Urzędu Miasta i Gminy, Straży Miejskiej oraz w prasie lokalnej.
§ 9. 1. W ramach poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt podmiot prowadzący obsługę
schroniska oraz Referat Komunalny Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni organizują i przeprowadzają akcje
edukacyjne.
2. Akcje edukacyjne mogą odbywać się przy współpracy z organizacjami, których statutowym celem jest
ochrona zwierząt.


Rozdział 7.
Usypianie ślepych miotów

 

§ 10. 1. W ramach zapobiegania bezdomności zwierząt Lecznica dla zwierząt z siedzibą we Wrześni przy ul.
Objazdowej 21 zapewniająca zwierzętom przebywającym w schronisku dla zwierząt we Wrześni opiekę
weterynaryjną dokonuje usypiania ślepych miotów, które trafią lub urodzą się w schronisku dla zwierząt we
Wrześni, szczegółową dokumentację w tym zakresie prowadzi schronisko oraz lekarz weterynarii dokonujący usypiania.

2. Usypianie ślepych miotów dotyczy również wolno żyjących kotów.Rozdział 8.
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich

 

§ 11. 1. Bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Miasta i Gminy Września zapewnia się miejsce
w Spółdzielni Produkcji Rolnej, Wódki – Grzybowo 14a.
2. Gospodarstwo Wódki – Grzybowo 14a spełnia warunki do przyjęcia zwierząt gospodarskich, zapewniając
im schronienie, wyżywienie i opiekę weterynaryjną.
3. Koszty związane z zapewnieniem opieki zwierzętom gospodarskim, które z różnych przyczyn utraciły swoje dotychczasowe schronienie ponosi Miasto i Gmina Września, a w przypadku, gdy możliwym jest ustalenie właściciela tego zwierzęcia gospodarskiego kosztami zapewnienia opieki obciążony zostanie właściciel niniejszego zwierzęcia.
Rozdział 9.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

 

§ 12. 1. Zwierzętom rannym na skutek zdarzeń drogowych zapewnia się całodobową opiekę weterynaryjną.
2. Całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych realizowana jest:
1) przez schronisko dla zwierząt we Wrześni.
2) przez lekarza weterynarii zapewniającego zwierzętom przebywającym w schronisku dla zwierząt we Wrześni opiekę weterynaryjną.Rozdział 10.
Postanowienia końcowe§ 13. Na realizację Programu Gmina Września przeznacza w roku 2019 kwotę: 50 000 zł słownie pięćdziesiąt
tysięcy złotych.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
 
/-/Waldemar Grześkowiak

Metryka

sporządzono
2019-04-08 przez
udostępniono
2019-04-08 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-26 11:30 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
763
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.