Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Uchwały Rady Miejskiej Rocznik 2020
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała Nr XIV/144/2020 - Rocznik 2020, menu 113, artykuł 1106 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rocznik 2020

Uchwała Nr XIV/144/2020

Uchwała Nr XIV/144/2020
Rady Miejskiej we Wrześni
z dnia 18 maja 2020 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3d  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnia się:
    1. odbiór wytworzonych w gospodarstwach domowych odpadów komunalnych:
        1) bezpośrednio z terenu nieruchomości:
            a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
      b) tworzyw sztucznych, szkła, papieru, metalu i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
            c) bioodpadów;
        2) w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
            a) tworzyw sztucznych,
            b) szkła,
            c) papieru,
            d) metalu,
            e) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
            f) bioodpadów, 
            g) odpadów niebezpiecznych,
            h) przeterminowanych leków i chemikaliów
         i)odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
            j) zużytych baterii i akumulatorów,
            k) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
            l) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
            m) odpadów tekstyliów i odzieży
            n) zużytych opon,
            o) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne;
3)   odpady wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a-n odbierane są bez ograniczenia w zamian za pobraną od mieszkańców opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4)   odpady, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. o odbierane są bezpłatnie w ilości do 500l na każdą nieruchomość raz na rok,
5)   przeterminowane leki można również przekazać do specjalistycznych pojemników, znajdujących się w aptekach. Wykaz aptek wraz z ich lokalizacją gmina podaje poprzez     ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni;
    2. wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w:
        1) pojemniki/kontenery służące do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i pojemniki służące do zbierania szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metalu, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i bioodpadów oraz ich utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – dotyczy zabudowy wielolokalowej,
        2) pojemniki/kontenery służące do zbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) komunalnych i bioodpadów oraz ich utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – dotyczy zabudowy jednorodzinnej,
        3) worki służące do zbierania szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metalu i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych – dotyczy zabudowy jednorodzinnej.

§ 2. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów, z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:
    1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
            1) w centrum miasta - w rozumieniu Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września – raz w tygodniu,
            2) w zabudowie jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie,
            3) w zabudowie wielolokalowej–  raz w tygodniu
zgodnie z harmonogramem wywozu ustalonym przez podmiot odbierający odpady.
    2. odpady selektywnie zbierane: szkło, papier, tworzywa sztuczne,  metal i odpady opakowaniowe wielomateriałowe
bez względu na typ budowy raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem wywozu ustalonym przez podmiot odbierający odpady.
3. bioodpady:
            1) w centrum miasta - w rozumieniu Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września – raz w tygodniu,
            2) w zabudowie jednorodzinnej oraz wielolokalowej – w okresie od kwietnia do października –  raz w tygodniu, natomiast w okresie od listopada do marca – raz na 2 tygodnie
zgodnie z harmonogramem wywozu ustalonym przez podmiot odbierający odpady.

§ 3. Sposób świadczenia usług przez Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych został określony w Regulaminie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub przez prowadzącego Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, właściciele nieruchomości niezwłocznie zgłaszają ten fakt:
    1) pisemnie - na adres Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września,
    2) drogą elektroniczną - na adres wrzesnia@wrzesnia.pl lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej,
    3) telefonicznie – od poniedziałku do piątku, pod numer: 61 640 40 08 lub 61 40 40 11.
2. Dokonując zgłoszenia należy podać w szczególności dane zgłaszającego (imię i nazwisko) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia nieprawidłowości, opis nieprawidłowości oraz w miarę możliwości należy podać numer telefonu i przedstawić dowody potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości (zdjęcia, filmy).

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXV/454/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2018 r., poz. 4380).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej
we Wrześni
/-/Bogdan Nowak

 

Metryka

data wytworzenia
2020-05-25
data udostępnienia
2020-05-25
sporządzone przez
Anita Grabarek
opublikowane przez
Zaworski Sławomir
ilość odwiedzin
696
zmiany w dokumencie
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.