Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół nr XIII/2020 z Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 11 lutego 2020 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września - Protokoły z Sesji Rady Miejskiej, menu 110, artykuł 3747 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej

Protokół nr XIII/2020 z Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 11 lutego 2020 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

Protokół nr XIII/2020
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się
11 lutego 2020 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

XIII Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak o godz. 13.15 otworzył obrady XIII sesji Rady Miejskiej. Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, przedstawicieli mediów, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września wyjaśnił, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum (załącznik nr 1).

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak poinformował, że zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym art 20 pkt 1b obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak
 odczytał Postanowienie Nr 293/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie II  z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Postanawia się o wstąpieniu na wakujący mandat w okręgu wyborczym nr 2, właściwym dla wyboru Rady Miejskiej we Wrześni: mandat obejmuje Pani Dorota Anna Szykowna – kandydatka z listy nr 15 -KW UNIA WRZEŚNIAN, która w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. uzyskała kolejno największą  liczbę głosów, a nie utraciła prawa wybieralności oraz nie zrzekła się pierwszeństwa  do objęcia mandatu.

Osoba obejmująca mandat radnego zobowiązana jest do złożenia ślubowania, co wynika z art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w brzmieniu: „Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie”.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak odczytał rotę ślubowania, a następnie poprosił Panią Dorotę Szykowną  o wypowiedzenie słowa "ślubuję".  Wyjaśnił, że ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg".

Tekst ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”
 
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak wręczył pamiątkowe grawertony radnej Dorocie Szykownej oraz radnemu Ryszardowi Szwajcy.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak zakomunikował, że według listy obecności w posiedzeniu Rady Miejskiej we Wrześni bierze udział 21 radnych. W związku z powyższym, Rada Miejska we Wrześni posiada quorum do podejmowania ważnych uchwał (załącznik nr 1).

Obecni:


1. Maciej Baranowski
2. Łukasz Cichy
3. Grzegorz Dobrosielski
4. Stanisław Dominiczak
5. Radosław Garbarek
6. Jarosław Graczyk
7. Jarosław Kowalewski
8. Bogumił Kwiatkowski
9. Bogdan Nowak
10. Stefan Ogrodowicz
11. Andrzej Rzeźnik
12. Robert Smodlibowski
13. Damian Staniszewski
14. Wojciech Szcześniak
15. Maciej Szelągiewicz
16. Anna Szlachetka
17. Ryszard Szwajca
18. Dorota Szykowna
19. Kornel Tomczak
20. Włodzimierz Wawrzyniak
21. Mirosław ZgolińskiPkt 3
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak
 przedstawił porządek obrad
(załącznik nr 2):

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie radnej.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uzupełnienia składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni;
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kawęczyn, Marzenin,  Gulczewo (UWAGA: projekt uchwały zostanie szczegółowo omówiony podczas sesji, a nie komisji Rady Miejskiej ze względu na obecność na sesji autora miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego); 
3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Węgierki;
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat;
5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Węgierki w rejonie ulic Wrzesińskiej i Lipowej;
6) uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2020;
7) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2020 r.;
8) zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.;
9) rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie;
10) uchwalenia uchwały nr XXVII/219/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z 12 grudnia 2012 r. w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Zamysłowskiego;
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.
7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak zapytał Państwa radnych, czy są propozycje do zmiany porządku obrad?

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, ze zgodnie z zapowiedziami na posiedzeniu komisji, wnosi o uzupełnienie porządku obrad w sprawie projektu uchwały dotyczącego zmiany budżetu na rok 2020.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak powiedział, że głosowanie będzie dotyczyło wniosku Burmistrza Miasta i Gminy dotyczącego projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, który  znajdzie się w porządku obrad pod numerem 11).

Głosowano w sprawie:
zmiany porządku obrad

Wyniki głosowania (załącznik nr 3)
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

Wyniki głosowania (załącznik nr 4)
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

 

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/130/2020 w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni  (załącznik nr 5).

Głosowano w sprawie:
uzupełnienia składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński


Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że temat jest dość znany i w związku z tym, nie będzie szczegółowo omawiany, zostanie natomiast przedstawione kilka zdarzeń:


21 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Września z mieszkańcami Kawęczyna, Marzenina i Gulczewa dotyczące planowanej budowy w tej okolicy fermy drobiu.
22 kwietnia 2016 r. zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, Burmistrz Miasta i Gminy Września wyszedł z inicjatywą uchwałodawczą i złożył do Biura Rady Miejskiej we Wrześni projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo.

30 maja 2016 r. - Rada Miejska we Wrześni podjęła uchwałę Nr XVI/228/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Września rozpoczął przeprowadzenie procedury zmierzającej do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z ww. ustawą Burmistrz powierza sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osobie, która spełnia warunki określone w art. 5 ustawy.

6 lipca 2016 r.  Obwieszczenie oraz zawiadomienie właściwych instytucji i organów (łącznie 39 instytucji i organów) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z terminem na składanie wniosków. Instytucje i Organy mogły składać swoje wnioski do 18 sierpnia 2016 r.

16 stycznia 2017 r.  przesłanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Września projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do opinii i uzgodnień.

7 lutego 2017 r. - Postanowienie o odmowie uzgodnienia projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego.

14 lutego 2017 r. - Burmistrz Miasta i Gminy Września nie zgodził się z postanowieniem
Zarządu Powiatu i złożył zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Poznaniu na odmowę uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

15 maja 2017 r. - Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Poznaniu w sprawie utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia
- Samorządowe Kolegium Odwoławcze podzieliło stanowisko Zarządu Powiatu.

26 czerwca 2017 r. - Skarga Burmistrza Miasta i Gminy Września, który nie zgodził
się ze wskazanym stanowiskiem, na postanowienie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Poznaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu.

9 listopada 2017 r. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, Sąd przyznał rację Burmistrzowi Miasta i Gminy Września i uchylił wcześniejsze postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz Zarządu Powiatu Wrzesińskiego.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło do Naczelnego Sądu Administracyjnego o kasację
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

24 października 2018 r. - Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę i tym samym utrzymał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przyznając rację Burmistrzowi Miasta i Gminy Września. W wyniku orzeczenia sądu sprawa została przekazana do Zarządu Powiatu Wrzesińskiego, zobowiązanego raz jeszcze zgodnie ze wskazówkami sądów obu instancji (organ jest nimi związany) – rozpoznać wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Września o uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

25 marca 2019 r. - upłynął termin uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego. Projekt został uzgodniony przez tzw.,,milczącą zgodę”.

25 kwietnia 2019 r. - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Miasta i Gminy Września skierował za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

18 września 2019 r. - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał decyzję wyrażającą zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

25 października 2019 r. do 18 listopada 2019 r. - Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu.

3 grudnia 2019 r. - upłynął termin na składanie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wpłynęło 16 pism (25 uwag).

23 grudnia 2019 r. - Rozstrzygnięcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Września uwag złożonych do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Uwagi potencjalnego inwestora fermy drobiu nie zostały uwzględnione

23 stycznia 2020 r. złożenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Września do Biura Rady Miejskiej we Wrześni projektu Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo (załącznik nr 6).

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak poprosił Pana Bartosza Kuźniara autora projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo o przedstawienie najważniejszych założeń tego projektu.

Bartosz Kuźniar autora projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo powiedział, że Pan Burmistrz przedstawił w szczegółowy sposób procedurę planistyczną jaka toczyła się przy tym temacie od pierwszych spotkań z mieszkańcami podjęcia inicjatywy w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo. Wyjaśnił, że rolą autora w całej procedurze było przygotowanie dokumentacji związanej z projektem miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Podstawowym celem tego dokumentu i całej procedury było ustalenie przeznaczenia  terenu wynikającego wprost z ustaleń nadrzędnego dokumentu planistycznego jaki obowiązuje w gminie jakim jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Września. Ten dokument wiąże organy gminy w tym Radę Miejską przy podejmowaniu uchwały w sprawie planu miejscowego, co do swoich rozstrzygnięć. Dokument studium ma kilka dobrych lat. W pierwotnej wersji był przyjmowany w 1999 roku, w tym dokumencie przesądzono tak naprawdę o głównych kierunkach rozwoju przestrzennego gminy. Odnosząc to do obszaru jakim został objęty  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo na tym obszarze studium przewidziało dwie podstawowe grupy terenu. Jedną z nich były tereny osiedleńcze wyrażone poszczególnymi kolorami wskazujące tereny, na których możliwy jest rozwój zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej, usługowej czy też innej jak i obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej, który obejmuje  zasadniczą większą część powierzchni całego obszaru objętego planem. Zgodnie z ustaleniami studium, które to przesądziło, na których zabudowach  ma się rozwijać, a na których nie, został przygotowany ten projekt planu miejscowego. Cytując studium zwłaszcza w odniesieniu do obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej czyli tych terenów tych działek, na których inwestor planuje realizacje swojego przedsięwzięcia studium wskazuje wyraźnie na konieczność ochrony gleb wysokich klas bonitacyjnych i kompleksów rolnych o najwyższej przydatności do produkcji rolnej oraz wyłączenie ich z zainwestowania kubaturowego. Była to główna przesłanka, czy też argument, co do  kolejnych rozstrzygnięć w projekcie tego dokumentu, czyli przede wszystkim wykluczenia z zainwestowania trenów rolniczych  i ustalenia przeznaczenia zgodnego z aktualnym sposobem ich użytkowania. Wracając do tych przeznaczeń faktycznie w planie pokazane jest kilka kategorii terenów przeznaczonych pod zabudowę. Są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak i wielorodzinnej, właściwie odzwierciedlające aktualny stan zainwestowania, czyli istniejącą zabudowę. Na przestrzeni starego PGR-u wskazane jest zgodnie z ustaleniami studium teren obiektów produkcyjnych składów i magazynów, teren przeznaczony pod zainwestowanie przemysłowe w odniesieniu do tego właśnie przeznaczenia zachodziła konieczność uzyskania zgody Ministra na zmianę przeznaczenia gruntów  rolnych na cele  nierolnicze. Dominowały tam klasy II i III klas bonitacyjnych. Pozostałe zasadnicze przeznaczenie to tereny rolnicze, jeden specyficzny, w którym ustaleniami planu zachowując istniejąca ferma norek pomimo, iż nie była ona uwzględniona wyznaczona w studium ze względu na istniejące zainwestowanie, możliwość pozostawienia kontynuacji działalności na tym terenie takie zapisy są przewidziane w planie, natomiast w odniesieniu do pozostałych terenów zostaną zachowane w rolniczym użytkowaniu bez wprowadzania zabudowy tak jak zostało przesądzone na etapie studium uwarunkowań i kierunków zabudowy zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowe rozwiązania są rozpisane w uchwale. Najbardziej budzące wątpliwości faktycznie te aspekty, co do których zostały zgłoszone uwagi podczas wyłożenia do publicznego wglądu, które nie zostały uwzględnione przez Pana Burmistrza dotyczyły właśnie ograniczenia możliwości inwestycyjnych na tych terenach rolniczych, plan od samego początku miał przewidywać zakaz zabudowy tych terenów nie stwarzając żadnych furtek czy wyjątków dla ewentualnie prowadzenia innych działalności związanych z innymi funkcjami. Jeden teren został przeznaczony pod działalność produkcyjną, składy magazyny, tak jak zostało to przesądzone w studium. Tych uwag nie uwzględnionych przez Pana Burmistrza i podlegających przed podjęciem samej uchwały jest 12, zostały one wpisane w załączniku nr 2 do projektu uchwały i będą tak jak wspomniał, podlegały przegłosowaniu dopiero podtrzymanie stanowiska zaproponowanego w projekcie, umożliwi przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyjaśnił, że odnośnie opinii, która przez Panią Radczynię została sformułowana do samego projektu uchwały trafnie stwierdzającą, że istnieje potencjalne ryzyko stwierdzenia przekroczenia pewnego władztwa planistycznego przez Radę Gminy w zakresie wprowadzenia całkowitego zakazu zabudowy, czy też ograniczenia możliwości prowadzenia działalności o określonym typie. Orzecznictwo, które faktycznie tutaj w opinii zostało przytoczone, wskazuje na pewne ograniczenia kompetencyjne Rady w tym zakresie, natomiast należy pamiętać, że każda sprawa takiego typu jest rozpatrywana indywidualnie, zależy od szeregu uwarunkowań, a między innymi ustaleń studium uwarunkowań w kierunku zagospodarowania przestrzennego wcześniejszych decyzji administracyjnych, chociaż faktycznego sposobu wykorzystania terenu. Śledząc orzecznictwo pojawiają się także wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, który twierdzi, że Rada Gminy jet do tego jak najbardziej uprawniona. Jest zróżnicowana linia orzecznicza. Na marginesie można wskazać szereg obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których głównym celem było wyeliminowanie zainwestowania z terenów rolniczych, które z różnych względów także szeregu potrzeb, czy też samego zapotrzebowania na nową zabudowę, które szacuje się na etapie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nie zostało wykazane. Podsumował, że istnieje potencjalne ryzyko i należy liczyć się z tym, jak każde ustalenie planu, może zostać zaskarżone przez stronę niezadowoloną, natomiast pozostajemy w przekonaniu, że jak najbardziej projekt spełnia wymogi zarówno ustawy, która daje wprost przesłanki do tego, aby w planie miejscowym wprowadzać zakaz zabudowy, zwłaszcza  mając na uwadze to, że plan miejscowy nie może naruszać ustaleń studium, gdybyśmy tutaj w jakikolwiek spsoć próbowali dopuszczać możliwość realizacji zabudowy na tych terenach, z pewnością ten plan już przy pierwszej kontroli organu nadzoru Wojewody mógłby zostać stwierdzony jako naruszający ten naczelny dokument określający politykę przestrzenną gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak podziękował Panu Bartoszowi Kuźniarowi za przybliżenie głównych założeń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zaproponował Państwu radnym  możliwość zabrania głosu przedstawicielce środowisk, których wnioski do projektu zostały uwzględnione.

Rada Miejska wyraziła zgodę na zabranie głosu przez Panią Małgorzatę Nowak.


Pani Małgorzata Nowak powiedziała, że bardzo dziękuje za  udzielenie głosu.  Zwróciła się do Państwa radnych i wyjaśniła, że radni będą głosować nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale należy mieć podczas głosowania z tyłu głowy, że jednocześnie głosujecie za warunkami życia mieszkańców na tym terenie, oprócz tego, że mamy do czynienia z terenami rolniczymi to między tymi terenami rolniczymi są nasze domy i mieszkania, a wszyscy Państwo radni wiedzą z jaki problemami mieszkańcy się borykają. Podkreśliła, że latem nie da się żyć, jest taki potworny odór wieczorami i tyle much, że mieszkańcy nie dają sobie rady. Służby nie chcą pomóc, mieszkańcy dzwonią do Straży Miejskiej, natomiast Straż Miejska mówi, że nie ma ustawy odorowej i nie przyjedzie, by szukać źródła odoru. Policja również  nie chce w tej kwestii pomóc. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i Sanepid odpowiada, że kontrolują tylko fermy, więc nie przyjadą i działają w godzinach pracy. Podsumowała, że nie ma służb, które by zareagowały, może bronić mieszkańców coś, co działa poza godzinami urzędów, a mianowicie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Podkreśliła, że Burmistrz Żuromina Pani Aneta Goliat prężnie działa, by jak najwięcej terenów objąć miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w związku z ekspansją  ferm wielkoprzemysłowych, wprowadziła dużo planów i były sytuacje, że plany były zaskarżane przez inwestorów na etapie sądów zaskarżenia były odrzucane. Sprawy Kawęczyna, Marzenina i Gulczewa toczą się dwutorowo kwestia odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji Burmistrza dotyczącej decyzji środowiskowej na fermę kurzą.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak  poprosił o zabranie głosu przedstawiciela drugiej strony tych środowisk, których wnioski nie zostały uwzględnione.

Radni wyrazili zgodę na zabranie głosu przez Adwokata Michała Michajłowa reprezentujący Przetwórstwo Rolne Gąsiorek Spółka Jawna.


Adwokat Michał Michajłow reprezentujący Przetwórstwo Rolne Gąsiorek Spółka Jawna wyjaśnił, że całą argumentację prawniczą merytoryczną od kilku lat stara się przedstawić i odzwierciedlić w materiale, który został zgromadzony do niniejszego postępowania. Znajdują się w tym materiale sporządzone przez kancelarię opinie prawne, dość szeroko obrazujące zakres linii orzeczniczych  Sądów Administracyjnych, a także postępowań nadzorczych Wojewodów w kontekście uchwalenia planów miejscowych i wprowadzeniu różnych ograniczeń dotyczących poszczególnych inwestycji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Taka konstatacja mecenasa w tym właśnie zakresie jest dość zbieżna, koresponduje z opinią Pani mecenas urzędu miejskiego, która również podniosła tą wszystką argumentację, którą on sam podniósł w szeroko przygotowanych uwagach do planu miejscowego. Wyjaśnił, że wskazywał na pewne zastrzeżenia i ostrzeżenia dotyczące rozwiązań prawnych i linii orzeczniczych Sądów Administracyjnych, szczególnie ukierunkowanych w ostatnich dwóch trzech latach, tak jak przedmówcy powiedzieli faktycznie tego typu problemy w Polsce są bardzo istotne i są szeroko rozpoznawane. Pan urbanista wskazał, iż te linie orzecznicze bywają różne, ale zaznaczyć należy, że tak samo w debatach, które miały miejsce i konsultacjach przed sporządzeniem planu miejscowego w stanowisku prawnym, które zajął mecenas na tej sali, podkreślał chociażby ostatnie orzecznictwa Sądów Administracyjnych szczególnie w Poznaniu, gdzie było wskazane bardzo wyraźnie, gdyż ten kierunek orzeczniczy zmierza w stronę zdecydowanych rozwiązań zakazujących jakichkolwiek inwestycji i jakichkolwiek działalności gospodarczych wprowadzać nie można. Oczywiście gmina, radni mają prawo uchwalać plan i stosować władztwo planistyczne. Władztwo planistyczne musi mieć swoje racjonalne podstawy i ma  kształtować politykę zagospodarowania na określonych terenach, zagospodarowania poprzez wprowadzenie  różnych współczynników i czynników w zakresie określonych funkcji czy zabudowań. Jedyną przesłanką w art. 15 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym jest również możliwość wprowadzenia określonych zakazów zabudowy, ale nigdzie nie ma w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym „expressis verbis” wyrażonych kwestii związanych z całkowitym zakazem jakiejkolwiek inwestycji. Podkreślił, iż jest to bardzo istotna kwestia, ponieważ ta kwestia legła u podstaw tego najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych, że wprowadzenie zakazu wprowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej jest przekroczeniem planowania władztwa planistycznego gminy i tak daleko gmina pójść nie może, gdyż w tym momencie, następuje naruszenie prawa własności poszczególnych osób, które mają tytuł prawny do posiadanej nieruchomości. Statuując dany plan miejscowy, uchwalając go, gmina opiera się na studium. Słusznie Pan urbanista zauważył, że studium jest bardzo stare, pochodzi z 1999 roku i ma różne swoje ugruntowane ukształtowania na tamten  okres czasu. Również w orzecznictwie gmina przystępując do podjęcia uchwały w określonym temacie wcześniej, jeżeli te studia są dosyć stare powinna być szersza konsultacja i wcześniej jak gdyby wprowadzenie zmian do studium, które ma swój określony wiek, żeby dostosować do kryteriów takich które są teraźniejsze. Poza tym, bardzo istotną kwestią podnoszoną przez Sądy Administracyjny, jest to iż gmina po pierwsze: opiera się na studium, jest to pierwszy wskaźnik do weryfikacji, drugi wskaźnik opiera się na przepisach odrębnych wszelkich ustawach, nie może jakby przyjąć pewnej uchwały bez odniesienia się bez posiadania tak zwanej kauzy prawnej, czyli na określonych przepisach odrębnych. Przepisy odrębne powinny wskazywać między innymi ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie wyraźnie nie ma w żadnym z artykułów  art. 15 ust. 1 gdzie są wymienione poszczególne zakresy kształtowania planu miejscowego, zakazu działalności gospodarczej. Gdyby taki zakaz w jakiejkolwiek  innej ustawie się pojawił, gmina uchwalając dany plan miejscowy, mogłaby się oprzeć na danym akcie normatywnym. Takiego zakazu określonej działalności obojętnie jakiej, nie ma w żadnym akcie prawnym. Dlatego też, takie wyroki zapadają i to również w naszym okręgu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w ostatnim 2018-2019 roku. Wyjaśnił, że starał się to wszystko określić uwypuklić w swoich opiniach. Bardzo szeroko jest to określone również w zawartych uwagach złożonych w imieniu inwestora do projektu uchwały, zapoznając się z opinią Pani Mecenas, podnosił również te kwestie, które podnosiła Pani Mecenas, gdzie wskazuje się na tego typu zagrożenia, gdzie jest faktycznie zagrożenie takie, że Państwo radni uchwalając tego typu plan z określonymi zakazami po prostu posuną się za daleko naruszając określone normy uchwalenia planu miejscowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak zapytał  Państwa radnych, czy    ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie ?

Radny Ryszard Szwjaca powiedział, że chciałby złożyć wniosek formalny o zakończenie dyskusji i przejść do procedowania głosowania podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo (załącznik nr 7).

Głosowano w sprawie:
wniosku formalnego nr 1 radnego Ryszarda Szwajcy

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 6, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0


Wyniki imienne:
ZA (15)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
PRZECIW (6)
Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak

Głosowano w sprawie:
rozstrzygnięcia Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo wyłożonego do publicznego wglądu (załącznik nr 8).

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

W dyskusji wzięli udział:
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- Tomasz Kuźniar Autor projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w      miejscowościach Marzenin, Kawęczyn, Gulczewo
- radny Ryszard Szwajca

2) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/131/2020 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo (załącznik nr 9).

Głosowano w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak ogłosił 10 minutową przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak poprosił radnych o  potwierdzenie quorum i oświadczył, że na sali znajduje się 21 radnych.

3) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/132/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Węgierki (załącznik nr 10).

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński


4) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/133/2020 w sprawie:wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat (załącznik nr 11).

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

5) Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/134/2020 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Węgierki w rejonie ulic Wrzesińskiej i Lipowej (załącznik nr 12).

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

6) Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak wyjaśnił, że w związku z tym, że do tego projektu została zgłoszona poprawka, radni przystąpią do głosowania Autopoprawki w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2020.

Głosowano w sprawie:
Autopoprawki w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2020.

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/135/2020 w sprawie: uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2020 (załącznik nr 13).

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

7) Radny Damian Staniszewski powiedział, że w imieniu Klubu Radnych zgłosił wniosek formalny o zmianę treści projektu uchwały dotyczącej Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 14).

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że jako projektodawca wnosi sprzeciw, przeciwko takim poprawkom  z kilku względów, po pierwsze sprawa jest znana od lat, co roku jest głosowany taki program w niezmienianej formule. Zmiany finansowe wymagają zmian w budżecie. Wielokrotnie Rada Miejska poprzedniej kadencji odrzucała wnioski w sprawie płacenia z budżetu gminy za wykastrowanie kota czy psa. We Wrześni za rok 2019 z własnej kieszeni zostało wysterylizowanych, wykastrowanych 602 zwierząt (w tym kotów, psów) zakładając, że średnia cena takiego zabiegu kształtuje się około 300,00 zł to całość wyniosła 180.000,00 zł, gdyby Rada podjęła decyzję, że gmina pokrywa koszty sterylizacji, chętnych nie byłoby 602 tylko tysiące. Podsumował, że nie zgadza się, by z pieniędzy podatkowych była opłacana kastracja cudzych psów.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że chciałby zasygnalizować, że w uzasadnieniu  do tego projektu uchwały jest taka informacja, że uchwała w sprawie programu jest kontynuacją uchwał z lat 2012-2019. W roku 2019 na ten cel przeznaczone było 50.000,00 zł. Zapytał jak przyjąć kontynuację na ten cel z ograniczeniem środków?

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że wielokrotnie podczas omawiania uchwały budżetowej mówione było, że należy oszczędzać i jest to jedna z formy oszczędności.

Radny Damian Staniszewski nie chodzi o to  żeby wszystkim sponsorować kastrację, ale żeby zacząć jakikolwiek ruch w tym temacie. Wyjaśnił, że wielokrotnie o to wnioskowały osoby, które składały petycje. Limitowane są również dotacje kwotowe, które są przeznaczone na remont zabytków, na wymianę pieców. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w tym przypadku też tak było.

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września podtrzymał swoje stanowisko w tej sprawie.

Radny Jarosław Kowalewski skierował pytanie do Burmistrza Miasta i Gminy Września, dlaczego trzeba oszczędzać?

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że nie będzie rozwijał tego tematu, który nie dotyczy projektu uchwały.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że chciałby zwrócić uwagę na ważną rzecz. Mowa jest  o zwierzętach bezdomnych i oddawaniu ich właścicielom, które trafiają do schroniska po 14 dniach, jednocześnie Rada przyjmuje uchwałę w tym regulaminie, że wszystkie ślepe mioty zwierząt będą usypiane, może się jednak zdarzyć taka sytuacja, że kotka ciężarna, która trafi do schroniska jej miot będzie uśpiony. Następnie zgłosi się właściciel, który rzeczywiście będzie chciał objąć opieką te zwierzęta. Podkreślił, że jest to uwaga do przyjmowania takich programów na przyszłość. Tak samo tyczy się zwierząt domowych i gospodarstw, gdzie mają być przekierowywane zwierzęta w związku z transportem i wypadkami w transporcie. Na terenie gminnym jeździ sporo aut i przewozi np. świnie. Z opinii lekarza powiatowego nie wynikało, na ile to gospodarstwo jest przygotowywane do walki bioasekuracyjnej z ASF.

Tomasz Kałużnym Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że w sprawie ślepych miotów zostanie przygotowana informacja ze schroniska i od weterynarza w tej sprawie, natomiast sprawy związane z ASF nie są kompetencją gminy tylko Weterynarii Powiatowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak wyjaśnił, że radni przystąpią do głosowania zmian zawartych we wniosku formalnym radnego Damiana Staniszewskiego (załącznik nr 15).

Głosowano w sprawie:
wniosku formalnego nr 2 radnego Damiana Staniszewskiego.

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 14, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (5)
Stanisław Dominiczak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
PRZECIW (14)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Graczyk

Głosowano w sprawie:
Autopoprawki do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2020 r.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (13)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
PRZECIW (2)
Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna
WSTRZYMUJĘ SIĘ (6)
Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 14 głosami „za”, 7 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw” podjęła uchwałę nr XIII/136/2020 w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2020 r. (załącznik nr 16)

W dyskusji wzięli udział:
- radny Damian Staniszewski
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- radny Bogumił Kwiatkowski
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- radny Damian Staniszewski (Ad Vocem)
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- radny Jarosław Kowalewski (Ad Vocem)
- radny Stanisław Dominiczak
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (14)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)
Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak

8) Ryszard Szwajca Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni za 2019 rok (załącznik nr 17).

Radny Jarosław Kowalewski zapytał, czy Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok nie powinno być umieszczone w treści porządku obrad ?

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak wyjaśnił, że zwyczajowo Sprawozdanie przedstawia się na sesji, natomiast radni będą opiniować, głosować nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy radni zgłaszali jakieś propozycje tematów  do objęcia w Planie Pracy Komisji Rewizyjnej, jeżeli tak, czy zostały uwzględnione?

Ryszard Szwajca Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że członkowie Komisji składali  propozycje tematów, które zostały uwzględnione w Planie Pracy.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 17 głosami „za”, 4 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw” podjęła uchwałę nr XIII/137/2020 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r. (załącznik nr 18).

W dyskusji wzięli udział:
- radny Jarosław Kowalewski
- radny Stanisław Dominiczak
- radny Ryszard Szwajca

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (17)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Stanisław Dominiczak, Jarosław Kowalewski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak

9) Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak wyjaśnił, że skarga została szczegółowo omówiona podczas posiedzenia wspólnych komisji, projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że materiały, które dotyczyły skargi zostały opracowane i przedstawione na posiedzeniu komisji przez Przewodniczącego Skarg, Wniosków i Petycji nie pozwoliły radnym zapoznać się z treścią samej skargi. Radny w oparciu o swoją wiedzę i materiały powinien podjąć decyzję.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Włodzimierz Wawrzyniak wyjaśnił, że komisja działała w trybie zamkniętym, czyli nikt, kto nie był wtajemniczony w treść skargi, nie mógł uczestniczyć, ponieważ skarga zawierała w swej treści dane wrażliwe. Podkreślił, że rodzic, który uczestniczył w tym posiedzeniu nie wyraził na to zgody.

Radny Stanisław Dominiczak zapytał, czy jeżeli rodzic nie wyraził na to zgody czy radnego obowiązuje zakaz wglądu w skargę?

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak wyjaśnił, że tak.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 20 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” podjęła uchwałę nr XIII/138/2020 w sprawie:  rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie (załącznik nr 19).


W dyskusji wzięli udział:
- radny Stanisław Dominiczak
- radny Włodzimierz Wawrzyniak
- radny Stanisław Dominiczak (Ad Vocem)

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Stanisław Dominiczak


10)  Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak wyjaśnił, że projekt tej uchwały nie uzyskał pozytywnej opinii żadnej komisji Rady Miejskiej na posiedzeniu wspólnym.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że ten wniosek i projekt uchwały, wynika z tego, że mieszkańcy bloku wokół tego skwerku jak i mieszkańcy ul. Zmysłowskiego i ul. Konopnickiej od dłuższego czasu zgłaszają uwagi do Stowarzyszenia Projekt Września, co było podkreślane w mediach aby ta działka na rogu ul. Konopnickiej, Zmysłowskiego pozostały terenem zielonym i ogólnodostępnym. Podkreślił, że jest to potrzeba troski o przestrzeń publiczną i zachowywanie terenów zielonych, chodzi o kwestie ochrony środowiska i uregulowanie jej poprzez przyjęcie tej uchwały. Nie jest to wyrywkowe wybieranie pojedynczych działek, ale kwestia która toczy się od 2015 roku, gdzie wówczas mieszkańcy protestowali przeciwko wydanej przez Burmistrza decyzji o warunkach zabudowy, która zezwalała na tej działce postawienie obiektu handlowego i mieszkańcy chcą „spać spokojnie”. Radny zaapelował o przyjęcie tej uchwały i zaapelował do Burmistrza  Miasta i Gminy o zachowanie tego skwerku i wyeliminowanie tej uchwały z 2012 r. z obiegu prawnego.

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że było to szczegółowo omówione na posiedzeniu komisji wspólnych. Wyjaśnił, że nikt nie  ma zamiaru sprzedawać tej nieruchomości, natomiast co do zielonego obszaru tej nieruchomości radny mówi nieprawdę, w znacznej części teren tej nieruchomości jest wykorzystywany  jako parking, a w małym fragmencie jako droga. W związku z tym, wniosek radnego zmierza do tego, żeby gmina zlikwidowała parking i zasiała tę trawę.

Radny Jarosław Kowalewski, zapytał czy ten teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że prosi Pana Burmistrza o zaprzestanie suponowania różnych intencji, których radny w żaden sposób  nie wyrażał. Jeżeli gmina nie chce zrealizować tej uchwały z 2012 roku to nie ma żadnego uzasadnienia celowościowego, aby ta uchwała pozostawała w obiegu prawnym. Wyjaśnił, że trudno oczekiwać, że uchwała przestanie istnieć ze względu na łacińską sentencję  „desuetudo”.  Podkreślił, że jet to niezrozumiałe.

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że jeżeli teren ten nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, chciałby zaapelować do Pana Burmistrza, żeby ten teren został objęty. Wyjaśnił, że autor miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin,  Gulczewo mówił bardzo dużo o studium uwarunkowań i chciałby podkreślić, że studium uwarunkowań nie jest żadnym aktem prawa miejscowego i nie może być podstawą wydawania decyzji administracyjnych. Jedynym aktem wiążącym jest tylko i wyłącznie plan zagospodarowania przestrzennego. Zaapelował o podjęcie takich działań. Poprosił o informacje na temat planów przyszłościowych związanych z tą działką?

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że jest to absurdalny pomysł z miejscowym planem by wydawać kilkadziesiąt tysięcy złotych dla zachcianki. 
Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że jedynym dokumentem krojącym politykę przestrzenną jest plan zagospodarowania przestrzennego. Dla przykładu miasto Słupca jest objęte w 100 % planami zagospodarowania przestrzennego. Zapytał w jakim ujęciu % jest Września?

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak wyjaśnił, że nie bardzo ma to związek z projektem tej uchwały.

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że jet to temat na dalszą dyskusję. Na początku obecnej kadencji zostało radnym przesłane jakie gigantyczne kłopoty mają te miasta i gminy, które są objęte w całości planami zagospodarowania przestrzennego. Jedną z tych gmin w takiej lepszej formule to gmina Pyzdry. Na starcie wielomilionowe  kwoty na wykupy dróg, byłby to dwa budżety gminy Września, po uchwaleniu miejscowego planu drogi stają się własnością gminy. Drugim problemem to nieustanna zmiana kolejnych miejscowych planów, gdzie życie toczy się bardzo szybko, a zwłaszcza w takim mieście jak Września, gdzie jest gigantyczny rozwój.

Radny Kornel Tomczak chciałby zaapelować o przyjęcie tej uchwały. Wyjaśnił, że skoro wszyscy są przekonani, że nie ma celu sprzedać tej nieruchomości to nie ma sensu, żeby obowiązywała uchwała, która zezwala na sprzedaż tej nieruchomości.

Radny Jarosław Kowalewski zapytał jakie są plany dotyczące tego terenu ?

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że po wniosku radnego Damiana Staniszewskiego gmina będzie musiała zlikwidować ten parking i wysiać trawę. Podkreślił, że są to plany na najbliższy czas.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że jego wniosek dotyczył między innymi tego, żeby nie zbywać prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Zmysłowskiego. Wyjaśnił, że tej sprawy z pewnością by nie było, gdyby Pan Burmistrz nie chciał umiejscawiać tam obiektu handlowego, dlatego mieszkańcy chcieliby i oczekują od radnych, że ta uchwała wypadnie z obiegu prawnego, skoro nie będzie realizowana. Podkreślił, że tego dotyczył wniosek. 

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że to nie był obiekt handlowy tylko usługowy. Podkreślił, że sprawdzi tą informację.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski powiedział, że ma bardzo uprzejmą prośbę do Państwa radnych, aby szanować czas, który jest przeznaczony na dyskusję. Wyjaśnił, że głównym projektodawcą był radny Damian Staniszewski, który jasno sprecyzował swoją wolę. Po wypowiedzi Pana Burmistrza radni powinni podjąć decyzję, a  zgłasza się radny Kornel Tomczak i prosi o to samo.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy ustala budowę budynku usługowo-handlowego. 

Radny Jarosław Kowalewski podsumował, że dyskusji by nie było, gdyby był plan zagospodarowania przestrzennego.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak zamknął dyskusję i poprosił radnych o przystąpienie do głosowania.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 6 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 14 głosami „przeciw”  nie podjęła uchwały w sprawie: uchylenia uchwały nr XXVII/219/2012 Rady Miejskiej we Wrześni z 12 grudnia 2012 r. w sprawie  zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we Wrześni przy ulicy Zamysłowskiego.

W dyskusji wzięli udział:

- radny Damian Staniszewski
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- radny Jarosław Kowalewski (Ad Vocem)
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- radny Jarosław Kowalewski (Ad Vocem)
- radny Damian Staniszewski
- radny Jarosław Kowalewski (Ad Vocem)
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- radny Robert Smodlibowski (Ad Vocem)
- radny Robert Smodlibowski
- radny Jarosław Kowalewski (Ad Vocem)
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- radny Kornel Tomczak
- radny Jarosław Kowalewski (Ad Vocem)
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- radny Damian Staniszewski (Ad Vocem)
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- radny Damian Staniszewski (Ad Vocem)
- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Maciej Baranowski
- radny Damian Staniszewski (Ad Vocem)
- radny Jarosław Kowalewski (Ad Vocem)


Wyniki głosowania (załącznik nr 20)
ZA: 6, PRZECIW: 14, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (6)
Stanisław Dominiczak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Kornel Tomczak
PRZECIW (14)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Grzegorz Dobrosielski


11) Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że cieszy się, że mimo oszczędności Pan Burmistrz potrafił wygospodarować znaczną sumę dla OSP w Marzeninie.

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że gmina otrzymała kwotę 550.000,00 zł  i stąd przystąpiła do tego programu. Informację taką urząd dostał 03 stycznia 2020 r. po uchwaleniu budżetu gminy.

Radny Ryszard Szwajca podsumował, że taka okazja nie zdarza się często, by zakupić taki samochód za pół ceny, który wart jest tak naprawdę 1 mln zł. Wyjaśnił, że Pan Burmistrz włączył się do takiej akcji w skali województwa. Tak się złożyło, że radny Bogumił Kwiatkowski zabiegał za takim, czy innym rozwiązaniem na rzecz samochodu do Marzenina. Zgodził się, że Strażacy z OSP Marzenin są w najtrudniejszej sytuacji sprzętowej.

Piotr Borowicz Sołtys Marzenina i Kawęczyna powiedział, że w imieniu Strażaków z Marzenina chciałby publicznie podziękować Panu Burmistrzowi, wszystkim radnym za możliwość uzyskania samochodu. Wyjaśnił, że od Wrześni na północ OSP jest jedyną jednostką, która obsługuje dość szeroki obszar.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIII/139/2020 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 (załącznik nr 21).

W dyskusji wzięli udział:

- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- radny Bogumił Kwiatkowski
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- radny Bogumił Kwiatkowski (Ad Vocem)
- radny Ryszard Szwajca

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (21)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Dorota Szykowna, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński


5. Interpelacje i zapytania Radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak poprosił radnych: Bogumiła Kwiatkowskiego, Kornala Tomczaka i Damiana Staniszewskiego o przedstawienie interpelacji (załącznik nr 22).


6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.
    • od Komisarza Wyborczego w Koninie II Postanowienie nr 293/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego;
    • od Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zawiadomienie o wszczęciu postępowania w odniesieniu do uchwały Nr X/119/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad udzielenia, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych, z powodu naruszenia przepisów prawa;
    • z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Uchwała Nr SO-0951/4/D/5/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Września oraz  Uchwała nr SO-0951/2/P/5/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Września;
    • z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie przekazanie wg właściwości uchwał Rady Miejskiej we Wrześni do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
    • z Przetwórstwa Rolnego Gąsiorek Spółka jawna wniosek o zniesienie formy ochrony przyrody dla drzewa z gatunku Lipa drobnolistna znajdującego się w miejscowości Kawęczyn;
    • Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Września na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2020 za lata 2016-2017;
    • Apel od Sołtysa wsi Marzenin-Kawęczyn o niezwłoczne zwołanie sesji Rady Miejskiej i podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kawęczyn, Marzenin, Gulczewo;
    • od Starosty Wrzesińskiego w odpowiedzi na pismo radnych w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego z Gutowa Małego do Grzybowa;
    • od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Skarga Prokuratora Rejonowego we Wrześni z dnia 14 grudnia 2019 r. na Uchwałę Nr XXXV/455/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września;
    • od mieszkańca gminy Września Skarga na działania dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie;
    • od radego Damian Staniszewskiego, radnego Kornela Tomczaka, radnego Jarosława Kowalewskiego wpłynął projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/293/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września;
    • do radnego Damiana Staniszewskiego pismo w sprawie powyższego projektu uchwały dotyczące braku kompetencji radnego do wydawania jakichkolwiek poleceń służbowych pracownikom Biura Rady Miejskiej;
    • od radnego Damian Staniszewskiego podtrzymanie wniosku o informowanie radnych Rady Miejskiej we Wrześni o posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
    • od radnych Damiana Staniszewskiego Kornela Tomczaka oraz Bogumiła Kwiatkowskiego wpłynęły interpelacje, które zostały odczytane podczas X sesji Rady Miejskiej dnia 12 grudnia 2019 r.


7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.
(załącznik Nr 23).
Burmistrz Miasta i Gminy Września przekazał informację na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej  z pracy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informację zgodnie z art. 37 ust. 8  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


8. Wolne wnioski i informacje.

Radny Damian Staniszewski podziękował mieszkańcom Kawęczyna, Marzenina, Gulczewa za tak liczny udział podczas procedowania uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich dr hab. Adamowi Bodnarowi za zaangażowanie w tą sprawę, wyjaśniając, że Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do konsultanta  w dziedzinie zdrowia publicznego w dziedzinie psychologii klinicznej oraz psychiatrii właśnie w kwestii fermy w Kawęczynie.

Radny Bogumił Kwiatkowski zwrócił się z prośbą do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej o sposobie procedowania uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyjaśnił, że na posiedzeniu komisji projekt tej uchwały nie został omawiany. Radni nie zabrali głosu i nie mogli zapytać o zapisy dotyczące w miejscowym planie. Dyskusja została zamknięta.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak odpowiedział, że skoro były wątpliwości radny mógł głosować „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.

Radny Bogumił Kwiatkowski odpowiedział, że nie chodzi o głosowanie tylko o fakt, że pewne zapisy są wykreślone w treści lub zmienione. Radny chciał szczegółowo i konkretnie zapytać autora, co ma na myśli, a także o opinię radcy prawnego, chociaż w części odpowiedział. Podsumował, że radnemu nie pozwolono wykonywać swojego mandatu.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak powiedział, że w tej sprawie radny może złożyć interpelacje, która zostanie szczegółowo udzielona.

Radny Kornel Tomczak powiedział, że wbrew temu, co mówi Pan Przewodniczący  punkt „wolne głosy i wnioski” jest punktem, w którym każdy radny może się wypowiedzieć. Wyjaśnił, że jest to miejsce, w którym radny może zabrać głos na dowolny temat. Prosiłby o przestrzeganie tej reguły. Radny chciałby odnieść się do niepokojącego zjawiska jak ucinanie dyskusji wtedy, kiedy zgłosili się jeszcze mieszkańcy i równocześnie chciałby przeciwko takim praktykom zaprotestować.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Maciej Baranowski powiedział, że chciałby bardzo podziękować sołtysom Marzenia i Gulczewa za załatwianie spraw mieszkańców w sołectwach, które obejmuje ich plan zagospodarowania przestrzennego. Podziękowania skierował również do wszystkich radnych, którzy głosowali w sprawie tej uchwały.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że wszyscy kompetentni się wypowiedzieli: strony, mieszkańcy, autor projektu. Podsumował, że jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się szczegółów to na posiedzeniu komisji wspólnych w punkcie wolne głosy i wnioski, nikt z zainteresowanych nie zabrał głosu.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że Rada podejmuje bardzo istotną uchwałę. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości to przed podjęciem tej uchwały powinien te wątpliwości mieć rozwiane. Udzielone odpowiedzi radny powinien mieć po to, żeby podejmując decyzje wiedział za czym głosuje i co jest przedmiotem tego głosowania.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał ile hektarów ziemi zostało odrolnione z II i III klasy w Kawęczynie? oraz ile magazynów powstanie jeszcze na ziemi Pana Gąsiorka?

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak powiedział, że nikt nie wzbrania się od udzielenia odpowiedzi i bardzo prosi radnego o sformułowanie wszelkich pytań na piśmie, a odpowiedź z pewnością zostanie udzielona.

Radny Damian Staniszewski zapytał jakiej sytuacji dotyczyła reprymenda, którą radny otrzymał na piśmie?

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak wyjaśnił, że chodziło o załatwienie opinii radcy prawnego pod projektem uchwały.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że składane projekty są opiniowane przez radce pewnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak powiedział, że tych spraw związanych z opinią radcy prawnego pod projektem uchwały nie mogą załatwiać pracownice Biura Rady, ponieważ radni nie mogą wydawać poleceń pracownikom urzędu. Takie kompetencje posiada Burmistrz i ewentualnie w niektórych sytuacjach Przewodniczący Rady Miejskiej.

Radny Stanisław Dominiczak prosił, by jego głos potraktować jako wniosek, ale wcześniej o informację. Chodzi o pewną niezręczność w prowadzeniu wspólnych posiedzeń komisji przez samego Przewodniczącego Rady Miejskiej. Zasugerował o zmianę prowadzącego wspólnych komisji.    

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak odpowiedział, że Rada weźmie to pod uwagę.

W dyskusji wzięli udział:
- radny Damian Staniszewski
- radny Bogumił Kwiatkowski
- radny Kornel Tomczak
- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Maciej Baranowski
- radny Bogumił Kwiatkowski (Ad Vocem)
- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Maciej Baranowski (Ad Vocem)
- radny Ryszard Szwajca
- radny Bogumił Kwiatkowski (Ad Vocem)
- radny Grzegorz Dobrosielski (Ad Vocem)
- radny Damian Staniszewski
- radny Damian Staniszewski (Ad Vocem)
- radny Stanisław Dominiczak
- radny Damian Staniszewski (Ad Vocem)


9. Zakończenie obrad.
 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak o godz. 15.50 zamknął posiedzenie Rady. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni. Wyciąg z Protokołu zawiera 29 ponumerowanych stron.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bogdan Nowak

 

 

Przygotował(a): Agnieszka Kasprzak

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Metryka

sporządzono
2020-07-16 przez Agnieszka Kasprzak
udostępniono
2020-07-16 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-25 14:30 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
610
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.