Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół nr IX/2019 z Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 24 października 2019 r. - Protokoły z Sesji Rady Miejskiej, menu 110, artykuł 3745 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej

Protokół nr IX/2019 z Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 24 października 2019 r.

Protokół nr IX/2019
                                       z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się
                      24 października 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni 


IX Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Pkt 1

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak
 na wstępie poprosił wszystkich obecnych o powstanie i o uczczenie pamięci niezwykle zasłużonego Wrześnianina zmarłego ks. Kanonika Kazimierza Głowa minutą ciszy.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak o godz. 14.00 otworzył obrady IX sesji Rady Miejskiej. Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września, wyjaśnił, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny jest radny Mirosław Chudy (załącznik nr 1).

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak poinformował, że z zapisami ustawy o samorządzie gminnym art 20 pkt 1b obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.


Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak 
przedstawił porządek obrad

(załącznik nr 2):

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) zmiany składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni;


   2) zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej   we  Wrześni;


   3) zmiany składu osobowego Komisji Skarg, wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni;


   4) wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.;


       a) przedstawienie opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników:
          do sądów powszechnych,
        b) powołanie komisji skrutacyjnej,
        c) zgłaszanie kandydatów,
        d) przeprowadzenie głosowania.


5) wyborów uzupełniających Rady Sołeckiej w sołectwie Bardo;


6) nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie i Psarach Polskich;


7) zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych;


8) ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Złotej na dz. nr geod. 24/11, 27/20 położonej w miejscowości Gutowo Małe na terenie Miasta i Gminy Września;


9) zgłoszenia sołectwa z terenu Gminy Września do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi
 2013 – 2020”;


10) zmiany uchwały nr XXV/353/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni;


11) zmiany Uchwały Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 4602, z 2015 r. poz. 3713);


12) udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu;


13) zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Miasta i Gminy Września;


14) regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września;


15) programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020;


16) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 rok;


17) przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2020-2022  dla Gminy Września”;


18) wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2019-2024;


19) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września;


20) zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 121 poz. 2293, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz 5899, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 1557, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 5165);


21) zmiany Uchwały Nr XXXVII/485/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielenia z budżetu Miasta i gminy Września dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, zmienionej Uchwałą Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 lipca 2019 r.


22) uchylenia uchwały Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/54/2019 rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i gminy września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;


23) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029;


24) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.


4. Interpelacje i zapytania Radnych.


5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.


6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.
7. Wolne wnioski i informacje.


8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak zapytał, kto z Państwa radnych jest za zmianą porządku obrad ?

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że tak jak wspominał podczas posiedzenia wspólnych komisji, po zwołaniu sesji pojawił się komunikat Prezesa Gus-u w sprawie stawki będącej podstawą do wyliczania podatku rolnego na rok 2020. Zgodnie z przepisami, aby został on na poziomie jaki obowiązuje w roku 2019  Rada Miejska  musi podjąć uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawy obliczania podatku rolnego zgodnie z projektem uchwały, który był omawiany na posiedzeniach komisji. W zawiązku z powyższym, wnosi o rozszerzenie porządku obrad  o projekt uchwały w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak wyjaśnił, że głosowanie dotyczy zmiany zaproponowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Września w sprawie: zmiany porządku obrad poprzez dodanie do punktu 3: „Podjęcie uchwał w sprawie:”  podpunktu 23) w sprawie:  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2020 na terenie Gminy Września.

Głosowano w sprawie:
zmiana porządku obrad

Wyniki głosowania (załącznik nr 3)
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
NIEOBECNI (1)
Mirosław Chudy

Głosowano w sprawie:
Przedstawienie porządku obrad. 

Wyniki głosowania (załącznik nr 4)
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (1)
Mirosław Chudy

3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr IX/88/2019 w sprawie  zmiany składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni.

Głosowano w sprawie:
zmiany składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni (radnego Macieja Szelągiewicza). 

Wyniki głosowania (załącznik nr 5)
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (19)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Maciej Szelągiewicz

NIEOBECNI (1)
Mirosław Chudy

2) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosami „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr IX/89/2019 w sprawie  zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.

Głosowano w sprawie:
zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni;. 

Wyniki głosowania (załącznik nr 6)
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (18)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Stanisław Dominiczak, Robert Smodlibowski

NIEOBECNI (1)
Mirosław Chudy

3) Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 14 głosami „za”, 4 głosami „przeciw”, 2 głosami „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr IX/90/2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni (radny Robert Smodlibowski).

Głosowano w sprawie:
zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni


Wyniki głosowania (załącznik nr 7)
ZA: 14, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (14)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

PRZECIW (4)
Stanisław Dominiczak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Robert Smodlibowski, Kornel Tomczak

NIEOBECNI (1)
Mirosław Chudy

Głosowano w sprawie:
zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni, radny Stanisław Dominiczak. 


Wyniki głosowania (załącznik nr 8)
ZA: 5, PRZECIW: 14, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (5)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak

PRZECIW (14)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Stanisław Dominiczak

NIEOBECNI (1)
Mirosław Chudy


Głosowano w sprawie:
zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni, radny Robert Smodlibowski.
Wyniki głosowania (załącznik nr 9)
ZA: 13, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
PRZECIW (5)
Stanisław Dominiczak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Grzegorz Dobrosielski, Robert Smodlibowski
NIEOBECNI (1)
Mirosław Chudy


4)  wybory ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.


    a) przedstawienie opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych   – Przewodnicząca komisji ds. zaopiniowania kandydatów na ławników radna Anna Szlachetka odczytała sprawozdanie z pracy komisji (załącznik nr 10).


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak wyjaśnił, że wpłynęły dwa wnioski radnych z prośbą o wyłączenie od głosowania  w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r. Wnioski dotyczą radnego Kornela Tomczaka oraz radnego Jarosława Graczyka (załącznik nr 11).


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak przed rozpoczęciem procedury związanej z wyborem Komisji Skrutacyjnej poprosił radnych o potwierdzenie quorum. Podsumował, że w głosowaniach będzie udział brało 18 radnych.


   b) powołanie komisji skrutacyjnej
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak  zaproponował do pracy w Komisji Skrutacyjnej radnego Macieja Szelągiewicza, radnego Bogumiła Kwiatkowskiego oraz radnego Jarosława Kowalewskiego.
Zgłoszeni kandydaci na członków komisji skrutacyjnej, radni: Maciej Szelągiewicz, Bogumił Kwiatkowski oraz Jarosław Kowalewski wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.


    c) zgłaszanie kandydatów
Głosowano w sprawie:
zgłaszanie kandydatów: radny Maciej Szelągiewicz, radny Bogumił Kwiatkowski, radny Jarosław Kowalewski. 

Wyniki głosowania (załącznik nr 12)
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (16)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Kowalewski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Bogumił Kwiatkowski, Maciej Szelągiewicz
NIEOBECNI (3)
Mirosław Chudy, Jarosław Graczyk, Kornel Tomczak

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak ogłosił przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej oraz przygotowania przez komisję kart do głosowania.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, radny Bogumił Kwiatkowski odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej z IX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej (załącznik nr 13).

Komisja Skrutacyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej: radny Bogumił Kwiatkowski
członek Komisji Skrutacyjnej: radny Jarosław Kowalewski
członek Komisji Skrutacyjnej: radny Maciej Szelągiewicz

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Bogumił Kwiatkowski przedstawił Regulamin głosowania na ławników do Sądu Rejonowego we Wrześni oraz do Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu  na kadencję od 2020 r. do 2023 r. (załącznik nr 14).

Następnie Komisja skrutacyjna po przygotowaniu urny i kart do głosowania zarządziła tajne głosowanie rozdając dwie karty do głosowania:
1. Karta do głosowania w wyborach ławników do Sądu  Rejonowego we Wrześni 
2. Karta do głosowania w wyborach ławników do Sądu  Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Bogumił Kwiatkowski wyczytał z imienia i nazwiska poszczególnych radnych, którzy podchodzili do urny, oddając swój głos  w wyborach na ławników do sądów powszechnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak ogłosił przerwę w celu uzupełnienia protokołu przez Komisję Skrutacyjną i przeliczenia głosów.

Radny Stanisław Dominiczak opuścił posiedzenie IX sesji Rady Miejskiej.

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Bogumił Kwiatkowski odczytał Protokół tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego we Wrześni, Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy) przeprowadzonego podczas IX Sesji Rady Miejskiej we Wrześni w dniu 24 października 2019 r.   (załącznik nr 15).

Komisja Skrutacyjna w składzie:
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej: radny Bogumił Kwiatkowski
członek Komisji Skrutacyjnej: radny Jarosław Kowalewski
członek Komisji Skrutacyjnej: radny Maciej Szelągiewicz

d) przeprowadzenie głosowania
Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych, 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę nr IX/91/2019 w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

Wyniki głosowania (załącznik nr 16)
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (17)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (4)
Mirosław Chudy, Stanisław Dominiczak, Jarosław Graczyk, Kornel Tomczak

5)  Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie pozytywnie podjęła Uchwałę nr IX/92/2019 w sprawie wyborów uzupełniających Rady Sołeckiej w sołectwie Bardo.

Wyniki głosowania (załącznik nr 17)
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (2)
Mirosław Chudy, Stanisław Dominiczak

6) Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie pozytywnie podjęła Uchwałę nr IX/93/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie i Psarach Polskich.

Wyniki głosowania (załącznik nr 18)
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (2)
Mirosław Chudy, Stanisław Dominiczak

7) Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie pozytywnie podjęła Uchwałę nr IX/94/2019 w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września do  kategorii dróg gminnych.

Wyniki głosowania (załącznik nr 19)
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
NIEOBECNI (2)
Mirosław Chudy, Stanisław Dominiczak

8) Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie pozytywnie podjęła Uchwałę nr IX/95/2019 w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych położonych na terenie Miasta i Gminy Września.

Wyniki głosowania (załącznik nr 20)
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (2)
Mirosław Chudy, Stanisław Dominiczak


9) Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych,  jednogłośnie pozytywnie podjęła Uchwałę nr IX/96/2019 w sprawie zgłoszenia sołectwa z terenu Gminy Września do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”.

Wyniki głosowania (załącznik nr 21)
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (2)
Mirosław Chudy, Stanisław Dominiczak

10) Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie pozytywnie podjęła Uchwałę nr IX/97/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/353/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni.

Wyniki głosowania (załącznik nr 22)
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (2)
Mirosław Chudy, Stanisław Dominiczak

11) Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie pozytywnie podjęła Uchwałę nr IX/98/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 4602, z 2015 r. poz. 3713).

Wyniki głosowania (załączniki nr 23)
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (2)
Mirosław Chudy, Stanisław Dominiczak

12) Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie pozytywnie podjęła Uchwałę nr IX/99/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

W dyskusji wzięli udział:
- Damian Staniszewski

Wyniki głosowania (załącznik nr 24)
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
NIEOBECNI (2)
Mirosław Chudy, Stanisław Dominiczak

13) Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie pozytywnie podjęła Uchwałę nr IX/100/2019 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Miasta i Gminy Września.

Wyniki głosowania (załącznik nr 25)
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
NIEOBECNI (2)
Mirosław Chudy, Stanisław Dominiczak

14) Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę nr IX/101/2019 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września.

W dyskusji wzięli udział:
- radny Damian Staniszewski
- radny Damian Staniszewski (Ad Vocem)
- radny Jarosław Kowalewski
- Maciej Baranowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
- radny Jarosław Kowalewski (Ad Vocem)
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- radny Jarosław Kowalewski (Ad Vocem)
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- radny Damian Staniszewski
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- Artur Mokracki Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września
- radny Jarosław Kowalewski (Ad Vocem)
- Bogdan Nowak Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
- Artur Mokracki Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września
- radny Jarosław Kowalewski (Ad Vocem)
- Bogdan Nowak Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- radny Jarosław Kowalewski (Ad Vocem)
- radny Damian Staniszewski
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- radny Damian Staniszewski (Ad Vocem)
- Maciej Baranowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
- rdany Damian Staniszewski

Wyniki głosowania (załącznik nr 26)
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (18)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jarosław Kowalewski

NIEOBECNI (2)
Mirosław Chudy, Stanisław Dominiczak


15) Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 18 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę nr IX/102/2019 w sprawie programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

W dyskusji wzięli udział:
- Damian Staniszewski

Wyniki głosowania (załącznik nr 27)  
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (18)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Bogumił Kwiatkowski

NIEOBECNI (2)
Mirosław Chudy, Stanisław Dominiczak

16) Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 16 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosami „wstrzymującymi się” podjęła Uchwałę nr IX/103/2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 rok.

W dyskusji wzięli udział:
- radny Damian Staniszewski
- radny Jarosław Kowalewski
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- radny Damian Staniszewski
- radny Jarosław Kowalewski (Ad Vocem)
- radny Damian Staniszewski (Ad Vocem)
- radny Jarosław Kowalewski
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września

Wyniki głosowania (załącznik nr 28)
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (16)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski

NIEOBECNI (2)
Mirosław Chudy, Stanisław Dominiczak


17) Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych,  jednogłośnie pozytywnie podjęła Uchwałę nr IX/104/2019 w sprawie przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2020-2022 dla Gminy Września”.

W dyskusji wzięli udział:
- radny Damian Staniszewski

Wyniki głosowania(załącznik nr 29)
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (2)
Mirosław Chudy, Stanisław Dominiczak

18) Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych,  jednogłośnie pozytywnie podjęła Uchwałę nr IX/105/2019 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2019-2024.

Wyniki głosowania (załącznik nr 30)
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (2)
Mirosław Chudy, Stanisław Dominiczak


19) Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych,  jednogłośnie pozytywnie podjęła Uchwałę nr IX/106/2019 w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września.

W dyskusji wzięli udział:
- radny Damian Staniszewski

Wyniki głosowania (załącznik nr 31)
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (2)
Mirosław Chudy, Stanisław Dominiczak


20) Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 4 głosami „za”, 13 głosami „przeciw”, 2 głosami „wstrzymującymi się” nie podjęła uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 121 poz. 2293, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz 5899, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 1557, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 5165).

W dyskusji wzięli udział:
- radny Kornel Tomczak
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- radny Kornel Tomczak (Ad Vocem)
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- radny Kornel Tomczak (Ad Vocem)
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- radny Jarosław Kowalewski (Ad Vocem)
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- radny Kornel Tomczak (Ad Vocem)
- radny Bogumił Kwiatkowski
- radny Damian Staniszewski

Wyniki głosowania (załącznik nr 32)
ZA: 4, PRZECIW: 13, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (4)
Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak

PRZECIW (13)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Graczyk

NIEOBECNI (2)
Mirosław Chudy, Stanisław Dominiczak


21)  Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 16 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosami „wstrzymującymi się” podjęła Uchwałę nr IX/107/2019 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/485/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielenia z budżetu Miasta i Gminy Września dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, zmienionej Uchwałą Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 lipca 2019 r.


W dyskusji wzięli udział:
- radny Damian Staniszewski

Wyniki głosowania (załącznik nr 33)
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (16)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski

NIEOBECNI (2)
Mirosław Chudy, Stanisław Dominiczak

22)  Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosami „wstrzymującymi się” podjęła Uchwałę nr IX/108/2019 w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/54/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Wyniki głosowania (załącznik nr 34)
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (17)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski

NIEOBECNI (2)
Mirosław Chudy, Stanisław Dominiczak
23) Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie pozytywnie podjęła Uchwałę nr IX/109/2019 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2020 na terenie Gminy Września.

W dyskusji wzięli udział:
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września

Wyniki głosowania (załącznik nr 35)
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (19)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (2)
Mirosław Chudy, Stanisław Dominiczak


24) Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” 2 głosami „wstrzymującymi się”, podjęła Uchwałę nr IX/110/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029.


Wyniki głosowania (załącznik nr 36) 
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (17)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski

NIEOBECNI (2)
Mirosław Chudy, Stanisław Dominiczak25)  Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” 2 głosami „wstrzymującymi się”, podjęła Uchwałę nr IX/111/2019 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.


Wyniki głosowania (załącznik nr 37)
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (17)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski

NIEOBECNI (2)
Mirosław Chudy, Stanisław Dominiczak


4. Interpelacje i zapytania Radnych (załącznik nr 38).

W dyskusji wzięli udział:
- radny Bogumił Kwiatkowski
- radny  Damian Staniszewski
- radny Jarosław Kowalewski
- radny Kornel Tomczak

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 39):


    • z Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie powołania do prac w zespole ds. budżetu  obywatelskiego;

    • od Prezesa Sądu Rejonowego we Wrześni w sprawie kandydatów do pełnienie funkcji ławnika w Sądzie Rejonowym;

    • od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie analizy oświadczenia majątkowego złożonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Września Tomasza Kałużnego, złożonego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz  w sprawie analizy oświadczenia majątkowego złożonego przez byłego Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni Pana Waldemara Grześkowiaka;
    • od Przewodniczącego Klubu Radnych Projekt Września radnego Damiana Staniszewskiego w sprawie przedłożonego 27 czerwca 2019 r. projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 121 poz. 2293, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz 5899, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz.1557,Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 5165);
    • z firmy APP Sp. z o. o. w sprawie nadania nazwy dla nowego ronda na skrzyżowaniu ulic Słowackiego - Strzykały we Wrześni nazwy: Rondo Auto-Plast Produkt;
    • z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu dotyczące informacji o stanie Oświaty w gminie Września w roku szkolnym 2018/2019;
    • z Prokuratury Rejonowej we Wrześni w sprawie nadesłania obowiązujących uchwał w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta i Gminy Września oraz uchwał w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września, a także uchwał w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki  opłaty na terenie miasta i gminy Września;
    • z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu  w sprawie  odpisu prawomocnego postanowienia z dnia 30 kwietnia 2019 r. ze stwierdzeniem daty jego prawomocności i uzasadnieniem w sprawie ze skargi Grzegorza Dobrosielskiego na uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 listopada 2018 r. nr I/2/2018 w przedmiocie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej we Wrześni  z postanowieniem: odrzucenia skargi;
    • z Katolickiego Porozumienia Samorządowego w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na pomoc żywnościową dla osób bezdomnych, samotnych, uzależnionych oraz w trudnej sytuacji życiowej, w budżecie gminy na rok 2020 na kwotę 100.000,00 zł;
    • od Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie pomocy rzeczowej i finansowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w zakresie infrastruktury związanej z ich prowadzeniem;
    • z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wszczęcia postępowania w odniesieniu do uchwały Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielenia z budżetu Miasta i Gminy Września dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie  zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, z powodu naruszenia przepisów prawa;
    • z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie uchwały Nr SO-0953/24/5/Ko/2019 Składu Orzekającego, wyrażająca opinię o przedstawionej przez Burmistrza Miasta i Gminy Września informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za I półrocza 2019 roku; 
    • z Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie przycięcia krzewów w ciągu drogi powiatowej nr 2948P w miejscowości Bierzglinek;
    • z Prokuratury Rejonowej w Gnieźnie w sprawie Postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa, wobec stwierdzenia, iż nastąpiło przedawnienie karalności czynu dotyczącego sprawy przekroczenia w okresie od 13 stycznia 2010 roku do 29 czerwca 2010 roku we Wrześni przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni uprawnień przez zmianę zapisów w projekcie uchwały nr XXXII/429/2010 dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej, i Miłosławskiej we Wrześni, obejmujące tereny  po dawnej fabryce Tonsil i działanie przez to na szkodę interesu publicznego;
    • od radnego Jarosława Kowalewskiego dotyczącą interpelacji skierowanej do Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie likwidacji miejsca do parkowania rowerów pod Powiatową Komendą Policji;
    • od mieszkańców Białężyc skierowanej do Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej  w sprawie zamontowania progów zwalniających;
    • od mieszkańców Psar Polskich w sprawie wydzielenia drogi dojazdowej;
     
Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Nowak odczytał analizę  złożonych oświadczeń        majątkowych za rok 2018 (załącznik nr 40).

6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 41).

7. Wolne wnioski i informacje.

W dyskusji wzięli udział:
- radny Damian Staniszewski
- radny Bogumił Kwiatkowski
- radny Kornel Tomczak
- radny Jarosław Kowalewski8. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowako godz. 19.16 zamknął posiedzenie Rady. Protokół zawiera 27 ponumerowanych stron.

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Bogdan Nowak

Przygotował(a): Agnieszka Kasprzak
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Metryka

sporządzono
2019-12-16 przez Agnieszka Kasprzak
udostępniono
2019-12-16 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-25 14:28 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
554
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.