Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół nr VI/2019 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 3 czerwca 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września - Protokoły z Sesji Rady Miejskiej, menu 110, artykuł 3742 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej

Protokół nr VI/2019 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 3 czerwca 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

Protokół
nr VI/2019
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się 3 czerwca 2019 r.   
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

VI Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506).


Pkt 1
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski  poinformował, że  Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Pan Waldemar Grześkowiak zwołał na dzień 3 czerwca br. na godz. 16.00 VI sesję Rady Miejskiej, którą ma przyjemność otworzyć i poprowadzić na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym przepisem ustawy „W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.”

W związku z powyższym otworzył obrady VI sesji Rady Miejskiej we Wrześni, oraz wyjaśnił, iż zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym art 20 pkt 1b obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Po powitaniu radnych, burmistrza, zastępców burmistrza, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co stanowi quorum. Wyjaśnił, iż po ślubowaniu przez Pana Stanisława Dominiczaka, które będzie miało miejsce za chwilę, ilość radnych zwiększy się do 19. Nieobecny jest radny Wojciech Szcześniak, który usprawiedliwił swoją nieobecność.Pkt 2 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski powiedział, że zgodnie z Postanowieniem Nr 8/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 18 lutego 2019 r. 
w związku z wygaszeniem mandatu radnej Rady Miejskiej we Wrześni Pani Małgorzaty Nowak, postanawia się  o wstąpieniu na jej miejsce w skład Rady Miejskiej we Wrześni Pana Stanisława Dominiczaka tj. kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu.
Osoba obejmująca mandat radnego zobowiązana jest do złożenia ślubowania, co wynika z art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w brzmieniu: „Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie”.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski odczytał rotę ślubowania, a następnie poprosił Pana Stanisława Dominiczaka  o wypowiedzenie słowa "ślubuję".  Wyjaśnił, że ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg". 

Tekst ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski poprosił radnego Stanisława Dominiczaka o podpisanie się na liście obecności. Od tego momentu w posiedzeniu Rady Miejskiej we Wrześni brało udział 19 radnych (załącznik nr 1). W związku z powyższym, Rada Miejska we Wrześni posiada quorum do podejmowania ważnych uchwał.


Pkt 3
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski
 odczytał porządek obrad sesji (załącznik nr 2):


1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie radnego.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Otocznej – dz. nr ewid. 96/14 i 150;
2)  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym – dz. nr ewid. 57/4, 57/6, 57/7, 57/8;
3) nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Opieszyn we Wrześni;
4) wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej;
5) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego;
6) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029;
7) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019;
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.
7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski poinformował, iż Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Pan Waldemar Grześkowiak w dniu 31 maja 2019 r. złożył oświadczenie o swojej rezygnacji z mandatu radnego. W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad sesji o podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej. (załącznik nr 3).

Zaproponował, aby w pkt 4 porządku obrad sesji dodać ppkt 8) w brzmieniu:

„8) Wybór Przewodniczącego Rady.
    a) wybór komisji skrutacyjnej,
    b) zgłaszanie kandydatów.
    c) przeprowadzenie głosowania.”

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski zapytał kto z 
Państwa radnych jest za przyjęciem zmiany w porządku obrad poprzez dodanie ppkt 8) w brzmieniu: 

    8) Wybór Przewodniczącego Rady.
    a) wybór komisji skrutacyjnej,
    b) zgłaszanie kandydatów.
    c) przeprowadzenie głosowania.”


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych w głosowaniu imiennym, 18 głosami „za” 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, przyjęła porządek obrad.

Głosowano w sprawie:  przedstawienie porządku obrad.
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: (załącznik nr 4). 
ZA (18)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Bogumił Kwiatkowski

NIEOBECNI (1)
Wojciech Szcześniak


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski zapytał kto z Państwa radnych jest za zmianą w porządku obrad ?

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych w głosowaniu imiennym, 18 głosami „za” 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, przyjęła porządek obrad wraz ze zmianą zaproponowaną przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni, radnego Macieja Baranowskiego. 

Głosowano w sprawie: zmiana porządku obrad
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:  (załącznik nr 5). 
ZA (18)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Bogumił Kwiatkowski

NIEOBECNI (1)
Wojciech Szcześniak

Pkt 4  Podjęcie uchwał w sprawie:

Radny Damian Staniszewski powiedział, że gmina proceduje nad uchwałą, która wywoła procedurę urbanistyczną dla dwóch działek w Otocznej, są to działki, które częściowo okalają jeden z Zakładów Produkcyjnych, zapytał dlaczego nie zdecydowano się na objęcie procedurą  urbanistyczną większego obszaru tej miejscowości ?

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że  dlatego, że taki został złożony  wniosek, sąsiedzi właściciele gruntów rolnych nie wnosili wniosku o to, aby zmienić zagospodarowanie terenów będących ich własnością.

Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że głosując nad uchwałą będzie się „wstrzymywać”,  ponieważ nie uczestniczył w posiedzeniach komisji, ale otwierając załącznik mapowy, zwrócił uwagę, że nie ma  oznaczenia  działek, nad którymi radni mają głosować. Wyjaśnił, że w uzasadnieniu tej uchwały są takie działki przytoczone. Poprosił o wyjaśnienie przez Pana Huberta Świątkowskiego radcę prawnego, błędu formalnego, który jak wspomniał, jest bardzo istotny i czy jest on konieczny do poprawy?

Hubert Świątkowski radca prawny wyjaśnił, że na załączniku graficznym jest wystarczająco widoczny teren objęty tym planem, natomiast zgodził się, że brak jest numeracji. Podsumował, że nie jest to brak, który uniemożliwia  procedowanie nad tym punktem.
 
Radny Stanisław Dominiczak powiedział, że taka informacja powinna być zawarta, nie wyobraża sobie, by integralna część uchwały, jaką Rada  ma podejmować, zawierała taki brak.

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że  na tym załączniku mapowym  wymienione są wyraźnie działki nr ewid.  96/14 i 150. Wyjaśnił, że tak jak Pani Wiceprzewodnicząca zauważyła  znajduje się legenda, zaznaczona granatową gruba linią,  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski potwierdził, że w opisie, nagłówku oraz na rysunku są wyraźnie wymienione działki nr ewid.  96/14 i 150.  


1) Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 18 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, podjęła uchwałę nr VI/57/2019 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Otocznej – dz. nr ewid. 96/14 i 150 (załącznik nr 6).

Głosowano w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Otocznej – dz. nr ewid. 96/14 i 150.
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: (załącznik nr 7) 
ZA (18)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Stanisław Dominiczak

NIEOBECNI (1)
Wojciech Szcześniak

2)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że na posiedzeniu komisji było wiele pytań w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym – dz. nr ewid. 57/4, 57/6, 57/7, 57/8 i w związku z tym, gościnnie przybył na posiedzenie sesji Rady Miejskiej  Pan Waldemar Żóbka, pełnomocnik  firmy  Sig Varis Spóki Pani Teresa Medica oraz Pan Tomasz Kuźniar autor miejscowego planu, nad którym w tej chwili Rada Miejska proceduje, by przybliżyć tematykę.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski zapytał Radę, czy wyraża głos na przedstawienie prezentacji przez przybyłych przedstawicieli i właścicieli firm?

Rada Miejska jednogłośnie wyraziła zgodę na przedstawienie prezentacji przez przybyłych gości.

Pan Waldemar Żubka, radca prawny przedstawiciel pełnomocnik  firmy  SIGVARIS S.A właściciela marki Teresa Medica przedstawił prezentację dotyczącą koncepcji rozbudowy obecnych pomieszań, budynków zakładu.

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy zarząd spółki planuje wystąpić o pomoc publiczną  w ramach ustawy o wspieraniu nowych inwestycji z maja 2018 roku lub już wystąpił do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  ?

Pan Waldemar Żubka, radca prawny przedstawiciel pełnomocnik firmy SIGVARIS S.A właściciela marki Teresa Medica odpowiedział, że Zarząd Spółki jest zarządem, który nie jest zarządem właścicielskim, jest to Spółka Akcyjna, gdzie akcjonariat skupiony jest w większości poza granicami kraju. Odpowiedział, że czekają na ten plan, żeby móc określić możliwości rozwoju i możliwości ich finansowania, dwa lata temu wydawało się, że będą możliwości realizacji tego z różnych programów pomocowych, jednak po tak długim czasie programy się pozamykały, a pewne zostały otwarte. Jeżeli plan zostanie uchwalony Firma starać się będzie, by sfinansować ten projekt z pomocą zewnętrzną, natomiast  spółka jest gotowa, by zrealizować tą inwestycję ze środków własnych.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że każdorazowo każdy projekt planu zagospodarowania przestrzennego jest opiniowany przez gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną, takie uwagi jak i opinia zostały przez gminną komisję zgłoszone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i większa część tych uwag nie została uwzględniona w projekcie miejscowego planu, zapytał jakie racjonalne przesłanki stały za tym, że nie uwzględniono większości uwag gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej

Pan Tomasz Kuźniak autor projektu planu zagospodarowania przestrzennego odpowiedział, że  w całej procedurze urbanistycznej pierwszym krokiem do jej rozpoczęcia  jest właśnie wystąpienie opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej. Wyjaśnił, że opinia zawierała kilka uwag, część  z nich nie została uwzględniona, natomiast część została, a mianowicie zasadniczym celem przygotowania tego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego było właśnie umożliwienie stworzenie takich ram prawnych w postaci aktów prawa miejscowego, aby można był zrealizować tą koncepcję architektoniczną, która  została przedstawiona przez inwestora. Głównym argumentem, który został sformułowany przez gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną był fakt, że inwestycja o takich parametrach, które umożliwiają w zapisach planu miejscowego może negatywnie oddziaływać na kształtowanie krajobrazu na charakter miejscowości. Poniekąd opinia mogła wynikać z faktu, iż istniejący sposób zagospodarowania przestrzennego  obejmuje budynki mieszkalne, które tej funkcji już nie pełnią i dzisiejszy sposób zagospodarowania jest jakby kontynuacją istniejącej zabudowy całej wsi i  ten teren został w części wykorzystywany na funkcje inne niż mieszkalne. Jedyną możliwością rozwoju nowych obiektów  na tym terenie było właśnie dokonanie zmian przeznaczenia tego terenu na cele produkcyjno-usługowe, a z drugiej strony określenie takich wskaźników i warunków zagospodarowania, które uniemożliwiłyby realizację tej inwestycji.  Po samym tytule planu zagospodarowania przestrzennego widoczne jest objęcie czterech działek. Każda z tych działek tak naprawdę posiada inną powierzchnię stąd też, by nie blokować możliwości realizacji inwestycji zostało określone dość elastyczne parametry zagospodarowania. Mowa jest o 90 %  powierzchni zabudowy, 10% powierzchni biologicznie czynnej. Ustawa nakazuje odnoszenie tego do każdej pojedynczej  działki  budowlanej. Można uznać, że  koncepcja, która została zaprezentowana będzie realizowana na całym terenie objętym planem. Teren ten składa się z czterech różnych działek  i w związku z tym, może okazać się tak, że jedna z tych działek  usiała być zabudowana w większym procencie bądź mniejszym.  Koncepcja, która została zaprezentowana, wydaje się racjonalna, co do intensywności zagospodarowania  co do wysokości zabudowy i nie było obiekcji, aby pozostać przy wcześniej ustalonych parametrach. Ważnym elementem jest fakt,  w toku procedury planistycznej, ważnym etapem była konieczność uzyskania zgody Ministra Rolnictwa na zmianę przeznaczenia na cele nie rolnicze.  Takie zgody bardzo rzadko udaje się otrzymać. Argumentacja,która była podnoszona przy samy wniosku  i jaki fakt istnienia konkretnego inwestora zainteresowanego tym terenem tak naprawdę planu opracowywanego na rzecz konkretnej inwestycji, zyskała tą przychylność, że ta zgoda została uzyskana.  Bardzo często opracowywane są plany jako oferta inwestycyjna, wówczas  Minister takich zgód nie daje. Grunty podlegające ochronie klas I III  są na tyle ważne, że o takie zgody trudno. 

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, czy budynki mieszkalne, które znajdują się na tej działce, zostaną wyburzone? 

Pan Tomasz Kuźniak autor projektu planu zagospodarowania przestrzennego potwierdził, że tak, zostaną wyburzone.

Pan Waldemar Żubka, radca prawny przedstawiciel pełnomocnik  firmy  SIGVARIS S.A właściciela marki Teresa Medica wyjaśnił, że budynki pierwotnie miały charakter mieszkalny, ale zamieszkałe nie są. Jest to budynek, w którym zasiada zarząd, natomiast w drugim znajduje się szatnia pracowników, trzeci jet łącznikiem do hali  magazynowo-produkcyjnej. Podsumował, że na terenie który objęty jest tym planem, nikt nie mieszka. 

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, czy te budynki dostały pozwalanie  na zmianę sposobu użytkowania?

Pan Waldemar Żubka, radca prawny przedstawiciel pełnomocnik  firmy SIGVARIS S.A właściciela marki Teresa Medica odpowiedział, że nie zna obecnego charakteru tych budynków.

Pan Waldemar Żubka, radca prawny przedstawiciel pełnomocnik  firmy  SIGVARIS S.A właściciela marki Teresa Medica odpowiedział, że w kolejnych krokach, które zostały zaprezentowane w  prezentowanej koncepcji przestrzennej, zakłada zupełnie zniwelowanie tego terenu i wybudowanie czegoś nowego, także dopiero w procedurze po uchwaleniu planu, inwestor będzie występował  o to z konkretnymi warunkami  wskazując co jest do wyburzenia.  W polskim prawie rozbiórka wymaga  również pozwolenia na budowę. Organ architektoniczny będzie to oceniał. W chwili obecnej plany są takie, by wykonać dwuetapową inwestycję która, była wskazana na prezentacji.

Radny Bogumił Kwiatkowski podziękował, że zaistniała możliwość porozmawiania na takie istotne i ważne tematy. Zapytał o kwestię obsługi komunikacyjnej, czy będzie ona odbywała się tylko i wyłączenie z ul. Powidzkiej i dalej będą to wewnętrzne drogi i, czy będzie można korzystać z ul. Jarzębinowej ?

Tomasz Kuźniak urbanista autor projektu planu zagospodarowania przestrzennego odpowiedział, że jeżeli chodzi o same zapisy planu miejscowego zostały stworzone zostały dwie alternatywne możliwości. Samą uchwałą w sprawie planu  dopuszcza się obsługę terenu objętego planem i poprzez zjazdu drogi powiatowej, co zostało uzgodnione z zarządcą jak i dopuszcza się taką możliwość od strony drogi gminnej. Jak ostatecznie będzie wyglądała obsługa tego terenu, będzie zależało to od inwestora i od kolejnych zgód, które trzeba posiadać na realizacje zjazdu z każdej drogi publicznej.

Pan Waldemar Żubka, radca prawny przedstawiciel pełnomocnik  firmy  SIGVARIS S.A właściciela marki Teresa Medica powiedział, że plan zakłada w tej chwili, że ul. Powidzka będzie podstawowym źródłem komunikacji, głównie dla odbiorców towaru i dla tych, którzy będą przewozili komponenty. Wyjaśnił, że ul. Jarzębinowa być może będzie dojazdem dla części pracowników, ponieważ przepisy nakładają na umiejscowienie dość dużych ilości miejsc parkingowych na samym terenie. To nie jest tylko sama zabudowa. Komunikacja jedną stroną byłaby bardzo uciążliwa, natomiast istnieje założenie, że będzie to ruch osobowy w  określonych tylko godzinach.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że radni mieli okazję zobaczyć wizualizację planowanej nowej inwestycji, która daje bardzo ładny efekt, ale chciałby zaapelować o kwestię terenu, który będzie projektowany zielono, by był zagospodarowany rodzimymi gatunkami, żeby ten obiekt wtopił się w krajobraz Gutowa Małego i żeby znalazły się tam drzewa i gatunki, które występują w Gutowie Małym, a nie ozdobne małe drzewka. 

Pan Waldemar Żubka, radca prawny przedstawiciel pełnomocnik  firmy  SIGVARIS S.A właściciela marki Teresa Medica powiedział, że przekaże sugestię Pana radnego do spółki.

Radny Robert Smodlibowski powiedział, że firmę Pani Teresa pamięta jeszcze z czasów rodzinnej firmy, zawsze była to firma solidna. Podsumował, że z pewnością to, co było przedstawiane podczas prezentacji zostanie wykonane rzetelnie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski podziękował za przybycie i przedstawienie prezentacji. Wyjaśnił, że radni nie zawsze mają okazję spotkać się z przyszłymi inwestorami, którzy rozwijają swoją działalność na terenie gminy Września. 

Pan Waldemar Żubka, radca prawny przedstawiciel pełnomocnik  firmy  SIGVARIS S.A właściciela marki Teresa Medica podziękował również za możliwość zabrania głosu.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 17 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw” podjęła uchwałę nr  VI/58/2019 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym – dz. nr ewid. 57/4, 57/6, 57/7, 57/8 (załącznik nr 8).  

Głosowano w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym – dz. nr ewid. 57/4, 57/6, 57/7, 57/8.
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: (załącznik nr 9).
ZA (17)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak. 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Stanisław Dominiczak, Jarosław Kowalewski

NIEOBECNI (1 )
Wojciech Szcześniak


3)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr  VI/59/2019 w sprawie: nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Opieszyn we Wrześni (załącznik nr 10).

Głosowano w sprawie: nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Opieszyn we

Wrześni.

ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: (załącznik nr 11) 
ZA (19)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

NIEOBECNI (1)
Wojciech Szcześniak


4)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 18 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” podjęła uchwałę nr VI/60/2019 w sprawie: wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej 
(załącznik nr 10).


Głosowano w sprawie: wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii
 
elektrycznej.

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne (załącznik nr 11)
ZA (18)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Stanisław Dominiczak

NIEOBECNI (1)
Wojciech Szcześniak

5)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 18 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” podjęła uchwałę nr VI/61/2019 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego
 (załącznik nr 12).


Głosowano w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne (załącznik nr 13).
ZA (18)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław  Zgoliński.

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Stanisław Dominiczak

NIEOBECNI (1)
Wojciech Szcześniak

6)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września
 wyjaśnił, że podczas posiedzenia wspólnych komisji było bardzo dużo pytań dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029, także Pani Jolanta Kościańska Skarbnik Miasta i Gminy Września omówi zaproponowane zmiany.


Jolanta Kościańska skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła zmiany uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 16 głosami „za”, 3 głosami „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw” podjęła uchwałę nr VI/62/2019 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029 (załącznik nr 14).

Głosowano w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i 

Gminy Września na lata 2019-2029.

ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne (załącznik nr 15).
ZA (16)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Kowalewski


NIEOBECNI (1)
Wojciech Szcześniak


7)
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września
 wyjaśnił, że podczas posiedzenia wspólnych komisji było bardzo dużo pytań dotyczących zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019, także w tym również przypadku Pani Jolanta Kościańska Skarbnik Miasta i Gminy Września omówi zaproponowane zmiany.


Jolanta Kościańska skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła zmiany uchwały w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2019.

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 15 głosami „za”, 4 głosami  „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw” podjęła uchwałę nr VI/63/2019 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 (załącznik nr 16).

Głosowano w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1


Wyniki imienne (załącznik nr 17):
ZA (15)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski

NIEOBECNI (1)
Wojciech Szcześniak

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski poinformował, że w tym miejscu obrad następuje:

  8)  Wybór Przewodniczącego Rady  
        a) wybór Komisji Skrutacyjnej
   

Informuję, że zgodnie z treścią art. 19. ust. 1. ustawy o samorządzie gminnym: „Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1–3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.” 
Zgodnie z § 47 ust. 2. Statutu „W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady i podpisanych przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, z wybranym spośród siebie Przewodniczącym Komisji.”
W związku z powyższym Rada przystępuje do powołania co najmniej 3-osobowej komisji skrutacyjnej. Poprosił Państwa radnych o zgłaszanie kandydatów z wyłączeniem tych Państwa radnych, którzy będą kandydować do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej.

Radny Bogdan Nowak zgłosił na członka Komisji Skrutacyjnej radnego Włodzimierza Wawrzyniaka.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski zapytał, czy radny Włodzimierz Wawrzyniak wyraża zgodę?

Radny Włodzimierz Wawrzyniak potwierdził, że wyraża zgodę na kandydowanie na członka Komisji Skrutacyjnej.

Radny Bogumił Kwiatkowski zgłosił na członka Komisji Skrutacyjnej radnego Jarosława Kowalewskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski zapytał, czy radny Jarosław Kowalewski wyraża zgodę?

Radny Jarosław Kowalewski potwierdził, że wyraża zgodę na kandydowanie na członka Komisji Skrutacyjnej.

Radny Bogdan Nowak zgłosił na członka Komisji Skrutacyjnej radnego Kornela Tomczaka.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski zapytał, czy radny Kornel Tomczak wyraża zgodę?

Radny Kornel Tomczak potwierdził, że wyraża zgodę na kandydowanie na członka Komisji Skrutacyjnej.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski poprosił Radę o przegłosowanie Komisji Skrutacyjnej w składzie: radny Włodzimierz Wawrzyniak, radny Jarosław Kowalewski, radny Kornel Tomczak.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski zapytał, kto z Państwa radnych jet za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie:  Włodzimierz Wawrzyniak, Jarosław Kowalewski,  Kornel Tomczak?
 
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 18 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującymi się”, 0 głosów „przeciw” głosowała w sprawie: powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie: Włodzimierz Wawrzyniak, Jarosław Kowalewski, Kornel Tomczak (załącznik nr 18).

Głosowano w sprawie: zgłaszania kandydatów W. Wawrzyniak,  J. Kowalewski, K. Tomczak
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne (załącznik nr 19).
ZA (18)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jarosław Kowalewski

NIEOBECNI (1)
Wojciech Szcześniak


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski poinformował, że Komisja Skrutacyjna ze swojego składu będzie wybierała Przewodniczącego komisji skrutacyjnej i sposób samego głosowania. b) zgłaszanie kandydatów

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

Radny Włodzimierz Wawrzyniak zgłosił kandydaturę radnego Bogdana Nowaka na Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski zapytał, czy radny Bogdan Nowak wyraża zgodę?

Radny Bogdan Nowak potwierdził, że wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny Bogumił Kwiatkowski zgłosił kandydaturę obecnego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  radnego Macieja Baranowskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski nie wyraził zgody na kandydowanie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski ogłosił przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej oraz przygotowania przez komisję kart do głosowania  oraz sposobu głosowania.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski po zakończonej przerwie, poprosił Państwa radnych o zajęcie miejsc i poinformował o przedstawieniu regulaminu przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej radnego Kornela Tomczaka.

Kornel Tomczak Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z VI sesji Rady Miejskiej we Wrześni VIII kadencji z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie: ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej (załącznik nr 20).

Komisja Skrutacyjna w składzie:
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej: radny Kornel Tomczak
członek Komisji Skrutacyjnej: radny Włodzimierz Wawrzyniak
członek Komisji Skrutacyjnej: radny Jarosław Kowalewski

Kornel Tomczak Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił regulamin w sposób następujący.

1. Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej dokonuje się spośród radnych, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. 
2. Liczba kandydatów do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady  jest nieograniczona, przy czym każdy z kandydatów musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Wybory przygotowuje i przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród radnych.
4. W przypadku zgłoszenia 1 kandydata wyboru dokonuje się w ten sposób, że: nazwisko i imię kandydata na Przewodniczącego Rady Miejskiej umieszczone jest na karcie do głosowania. Obok nazwiska kandydata umieszcza się trzy z możliwych odpowiedzi: „za”, „ przeciw”, „ wstrzymujący się”. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „X” przy jednej z trzech możliwych odpowiedzi. Każdy inny sposób głosowania powoduje nieważność głosu.
5. W przypadku zgłoszenia 2 lub więcej kandydatów wyboru dokonuje się w ten sposób, że: nazwiska kandydatów na Przewodniczącego umieszcza się na karcie do głosowania. Obok nazwiska umieszcza się kratkę. Postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku kandydata oznacza głos „za”. Brak znaku „X” na karcie do głosowania oznacza głos „wstrzymujący się”. Postawienie więcej niż 1 znaku „X” na karcie do głosowania oznacza głos nieważny.
6. Głosy oddane na innych kartach niż przygotowane przez Komisję są nieważne.
7. Za wybraną uznaje się osobę, która otrzymała bezwzględną większość głosów „za”.
8. Ustalenia wyników wyboru dokonuje Komisja Skrutacyjna, która sporządza z tej czynności protokół.

Kornel Tomczak Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyczytał z imienia i nazwiska poszczególnych radnych, którzy podchodzili do urny, oddając swój głos na Przewodniczącego Rady Miejskiej.

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski ogłosił przerwę w celu uzupełnienia protokołu przez Komisję Skrutacyjną i przeliczenia głosów.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski po zakończonej przerwie, poprosił Państwa radnych o zajęcie miejsc i zabranie głosu przez radnego Kornela Tomczaka Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

Kornel Tomczak Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  odczytał protokół z tajnego głosowania z VI sesji Rady Miejskiej we Wrześni VIII kadencji z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 21).

Komisja Skrutacyjna w składzie:
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej: radny Kornel Tomczak
członek Komisji Skrutacyjnej: radny Włodzimierz Wawrzyniak

członek Komisji Skrutacyjnej: radny Jarosław Kowalewski

W wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni zgłoszono następującego kandydata radnegoBogdana Tadeusza Nowaka, w głosowaniu tajnym wzięło udział 19 radnych  obecnych na VI sesji Rady Miejskiej we Wrześni, wydano 19 kart do głosowania. Wszystkie karty zostały wcześniej opieczętowane i podpisane przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. Oddano 19 głosów, w tym głosów ważnych 19, głosów nieważnych 0. 
W związku z powyższym, bezwzględna wymagana liczba głosów wynosiła 10 głosów.  Kandydat otrzymał następującą liczbę głosów: 13 głosów „za”, 5 głosów ”przeciw”oraz 1 głos „wstrzymujący się”.  W związku z powyższym, Komisja Skrutacyjna, stwierdza, że Rada Miejska we Wrześni w dniu 3 czerwca 2019 r. dokonała wyboru radnego Bogdana Tadeusza Nowaka na stanowisko Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

Kornel Tomczak Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pogratulował Bogdanowi Nowakowi  Przewodniczącemu Rady Miejskiej we Wrześni VIII kadencji.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski poprosił Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni Bogdana Nowaka do stołu prezydialnego. 

Bogdan Nowak Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni podziękował za obdarzenie ogromnym zaufaniem, przyznał, że to wielki zaszczyt kierować pracami tak zacnego grona. Wyjaśnił, że traktuje ten wybór przede wszystkim jako ogromne zobowiązanie, żeby sprawnie i efektywnie kierować pracami Rady Miejskiej dla wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Września. Poprosił Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni, radnego Maciej Baranowskiego o dalsze poprowadzenie obrad tej sesji i dokończenie jej przebiegu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski wyraził zgodę na  dokończenie prowadzenie obrad sesji.


Pkt 5
Interpelacje i zapytania Radnych (załącznik nr 22).

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski poinformował, że wpłynęły 3 interpelacje złożone przez radnego Damiana Staniszewskiego oraz 1 interpelacja złożona przez radnego Kornela Tomczaka.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że dnia 5 kwietnia 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Września  wydał Zarządzenie w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Gminy Września położonej we Wrześni w rejonie ulicy Opieszyn, jest to działka znajdująca się na terenie Parku im. Dzieci Wrzesińskich. Chciałby wskazać, że  teren tego Parku im. Dzieci Wrzesińskich został przekazany przez hrabiego Romana Mycielskiego na rzecz Miasta Wrześni i w 2016 roku w czasie specjalnej uroczystości, przekazania parku, donator wskazał między innymi, że ten park jest darem serca rodziny Mycielskich dla społeczności Wrzesińskiej. Wyraził również nadzieję, że przekazana przestrzeń będzie dobrze służyć mieszkańcom Wrześni przez następne setki lat stając się jeszcze piękniejszą i bez wątpienia wolą ofiarodawcy było, żeby park został własnością całej społeczności wrzesińskiej i służył wszystkim mieszkańcom miasta i gminy. Wniósł o odpowiedź na następujące pytania: kiedy i za jaką cenę planuje się sprzedać tą nieruchomość na terenie parku i czy sprzedaż wskazanej nieruchomości nie stoi w sprzeczności z wolą ofiarodawcy Romana Mycielskiego? Wyjaśnił, że może byłoby zasadne pomyśleć o innej formule prawnej np. dzierżawie. 
Druga interpelacja, która tyczy się również parku im. Dzieci Wrzesińskich, ponieważ w kwietniu doszło również do kolejnego aktu wandalizmu na terenie Parku im. Dzieci Wrzesińskich, do akt wandalizmu dochodziło również na terenie Parku im. Józefa Piłsudskiego i od 2016 r.  Wrzesińska Straż Miejska posiada tzw. foto pułapki.  W grudniu 2016 r. w posiadaniu Straży Miejskiej były trzy takie foto pułapki i miały być one instalowane w miejscach, w których dochodzi najczęściej do katu wandalizmu i zapobiegać tym aktom. Stąd radny wnosi o odpowiedź na pytanie ile zdarzeń wandalizmu zarejestrowała w poprzednich latach Wrzesińska Straż Miejska za pomocą tzw. foto pułapek?
Radny wyjaśnił, że trzecia interpelacja, w marcu 2018 r. Miasto i Gmina Września oraz 12 innych gmin z innego Powiatu Wrzesińskiego i Gnieźnieńskiego wystosowały skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na Spółkę URBIS, zarzucając jej stosowanie praktyk monopolistycznych poprzez niejasne i zbyt duże podwyżki na odbiór odpadów zmieszanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakończył postępowanie wyjaśniające 15 kwietnia 2019 r. bez wszczęcia postępowania antymonopolowego. Poprosił o odpowiedź jakie dalsze działania zamierza podjąć Burmistrz Miasta i Gminy Września w zawiązku z tą decyzją Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Radny Kornel Tomczak wyjaśnił, że jego interpelacja dotyczy nałożenia kar za nielegalną wycinkę  drzew, na działce położonej w miejscowości Stanisławowo. Wyjaśnił, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu, decyzją z 4 września 2017 r.  przekazało tą sprawę do ponownego rozpatrzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września, jednakże 10 stycznia 2019 r. radny został poinformowany przez Burmistrza, że postępowanie w sprawie zostało już zakończone, ale do tego czasu nie wydano jeszcze decyzji w sprawie nałożenia kary. Taką odpowiedź również otrzymał radny 28 maja 2019 r.  Z uwagi na upływający okres ponad 1,5 roku radny chciałby się dowiedzieć, czy Burmistrz Miasta i Gminy Września nałożył już karę za tą nielegalną wycinkę, a jeśli nie, to w jakim terminie ta decyzja zostanie wydana?          


Pkt 6
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej: 

- Do Biura Rady wpłynęła rezygnacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Waldemara Grześkowiaka z dnia 31-05-2019 r.

- Do Biura Rady wpłynęła z Ośrodka Pomocy Społecznej Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok (radni otrzymali informację mailem);

- Do Biura Rady wpłynęło Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 r.;

- Do Biura Rady wpłynęło Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku w działach kultura fizyczna oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

- Do Biura Rady wpłynęła informacja z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w ramach prowadzonej działalności informacyjno-instruktażowej w sprawie: uchwał objętych zakresem nadzoru Izby; 

- Do Biura Rady wpłynęło Zarządzenie nr 75 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2018;

- Do Biura Rady wpłynęła uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2019 roku wyrażająca opinię pozytywną o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Września sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2018 rok;

- Do Biura Rady wpłynęła Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2019 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029 z informacją o naruszeniu przepisów prawa wskazanych w uzasadnieniu, uznając że naruszenie ma charakter nieistotny.

- Do Biura Rady wpłynęła opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za  2018 rok wraz z Uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 maja 2019 r.
- Do Biura Rady wpłynęło pismo przewodnie wraz z projektem Kornela Tomczaka radnego Rady Miejskiej członka Klubu Radnych Projekt Września w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r.  w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania,  wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 121 poz. 2293, Dz. U. Woj Wlkp. z 2012 r. poz. 5899, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 1557, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 5165).,

- Do Biura Rady wpłynęło pismo od Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu w sprawie zaproszenia Przewodniczącego Rady Miejskiej na zawody wędkarskie wraz z prośbą o dofinansowanie 3 pucharów.

- Do Biura Rady wpłynęło pismo Pełnomocnika ustanowionego przez spółkę Przetwórstwo Rolne Gąsiorek Sp. j. z siedzibą w Czerniejewie w sprawie wniosku dotyczącego zniesienia formy ochrony przyrody lipy drobnolistnej w Kawęczynie,

- Do Biura Rady wpłynęły pisma od mieszkańca Wrześni  w sprawie zamiany zajmowanego lokalu socjalnego na lokal w innej lokalizacji;

- Do Biura Rady wpłynęło z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Postanowienie sprawy ze skargi radnego Grzegorza Dobrosielskiego na uchwałę Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 listopada 2018 r. nr I/2/2018 w przedmiocie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej we Wrześni w postanowieniu: odrzucenia skargi;

-  Do Biura Rady wpłynął raport o stanie Miasta i Gminy Września

- Do Biura Rady wpłynęła interpelacja od radnego Jarosława Kowalewskiego w sprawie wydatkowania środków publicznych na wydarzenia kulturalne organizowane przez Urząd Miasta i Gminy Września w 2018 roku.
      

Pkt 7
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września przekazał informację o pracy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Września w okresie międzysesyjnym oraz informację zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej (załącznik nr 23).

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odczytał analizę złożonych oświadczeń majątkowych za  rok 2018 (załącznik nr 24).

Pkt 8
Wolne wnioski i informacje

Radny Damian Staniszewski powiedział, że w dniu 4 czerwca przypada 30 rocznica I częściowo wolnych wyborów, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku i przyjmuje się, że jest to cezura, która kończy okres komunizmu w Polsce. Podkreślił, że jest  to zatem wydarzenia przełomowe  w kraju. Były to wydarzenia, które wytyczyły kierunek, w którym kraj podążał. Demokratyczne państwo prawa musi się realizować także w samorządzie, pod rozwagę poddaje to, czy wszystko co dzieje się w samorządzie jest zgodne z marzeniami twórców tamtych przełomowych wydarzeń. Wyraził zatem nadzieję, oby wartości solidarności trwały nadal w kraju i w naszym społeczeństwie.    


Pkt 9

Wobec wyczerpania porządku obrad wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Maciej Baranowski o godz. 18:10 zamknął posiedzenie Rady VIII kadencji. Protokół zawiera 26  ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Maciej Baranowski

 Protokolant
Agnieszka Kasprzak

Metryka

sporządzono
2019-07-05 przez Agnieszka Kasprzak
udostępniono
2019-07-05 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-25 14:21 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
754
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.