Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół nr V/2019 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 marca 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni - Protokoły z Sesji Rady Miejskiej, menu 110, artykuł 3739 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej

Protokół nr V/2019 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 28 marca 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

Rada Miejska we Wrześni

 

                                                             Protokół nr V
V Sesja w dniu 28 marca 2019 r. 
Obrady rozpoczęto 28 marca 2019 r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 17:10 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 20 członków


Obecni:


1. Maciej Baranowski
2. Mirosław Chudy
3. Łukasz Cichy
4. Grzegorz Dobrosielski
5. Radosław Garbarek
6. Jarosław Graczyk
7. Waldemar Grześkowiak
8. Jarosław Kowalewski
9. Bogumił Kwiatkowski
10. Bogdan Nowak
11. Stefan Ogrodowicz
12. Andrzej Rzeźnik
13. Robert Smodlibowski
14. Damian Staniszewski
15. Wojciech Szcześniak
16. Anna Szlachetka
17. Ryszard Szwajca
18. Kornel Tomczak
19. Włodzimierz Wawrzyniak
20. Mirosław Zgoliński

                                                           Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.


2. Ślubowanie radnych.


3. Przedstawienie porządku obrad:

1) wykreślenia z porządku obrad projektów uchwał od nr 17 do nr 30.

2) umieszczenie w porzadku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg znajdujących sie na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

3) umieszczenie w porzadku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych położonych na terenie Miasta i Gminy Września.


4. Podjęcie uchwał w sprawie:


1) zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni;

2) zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni;

3) zmiany składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni;

4) zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni;

5) odwołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni;

6) zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni;

7) wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni;

8) zmiany składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni;

9) udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września;

10) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce – dz. nr ewid. 105/15;

11) przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017-2018 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2020”;

12) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część F;

13) uchylenia Uchwały Nr XXVI/366/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

14) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;

15) ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września;

16) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2019 r;

17) zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych;

18) ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Września;

19) nadania nazwy ulicy położonej w Nowym Folwarku;

20) nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Opieszyn we Wrześni;

21) uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019;

22) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;

23) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;

24) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

25) zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.;

26) emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

27) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029;

28) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

5. Interpelacje i zapytania Radnych.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zakończenie obrad.1. Otwarcie sesji.

2. Ślubowanie radnych.

3. Przedstawienie porządku obrad


Głosowano w sprawie:
zmiany porządku obrad. 

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (16)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
1) wykreślenia z porządku obrad projektów uchwał od nr 17 do nr 30.

W dyskusji wzięli udział:

- radny Maciej Baranowski


Głosowano w sprawie:
wykreślenia z porządku obrad projektów uchwał od nr 17 do nr 30.. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński


2) umieszczenie w porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg znajdujących sie na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Głosowano w sprawie:
umieszczenie w porzadku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg znajdujących sie na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

 

3) umieszczenie w porzadku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych położonych na terenie Miasta i Gminy Września.

Głosowano w sprawie:
umieszczenie w porzadku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych położonych na terenie Miasta i Gminy Września.. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński


4. Podjęcie uchwał w sprawie:


Uchwała Nr V/30/2019 w sparwie:


1) zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni;Głosowano w sprawie:
zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni;. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

Uchwała nr V/31/2019 w sprawie:

2) zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni;

Głosowano w sprawie:
zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni;. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław ZgolińskiUchwała nr V/32/2019 w sparwie:

3) zmiany składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni;


Głosowano w sprawie:
zmiany składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni;. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński


Uchwała nr V/33/2019 w sprawie:

4) zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni;

Głosowano w sprawie:
zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni;. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław ZgolińskiUchwał nr V/34/2019 w sprawie:

5) odwołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni;


Głosowano w sprawie:
odwołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni;. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński


Uchwał nr V/35/2019 w sprawie:

6) zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni;

Głosowano w sprawie:
zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni;. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

Uchwała nr V/36/2019 w sprawie:

7) wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni;

Głosowano w sprawie:
wyboru kandydatury W.Wawrzyniaka na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni;. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
PRZECIW (3)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Damian Staniszewski, Kornel Tomczak


Głosowano w sprawie:

wyboru kandydatury D.Staniszewskiego na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni;. 

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (5)
Grzegorz Dobrosielski, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Kornel Tomczak
PRZECIW (11)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Łukasz Cichy, Stefan Ogrodowicz, Damian Staniszewski, Anna Szlachetka


Uchwał nr V/37/2019 w sprawie:

8) zmiany składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni;

W dyskusji wzięli udział:
- Damian Staniszewski
- Jarosław Kowalewski
- Damian Staniszewski (Ad Vocem)


Głosowano w sprawie:
zmiany składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni;. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław ZgolińskiUchwała nr V/38/2019 w sprawie:

9) udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września;


W dyskusji wzięli udział:
- Damian Staniszewski


Głosowano w sprawie:
udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września;. 

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (19)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jarosław Kowalewski


Uchwała nr V/39/2019 w sparwie:

10) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce – dz. nr ewid. 105/15;

Głosowano w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce – dz. nr ewid. 105/15;. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław ZgolińskiUchwała nr V/40/2019 w sprawie:

11) przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017-2018 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2020”;


Głosowano w sprawie:
przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017-2018 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2020”;. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel TomczakUchwała nr V/41/2019 w sprawie:

12) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część F;


W dyskusji wzięli udział:
- Damian Staniszewski
- Damian Staniszewski
- Maciej Baranowski
- Damian Staniszewski (Ad Vocem)
- Damian Staniszewski (Ad Vocem)


Głosowano w sprawie:
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września - część F;. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak


Uchwała nr V/42/2019 w sprawie:

13) uchylenia Uchwały Nr XXVI/366/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;W dyskusji wzięli udział:
- Damian Staniszewski


Głosowano w sprawie:
uchylenia Uchwały Nr XXVI/366/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;. 

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (18)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
BRAK GŁOSU (2)
Łukasz Cichy, Grzegorz DobrosielskiUchwała nr V/43/2019 w sprawie:

14) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;


W dyskusji wzięli udział:
- Damian Staniszewski
- Bogumił Kwiatkowski
- Maciej Baranowski
- Bogumił Kwiatkowski (Ad Vocem)
- Damian Staniszewski (Ad Vocem)
- Kornel Tomczak
- Robert Smodlibowski (Ad Vocem)
- Robert Smodlibowski


Głosowano w sprawie:
wniosku formalnego radnego R.Smodlibowskiego. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
PRZECIW (5)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak


Głosowano w sprawie:
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
PRZECIW (5)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak


Głosowano w sprawie:
poprawki do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;. 

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 15, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (5)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
PRZECIW (15)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław ZgolińskiUchwał nr V/44/2019 w sprawie:

15) ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września;


Głosowano w sprawie:
ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Września;.

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński


Uchwała nr V/45/2019 w sprawie:

16) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2019 r;


W dyskusji wzięli udział:
- Damian Staniszewski
- Damian Staniszewski
- Ryszard Szwajca
- Damian Staniszewski (Ad Vocem)
- Damian Staniszewski (Ad Vocem)
- Damian Staniszewski (Ad Vocem)


Głosowano w sprawie:
poprawki do projektu w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2019 r;. 

Wyniki głosowania
ZA: 6, PRZECIW: 14, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (6)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Stefan Ogrodowicz, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
PRZECIW (14)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław ZgolińskiGłosowano w sprawie:
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2019 r;. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (15)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
PRZECIW (1)
Bogumił Kwiatkowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Damian Staniszewski, Kornel TomczakUchwała nr V/46/2019 w sprawie:

17) zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych;


Głosowano w sprawie:
zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych;. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław ZgolińskiUchwała nr V/47/2019 w sprawie;

18) ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Września;

Głosowano w sprawie:
ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Września;. 

Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (20)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław ZgolińskiUchwała nr V/48/2019 w sprawie:

19) nadania nazwy ulicy położonej w Nowym Folwarku

W dyskusji wzięli udział:
- Bogumił Kwiatkowski


Głosowano w sprawie:
nadania nazwy ulicy położonej w Nowym Folwarku. 

Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:
ZA (19)
Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
BRAK GŁOSU (1)
Maciej Baranowski20) nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Opieszyn we Wrześni;

 

Uchwała nr V/49/2019 w sprawie:

21) uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019;

W dyskusji wzięli udział:
- Damian Staniszewski
- Damian Staniszewski
- Bogumił Kwiatkowski


Głosowano w sprawie:
uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019;. 

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 13, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (5)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
PRZECIW (13)
Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
NIEOBECNI (2)
Maciej Baranowski, Robert SmodlibowskiGłosowano w sprawie:
poprawki do projektu uchwały uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019;. 

Wyniki głosowania
ZA: 4, PRZECIW: 13, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (4)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski
PRZECIW (13)
Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Kornel Tomczak
NIEOBECNI (2)
Maciej Baranowski, Robert SmodlibowskiGłosowano w sprawie:
rasumpcji głosowania w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019;. 

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
NIEOBECNI (2)
Maciej Baranowski, Robert Smodlibowski


Uchwała nr V/50/2019 w sprawie:

22) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;

Głosowano w sprawie:
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;. 

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (18)
Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
NIEOBECNI (2)
Maciej Baranowski, Robert Smodlibowski


Uchwała nr V/51/2019 w sprawie:

23) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;


Głosowano w sprawie:
określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;. 

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (18)
Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
NIEOBECNI (2)
Maciej Baranowski, Robert SmodlibowskiUchwała nr V/52/2019 w sprawie:

24) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;. 

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (16)
Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
PRZECIW (1)
Bogumił Kwiatkowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jarosław Kowalewski
NIEOBECNI (2)
Maciej Baranowski, Robert SmodlibowskiUchwała nr V/53/2019 w sprawie:

25) zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.;

W dyskusji wzięli udział:
- Damian Staniszewski
- Ryszard Szwajca


Głosowano w sprawie:
zmiany projektu w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.; 

Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (5)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
PRZECIW (11)
Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Wojciech Szcześniak, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Mirosław Chudy, Anna Szlachetka
NIEOBECNI (2)
Maciej Baranowski, Robert Smodlibowski


Głosowano w sprawie:
zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.;. 

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (14)
Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
NIEOBECNI (2)
Maciej Baranowski, Robert SmodlibowskiUchwała nr V/54/2019 w sprawie:

26) emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

Głosowano w sprawie:
emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (15)
Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski
NIEOBECNI (2)
Maciej Baranowski, Robert SmodlibowskiUchwała nr V/55/2019 w sprawie:

27) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029;

Głosowano w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029;. 

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (13)
Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
NIEOBECNI (2)
Maciej Baranowski, Robert SmodlibowskiUchwała nr V/56/2019 w sprawie:

28) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

W dyskusji wzięli udział:
- Bogumił Kwiatkowski
- Grzegorz Dobrosielski


Głosowano w sprawie:
Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. 

Wyniki głosowania
ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (17)
Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jarosław Kowalewski
NIEOBECNI (2)
Maciej Baranowski, Robert Smodlibowski5. Interpelacje i zapytania Radnych.

W dyskusji wzięli udział:
- Bogumił Kwiatkowski
- Damian Staniszewski
- Kornel Tomczak


6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni


    • Do Biura Rady wpłynęło Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie w sprawie  obsadzenia mandatu radnego i wstąpienia w skład Rady Miejskiej Pana Andrzeja Hieronima Rzeźnika,
    • Do Biura Rady wpłynęło Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie w sprawie obsadzenia mandatu radnego i wstąpienia w skład Rady Miejskiej Pana Stanisława Dominiczaka, 
    • Do Biura Rady wpłynęła z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwała wyrażająca opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Września oraz uchwała wyrażająca opinię o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Września,
      • Do Biura Rady z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wpłynęło zawiadomienie o terminie usunięcia nieprawidłowości w uchwale Nr IV/28/2018 Rady Miejskiej we Wrześni,
      • odczytać Analizę złożonych  oświadczeń majątkowych za rok 2018 radnych VIII kadencji oraz załącznik do analizy (PISMO)
    • Do Biura Rady wpłynęła petycja od mieszkańców ul. Owocowej we Wrześni w sprawie budowy asfaltowej nawierzchni wraz z chodnikami,
    • Do Biura Rady wpłynęło od Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności komisji za rok 2018,
    • Bo Biura Rady wpłynęło pismo od radnego Bogumiła Kwiatkowskiego w sprawie pisma Przewodniczącego Rady Miejskiej o uchybieniach  zawartych w złożonym oświadczeniu majątkowym,
    • Do Biura Rady wpłynął od radnego Damiana Staniszewskiego wniosek o usunięcie uchybienia prawnego występującego w Uchwale nr XXXII/429/2010 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2010 r.
    • Do Biura Rady wpłynęło sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji we Wrześni wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu wrzesińskiego w 2018 roku,
    • Do Biura Rady wpłynęła ze Starostwa Powiatowego we Wrześni informacja o przyznanych dotacjach w roku 2019,
    • Do Biura Rady wpłynęło z Referatu Księgowości Oświatowej Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
    • Do Biura Rady wpłynęło pismo z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z zapytaniem, czy została podjęta na posiedzeniu Rady Gminy uchwała o dopłacie dla jednej wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków,
    • Do Biura Rady wpłynęło pismo - protest od Związku Nauczycielstwa Polskiego z Warszawy przeciwko przenoszeniu na samorządy odpowiedzialności finansowej za podwyżki dla nauczycieli, 
    • Do Biura Rady wpłynęło pismo od mieszkańca Wrześni w sprawie zmiany mieszkania socjalnego, 
    • Do Biura Rady wpłynęło pismo od mieszkańców Wrześni w sprawie zmniejszenia smogu we Wrześni,
    • Do Biura Rady wpłynął Apel Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rodzinom poszkodowanym w pożarze w miejscowości Brodowo, Gmina Środa Wielkopolska (radni otrzymali kserokopię),    
    • Do Biura Rady wpłynęło pismo od Sołtysa Grzybowa Pana Grzegorza Dobrosielskiego z prośbą o wykupienie przez Gminę Września budynku po Sklepie  GS w Grzybowie, w którym mieści się obecnie Biblioteka Publiczna,
    • Do Biura Rady wpłynęło pismo z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama w sprawie nadania rondu na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Opieszyn, imienia gen. dr. Romana Abrahama,
    • Do Biura Rady wpłynęło pismo od Pani Beaty Sieradzkiej Prezesa Koła nr 24 Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w sprawie  nadania nazwy dla mającego powstać we Wrześni ronda na skrzyżowaniu ulic gen. Sikorskiego i Słowackiego w związku z budową obwodnicy miasta, która połączy drogę krajową nr 92 z drogą krajową nr 15, 
    • Do Biura Rady wpłynęło pismo przewodnie wraz z projektem od radnego Kornela Tomczaka z Klubu Radnych Projekt Września w sprawie ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania,  wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 121 poz. 2293, Dz. U. Woj Wlkp. z 2012 r. poz. 5899, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 1557, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 5165).,
    • Do Biura Rady wpłynął wniosek od radnego Jarosława Kowalewskiego dotyczący zaproszenia na najbliższą sesję Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady nadzorczej PWiK, członka Zarządu i Kierownika Oczyszczalni Ścieków,
    • Do Biura Rady wpłynęła interpelacja od radnego Jarosława Kowalewskiego w sprawie wydatkowania środków publicznych na wydarzenia kulturalne organizowane przez Urząd Miasta i Gminy Września w 2018 roku.

 

7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.


8. Wolne wnioski i informacje.


W dyskusji wzięli udział:
- Stefan Ogrodowicz
- Damian Staniszewski
- Grzegorz Dobrosielski
- Jarosław Kowalewski
- Bogumił Kwiatkowski9. Zakończenie obrad.

 

 
Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wrześni
/-/ Waldemar Grzeskowiak

 

 

Przygotował(a): Agnieszka Kasprzak

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Metryka

sporządzono
2019-07-05 przez Agnieszka Kasprzak
udostępniono
2019-07-05 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-25 14:17 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
410
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.