Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół nr I/2018 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni VIII kadencji, która odbyła się 20 listopada 2018 r. - Protokoły z Sesji Rady Miejskiej, menu 110, artykuł 3732 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej

Protokół nr I/2018 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni VIII kadencji, która odbyła się 20 listopada 2018 r.

Protokół
nr I/2018
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni
VIII kadencji,
która odbyła się 20 listopada 2018 r.
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

I sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie postanowienia Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 9 listopada 2018 r. na dzień 20 listopada 2018 r. na godzinę 16:00.Pkt 1

Zgodnie z § 2 Postanowienia Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 9 listopada 2018 r. oraz  przepisami ustawy o samorządzie gminnym, pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji:
Ryszard Szwajca, Senior Rady Miejskiej we Wrześni otworzył I sesję Rady Miejskiej we Wrześni VIII kadencji oraz wyjaśnił, że zgodnie z art. 20 ust 1b ustawy o samorządzie gminnym „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”


Pkt 2
Pani Ilona Nawrocka Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrześni wręczyła zaświadczenia o wyborze na radnego.


Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu, Państwo Radni złożyli ślubowanie.
Ryszard Szwajca Senior Rady Miejskiej we Wrześni odczytał rotę ślubowania, a następnie wyczytał nazwiska radnych, po czym radni wypowiedzieli słowo "ślubuję", a niektórzy dodawali zdanie: "Tak mi dopomóż Bóg".

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

Wszyscy radni złożyli ślubowanie.

Lista radnych:

1. Baranowski Maciej           
2. Chudy Mirosław                
3. Dobrosielski Grzegorz        
4. Garbarek Radosław          
5. Graczyk Jarosław              
6. Grześkowiak Waldemar   
7. Kowalewski Jarosław       
8. Kwiatkowski Bogumił      
9. Nowak Bogdan                
10. Nowak Małgorzata         
11. Ogrodowicz Stefan         
12. Paciorkowski Szymon    
13. Smodlibowski Robert    
14. Staniszewski Damian    
15. Szcześniak Wojciech     
16. Szlachetka Anna            
17. Szwajca Ryszard           
18. Tomczak Kornel            
19. Wawrzyniak Włodzimierz     
20. Zgoliński MirosławRadni złożyli podpis na liście obecności. Od tego momentu w posiedzeniu Rady Miejskiej we Wrześni brało udział 20 radnych.


Pkt 3
Pani Ilona Nawrocka Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrześni wręczyła Panu Tomaszowi Kałużnemu zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy Września. Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz Tomasz Kałużny złożył wobec Rady Miejskiej ślubowanie. 


Ryszard Szwajca, Senior Rady Miejskiej we Wrześni odczytał rotę ślubowania:

„Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Września, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy”.

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września złożył ślubowanie, po czym  podpisał akt ślubowania.

Ryszard Szwajca, Senior Rady Miejskiej we Wrześni oraz Pani Ilona Nawrocka, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrześni wręczyli kwiaty oraz złożyli Burmistrzowi gratulacje.


Pkt 4
Ryszard Szwajca, Senior Rady Miejskiej we Wrześni 
 stwierdził, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) na sali znajduje się 20 radnych wybranych w wyborach samorządowych w dniu 21 października 2018 r., którzy złożyli ślubowanie zgodnie  z art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Rada Miejska we Wrześni posiada zatem quorum upoważniające do podejmowania prawomocnych uchwał.Pkt. 5
Ryszard Szwajca, Senior Rady Miejskiej we Wrześni
 odczytał proponowany porządek obrad wynikający z treści § 3 ust. 2 postanowienia Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 9 listopada 2018 r.Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji
2.Złożenie ślubowania przez radnych, poprzedzone ewentualnym wręczeniem radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.
3.Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, poprzedzone ewentualnym wręczeniem zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta i Gminy Września.
4. Stwierdzenie quorum.
5. Uchwalenie porządku obrad.
6. Wybór Przewodniczącego Rady.
    a) wybór komisji skrutacyjnej,
    b) zgłaszanie kandydatów.
    c) przeprowadzenie głosowania.
7. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.
8. Wybór wiceprzewodniczących Rady.
    a) wybór komisji skrutacyjnej,
    b) zgłaszanie kandydatów.
    c) przeprowadzenie głosowania.
9. Dyskusja – wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji. 
 

Ryszard Szwajca, Senior Rady Miejskiej we Wrześni zapytał, kto z Państwa radnych jest za proponowanym porządkiem obrad wynikającym z treści § 3 ust. 2 postanowienia Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 9 listopada 2018 r.?

Z  uwagi na problemy techniczne związane z programem e-sesją, radni głosowali imiennie po wyczytaniu przez Ryszarda Szwajcę, Seniora Rady Miejskiej we Wrześni z imienia i nazwiska, poprzez oddanie głosu „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”.
Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych w głosowaniu imiennym, jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad (załącznik nr 2).

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że chciałby przekazać komunikat techniczny, ponieważ w całym kraju odbywają się pierwsze sesję, a  system e-sesja jest popularny w całym kraju i w tym właśnie momencie serwer jest przeciążony, co jest przyczyną braku połączenia.   


Pkt 6
 
Wybór Przewodniczącego Rady


a) wybór komisji skrutacyjnej


Ryszard Szwajca, Senior Rady Miejskiej we Wrześni odczytał, że zgodnie z treścią art. 19. ust. 1. ustawy o samorządzie gminnym: „Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1–3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.” 
Zgodnie z § 47 ust. 2. Statutu „W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady i podpisanych przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, z wybranym spośród siebie Przewodniczącym Komisji.”
Podsumował, że w związku z powyższym Rada Miejska przystępuje do powołania co najmniej 3-osobowej komisji skrutacyjnej. Poprosił o zgłaszanie kandydatów z wyłączeniem tych radnych, którzy będą kandydować do pełnienia funkcji Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej we Wrześni. 


b) zgłaszanie kandydatów

Radny Mirosław Chudy na członka komisji skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnego Bogdana Nowaka.

Radny Grzegorz Dobrosielski na członka komisji skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnego Kornela Tomczaka.

Radny Mirosław Chudy na członka komisji skrutacyjnej zgłosił kandydaturę radnego Roberta Smodlibowskiego.


Wszyscy zgłoszeni kandydaci na członków komisji skrutacyjnej wyrazili zgodę na kandydowanie.
Z  uwagi na problemy techniczne związane z programem e-sesją, radni głosowali imiennie po wyczytaniu przez Ryszarda Szwajcę, Seniora Rady Miejskiej we Wrześni z imienia i nazwiska poprzez oddanie głosu „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się” w sprawie zgłoszonych kandydatów na członków komisji skrutacyjnej (załącznik nr 3).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie przegłosowała zgłoszonych radnych do komisji skrutacyjnej w składzie: Bogdana Nowaka, Kornela Tomczaka, Roberta Smodlibowskiego.

Ryszard Szwajca, Senior Rady Miejskiej we Wrześni zaproponował, by przeprowadzić głosowanie w następujący sposób:

Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej dokonuje się spośród radnych, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym; 
- liczba kandydatów do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady  jest nieograniczona, przy czym każdy z kandydatów musi wyrazić zgodę na kandydowanie;
- wybory przygotowuje i przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród radnych;
- w przypadku zgłoszenia 1 kandydata wyboru dokonuje się w ten sposób, że: nazwisko i imię kandydata na Przewodniczącego Rady Miejskiej umieszczone jest na karcie do głosowania. Obok nazwiska kandydata umieszcza się trzy z możliwych odpowiedzi: „za”, „ przeciw”, „ wstrzymujący się”. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku „X” przy jednej z trzech możliwych odpowiedzi. Każdy inny sposób głosowania powoduje nieważność głosu;
- w przypadku zgłoszenia 2 lub więcej kandydatów wyboru dokonuje się w ten sposób, że: nazwiska kandydatów na Przewodniczącego umieszcza się na karcie do głosowania. Obok nazwiska umieszcza się kratkę. Postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku kandydata oznacza głos „za”. Brak znaku „X” na karcie do głosowania oznacza głos „wstrzymujący się”. Postawienie więcej niż 1 znaku „X” na karcie do głosowania oznacza głos nieważny;
- głosy oddane na innych kartach niż przygotowane przez Komisję są nieważne;
- za wybraną uznaje się osobę, która otrzymała bezwzględną większość głosów „za”;
- ustalenia wyników wyboru dokonuje Komisja Skrutacyjna, która sporządza z tej czynności protokół.

Radny Mirosław Chudy zgłosił kandydaturę radnego Waldemara Grześkowiaka
Kandydat pełnił tak wiele funkcji, że trudno wymienić te, których nie pełnił. Radny podkreślił, że zawsze jest kompetentny i honorowy. Już po raz ósmy pełnił rolę radnego, był Wiceprzewodniczącym Rady oraz Wiceburmistrzem.

Radny Bogumił Kwiatkowski zgłosił kandydaturę radnego Macieja Baranowskiego. 

Radny Ryszard Szwajca, Senior Rady Miejskiej we Wrześni zapytał, czy radny Waldemar Grześkowiak wyraża zgodę na kandydowanie?  

Radny Waldemar Grześkowiak wyraził zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

Radny Ryszard Szwajca, Senior Rady Miejskiej we Wrześni zapytał, czy radny Maciej Baranowski wyraża zgodę na kandydowanie?

Radny Maciej Baranowski nie wyraził zgody na kandydowanie na Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

Radny Ryszard Szwajca, Senior Rady Miejskiej we Wrześni ogłosił przerwę.

Radny Bogdan Nowak, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej omówił sposób głosowania.

Radny Bogdan Nowak Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół tajnego głosowania z I sesji Rady Miejskiej we Wrześni VIII kadencji z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej (załącznik nr 4).

Radny Bogdan Nowak Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprosił członków komisji skrutacyjnej o pokazanie, że urna do głosowania jest pusta oraz o jej zaklejenie i opieczętowanie pieczęcią  „Rada Miejska we Wrześni”.
 
Radny Bogdan Nowak Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, że urna została zaklejona w sposób uniemożliwiający jej otwarcie i zapieczętowana. Poprosił członków komisji skrutacyjnej o rozdanie kart do głosowania, które zostały podpisane przez  przewodniczącego komisji skrutacyjnej i opieczętowane pieczęcią Rady Miejskiej.  

Radny Ryszard Szwajca, Senior Rady Miejskiej we Wrześni poprosił radnych, po wyczytaniu ich nazwiska o podejście i oddanie głosu do urny. Potwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Następnie poprosił komisję skrutacyjną o zabranie urny i przeliczenie głosów oraz sporządzenie protokołu.  

Radny Ryszard Szwajca, Senior Rady Miejskiej we Wrześni, ponownie ogłosił przerwę.
Po przerwie poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu sporządzonego przez komisję oraz pozostawienie kart do głosowania na stole prezydialnym.

Radny Bogdan Nowak Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół tajnego głosowania z I Sesji Rady Miejskiej we Wrześni VIII kadencji z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 5).

Radny Bogdan Nowak Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pogratulował radnemu Waldemarowi Grześkowiakowi objęcia funkcji Przewodniczącego, życząc tym samym owocnego kierowania pracami Rady Miejskiej VIII kadencji. 

Radny Ryszard Szwajca, Senior Rady Miejskiej we Wrześni zaproponował przejście do głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

c) przeprowadzenie głosowania

Z  uwagi na problemy techniczne związane z programem e-sesją, radni głosowali imiennie po wyczytaniu przez Ryszarda Szwajcę, Seniora Rady Miejskiej we Wrześni z imienia i nazwiska poprzez oddanie głosu „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się” w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 5).


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/1/2018 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 5).


Pkt 7
Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego

Ryszard Szwajca, Senior Rady Miejskiej we Wrześni, gratulując radnemu Waldemarowi Grześkowiakowi objęcia funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni VIII kadencji, przekazał prowadzenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Grześkowiak podziękował radnym za wybór i podkreślił, że chciałby rozróżnić rolę radnego od przewodniczącego Rady, co będzie wymagało łagodności i wytrwałości.    


Pkt 8 
Wybór Wiceprzewodniczących Rady

a)wybór komisji skrutacyjnej

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, Waldemar Grześkowiak na członków komisji skrutacyjnej zaproponował radnego Bogdan Nowak, radnego Kornela Tomczaka, radnego Roberta Smodlibowskiego.

Wszyscy zgłoszeni kandydaci na członków komisji skrutacyjnej wyrazili zgodę na kandydowanie.

Z  uwagi na problemy techniczne związane z programem e-sesją, radni głosowali imiennie po wyczytaniu przez Waldemara Grześkowiaka Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni z imienia i nazwiska poprzez oddanie głosu „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się” w sprawie: zgłoszonych kandydatów na członków komisji skrutacyjnej (załącznik nr  5a).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie wybrała zgłoszonych radnych do komisji skrutacyjnej w składzie: Bogdana Nowaka, Kornela Tomczaka, Roberta Smodlibowskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że zgodnie z treścią art. 19. ust. 1. ustawy o samorządzie gminnym: „Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1–3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów                     w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.”  Postanowienia Statutu przewidują natomiast powołanie „Wiceprzewodniczących”. Oznacza to, że Rada Miejska może powołać 2 lub 3 Wiceprzewodniczących. 
Podkreślił, że w związku z wprowadzeniem w tej kadencji urządzeń obsługujących głosowania nie ma już potrzeby tak dużego zaangażowania wiceprzewodniczących do liczenia głosów oddawanych przez radnych. W poprzedniej kadencji tylko raz konieczne było prowadzenie sesji przez jednego z wiceprzewodniczących, ze względu na nieobecność przewodniczącego, nie ma obecnie uzasadnienia do dokonywania wyboru aż 3 wiceprzewodniczących. Zaproponował dokonanie wyboru 2 wiceprzewodniczących i podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie, odczytując jej treść. 

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że chciałby złożyć wniosek formalny o ustalenie trzech wiceprzewodniczących (załącznik nr 6).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 6 głosami „za”, 13 „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się” głosowała w sprawie: poprawki do uchwały w sprawie ustalenia trzech wybieranych wiceprzewodniczących Rady Miejskiej (załącznik nr 7).

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych, 16 głosami „za”, 4 głosami  „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się” podjęła uchwałę Nr I/2/2018 w sprawie: ustalania liczby wybieranych wiceprzewodniczących Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 8).

b) zgłaszanie kandydatów

Radny Mirosław Chudy zgłosił kandydaturę radnego Macieja Baranowskiego na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni. Radny jest wieloletnim radnym, pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, jest nauczycielem matematyki w Liceum Ogólnokształcącym. Jego zaangażowanie w życie społeczne jest powszechnie znane.

Radny Maciej Baranowski wyraził zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

Radny Wojciech Szcześniak zgłosił kandydaturę radnej Anny Szlachetki  na wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej we Wrześni, która ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Edukacja i Przedszkole, Pedagogikę Specjalną, nauczyciel pedagog, terapeuta. Pracuje w Niepublicznym Przedszkolu w Miłosławiu, obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim.

Radna Anna Szlachetka wyraziła zgodę na kandydowanie na Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej we Wrześni.

Radny Damian Staniszewski zgłosił kandydaturę radnego Jarosława Kowalewskiego na wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni. Radny jest przedsiębiorcą wrzesińskim, jest znany i aktywny.

Radny Jarosław Kowalewski nie wyraził zgody na kandydowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.


c) przeprowadzenie głosowania

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak ogłosił przerwę w celu ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej.

Radny Bogdan Nowak Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół  głosowania z I sesji Rady Miejskiej we Wrześni VIII kadencji z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej (załącznik nr 9).

Radny Bogdan Nowak Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował radnych  o wyglądzie kart do głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej we Wrześni. Karta zawiera dwa nazwiska i przy każdym z nazwisk znajdują się kratki „za”, „przeciw”, „ wstrzymujący się”, głos jest ważny jeżeli przy nazwisku każdego kandydata jest postawiony tylko jeden znak w odpowiedniej kratce. Może być tak, że jeden z kandydatów nie uzyskuje od radnych żadnego głosu głos i tak pozostaje ważny, postawienie dwóch znaków przy jednym nazwisku powoduje, że głos jest nieważny. Wyboru dokonuje się  z pośród radnych bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Zostało ustalone w formie uchwały że wiceprzewodniczących jest dwóch. Kandydatów zgłoszonych zostało dwóch, głosy oddane na innych kartach niż przygotowane przez komisje są nieważne a za wybraną uznaje się osobę, która otrzymała bezwzględną większość  głosów „za”. Ustalenie wyników wyborów dokona Komisja Skrutacyjna, która sporządza z tej czynności protokół.                


Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie przegłosowała sposób głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Radny Bogdan Nowak Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprosił członków komisji skrutacyjnej o pokazanie, że urna do głosowania jest pusta oraz o jej zaklejenie i opieczętowanie pieczęcią  „Rada Miejska we Wrześni”.
 
Radny Bogdan Nowak Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłosił, że urna została zaklejona w sposób uniemożliwiający jej otwarcie i zapieczętowana. Poprosił członków komisji skrutacyjnej o rozdanie kart do głosowania, które zostały podpisane przez  przewodniczącego komisji skrutacyjnej i opieczętowane pieczęcią Rady Miejskiej.  

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak poprosił radnych, po wyczytaniu ich nazwiska o podejście i oddanie głosu do urny. Potwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Następnie poprosił komisję skrutacyjną o zabranie urny i przeliczenie głosów oraz sporządzenie protokołu.  

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak ogłosił przerwę i po przerwie poprosił przewodniczącego komisji skrutacyjnej o odczytanie protokołu.

Radny Bogdan Nowak, Przewodniczący komisji Skrutacyjnej odczytał dwa protokoły tajnego głosowania z I Sesji Rady Miejskiej we Wrześni VIII kadencji z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej we Wrześni (załącznik nr 10). Karty do głosowania oraz protokoły zostały przekazane przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Radny Bogdan Nowak Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, pogratulował radnym objęcia funkcji wiceprzewodniczących życząc tym samym dobrego wspomagania przewodniczącemu Rady.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak odczytał uchwalę w sprawie: wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.  

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, ze w systemie są dwie uchwały na wiceprzewodniczących, jak odbędzie się głosowanie?

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak, skierował pytanie do radcy prawnego Pani Anny Ratajczak-Gibowskiej o opinie w tej sprawie?

Radca prawny Anna Ratajczak-Gibowska odpowiedziała, że wybrani zostali dwaj zastępcy przewodniczącego, jedna uchwała może zostać podjęta, jak również mogą zostać podjęte dwie. Skoro przewodniczący zaproponował, by była to jedna uchwała o wyborze dwóch wiceprzewodniczących to jedna pozycja z systemu zostanie usunięta. 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/3/2018 w sprawie:  wyboru radnych na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej (załącznik nr 11).

Pkt 9, 10
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni  Waldemar Grześkowiako godz. 18.37 zamknął posiedzenie Rady. Protokół zawiera 12 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Waldemar GrześkowiakProtokolant
/-/Agnieszka Kasprzak

Metryka

sporządzono
2018-12-13 przez
udostępniono
2018-12-13 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-25 14:09 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
464
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.