Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół nr XXXIX/2018 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 19 października 2018 r. - Protokoły z Sesji Rady Miejskiej, menu 110, artykuł 3730 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej

Protokół nr XXXIX/2018 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 19 października 2018 r.

Protokół
nr XXXIX/2018
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się  19 października 2018 r.   
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

 

XXXIX Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.).


Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 16.00 otworzył sesję.
Po powitaniu radnych, burmistrza, zastępców burmistrza, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum. Nieobecna była radna Wioletta Gomuła oraz radny Andrzej Rzeźnik.
Do protokołu XXXVII oraz XXXVIII  sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji nikt z radnych nie wniósł uwag, dlatego uznaje się, że został przez Radę Miejską we Wrześni przyjęty.

Radny Grzegorz Dobrosielski wyjaśnił, że złożył uwagę i pismo w sprawie wezwania Rady Miejskiej do usunięcia uchybienia prawnego związanego z podjęciem uchwał podczas sesji z dnia 20 lipca 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak odczytał pismo wiceprzewodniczącego radnego Grzegorza Dobrosielskiego z 27-07-2018 r., które zostało dołączone jako załącznik nr 20 do protokołu XXXVII sesji Rady Miejskiej z dnia 20 lipca 2018 r. oraz wyjaśnił zarazem, iż jest to uwaga do tego, co działo się na sesji Rady Miejskiej, a nie do protokołu.

Radny Grzegorz Dobrosielski
 zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego Huberta Świątkowskiego, czy sesja 20 lipca 2018 r. jest ważna, zważywszy na to, że radni dostali materiały niezgodnie ze statutem Miasta i Gminy Września krótszym terminie niż 5 dni?


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zwrócił radnemu  uwagę, że obecnie radni są na etapie innego porządku obrad. Mowa jest o zapisach protokołu. Podkreślił, że radny nie złożył żadnej uwagi, która by wskazywała na błąd w zapisach protokołu.

Hubert Świątkowski radca prawny wyjaśnił, że nie ma nic do dodania, ponieważ ostatnio na sesji  radny o to samo pytał. Zaznaczył, że wówczas wypowiedział się, że taka sytuacja, o której jest mowa nie ma wpływu na nieważność podjętych uchwał, jeśli Pan radny się z tym nie zgadza to może  złożyć na piśmie do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak podsumowując wypowiedź dodał, iż pismo zostanie dodane do protokołu dzisiejszej sesji i zostanie ten fakt odnotowany. (załącznik nr 2).
Zwracając się do radnych, zapytał czy są uwagi zapisów co do treści protokołu, które odczytał?
Skoro do treści nie ma żadnych uwag, uważa się, że protokoły zostały przyjęte.

Radny Grzegorz Dobrosielski wyjaśnił, że pismo o którym jest mowa, złożył po sesji z 20 lipca 2018 r., nie teraz na sesji.


Pkt 2 
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał czy do porządku obrad ktoś z radnych chciałby wnieść jakieś uwagi?
Ponieważ do porządku obrad przekazanego radnym nie wniesiono żadnych zmian, Rada Miejska procedowała według porządku ustalonego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej (załącznik nr 3).

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
b) zmieniająca uchwałę Statut Gminy Września;
c) zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023;
d) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018. 
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski i informacje. 
9. Zakończenie obrad.


Pkt 3
Radny Stefan Ogrodowicz
 wyjaśnił, że na ul. Słowackiego, po przedłużeniu ścieżki rowerowej do ul. Strzykały, mieszkańcy są bardzo wdzięczni, ale proszą by zrobić oficjalne przejście dla pieszych z dojściem do Marketu Dino. 


Radny Zbigniew Bieńko chciałby zapytać ponownie o działkę garażową, w związku z budową Flex Parku budowa zajęła tą działkę, następnie Burmistrz ogłosił budowę drogi, działka 750 m została faktycznie odłączona na budowę drogi, została natomiast jeszcze działka 357 m, która się już nie łączy przez działkę garażową, a jest to działka pod wodami stojącymi, czy  w przypadku opłaty za dzierżawę będzie ujmowana w tej opłacie za stawek czy zostanie to do tego czasu uregulowane?

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak zapytał o ul. Warsztatową i podkreślił, że istnieje tam duży problem natężenia ruchu kołowego, szczególnie wtedy, gdy funkcjonuje targowisko miejskie oraz w godzinach wieczornych, wtedy gdy jest czynna piekarnia. Mieszkańcy skarżą się, że stanowi to duży problem, nawet w potocznej komunikacji z kierowcami samochodów dostawczych. Wyjaśnił, że tą sprawą zajmowała się gmina wcześniej i istniały próby rozwiązania tej sytuacji, ale do tematu należy powrócić, ponieważ jest to dla tych mieszkańców bardzo uciążliwe i niebezpieczne.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał w jaki sposób gmina pozyska środki na obwodnicę?Pkt 4
a)

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXIX/493/2018 w sprawie: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (załącznik nr 4). 


b)
Radny Zbigniew Bieńko wyjaśnił, że w związku z tym, że termin ogłoszenia o posiedzeniach został skrócony, z 7 dnia do 5, dlatego wstrzyma się od głosowania. 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 16 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 2 głosami „wstrzymującymi się”  podjęła uchwałę nr XXXIX/494/2018 w sprawie: zmieniającą uchwałę Statut Gminy Września (załącznik nr 5). 


c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 16 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosami „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr XXXIX/495/2018 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023 (załącznik nr 6).


d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 16 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosami „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr XXXIX/496/2018 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (załącznik nr 7).


Pkt 5
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał analizę złożonych oświadczeń majątkowych radnych za rok 2017 oraz za okres od I-16 IX 2018 r. (załącznik nr 8).


Do Biura Rady wpłynęło pismo od Starosty Wrzesińskiego przekazującego Uchwałę nr 293/XLVI/2018 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie podziału Powiatu Wrzesińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Do Biura Rady wpłynęło pismo od Wojewody Wielkopolskiego  w sprawie dostosowania uchwał dotyczących wynagrodzenia pracowników samorządowych do obowiązujących regulacji prawnych.

Do Biura Rady wpłynęło pismo z Zarządu Powiatu Wrzesińskiego w sprawie powołania do prac w zespole ds. budżetu obywatelskiego przedstawiciela Rady gminy.

Do Biura Rady wpłynęło pismo od Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Poznaniu dotyczące przewlekłości postępowania w sprawie naprawy nawierzchni drogi gminnej - dojazdowej do nieruchomości działki położonej we Wrześni.

Do Biura Rady wpłynęło pismo od mieszkańców z prośbą o nadanie rondu przy kościele pw. Świętego  Ducha nazwy „Świętego Ducha”.

Do Biura Rady wpłynęło pismo od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w sprawie  nadania nazwy „Świętego Ducha” rondu we Wrześni nie wnosząc uwag do planowanego zamierzenia.

Do Biura Rady wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu    zawiadomienie o postępowaniu w odniesieniu do uchwały Nr XXXVII/483/2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Do Biura Rady wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  w sprawie nieważności uchwały Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 r. o Nr XXXVII/483/2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z powodu jej sprzeczności z przepisami prawa wskazanymi w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

 Do Biura Rady wpłynęło zawiadomienie od  Wojewody  Wielkopolskiego w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXVII/478/2018 Rady Miejskiej we Wrześni  z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września ze względu na istotne naruszenie prawa.

Do Biura Rady wpłynęło  od  Wojewody  Wielkopolskiego Rozstrzygnięcie Nadzorcze w sprawie nieważności § 2 ust. 2 oraz § 4 pkt 5 tabeli w treści uchwały Nr XXXVII/478/2018 Rady Miejskiej we Wrześni  z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września ze względu na istotne naruszenie prawa.

Do Biura Rady wpłynęło zaproszenie z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu w sprawie konferencji prasowej poświęconej największej tragedii w ponad 90-letniej historii Lasów Państwowych.

 Do Biura Rady wpłynęło pismo z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie w sprawie udziału przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie w posiedzeniu sesji Rady z możliwością  krótkiego wystąpienia. 

Do Biura Rady wpłynęło pismo z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w sprawie prośby zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2019 r.  nieruchomości zajętych na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do Biura Rady wpłynęło pismo do radnego Zbigniewa Bieńko i radnego Macieja Baranowskiego od mieszkańca Wrześni w sprawie sprawozdania  opisującego działalność radnych VII kadencji.

Do Biura Rady wpłynęła Uchwała Składu Orzekającego z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażająca opinię o przedstawionej przez Burmistrza Miasta i Gminy Września informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

Do Biura Rady wpłynęło zarządzenie nr 218 Burmistrz Miasta i Gminy Września  z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze 2018 roku informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pozytywna opinia o projekcie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy Września.

Do Biura Rady wpłynęło pismo z Prokuratury Rejonowej we Wrześni  z zapytaniem  o podjęciu uchwały przez Radę Miejską w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
 
Do Biura Rady wpłynęło pismo od mieszkańca Wrześni w sprawie pracownika socjalnego  Ośrodka Pomocy Społecznej.

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w roku 2016. 

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęło sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni w roku 2017.

Do Biura Rady Miejskiej wpłynęła informacja o stanie oświaty w gminie Września w roku szkolnym 2017/2018.    

Do Biura Rady wpłynął wniosek Towarzystwa Unii Wrześnian z propozycją nadania rondu w ciągu ulic: Kolejowa, Miłosławska, Wrocławska nazwy „Rondo Tonsil”.

Do Biura Rady wpłynęło pismo od radnego Grzegorza Dobrosielskiego w sprawie wezwania do usunięcia uchybienia prawnego oraz pismo w sprawie preliminarzu wydatkowanych środków finansowych pochodzących z wpłat za sprzedaż napojów alkoholowych w 2017 roku.

Do Biura Rady wpłynęło pismo od Dyrektora Projektu Wybory Lokalne w sprawie wyborów samorządowych.Pkt 6
Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września
 przekazał informację o pracy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informację zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej (załącznik nr 8).Pkt 7, 8
Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września, odpowiadając na pytanie radnego Stefana Ogrodowicza w sprawie przejście dla pieszych z dojściem do Marketu Dino po przedłużeniu ścieżki rowerowej do ul. Strzykały wyjaśnił, że właśnie to miejsce jest objęte również pierwszym etapem prac związanych z budową obwodnicy, więc ten problem zostanie rozwiązany przy tej okazji. W tym miejscu powstaną dwa ronda, pierwsze duże turbinowe, które będzie wlotem obwodnicy, natomiast w rejonie Dino drugie rondo będzie takim normalnym rondem, który znacznie ułatwi poruszanie się po tym terenie kierowcom i uczestnikom ruchu, natomiast dzisiejszy wylot na drogę krajową nr 92 będzie w zasadzie dojazdem do Marketu Budowlanego Mrówka. 


Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września, odpowiadając na pytanie radnego  Zbigniewa Bieńko w sprawie działki przy Flex Parku wyjaśnił, że jest to sprawa, która ma swoją historię wieloletnią, na tej działce gmina posiada garaże i 300 współwłaścicieli, przyznał, że jest to sytuacja bardzo skomplikowana pod względem własnościowym i prawnym, chodzi o to, żeby pozbyć się tego „trójkąta”, który jest elementem tego stawu, trzeba zebrać wszystkich współwłaścicieli, nie uregulowane są również kwestie spadkowe, ponieważ dużo osób nie żyje, nie można dokonać zmian własnościowych bez zgody wszystkich współwłaścicieli. Nie było możliwe przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania będzie naliczana na zasadach dotychczasowych zgodna ze stanem prawnym tej nieruchomości.

Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września, odpowiadając na pytanie  Przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Grześkowiaka, w sprawie parkowania samochodów na ul. Warsztatowej, wtedy kiedy funkcjonuje targowisko oraz piekarnia, wyjaśnił, że wyszła propozycja  ze strony gminy, by właściciel piekarni udostępnił za darmo z drugiej strony, czyli od strony targowiska dojazd klientów do piekarni, żeby tam odbywał się ten ruch, niestety jednak nie wyraził na to zgody. Przedstawił również swoje argumenty, natomiast ostatnio pojawił się kolejny pomysł, który został zasygnalizowany zarządowi spółdzielni mieszkaniowej, ponieważ na końcu ulicy po prawej stronie, między ulicą, a blokami znajduje się parking o słabej nawierzchni (nierówności, dziury) nie jest to miejsce, które jest godne wyeksponowania, gdyby była taka możliwość i spółdzielnia wyraziła zgodę na otwarcie tego parkingu nie tylko dla swoich członków, ale i wszystkich mieszkańców, to być może udałoby się jakieś porozumienie między spółdzielnią zawrzeć, polegające na wsparciu spółdzielni w destrukt, ewentualnie w innej formie, żeby ten teren lepiej do tego przygotować i poprzez znaki drogowe, ograniczyć lub wyeliminować to parkowanie pod domami, wskazując wszystkim to miejsce jako ogólnodostępne do tego parkingu jako na moment korzystania z zakupów wykorzystać. Podkreślił, że jest to jeden z pomysłów, nie należy przyjmować go jako zaakceptowane i zrealizowane.  

Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września, odpowiadając na pytanie radnego Grzegorza Dobrosielskiego dotyczące obwodnicy, to najprawdopodobniej  pozyskanie pozostałych środków na budowę obwodnicy nastąpi w formie obligacji, będą to obligacje z długim okresem wykupu, założenie jest takie, że będzie to około 15 lat. Spłata tych obligacji następowałaby ze środków, które budżet pozyska dodatkowo z podatków od nieruchomości z fabryk, które już funkcjonują, ale jeszcze korzystają z ulg i zwolnień podatkowych ze względu, że stworzyły miejsca pracy. Im więcej miejsc pracy tworzy przedsiębiorca, tym dłuższy jest okres zwolnienia z podatku od nieruchomości. Gmina dysponuje wyliczeniami, kiedy kończy się zwolnienie od podatku, jaka kwota z tego tytułu wpłynie, biorąc pod uwagę dzisiejsze stawki podatkowe. Dzięki tym środkom, takiemu mechanizmowi będziemy w stanie płacić to zobowiązanie, które poprzez obligacje trzeba zaciągnąć na budowę obwodnicy, jednocześnie nie będzie konieczności i ograniczania inwestycji corocznych  z budżetu gminy. Dodał, że mimo, iż gmina opiera finansowanie obwodnicy na obligacjach, nie rezygnuje z tego, by ubiegać się o pozyskanie środków zewnętrznych, które nie byłyby zobowiązaniem do spłaty.  

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak z okazji ostatniej sesji Rady Miejskiej VII kadencji serdecznie podziękował Państwu radnym za  4 letnią współpracę, życząc powodzenia tym, którzy będą kandydować w nadchodzących wyborach samorządowych.

 Pkt  9
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 16:48 zamknął posiedzenie Rady. Protokół zawiera 10  ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni. 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Waldemar GrześkowiakProtokolant
Agnieszka Kasprzak

Metryka

sporządzono
2018-11-16 przez
udostępniono
2018-11-16 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-25 14:06 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
667
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.