Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół nr XXXVIII z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 września 2018 r. - Protokoły z Sesji Rady Miejskiej, menu 110, artykuł 3728 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej

Protokół nr XXXVIII z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 12 września 2018 r.

Protokół

  nr XXXVIII/2018

z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni,

która odbyła się 12 września 2018 r.

  w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

 

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).

 

 

Pkt 1

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 07:15 otworzył sesję.

Po powitaniu radnych, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych i przedstawicieli mediów oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum.

 

 

Pkt 2

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy do porządku obrad ktoś z radnychchciałby wnieść jakieś uwagi?

 

 

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023,

b)zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018,

c)utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do RadyMiejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w 2018 r.

3Zamknięcie sesji.

 

 

Ponieważ do porządku obrad przekazanego radnym nie wniesiono żadnych zmian, Rada Miejska procedowała według porządku zaproponowanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 2).

 

 

a)

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy omówił projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023 (załącznik nr 3).

Wyjaśnił, że w styczniu 2017 roku, gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków Unijnych remontu, przebudowy Ośrodka Kultury, znajdującego się przy ulicy Kościuszki. Gmina Września, przy pierwszym rozstrzygnięciu zdobyła odpowiednią ilość punktów aby otrzymać dofinansowanie, znalazła się na liście, ale kwota środków przeznaczonych na to działanie, biorąc pod uwagę całą Wielkopolskę, była za mała, aby gmina zakwalifikowała się na dofinansowanie. Zarząd Województwa w dniu 31 sierpnia br. po rozstrzygnięciach innych przetargów i przesunięciu środków w innych działaniach, przesunął środki do zadania „zachowanie, ochrona, promowanie, rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 441, inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”. W związku z decyzją Zarządu Województwa, okazało się, że środki, które zostały przesunięte wystarczają, aby dofinansowanie uzyskała również modernizacja Domu Kultury we Wrześni. W pierwszych dniach września gmina otrzymała pismo, że dofinansowanie zostało przyznane w kwocie około 60 % wartości zadania oraz jest szansa, że kwota może zwiększyć się do około 85 % dofinansowania kosztów tej modernizacji. Gmina posiada projekt z połowy 2015 roku obejmuje całą stolarkę okienną i drzwiową, ocieplenie, dach, wymiana instalacji w środku, wentylacja, ogrzewanie, parkingi wokół budynku, scena, itp.., wszystko będzie przebudowane.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że jest to kwota 2.064.255,82 zł.przedstawiona w uzasadnieniu.

 

 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVIII/490/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023.

 

 

b)

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy omówił projekt w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (załącznik nr 4).

 

 

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał o dział 900 o dofinansowanie piecy ochrona środowiska z 60 tys. na 260 tysięcy oraz 921 czy pieniądze będą przeznaczone na świetlice wiejskie ponieważ powstał fundusz sołecki i sołtysi podejmują decyzje czy świetlice będą ogrzewane z funduszu sołeckiego. Czy ta uchwała jest po to aby zwiększyć z 1.290.000,00 zł. na 1.360.000,00 zł. na finansowanie świetlic wiejskich?

 

 

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że jest to opisane w uzasadnieniu na ostatniej stronie nr 4. Odpowiadając na drugie pytanie powiedział, że kwota nie ma żadnego związku ze świetlicami wiejskimi, jest to kwota zwiększająca wydatek Wrzesińskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem dla Wrzesińskiej Orkiestry Dętej na wyjazd na Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Hiszpanii, 10 tysięcy przeznaczone jest na aktualizację dokumentacji modernizacji WOK, 12 tys. przeznaczone jest tytułem opracowania dokumentacji technicznej i pozwolenia na renowacje altany w Parku Bractwa Kurkowego, wynika to z zaleceń konserwatora zabytków, gmina musi wykonać projekt techniczny uzgodniony z konserwatorem. Wydatki dla osób fizycznych tytułem „ zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny”, gmina zwiększa to o kwotę 200 tysięcy zł., od miesiąca prowadzony jest nabór wniosków na to zadanie, wnioski są analizowane z których większość jest wypełniona niepoprawnie, gmina wzywa wnioskodawców do poprawienia i uzupełnienia. Prawidłowo złożonych wniosków, będzie na kwotę, która musi być zwiększona o 200 tys. zł.

 

 

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy podczas realizacji modernizacji WOK, gmina przewidziała kwestie rozwiązania problemu z gruntem? Drugie pytanie, w zmianach budżetowych gmina posiada niewykorzystane w terminie wydatki niewygasające, na co składa się ta kwota 393 tys. złotych? Trzecie pytanie, ile złożono faktycznie wniosków dotyczących zmiany systemów ogrzewania, jaka jest to skala? Czwarte pytanie, dotyczy zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 12 tys. w tym opracowania dokumentacji technicznej i pozwoleń na renowacje zabytkowej altany na terenie LOK-u, czy Parku Bractwa Kurkowego, ponieważ Burmistrz Nowak zapewniał, że będą to rzeczy realizowane z bieżącego utrzymania. Czy gmina tworzy jednak nowe zadanie inwestycyjne?

 

 

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, na czwarte pytanie, że gmina nie tworzymy nowego zadania i na to pytanie odpowie Burmistrz Nowak. Odpowiadając na trzecie pytanie, powiedział, że do Urzędu Gminy wpłynęło 102 wnioski prawidłowo i nieprawidłowo wypełnione. Odpowiedzi na drugie pytanie udzieli Pani Iwona Koralewska. Odpowiadając napierwsze pytanie wyjaśnił, że remont ośrodka nie ma nic wspólnego z wyjaśnianiem spraw własności gruntów. W 1984 roku, podczas przebudowy Domu Kultury został on powiększony o obszar, na który budynek, narożnikiem od strony sceny, nachodził na sąsiednią działkę, która była własnością Skarbu Państwa. Okazało się jednak, że działka została nabyta niezgodnie z prawemprzez Państwo Polskie od właścicieli tej nieruchomości w roku 1947. Ówczesnym właścicielom zabrano dopiero co nabytą przez nich tą nieruchomość. Po odzyskaniu części dokumentów Urząd Wojewódzki Województwa Wielkopolskiego w 1984 r., dokonując przebudowy Domu Kultury sądził, że porusza się na gruncie obydwóch działek należących do Skarbu Państwa. Po odzyskaniu sąsiedniej nieruchomości nowy właściciel stwierdził, że granice działki z 1947 roku w pewnym kawałku są zabudowane narożnikiem Domu Kultury. Właściciel nie wykazuje chęci zbycia, gminę czeka droga sądowa o uznanie, że zgodnie z uczciwymi intencjami w 1984 roku został na tym fragmencie pobudowany nowy kształt Domu Kultury.

 

 

Iwona Koralewska, księgowa w Wydziale Księgowości odpowiedziała na drugie pytanie radnego Bogumiła Kwiatkowskiego,wyjaśniła, że w 2017 roku został utworzony plan na 17 zadań, które powinny być zrealizowane do 30 czerwca 2018 roku. Nie wszystkie zadania zostały zrealizowane, informacja znajduje się w informacji z wykonania półrocznego planu budżetowego która została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Zadanie które nie zostało zrealizowane to opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych w rejonie osiedla ulicy Azaliowej we Wrześni na kwotę 102.090,00 złotych. Wydatkowano mniej środków na remont ścieżki rekreacyjnej w Parku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Wrześni oraz na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja sieci wodociągowej wraz z przebudową nawierzchni jezdni ulicy Ogrodowej we Wrześni. Część zadań była realizowana ze środków bieżących, a część z majątkowych w związku z czym do budżetu wprowadza się w dwóch paragrafach, majątkowe to kwota 270.794,55 zł., bieżące to kwota 123.062,71 złotych.

 

 

Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział na czwarte pytanie radnego Bogumiła Kwiatkowskiego, wyjaśnił, że gmina nie tworzy nowego zadania, cały czas gmina działa w ramach środków bieżących, ze względu, że altana jest w złym stanie, potrzeba była opracować bardzo szczegółowe dokumenty, projekty dotyczące jej remontu. Gmina musi wydać więcej pieniędzy aby to wszystko rozliczyć, nie zmienia się nic w kwestii, że gmina realizuje to zadanie w ramach środków bieżących i nie tworzy w budżecie odrębnej pozycji.

 

 

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, czy jak zostaną same mury, to nie byłoby celowe rozebranie tego budynku, wybudowanie podziemnego parkingu, wybudowanie kina, zrobić centrum rozrywki w Domu Kultury? Czy nie byłoby celowe jak kupować działkę po GS-ach i inwestować dużo miliomów złotych?

 

 

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że wybudowanie parkingu podziemnego to kwota około 10 mln. złotych, na zakręcie w okolicach Domu Kultury, znajduje się przykryty rów, który czasami nie wytrzymuje napływu deszczu i nawałnic, byłoby to trudne technicznie. Jeśli gmina zgłasza taki wniosek to musiałaby zrezygnować z dofinansowania projektu, który został wykonany w 2015 roku i przystąpić od nowa do projektowania, wyburzania budynku. Obiekt może być objęty zakresem ochrony środowiska ponieważ jest to stary dom żołnierza z początku XX wieku, mocno przebudowany, znajduje się w zakresie działania ochrony konserwatorskiej. Września posiada jedno z najlepszych kin w kraju z najnowszą techniką, nie ma potrzeby, aby budować drugie kino.

 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosami „wstrzymującymi się”podjęła uchwałę nr XXXVIII/491/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.

 

 

c)

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy omówił projekt w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w 2018 r.(załącznik nr 5).

Wyjaśnił, że zgodnie z ustawą, Rada Miejska przed każdymi wyborami, musi uchwalić miejsca dla obwodowych odrębnych obwodów głosowania w Szpitalach i Pobytu w Ośrodkach Pomocy Społecznej. Termin na podjęcie uchwały w sprawie powołania tych obwodowych komisji mija 17 września, stąd ta konieczność uchwalenia.

 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVIII/492/2018 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa oraz wyboru Burmistrza Miasta i Gminy w 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

Pkt 3

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 7:39 zamknął posiedzenie Rady.

 

Protokół zawiera 7 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

 

Waldemar Grześkowiak

 

 

Protokolant

 

Anita Grabarek

Metryka

sporządzono
2018-10-30 przez
udostępniono
2018-10-30 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-25 14:05 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
423
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.