Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół nr XXXVII z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 20 lipca 2018 r. - Protokoły z Sesji Rady Miejskiej, menu 110, artykuł 3727 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej

Protokół nr XXXVII z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 20 lipca 2018 r.

Protokół
nr XXXVII/2018
z sesji Rady Miejskiej we Wrześni,
która odbyła się  20 lipca 2018 r.   
w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

 

 

XXXVII Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).


Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 14.00 otworzył sesję.
Po powitaniu radnych, burmistrza, zastępców burmistrza, przybyłych gości, pracowników samorządowych i mieszkańców gminy Września oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum. Nieobecny był radny  radny Tomasz Frankowski oraz Janusz Czyż.
Do protokołu XXXVI sesji Rady Miejskiej we Wrześni VII kadencji nikt z radnych nie wniósł uwag, dlatego uznaje się, że został przez Radę Miejską we Wrześni przyjęty.


Radny Zbigniew Bieńko wyjaśnił, że nie wniósł uwag do protokołu na piśmie, jednak ma szereg zastrzeżeń z tym związanych. Stwierdził, że protokół jest pisany tendencyjnie, ostatnie słowo należy zawsze do przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Grześkowiaka mimo, że tak nie było na sesji, pewne wypowiedzi nie są wpisywane, nie ma przyjętych norm, radni posiadają skrzynki mailowe, a „taśma” powinna być wysyłana na maila wraz z projektem protokołu, wtedy można by mówić o demokracji. W obecnej Radzie jest wyraźny brak demokracji i to nie zostało w protokole zapisane.


Pkt 2 
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zapytał czy do porządku obrad ktoś z radnych chciałby wnieść jakieś uwagi?
Ponieważ do porządku obrad przekazanego radnym nie wniesiono żadnych zmian, Rada Miejska procedowała według porządku ustalonego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej (załącznik nr 2).


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Września na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji; 
b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni;
c) programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019;
d) ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach                    i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września;
e) zaliczenia dróg ul. Jana III Sobieskiego oraz ul. Kazimierza Wielkiego położonych w miejscowości Września  do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września;
f)ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Jana III Sobieskiego na dz. nr geod. 246/6, 247/2, 248/4, 249/2, 250/6, 250/9, 251/4 oraz ul. Kazimierza Wielkiego na dz. nr geod. 260/7, 263/6, 264/3, 265/2, 266/3, 267/6, 267/10, 268/6 położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września;
g) ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Michała Strzykały na dz. nr geod. 828/5, 851/12, 851/13, 853/10, 854/11, 4442/40 i na części dz. nr geod. 855/40 oraz ul. Wacława Sołtysiaka na dz. nr geod. 855/29, 855/38 i na części dz. nr geod. 855/23, 855/30, 855/34, 855/40 położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września;
h) przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
i) emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
j) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka we Wrześni;
k)zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023;
l)zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski i informacje. 
9. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak zaproponował jego rozszerzenie o trzy następujące punkty, ze względu na projekt przedstawiony przez Burmistrza Miasta i Gminy Września:
- w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Września dotacji celowej 
w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu
ogrzewania na proekologiczne (wyjaśnił, że projekt został omawiany na posiedzeniu komisji wspólnych).

- uchylenia uchwały Nr XXXVI/469/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja parku wpisanego do rejestru zabytków w Gutowie Małym”.

- uchylenia uchwały Nr XXXVI/470/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”.

- Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023;

- Autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie  uchwały budżetowej na rok 2018.


Jolanta Kościańska, Skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXVI/469/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja parku wpisanego do rejestru zabytków w Gutowie Małym” oraz projekt w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXVI/470/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak zapytał radnych, kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXVI/469/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja parku wpisanego do rejestru zabytków w Gutowie Małym”?


Rada Miejska w obecności 19 radnych, 18 głosami ”za”, 0 „przeciw’, 1 głosem „wstrzymującym się” głosowała za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXVI/469/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja parku wpisanego do rejestru zabytków w Gutowie Małym”.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak zapytał radnych, kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXVI/470/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”?


Rada Miejska w obecności 19 radnych, 18 głosami ”za”, 0 „przeciw’, 1 głosem „wstrzymującym się” głosowała za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXVI/470/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak zaproponował, by wprowadzić pod punktem k) projekt uchwały w sprawie:
- przyjęcia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Września dotacji celowej 
w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu
ogrzewania na proekologiczne.


Rada Miejska w obecności 19 radnych, 18 głosami ”za”, 0 „przeciw’, 1 głosem „wstrzymującym się” głosowała za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie: przyjęcia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Września dotacji celowej 
w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu
ogrzewania na proekologiczne.


pod punktem l) projekt uchwały w sprawie:
-  uchylenia uchwały Nr XXXVI/469/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja parku wpisanego do rejestru zabytków w Gutowie Małym”;

pod punktem ł) projekt uchwały w sprawie: 
-  uchylenia uchwały Nr XXXVI/470/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków”.
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak poprosił o przegłosowanie całego porządku obrad z trzema dodatkowymi punktami k) l) ł). 


Radny Grzegorz Dobrosielski zgłosił wniosek formalny w sprawie wycofania z porządku obrad punktu  4b) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni. 


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak odczytał wniosek formalny w sprawie  wycofania z porządku obrad punktu  4b) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni (załącznik nr 3).


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak poprosił radcę prawnego  o odniesienie się  do wniosku złożonego przez radnego Grzegorza Dobrosielskiego.


Anna Ratajczyk-Gibowska radca prawny wyjaśniła, że jeżeli chodzi o dostarczenie materiałów radnym, powinien zostać zachowany 5 dniowy termin, w związku z tym, materiały powinny zostać   przesłane radnym w poniedziałek 16 lipca 2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak skierował pytanie do pracowników Biura Rady czy termin ten, rzeczywiście został zachowany i czy wszyscy radni otrzymali 16 lipca tj. w poniedziałek materiały? 

Pracownicy Biura Rady potwierdzili wysyłkę materiałów w dniu 16 lipca br.


Anna Ratajczyk-Gibowska radca prawny wyjaśniła, że jeżeli chodzi o wycofanie wniosku to wycofać może tylko i wyłącznie wnioskodawca czyli Pan Burmistrz, jeżeli nie został przez niego wycofany to nie ma możliwości, by projekt ten został wycofany z porządku obrad, chyba że radni sami tak zdecydują.


Radny Grzegorz Dobrosielski wyjaśnił, że integralna częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem,  działka o powierzchni ok. 0,62 ha, chodzi o ul. Kolejową, a procedowany ma być plan ul. Daszyńskiego, ul. Kolejowej i Miłosławskiej. Zaznaczył, że Burmistrz celowo radnych wprowadza w błąd.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że nikt celowo nie wprowadza nikogo w błąd i poprosił o wyjaśnienia  Karola Nowaka zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Września.


Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy wyjaśnił, że nie będzie odnosił się do absurdalnych zarzutów, natomiast dla wyjaśnienia  sprawy w załączniku graficznym jest ten obszar zaznaczony, omawiany ten projekt został na komisjach wspólnych, jest to teren byłego PKS, w tej chwili PKS znajduje się w innym miejscu. Dodał, że uzasadnienie również szczegółowo zostało przedstawione na komisjach. 


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że na załączniku graficznym jest zaznaczony ten obszar, którego zmiana dotyczy, co do tego nie ma  najmniejszej wątpliwości nie opierał by się na iluzjach internetowych.


Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy wyjaśnił, że odnosząc się do słów Pani radcy, która słusznie zauważyła, opis ul. Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej jest nazwą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie zmieniany, stąd pewnie są te wątpliwości. To, co gmina chce zmienić jest dokładnie zaznaczone w załączniku graficznym, natomiast to, co znajduje się w treści tej nazwy jest nazwą miejscowego planu, który rzeczywiście obejmuje ten obszar szerszy, niż to, co ma być poddane przyszłym zmianom. Jeżeli taka uchwała zostanie podjęta, za zgodą radnych, to zostaną uruchomione prace nad tymi zmianami, w tej chwili nie jest to żadna decyzja merytoryczna o tym co tam będzie.Radny Grzegorz Dobrosielski wyjaśnił, że ma przed sobą uchwałę, której fragment odczytał i stwierdził, że ostatnia uchwała, która była przez Radę Miejską procedowana, dotyczyła tylko ulicy Kolejowej, dlaczego nie jest to tylko teren tej ulicy, skoro tylko ta działka tam jest ?Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że ta uchwała o której radny Grzegorz Dobrosielski wspomniał, dotyczyła zupełnie innego terenu. Dzisiejsza uchwała dotyczy terenu, który bardzo precyzyjnie opisał przed chwilą zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września i co do tego nie ma wątpliwości. Dodał, że przypuszcza, iż radny nie wycofuje swojego wniosku formalnego, wobec tego prosi Radę o głosowanie. 


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak zapytał radnych, kto jest za wycofaniem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni pod punktem 4b)?
Rada Miejska w obecności 19 radnych, 1 głosem ”za”, 16 głosami „przeciw”, 2 głosami „wstrzymującymi się” głosowała za wycofaniem z  porządku obrad projektu uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni pod punktem 4b)


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak poprosił ponownie o przegłosowanie całego porządku obrad z trzema dodatkowymi punktami k) l) ł)


Rada Miejska w obecności 19 radnych, 17 głosami ”za”, 1 głosem „przeciw’, 1 głosem „wstrzymującym się” głosowała za wprowadzeniem do porządku obrad trzech projektów uchwał, oznaczonych pod punktami k) l) ł)


Pkt 3

Radny Zbigniew Bieńko zapytał dlaczego do tej pory nie jest otwarta droga od ronda, przy Autostradzie do Volkswagena? Wyjaśnił, że zakończenie planowane było na koniec czerwca widać, że droga jest skończona czyli 3 tygodnie na odbiory to jest chyba wystarczający czas.


Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że kilka miesięcy temu pytał na komisjach, czy gmina wydała warunki zabudowy przed spaleniem tej gorzelni czy po spaleniu? Wyjaśnił, że nie otrzymał jeszcze odpowiedzi, chciałby się dowiedzieć jak to się stało?
Drugie pytanie dotyczyło bezechowej komory przy Tonsilu, czy była objęta przed spaleniem, czy po spaleniu planem zagospodarowania przestrzennego?


Pkt 4
a)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVII/475/2018 w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Września na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykorzystania dotacji (załącznik nr 4). 


b)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 17 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”  podjęła uchwałę nr XXXVII/476/2018 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług handlu w obrębie ulic Daszyńskiego, Kolejowej i Miłosławskiej we Wrześni (załącznik nr 5). 


c)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVII/477/2018 w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
(załącznik nr 6).


d)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVII/478/2018 w sprawie: ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Września (załącznik nr 7).


e)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVII/479/2018 w sprawie: zaliczenia dróg ul. Jana III Sobieskiego oraz ul. Kazimierza Wielkiego położonych w miejscowości Września  do kategorii dróg gminnych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września  (załącznik nr 8).
f)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVII/480/2018 w sprawie: ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Jana III Sobieskiego na dz. nr geod. 246/6, 247/2, 248/4, 249/2, 250/6, 250/9, 251/4 oraz ul. Kazimierza Wielkiego na dz. nr geod. 260/7, 263/6, 264/3, 265/2, 266/3, 267/6, 267/10, 268/6 położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 9).


g)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVII/481/2018 w sprawie:  ustalenia przebiegu dróg gminnych ul. Michała Strzykały na dz. nr geod. 828/5, 851/12, 851/13, 853/10, 854/11, 4442/40 i na części dz. nr geod. 855/40 oraz ul. Wacława Sołtysiaka na dz. nr geod. 855/29, 855/38 i na części dz. nr geod. 855/23, 855/30, 855/34, 855/40 położonych w miejscowości Września na terenie Miasta i Gminy Września (załącznik nr 10).


h)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVII/482/2018 w sprawie:  przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (załącznik nr 11).


i)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 16 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 2 głosami „wstrzymującymi się”  podjęła uchwałę nr XXXVII/483/2018 w sprawie: emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (załącznik nr 12).


j)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVII/484/2018 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji deszczowej dla ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka we Wrześni (załącznik nr 13).

k)
Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał, jaką kwotę gmina przeznacza na dotację, stwierdzając jednocześnie, że 60.000,00 zł jest kwotą zbyt niską, skoro radni walczą z ekologią. Przy złożeniu wniosków przez radnych wystarczy na 10-15 kotłów.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak potwierdził, że w budżecie zapisana jest kwota 60.000,00 zł, stwierdzając, że radny Grzegorz Dobrosielski pewnie „przespał” tą informację. 

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że nie był na komisjach wspólnych, a ze względu na otrzymane materiały dnia 16 lipca w poniedziałek o godz. 20.00 nie był w stanie szczegółowo się zapoznać. Podkreślił, że to wstyd i hańba, by radnemu nie dostarczyć na czas materiałów na komisję.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że na komisjach wspólnych szczegółowo ten temat został wyjaśniany i omawiany. Gdyby zaszła taka sytuacja, że kwota 60.000,00 zł zostanie wykorzystana, gmina wprowadzi do budżetu kolejne środki finansowe na realizację tego zadania.

Radny Maciej Baranowski wyjaśnił, że kieruje wypowiedź do radnego Grzegorza Dobrosielskiego wyjaśniając, że w przypadku dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska na przekształcenie kotłów na ekologiczne w ciągu całego roku zgłosiło się tylko 28 osób. Obecnie jest lipiec i jeżeli te 10 osób się zgłosi będzie to dużym sukcesem, ponieważ będzie o 10 sztuk pieców mniej zanieczyszczających powietrze, jeżeli tych osób będzie więcej to nic nie szkodzi na przeszkodzie, by zmienić wartość finansowania przykładowo o kolejne 120.000,00 zł. Podkreślił, że nie ma seansu blokować pieniędzy wtedy, kiedy nie ma wniosków. Wnioski powinny zostać złożone do 1 października, a jest lipiec, jak znajdą się chętni będzie na to rada.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że to wstyd, że taka bogata gmina wydziela 60.000,00 zł na ochronę środowiska, gdzie można na ten cel przeznaczyć dużo więcej. Podkreślił, że dobrze się złożyło, że na zebraniach sołeckich ta sprawa została poruszana. Mieszkańcy Grzybowa zgłaszali się do radnego, ponieważ nie słyszeli o żadnym dofinansowaniu do piecy.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że  w przypadku przeznaczenia dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska na przekształcenie kotłów na ekologiczne, były informacje szeroko publikowane w prasie w „Wieściach z Ratusza”.

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że w takim razie prosi o wskazanie, w których wiadomościach, którego roku ukazała się informacja  o dofinansowaniu na piece.

Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
 wyjaśnił, że zostanie przygotowana informacja o tym gdzie i kiedy ukazała się informacja o dofinansowaniu. Podkreślił, że jest to zupełnie niezrozumiana dyskusja na ten temat. W przypadku dotacji, wprowadzona zostaje kwota, która przy takim zainteresowaniu, proporcjonalnie biorąc pod uwagę, oczywiście okres roku, do tego zainteresowania, które było, gmina zapewnia środki i w razie potrzeby je zwiększa.

Radny Zbigniew Bieńko skierował pytanie do Karola Nowaka z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Września czy może złożyć deklarację, że jeżeli do 1 października wpłynie więcej wniosków, czy na pewno wszystkie zostaną rozpatrzone pozytywnie?

Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy wyjaśnił, że nie może takiej deklaracji złożyć, na pewno wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, ale muszą zostać spełnione wymogi formalne. Można natomiast obiecać, że jeżeli zainteresowanie będzie większe to gmina zwróci się do radnych z propozycją zmiany budżetu. 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXXVII/485/2018 w sprawie: przyjęcia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Września dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne (załącznik nr 14).


l)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosami „wstrzymującymi się”  podjęła uchwałę nr XXXVII/486/2018 w sprawie: Uchylenia uchwały Nr XXXVI/469/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja parku wpisanego do rejestru zabytków w Gutowie Małym” (załącznik nr 15).


ł)
Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 17 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosami „wstrzymującymi się”  podjęła uchwałę nr XXXVII/487/2018 w sprawie: Uchylenia uchwały Nr XXXVI/470/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków” (załącznik nr 16).


Radny Szymon Paciorkowski opuścił obrady Sesji Rady Miejskiej, od tego momentu w obradach  bierze udział 18 radnych.  


m)
Jolanta Kościańska, Skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła autopoprawkę do uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018 – 2023.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że obecne pożyczki na 180.000,00 zł zostały zaplanowane, skąd ta zmiana?

Jolanta Kościańska, Skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła że, zazwyczaj przygotowywany jest kosztorys inwestorski na podstawie szacunkowych cen rynkowych, na tej podstawie wycenia się wartość zadania, następnie ogłasza się przetarg, gdzie ceny są dużo niższe, niż by się mogło wydawać.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że jest to tylko symulacja, która została skorygowana, natomiast nie nastąpiły żadne rzeczywiste realne wydatki i podjęcie zobowiązań, więc obawa jest nieuzasadniona.

Radny Grzegorz Dobrosielski zapytał o zwiększenie środków na centrum przesiadkowe o 100.000,00 zł, natomiast stwierdził, że kwota 20.000,00 zł na remont bieżących budynków jest zbyt mała. Zapytał również na jakie wydatki oświatowo-kulturalne będzie przeznaczona kwota 40.000,00 zł ?

Jolanta Kościańska, Skarbnik Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że w przypadku centrum przesiadkowego, korekta jest wynikiem etapu rozliczania wniosku. Część środków, które pierwotnie uznane były jako kwalifikowalne w tej chwili zostają przeksięgowane na koszty niekwalifikowalne (staje się kosztem po stronie gminy). Odpowiadając na drugie pytanie dotyczące Wok-u to kwota 20.000,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie, czyli drobne remonty np. malowanie. Odpowiadając na trzecie pytanie w sprawie wydatków oświatowo-kulturalnych to gmina dofinansowuje na różnego rodzaju szkół, stowarzyszeń, kółek tanecznych, klubów sportowych  i polega to na dofinansowywaniu pewnych imprez, nie wszystkie imprezy, które były zaplanowane wychodziły w takich cenach jakie pierwotnie były założone.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, 16 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosami „wstrzymującymi się”  podjęła uchwałę nr XXXVII/488/2018 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2018-2023 (załącznik nr 17).


n)
Jolanta Kościańska, Skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła autopoprawkę do uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.


Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych, 16 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 2 głosami „wstrzymującymi się”  podjęła uchwałę nr XXXVII/489/2018 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 (załącznik nr 18).Pkt 5
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

Do Biura Rady wpłynęło pismo z Prokuratury Rejonowej we Wrześni w sprawie opracowania i przedstawienia Radzie Miejskiej regulaminu w sprawie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Do Biura Rady wpłynęło pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu sprawie wszczęcia postępowania w odniesieniu do uchwał Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2018 r. o Nr XXXVI/469/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przyrodnicza rewaloryzacja parku wpisanego do rejestru zabytków w Gutowie Małym”, oraz uchwały Nr XXXVI/470/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.”Przyrodnicza rewaloryzacja Parku im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wpisanego do rejestru zabytków” z powodu naruszenia przepisów prawa. 

Do Biura Rady wpłynęło pismo od Wojewody Wielkopolskiego w sprawie konieczności dostosowania uchwał dotyczących wynagrodzenia pracowników samorządowych do obowiązujących regulacji prawnych.

Do Biura Rady wpłynęło pismo do radnego Zbigniewa Bieńko od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu w sprawie noty sygnalizacyjnej Dyrektora Urzędu Kontroli  Skarbowej w Poznaniu. (Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak odczytał dwa fragmenty pisma). Radny Zbigniew Bieńko zgłaszał się, by móc uzyskać głos, natomiast Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że jak skończy swoją wypowiedź zostanie udzielony głos radnemu Zbigniewowi Bieńko.  


Do Biura Rady Miejskiej wpływają także liczne zaproszenia na uroczystości, wystawy, zawody.


Radny Zbigniew Bieńko skierował słowa do Przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Grześkowiaka powiedział, że dwa razy już mówił o braku demokracji w tej Radzie, a do  przewodniczącego nic nie dociera. Wyjaśnił, że albo czyta się całe pismo, a nie wybiera się fragmenty, które przewodniczącemu pasują. Podsumował, że takie prowadzenie Rady, nie ma nic wspólnego z demokracją.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że to, co zawarte jest w pozostałych fragmentach w poprzednich materiałach sesyjnych było znane, pozwolił sobie przeczytać to, co jego zdaniem jest cennym i ciekawym uzupełnieniem do procedowania w tej sprawie.


Pkt 6
Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września przekazał informację o pracy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w okresie międzysesyjnym oraz informację zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz przekazał na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej (załącznik nr 19).


Pkt 7,8
Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września,
 odpowiadając na pytanie radnego Zbigniewa Bieńko w sprawie drogi gminnej „400 m” położonej pomiędzy Strefą Aktywności Gospodarczej Autostradą A-2, która nie jest jeszcze otwarta, to zgodzić się można, że wygląda ona na drogę zakończoną, natomiast formalnie ta inwestycja zakończona nie jest, w związku z tym, nie może się jeszcze odbywać ruch pojazdów. W dniu dzisiejszym tą inwestycję wizytowali i kontrolowali  przedstawiciele zarówno Straży Pożarnej jak i Sanepidu, toczą się jeszcze czynności zdawczo-odbiorcze, natomiast w niedługim czasie, na pewno ten ruch zostanie dopuszczony.  

Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września, odpowiadając na pytanie radnego Grzegorza Dobrosielskiego wyjaśnił, że odpowiedź zostanie przygotowane na piśmie,  kiedy zostały wydane warunki zabudowy i od kiedy obowiązuje na ternie byłego Tonsilu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast nie będzie informacji o datach pożaru, ponieważ gmina nie zajmowała się ta kwestią.      

Radny Grzegorz Dobrosielski powiedział, że chciałby wiedzieć kiedy otrzyma tą informację, ponieważ prosił o nią już w marcu. 

Radny Zbigniew Bieńko skierował słowa do Przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Grześkowiaka wyjaśniając, że jak wspominał wcześniej o protokole, przewodniczący milczał i oznacza to, że zgodził się z tym, że z tej sesji będzie dostępna ścieżka dźwiękowa na skrzynki mailowe, co najmniej 10 dni przed następną sesją projekt protokołu, żeby móc stwierdzić że protokół jest odzwierciedleniem tego, co dzieje się na posiedzeniach Rady. Co do zawiadomienia z Izby Skarbowej w Poznaniu to powie z pamięci, ale pismo wpłynęło 16 czerwca br. do gminy, a na swoją skrzynkę otrzymał dnia 26 czerwca, co oznacza, że po długich 10 dniach. Zaznaczył, że w międzyczasie odbyła się sesja, a pismo było bardzo potrzebne. W drugim przypadku, jak pytał się, kiedy rozwiązał się Klub Radnych Unia Wrześnian to Pan przewodniczący polecił sformułować na piśmie, chociaż ta informacja powinna być dla wszystkich ogólnie dostępna. Wyjaśnił, że przyszło listem poleconym, który kosztuje sporo zł.    

Radny Grzegorz Dobrosielski  skierował prośbę  do Karola Nowaka zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Września o preliminarz szczegółowych wydatków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Karol Nowak zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września, odpowiadając na pytanie radnego Grzegorza Dobrosielskiego wyjaśnił, że odpowiedź zostanie przygotowane na piśmie.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że w Biurze Rady dostępny jest rejestr klubów Rady Miejskiej z informacją kiedy Kluby powstały oraz kiedy zostały zlikwidowane. Podkreślił, że jest to informacja ogólnodostępna.

Radny Zbigniew Bieńko skierował słowa do Przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Grześkowiaka wyjaśniając, że Pan przewodniczący zapomniał wspomnieć o tym, pracownikom Biura Rady. Powiedział, że chciałby uzyskać taką informację słowną, która by mu w zupełności wystarczyła.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że nie wie jak było i nie będzie w tej kwestii dochodził. 
 

 Pkt  9
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Waldemar Grześkowiak o godz. 15:03 zamknął posiedzenie Rady. Protokół zawiera 19  ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


- Pismo z dnia 27-07-2018 r. złożone przez radnego Grzegorza Dobrosielskiego w sprawie wezwania do usunięcia uchybienia prawnego stanowi załącznik nr 20.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni
Waldemar GrześkowiakProtokolant
Agnieszka Kasprzak

Metryka

sporządzono
2018-10-30 przez
udostępniono
2018-10-30 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-25 14:03 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
472
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.