Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół Nr XLIX / 2001 - Protokoły z Sesji Rady Miejskiej, menu 110, artykuł 1981 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej

Protokół Nr XLIX / 2001

Protokół

 nr XLIX/2001

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

odbytej w dniu 28 grudnia 2001 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

 

 

XLIX  Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. nr 13, poz. 74 ze zmianami).

 

Pkt. 1

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni p. Zenon Cichy o godz. 14.00 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 i nr 2) w posiedzeniu uczestniczyło 32 radnych, co stanowiło, wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 32 osoby, quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

 

Protokół z sesji nr XLVIII nie był do dyspozycji dla radnych w uchwalonym terminie, w związku z czym zostanie przedłożony do  zatwierdzenia na następnej sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że wg, jego wiedzy wszyscy, którzy składali wnioski i interpelacje otrzymali odpowiedzi. 

 

Pkt. 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 3):

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

4.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży na terenie Gminy Września,

b)  ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

c)   gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002,

d)  nadania nazw nowo powstałej ulicy w Bierzglinku gm. Września,

e)   nadania nazw ulicom we wsi Nowy Folwark gm. Września,

f)    zmieniająca uchwałę nr XXXIV/237/2000 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych od dokonania wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

g)   zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej,

h)   zmieniająca uchwałę z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu na rok 2001,

i)     zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej,

j)    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kolejowej we Wrześni (działka nr 949/5) z dotychczasowej funkcji przemysłowej na funkcje handlowo - usługową,

k)  wzniesienia pomnika Dzieci Wrzesińskich.

6. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

7. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zaproponował poszerzenie porządku obrad o następujące punkty:

n    jako pkt. 5a) podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XLVII/318/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie podatku od środków transportu; w związku z uchwałą nr 1370/2001 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2001 r. dotyczącą wszczęcia postępowania nadzorcze w odniesieniu do uchwały nr XLVII/318/2001 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie podatku od środków transportowych jako sprzecznej z prawem (załącznik nr 4);

n    jako pkt. 5b) podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca Uchwałę z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (projekt oddalony do rozpatrzenia z poprzedniej sesji);

n    jako pkt. 5c) przegłosowanie wniosku w sprawie zobowiązania Zarządu Miasta i Gminy Września o udostępnienie Komisji Rewizyjnej zestawienia rachunków ze sprawozdania spółki PUK w punkcie trzecim (Działalność Zakładu Pogrzebowego); dotyczy sprawowania funkcji nadzorczej sprawowanej przez Zarząd (wniosek oddalony do rozpatrzenia z poprzedniej sesji).

Kolejne punkty porządku obrad ulegają odpowiednio zmianie.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 27 radnych 21 głosami „za”, przy 4 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” poszerzyła porządek obrad o pkt. 5a) podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XLVII/318/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie podatku od środków transportowych.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 31 radnych 27 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” poszerzyła porządek obrad o pkt. 5b) podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca Uchwałę z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 31 radnych 23 głosami „za”, przy 6 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” poszerzyła porządek obrad o pkt. c) przegłosowanie wniosku w sprawie zobowiązania Zarządu Miasta i Gminy Września o udostępnienie Komisji Rewizyjnej zestawienia rachunków ze sprawozdania spółki PUK w punkcie trzecim (Działalność Zakładu Pogrzebowego); dotyczy sprawowania funkcji nadzorczej sprawowanej przez Zarząd.

 

Porządek obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

4.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

5.

a)   podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XLVII/318/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie podatku od środków transportowych;

b)  podjęcie uchwały w sprawie: zmieniająca Uchwałę z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

c)   przegłosowanie wniosku w sprawie zobowiązania Zarządu Miasta i Gminy Września o udostępnienie Komisji Rewizyjnej zestawienia rachunków ze sprawozdania spółki PUK w punkcie trzecim (Działalność Zakładu Pogrzebowego); dotyczy sprawdzenia funkcji nadzorczej sprawowanej przez Zarząd.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży na terenie Gminy Września,

b)  ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

c)   gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002,

d)  nadania nazw nowo powstałej ulicy w Bierzglinku gm. Września,

e)   nadania nazw ulicom we wsi Nowy Folwark gm. Września,

f)    zmieniająca uchwałę nr XXXIV/237/2000 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych od dokonania wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

g)   zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej,

h)   zmieniająca uchwałę z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu na rok 2001,

i)     zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej,

j)    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Kolejowej we Wrześni (działka nr 949/5) z dotychczasowej funkcji przemysłowej na funkcje handlowo - usługową,

k)  wzniesienia pomnika Dzieci Wrzesińskich.

7. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

8. Zakończenie obrad.

 

Pkt. 3

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 5).

 

Pkt. 4

 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

n    na ręce Przewodniczącego dla Rady wpłynęły liczne życzenia świąteczne, np. z Gimnazjum w Nowym Folwarku, od Sołtysów Gminy Września, SSP w Chociczy Wielkiej;

n    dzisiaj o godz. 18.00 w Kościele Farnym we Wrześni jest Msza św. i później złożenie kwiatów nas cmentarzu parafialnym z okazji 83 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego;

n    od nowego roku gazeta „Wspólnota” będzie w ograniczonej ilości i będzie do wypożyczenia w Biurze Rady;

n    przypominam o obowiązku uzupełnienia planu pracy komisji stałych;

n    proszę tych, którzy deklarowali wypełnienie ankiet o ich zwrot, ponieważ trzeba je wysłać do Warszawy.

 

Pkt. 5

 

a)

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił wnioski komisji stałych Rady Miejskiej w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

 

Radny Jerzy Sadowski: Uchwałę w sprawie podatków od środków transportowych podejmowaliśmy w listopadzie i z tego, co wiem te podatki powinny być ustalone do końca listopada. Jaką moc prawną będzie miała zmiana tej uchwały? Czy podatnicy będą płacili wg stawek, które teraz uchwalimy, co jest niezgodne w moim przekonaniu z ustawą? Czy wg stawek z roku bieżącego?

 

Alfred Bogucki skarbnik: Uchwała została przesłana do RIO i ten błąd został wskazany. Jeśli uchwała zostałaby podjęta, to RIO wstrzyma procedurę w trybie nadzoru. Natomiast, gdyby ta uchwała nie została podjęta, to od 1 stycznia 2002 r. stosowane byłyby stawki minimalne wg rozporządzenia. Jest to problem teoretyczny i prawny, ponieważ na terenie naszej gminy nie ma pojazdów, które by się kwalifikowały do tych opłat. 

 

Radny Jerzy Sadowski: Nie chodzi o to, czy to będzie miało w praktyce zastosowanie czy nie, ponieważ chodzi o pewną zasadę; o zmianę stawek podatku podczas roku podatkowego i to budzi mój głęboki niepokój.

Proszę o odpowiedź na pytanie, które postawiłem; czy ta zmiana będzie obowiązywała? Moim zdaniem nie.  

 

Alfred Bogucki skarbnik: Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, czyli dnia 1 stycznia nowa stawka nie będzie mogła być stosowana, ale będzie musiała być zastosowana stawka, która wynika z rozporządzenia Ministra Finansów, gdyż jest to stawka minimalna.

Natomiast po wejściu w życie uchwały zmieniającej będzie mogła być stosowana stawka zmieniona. Jest tak, że stawka z rozporządzenia i dzisiaj uchwalana się pokrywają. Gdyby ta uchwała zmieniająca nie została podjęta, to i tak byłyby stawki minimalne i o tyle się sytuacja zmieni, że RIO nie będzie musiało prowadzić postępowania i orzekać o nieważności części podjętej uchwały.  

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 31 radnych 23 głosami „za”, przy 4 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XLIX/323/01 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XLVII/318/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie podatku od środków transportowych (załącznik nr 6).

 

b)

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił wnioski komisji stałych Rady Miejskiej w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 30 radnych 21 głosami „za”, przy 5 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XLIX/324/01 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie: zmieniająca Uchwałę z dnia 29 stycznia 2001 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 7).

 

c)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 32 radnych 21 głosami „za”, przy 8 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” zobowiązuje Zarząd Miasta i Gminy Września do udostępnienia Komisji Rewizyjnej zestawienia rachunków ze sprawozdania spółki PUK w punkcie trzecim (Działalność Zakładu Pogrzebowego); dotyczy sprawdzenia funkcji nadzorczej sprawowanej przez Zarząd (załącznik nr 8).

 

Pkt. 6

 

a)

 

Jarosław Malicki przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych omówił autopoprawkę Zarządu do przedmiotowego projektu uchwały (załącznik nr 9).

 

Radny Maciej Baranowski: Proponuję w §1 pkt. 3 w ogóle wykreślić, ponieważ ust. 1 mówi wyraźnie, że miejsce sprzedaży nie może być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 m. od obiektów chronionych, a interpretację zostawiłbym członkom GKPiRPA, ponieważ oni najlepiej wiedzą, gdzie jest 50 m. i jak jest mierzone, to utnie wszelkie dywagacje i możliwości odwołań; pkt. 4 miałby nr 3. 

 

Radny Tomasz Kałużny: Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego właściwie zmieniamy przepisy w tym zakresie skoro rok temu była w tej sprawie głosowana uchwała?

 

Jarosław Malicki przewodniczący GKPiRPA: W kwietniu br. została znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i trzeba było dopisać nowe punkty. Żeby uchwała była czytelna zrobiliśmy tekst jednolity. Np. w starej uchwale nie było mowy o obiektach chronionych, tutaj pokazaliśmy co to są obiekty chronione i utrzymujemy odległość z poprzedniej uchwały.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 29 radnych 11 głosami „za”, przy 16 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” oddaliła wniosek o wykreślenie pkt. 3 w §1 w projekcie uchwały w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży na terenie Gminy Września.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: Komisja Gospodarcza wnioskuje o pozostawienie § 1 ust. 3 wg zapisu uchwały z roku 2000.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 30 radnych 11 głosami „za”, przy 14 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” oddaliła wniosek o pozostawienie § 1 ust. 3 wg zapisu uchwały z roku 2000 w projekcie uchwały w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży na terenie Gminy Września.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 29 radnych 22 głosami „za”, przy 4 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XLIX/325/01 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków ich sprzedaży na terenie Gminy Września (załącznik nr 10).

 

b)

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił wnioski komisji stałych Rady Miejskiej w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

 

Radny Jerzy Sadowski: Wniosek Komisji Budżetowej, by liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosiła 150 jest podyktowany tym, że liczba ta jest określona na 130, a do tej pory jest 128 - 129 zezwoleń, czyli zbliżamy się do 130.

Chodzi o to, żeby Zarząd wydając kolejne zezwolenia nie trafił na granicę administracyjną, ponieważ 130 nie wolno przekroczyć. Ilość punktów reguluje rynek, ponieważ opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu są wysokie.

 

Jarosław Malicki przewodniczący GKPiRPA: Na dzisiaj obowiązuje uchwała, która określa liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na 130. Ten limit nie był wykorzystany i nie ma takiego problemu, żeby ten limit miałby być przekroczony, ponieważ część sprzedawców rezygnuje ze sprzedaży alkoholu, to nie jest tak, że wciąż są nowi i może zabraknąć dla nich miejsca. Gdyby została przyjęta przez Radę uchwała zwiększająca liczbę punktów sprzedaży, to ta uchwała mogłaby być cofnięta, bo ustawa o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi o tym, że powinny być podejmowane działania zmierzające do ograniczenia spożycia alkoholu.

 

Radny Mirosław Zieliński: Moim zdaniem, im trudniej kupić alkohol w sklepach, tym łatwiej kupić go z nielegalnych źródeł. 

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 31 radnych 17 głosami „za”, przy 13 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała wniosek, by liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosiła 150.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: Średnia krajowa, jaka jest liczona określająca punkty sprzedaży na liczbę mieszkańców, tj. od 1500 do 2500 mieszkańców na 1 punkt sprzedaży. Natomiast Września na dzisiaj przy 130 punktach miała wynik 346, czyli 350 mieszkańców przypadało na 1 punkt, czyli jesteśmy około 4 razy lepsi od średniej krajowej. Uważam, że pewne ograniczenia związane z dostępnością alkoholu są konieczne.   

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 29 radnych 22 głosami „za”, przy 4 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XLIX/326/01 z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie: ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych (załącznik nr 11).

 

c)

 

Jarosław Malicki przewodniczący GKPiRPA omówił autopoprawkę Zarządu do przedmiotowego projektu uchwały  (załącznik nr 12).

 

Radny Piotr Matuszewski: Podczas posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska wnioskowałem o odrzuceniem tego projektu uchwały, ponieważ mieliśmy przykład podczas ostatniej sesji, że zmienialiśmy preliminarz na rok 2001 i wszyscy wiemy, że ten preliminarz uchwalany był również na początku tego roku i Rada go przegłosowała, nie mając sprawozdania z wykonania za ubiegły rok.

Wychodzi na to, że w tym roku Komisja przedstawia preliminarz, a my także nie znamy wykonania preliminarza za 2001 r. Zatem, nie mamy rozeznania i porównania z wykonaniem preliminarza ubiegłorocznego. 

Komisja PPPiOŚ pozytywnie zaopiniowała wniosek o przesunięcie tego projektu uchwały na styczeń do momentu otrzymania wykonania preliminarza za 2001 r., wtedy Rada będzie mogła porównać i w miarę dobrze się zorientować, by uniknąć takich przypadków, o których już mówiłem.

 

Radny Włodzimierz Strzyżewski: Bulwersuje mnie kwota przeznaczona na funkcjonowanie Klubu „Jantar”. To są osoby, które próbują wyjść z alkoholizmu, ale w sumie chcąc z tego wyjść kupować alkoholu nie mogą; z tych osób więc pieniądze nie wpływają. Moim zdaniem więcej środków powinno się przeznaczać na osoby pokrzywdzone, tzn. na dzieci.

Poza tym proponuję odłożyć tę uchwałę na styczeń.

 

Radny Mirosław Zieliński: Podczas tej kadencji Rady, ile cofnięto pozwoleń na prowadzenie handlu alkoholem w związku z działaniem sprzedawcy sprzecznym z ustawą o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Jarosław Malicki przewodniczący GKPiRPA: Podczas działalności naszej Komisji, która działa dopiero od października nie wydaliśmy pozwolenia jednemu podmiotowi, natomiast ile cofnięto nie wiem.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: W związku z powyższym proszę udzielić odpowiedzi radnemu na piśmie.

 

Radny Tomasz Kałużny: Komisja działa dopiero od październik

Metryka

sporządzono
2003-05-13 przez Michał Lipiecki
udostępniono
2003-05-13 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-17 12:48 przez Zaworski Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
467
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.