Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół Nr L / 2002 - Protokoły z Sesji Rady Miejskiej, menu 110, artykuł 1980 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej

Protokół Nr L / 2002

Protokół

 nr L/2002

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

odbytej w dniu 1 lutego 2002 r.

w auli Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 1 we Wrześni

 

L sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

 

Pkt. 1

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni p. Zenon Cichy o godz. 14.00 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 i nr 2) w posiedzeniu uczestniczyło 32 radnych, co stanowiło, wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 32 osoby, quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

 

Protokoły z sesji nr XLVIII oraz XLIX zostały przyjęte przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do ich treści.  

 

Pkt. 2

 

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 3):

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września:

a)   informacje bieżące;

b)  prezentacja parafowanego projektu umowy na zbycie udziałów Spółki PEC.

4.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

5.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Września,

b)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

c)   wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Białężycach,

d)  oddania gruntu w wieczyste użytkowanie w trybie bezprzetargowym,

e)   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 103/4, położonej w Słomowie.

6. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

7.   Zakończenie obrad.

 

Maria Taciak burmistrz MiG Września przedstawiła wniosek w sprawie poszerzenia porządku obrad o pkt. 5f), tj. podjęcia uchwały w sprawie: stwierdzenia utraty mocy uchwały nr XXXIV/237/2000 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych od dokonania wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Radny Maciej Baranowski wniósł o poszerzenie porządku obrad o pkt. 6, tj. podjęcie oświadczenia w sprawie: zajęcia stanowiska Rady Miejskiej o umarzaniu zaległości podatkowych z tytułu spadków i darowizn obejmujących lokale mieszkalne.

 

Radny Karol Wójcik: Bardzo proszę, by projektodawca oświadczenia w uzasadnieniu ustnym wyjaśnił o jaką kwotę chodzi, ponieważ w uzasadnieniu posługuje się słowem: „podatek od spadków stanowi niewielką część wpływów w budżecie”. „Niewielka”, tzn. jaka?

 

Maria Taciak burmistrz MiG Września: Na jednej z sesji informowałam o przyczynach, które powodują, że Rezolucja I/94 Rady Miejskiej z 16 grudnia 1994 r. nie może być w tej chwili wykorzystywana przy opiniowaniu m. in. wpływających wniosków jeśli dotyczą one m. in. opłat z tytułu podatków od spadków i darowizn.

W uzasadnieniu swoim przywołałam jednoznacznie, że stosownie do obowiązujących aktualnie przepisów, tj. ustawa z 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (miała moc do 2000 r., ale została przedłużona i ma moc obowiązującą w całej rozciągłości w 2002 r.), w której jest zapis jednoznacznie określający tryb postępowania w przypadku m. in. udzielania ulg odraczania, umarzania oraz rozkładania na raty w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 17 stanowi co następuje: „Udzielenie ulg, odraczanie, umarzanie oraz rozkładanie na raty w zakresie podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego i wpłacanych bezpośrednio na rachunki jednostek samorządu terytorialnego należą do kompetencji przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Ust. 2 tego artykułu stanowi, że w przypadku pobierania przez urząd skarbowy podatków i opłat stanowiących w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego urząd ten może odraczać, umarzać lub rozkładać na raty podatki oraz zwalniać płatnika z obowiązku pobrania oraz wpłaty podatku lub zaliczek, wyłącznie na wniosek lub za zgodą przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego. 

Także inne akty prawne, tj. ordynacja podatkowa oraz ustawa o finansach publicznych  obowiązują samorząd. Reasumując, podjęcie tego oświadczenia nie będzie wywoływało skutku prawnego, bowiem każdy wniosek, który wpłynie do Urzędu Skarbowego będzie przekazany w drodze postępowania administracyjnego do przewodniczącego Zarządu celem zaopiniowania, niemniej jeśli zajdą okoliczności określone w przywołanej ustawie - ordynacja podatkowa - to wtedy przewodniczący Zarządu może podjąć decyzję o udzieleniu ulgi w postaci umorzenia, rozłożenia na raty, ale to zależy od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.

 

Radny Maciej Baranowski: Moim zdaniem dyskusja powinna odbyć się w punkcie 6, a nie w punkcie 1 na temat tego oświadczenia.

Mnie chodzi o to, żeby Rada Miejska zajęła stanowisko, aby intencje zawarte w Rezolucji zostały podtrzymane i aby p. Burmistrz miała świadomość, że radni świadomie rezygnują z części dochodów budżetowych gminy na korzyść osób, które w tych trudnych sytuacjach śmierci czy ewentualnie jakiegoś spadku, który otrzymali w niespodziewanym dla siebie czasie, aby z tych dochodów można było zrezygnować.

Łącznie dochody z tego tytułu są łącznie 0,4% - 0,5% dochodów.

 

Radny Waldemar Grześkowiak: Czy p. Burmistrz sprawdziła w jakich okolicznościach była przyjmowana Rezolucja Rady Miejskiej na początku II kadencji?

O ile ja sobie przypominam, to również ówczesna Rezolucja nie miała żadnej wiążącej mocy, wyrażała tylko pogląd Rady Miejskiej i ówczesny Burmistrz dostosował się do niej, też na początku miał wątpliwości, ale ostatecznie się do niej dostosował. Myślę, że w tej chwili jest podobna sytuacja.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 27 radnych 26 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” poszerzyła porządek obrad o pkt. 5f), tj. podjęcia uchwały w sprawie: stwierdzenia utraty mocy uchwały nr XXXIV/237/2000 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych od dokonania wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

               

Rada Miejska we Wrześni w obecności 31 radnych 24 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 6 „wstrzymującym się” poszerzyła porządek obrad o pkt. 6, tj. podjęcie oświadczenia w sprawie: zajęcia stanowiska o umarzaniu zaległości podatkowych z tytułu spadków i darowizn obejmujących lokale mieszkalne.

                

 

Porządek obrad

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września:

a)   informacje bieżące;

b)  prezentacja parafowanego projektu umowy na zbycie udziałów Spółki PEC.

4.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

5.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Września,

b)  wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

c)   wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Września, położonej w Białężycach,

d)  oddania gruntu w wieczyste użytkowanie w trybie bezprzetargowym,

e)   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 103/4, położonej w Słomowie,

f)    stwierdzenia utraty mocy uchwały nr XXXIV/237/2000 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych od dokonania wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

6.   Podjęcie oświadczenia w sprawie: zajęcia stanowiska o umarzaniu zaległości podatkowych z tytułu spadków i darowizn obejmujących lokale mieszkalne.

7.   Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

8.   Zakończenie obrad.

 

Pkt. 3

 

b)

 

Maria Taciak burmistrz MiG Września: 23 stycznia br. parafowana została umowa, na mocy której nastąpiło wykonanie uchwały Rady Miejskiej z 26 lutego 2001 r. w sprawie zbycia udziałów spółki PEC we Wrześni.

Zważywszy na to, że wielokrotnie padały pytania w jakim stadium i jak przebiegają negocjacje powiem, że rokowania zostały zakończone.

Państwo radni otrzymali do wiadomości projekt umowy, z którym w ciągu tych kilku dni można było się zapoznać. Również poinformowaliśmy radnych o możliwości zapoznania się z załącznikami, które stanowią integralną część umowy, a mianowicie:

n    pakiet gwarancji socjalnych pracowników PEC,

n    program inwestycyjny,

n    projekt statutu spółki.

Aby przybliżyć Państwu przebieg rokowań, które trwały kilka miesięcy głos zabierze przedstawiciel Centrum Ekspertyz Gospodarczych p. Aleksandra Hanna Nowak, który uczestniczył i doradzał Zarządowi MiG Września w postępowaniu zmierzającym do zbycia udziałów spółki PEC.

 

Parafowany projekt umowy sprzedaży udziałów spółki PEC we Wrześni wraz z załącznikami (załącznik nr 4). 

 

Aleksandra Hanna Nowak CEG - (załącznik nr 5).

 

Radny Waldemar Grześkwiak: Chciałbym się odnieść do konkretnych zapisów w umowie.  W §2 w pkt. 2 jest napisane: „w umowie Spółki przyznano jej (Gminie Września) szczególne korzyści polegające....” - ten zapis pokrywa się z tym, co jest w umowie spółki chyba i z tym, co nam przekazywała p. Burmistrz, był to jeden z argumentów na okoliczność bezpiecznej sprzedaży udziałów Spółki. Chciałem powiedzieć, że od roku i miesiąca w kodeksie spółek handlowych nie obowiązuje, tzn. w art. 174 §4 zapis jest taki, że uprzywilejowanie dotyczące prawa głosu nie może przyznawać uprawnienia więcej niż 3 głosy na 1 udział. Z tego wniosek, że ten zapis jest błędny. A dalej idąc można sobie wyobrazić niekorzystną sytuację przy głosowaniu, w której Gmina Września nagle by się obudziła z informacją, że tak naprawdę nie ma 5 głosów za 1, a dokładnie 1 za 1. Skoro ten zapis jest błędny i wówczas nie obowiązuje to jest sprzeczny z prawem.

Kolejna moja wątpliwość dotyczy §8 pkt. 1, zastanawiam się jak można mylić w umowie spółki, której przedmiotem jest majątek o ogromnej wartości kapitał własny z kapitałem zakładowym. To jest ewidentny błąd. Nie chodzi o podwyższenie kapitału zakładowego o 2,6 mln zł  tylko jak sądzę o 27.380 zł. Nie podejrzewam partnerów o złą wolę, ale gdyby zdarzyła się taka sytuacja, to też Gmina Września mogłaby mieć w przyszłości poważny kłopot co do interpretacji tego zapisu, bo gdyby przyjąć, że podwyższa się kapitał zakładowy o 2,6 mln zł, to w takim razie przy cenie nominalnej 10 zł za akcję tych akcji nie było by za 27.380 zł tylko 260110 akcji.

Następnie §12 pkt. 1, w tym punkcie jest pewne niedomówienie i chciałbym tutaj mieć wyjaśnienie. Czy mam rozumieć, że dekapitalizowanie będzie polegało na podniesieniu kapitału zakładowego Spółki. Proszę o odpowiedź od razu.

 

Aleksandra H. Nowak CEG: Zacznę od §2 ust. 2 umowy Spółki, Gmina oświadcza o swoich uprawnieniach w momencie kiedy dochodzi do podpisania umowy, Gmina dysponuje tą ilością udziałów, która jest wskazana o takim charakterze i to musi być jasno określone w umowie zbycia. Rzeczywiście tak jest, że w tej chwili to uprzywilejowanie MiG Września oznacza, że każdy jej głos liczy się pięć razy w tych szczególnych przypadkach wskazanych w umowie spółki. Rzeczywiście kodeks spółek handlowych, który wszedł w życie 1 stycznia 2001 r. przewiduje inne uprzywilejowanie przy głosowaniu. Strony nie pominęły tego zapisu kodeksu spółek handlowych, wręcz przeciwnie w statucie spółki przewidziane jest, że Gmina zachowa swoje szczególne uprawnienia. Będą miały one inny charakter niż obecne, a mianowicie taki, że w tych sprawach nie będzie się mogło odbyć powzięcie skutecznej uchwały bez zgody MiG Września. W pomyśle chodzi o to, by Gmina miała możliwość wpływu na te najistotniejsze decyzje w całej pełni.

 

Radny Waldemar Grześkowiak: Ad vocem, tego co Pani była uprzejma powiedzieć, czytałem warunki umowy i tak tam jest, ale cała transakcja będzie się odbywała w warunkach obecnie obowiązującej umowy. Przez cały rok trwały przygotowania do tego przedsięwzięcia i należało ten zapis doprowadzić do zgodności z przepisami.

 

Aleksandra H. Nowak CEG zapewniła, że takie są zasady i nie jest to niedopatrzenie.

 

Aleksandra H. Nowak CEG: Jeżeli chodzi  §8 ust. 1, przyznam rację, jest niezręczność, ma odbyć się podwyższenie kapitału na zasadach takich jak jest napisane, tj. określonej liczby akcji po określonej cenie, sądzę, że będzie jeszcze możliwość, żeby ten lapsus naprawić i strony się na to zgodzą.

 

Przedstawiciele Zarządów obu spółek potwierdzili wolę naprawienia powyższego błędu.

 

Aleksandra H. Nowak CEG: §12  ust. 1, należy te dwa zdania czytać jakby odrębnie. Nabywcy i Zbywcy zobowiązują się do działania, celem którego będzie realizacja programu inwestycyjnego. Natomiast realizacja programu inwestycyjnego opierać się będzie o środki i  własne Spółki i inne źródła finansowania inwestycji. Założyliśmy, że w ciągu tych pierwszych 90 dni nastąpi pierwsze podwyższenie kapitału, którego warunki mają zapewnić MiG Września posiadanie 50% plus 1 akcji.

Natomiast w przyszłości strony widzą potrzebę dokapitalizowania Spółki. Wiadomo, że będzie prawdopodobne, że będzie trzeba podwyższać kapitał zakładowy Spółki. Natomiast nie ma żadnego przesądzenia jeszcze na tym etapie, jak będzie wyglądać to podwyższenie, nominalnie ile pieniędzy wpłynie do Spółki, na jakich zasadach MiG będzie osiągać udziały z tego podwyższenia kapitału, jest to tylko deklaracja, która służy Spółce w tym sensie, że ma umożliwić Spółce w przyszłości realizację założonych planów rozwoju.   

 

Radny Waldemar Grześkwiak: Z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynika, że w ciągu 90 dni aby zrealizować zadania inwestycyjne, które są zapisane w załączniku nr 2, potrzeba będzie jeszcze około 13 mln zł pl. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego przez obydwie strony, ażeby Gmina mogła zachować swój pakiet kontrolny będzie musiała na te inwestycje dać 6,5 mln zł. Mam obawy, czy Gmina podoła takim nakładom.

Natomiast, jeżeli te podwyższenie kapitału weźmie na siebie partner, to wówczas Gmina straci swój pakiet kontrolny.

 

Aleksandra H. Nowak CEG: Skala podwyższenia kapitału nie została przez nas na dzień dzisiejszy przesądzona. Jak mówiłam nie oznacza to, że cały pakiet inwestycyjny będzie realizowany w oparciu o podwyższenie kapitału.

Kiedy trwały negocjacje z Konsorcjum pytaliśmy partnerów jakie to są źródła realizacji inwestycji. Źródła są różne. Najtańsze, to oczywiście kapitał własny Spółki, który się uzyskuje poprzez podwyższenie kapitału Spółki. Ale są również inne możliwości, takie jak finansowanie poprzez leasing, preferencyjne pożyczki, czy kredyty.

Chciałam zauważyć, że program ten jest rozpisany na lata 2002 - 2008. Wszystkie podwyższenia kapitału w spółce są tak zaplanowane, że głosowanie o podwyższeniu kapitału wymaga  3/4 głosów, czyli w momencie kiedy MiG Września zachowuje ponad 50% akcji żadne podwyższenie nie wydarzy się bez zgody MiG.

Jest również możliwość, że przez kolejne trzy lata inaczej się ułoży sytuacja samorządu, być może Szanowni Państwo radni w przyszłości podejmować inne decyzje odnośnie Spółki, być może będzie wola utrzymania parytetu, o którym Pan radny mówi i będzie dochodziło do równoległego podwyższenia kapitału.

 

Radny Włodzimierz Strzyżewski: Proszę o informację o 2 udziałowcu Konsorcjum, tj. o firmie Energo-Utech S. A., jaki to jest kapitał? Polski, czy może obcy?

 

Krzysztof Kwiatkowski prezes Zarządu Energo-Utech S. A.: Nasza firma to kapitał polski. Naszym głównym udziałowcem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne w Warszawie, firma która jest spółką Skarbu Państwa, posiada 50% akcji. Drugie 50% akcji jest to kapitał dwóch osób fizycznych. Jednym jestem ja, drugim jest mój wspólnik. Przygotowaliśmy dla Państwa prezentację naszej firmy, jeśli Państwo pozwolą przedstawimy się po przerwie.

 

Radny Włodzimierz Strzyżewski: Jest zwyczaj, że umowę parafuje dwóch przedstawicieli firmy, natomiast Energo-Utech parafuje tylko p. Kwiatkowski, dlaczego?

 

Aleksandra H. Nowak CEG: Sposób reprezentowania tej Spółki wynika ze statutu umowy Spółki, akurat tak się składa, że p. prezes Kwiatkowski jednoosobowo może reprezentować swoją spółkę.

 

Radny Józef Matuszewski: Czy firmy wchodzące w skład Konsorcjum, tj. ZEC i Energo-Utech mają wspólne konto, czy osobno, ponieważ jest napisane, że nabywcy działają w imieniu własnym?

 

Aleksandra H. Nowak CEG: Każda z firm ma swoje konto, odrębne. W umowie jest napisane, która z firm, za ile udziałów i jaką kwotę ma zapłacić do budżetu Gminy. Każda z tych firm nabywa udziały na swoją własność.

 

Radny Tomasz Kałużny: Załącznik nr 1 - pakiet socjalny pracowników PEC, jak rozumiem nie dotyczy on pracowników spółki córki PEC-SERWIS, czy to jest świadome działanie? Czy może błąd?

 

Aleksandra H. Nowak CEG: Jeżeli chodzi o pracowników spółki córki, to niestety ale jest taka niepisana zasada wśród inwestorów, że nie podejmują się ochrony pracowników w spółkach zależnych.

Natomiast, sama umowa, która jest zawarta o współpracy między PEC-em Września sp. z o. o., a PEC-SERWIS sp. z o.o., która obejmuje trzyletni okres współpracy gwarantowanej jest respektowany przez firmy składające się na Konsorcjum, które zobowiązało się jednocześnie do tego, że PEC-SERWIS będzie mógł wejść na rynek obsługiwany w tej chwili przez spółki zaplecza ZEC S.A., w tym zakresie w jakim PEC-SERWIS prowadzi działalność.

 

Radny Tomasz Kałużny: Czy w pakiecie socjalnym nie powinien się znaleźć zapis, że wszystkie zobowiązania przechodzą ze spółki z o.o. PEC Września na spółkę s.a.?

 

Aleksandra H. Nowak CEG: Jak wiadomo przy przekształceniach spółki w spółkę kodeksowo jest przekazanie wszystkich spraw. Wydawało się nam, że jest to na tyle oczywiste, że nie zapisywaliśmy tego w pakiecie.

 

Radny Tomasz Kałużny: Dlaczego nastąpi zmiana spółki z o.o. PEC Września na spółkę s.a.?

 

Aleksandra H. Nowak CEG: Decyzja o zmianie formy prawnej Spółki nastąpiła jeszcze przed udostępnieniem udziałów nabywcom, przed rozpisaniem rokowań.

Uzasadnieniem jest, to że w spółce akcyjnej jest możliwość, że różnica między ceną objęcia nowo emitowanych akcji a ich ceną nominalną nie została opodatkowana podatkiem dochodowym. Tego nie ma w spółce z o.o.

 

Radny Tomasz Kałużny: Umowa sprzedaży §15 pkt. 2 oraz §8 pkt. 1, to nie bardzo wynika co niby ZEC miałby nie zrealizować.

 

Aleksandra H. Nowak CEG:  Trzy strony umowy, tj. nabywcy Konsorcjum oraz MiG Września zobowiązują się do pewnego działania. Tym działaniem ma być podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników o podwyższenie kapitału. Jeżeli, któraś ze stron nie wywiąże się z zobowiązań przewidzianych w §8 będzie ponosić sankcje przewidziane w §15 pkt. 2.

 

Radny Tomasz Kałużny: §11 pkt. 4, jakie właściwie prawne sankcje grożą nie spełnieniu tego zapisu?

 

Aleksandra H. Nowak CEG: Ponieważ trudno było określać sankcje dokładnie do każdego zobowiązania jakie jest podjęte w ramach tej umowy sankcje te są określone ogólnie w 15 ust. 4. Jest to oczywiście wchodzenie w spór z Konsorcjum, ale trzeba by było po prostu przed sądem dochodzić roszczeń z tytułu nie wywiązania się z umowy przez uczestników Konsorcjum.

 

Radny Tomasz Kałużny: W tej chwili pracownicy PEC-u mają przedstawicieli w radzie nadzorczej, na ile zmienia się sytuacja prawna, że mogą już wg nowego statutu nie mieć tych pracowników, co się zmienia, że to może nastąpić?

 

Aleksandra H. Nowak CEG: Rzeczywiście sytuacja wygląda w ten sposób, że jest już zaprojektowany układ, jeżeli chodzi o radę nadzorczą przyszłej spółki akcyjnej i rzeczywiście w tej chwili nie ma zapisu, który pozwalałby stwierdzić, że pracownicy mają gwarantowany udział w radzie nadzorczej.

Udział w radzie nadzorczej pracowników PEC-u jest pozostałością jeszcze po dawnych przepisach ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Natomiast w świetle obecnie obowiązujących przepisów nie ma takiego wymogu, żeby pracownicy spółki byli reprezentowani w radzie nadzorczej.

 

Radny Tomasz Kałużny: Jeśli chodzi o ten statut właśnie, to w myśl zapisów w 5-osobowej radzie nadzorczej Gmina Września będzie miała dwóch, czyli mniej niż połowę członków. W związku z tym, że w §15 umowy spółki jest napisane, że rada nadzorcza jest organem kolegialnym, to moim zdaniem jest to tak, że dwóch na pięciu przedstawicieli Gminy Września będzie mogła działać i kontrolować w ramach prac rady nadzorczej tylko za zgodą pozostałych członków rady, z których dwóch będzie z ZEC-u a jeden z Energo-Utechu?  

 

Aleksandra H. Nowak CEG: To nie jest w ten sposób przewidziane, że przedstawiciel rady nadzorczej osobiście i jednoosobowo wykonuje uprawnienia. To, że rada jest kolegialna przesądza o tym, że odbywają się posiedzenia rady nadzorczej co najmniej 6 razy w roku w celu podejmowania tylko decyzji określonych w statucie.

 

Radny Tomasz Kałużny: Czy negocjatorzy próbowali uzyskać taką sytuację, że Gmina Września, która ma mieć ponad 50% udziałów miałaby większość również w radzie nadzorczej?

 

Aleksandra H. Nowak CEG: Był to problem bardzo długo dyskutowany i były to najtrudniejsze decyzje podczas rokowań.

3/5 członków rady nadzorczej dla Konsorcjum wynika z tego, że traktujemy członków Konsorcjum jako branżystów i uważamy, że będą to kompetentni partnerzy dla równie kompetentnych członków rady MiG Września. Zakładaliśmy, że ten układ jest w jakichś sposób zrównoważony poprzez układ innych władz w spółce. W spółce istnieją trzy organy: walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd.

Metryka

sporządzono
2003-05-13 przez Michał Lipiecki
udostępniono
2003-05-13 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-17 12:48 przez Zaworski Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
441
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.