Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół Nr LI / 2002 - Protokoły z Sesji Rady Miejskiej, menu 110, artykuł 1979 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej

Protokół Nr LI / 2002

 Protokół

 nr LI/2002

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

odbytej w dniu 28 lutego 2002 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

 

LI sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

 

Pkt. 1

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni Jan Drewniak o godz. 15.00 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 i nr 2) w posiedzeniu uczestniczyło 30 radnych, co stanowiło, wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 32 osoby, quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

 

Protokół z sesji nr L został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.  

 

Pkt. 2

 

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 3):

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” i tworzenia Klubów Ośmiu - młodzieżowego wolontariatu we wrzesińskich placówkach oświatowych,

b)  zawiadomienia o zamiarze przekształcenia Samorządowej Szkoły Podstawowej w Nowym Folwarku i Gimnazjum Nr 3 w Nowym Folwarku w Zespół Szkół z oddziałami sportowymi w Nowym Folwarku,

c)   rozpatrzenia protestów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni,

d)  rozpatrzenia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni,

e)   rozpatrzenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni,

f)    rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni,

g)   rozpatrzenia zarzutu oraz protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni,

h)   rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni,

i)     wyboru  Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Września,

j)    wyboru  członka Zarządu Miasta i Gminy Września.

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

5.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

6.   Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2001.

7.   Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu za rok 2001.

8.   Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

9.   Zakończenie obrad.

 

Maria Taciak burmistrz MiG Września: Zarząd na posiedzeniu w dniu dzisiejszym dokonał szczegółowej analizy wniosków z posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej i stwierdzam, że wiele kontrowersji wywołały projekty uchwał, które dotyczą ul. Koszarowej we Wrześni; często wnioski wzajemnie się wykluczają. 

Zarząd wobec tak odnotowanych wniosków postanowił z porządku obrad wycofać 3 projekty, a więc 3c), d), oraz e); przedmiotowe projekty, które będą uwzględniały sugestie radnych zostaną przedłożone Radzie być może na kolejną sesję. 

 

Radny Stanisław Waligóra: W związku z informacjami na temat schroniska dla zwierząt przygotowałem projekt uchwały; chciałbym się dowiedzieć jaką decyzję w tej sprawie podjął Zarząd i w zależności od tej decyzji będę wnioskował o poszerzenie porządku obrad lub nie.

 

Maria Taciak burmistrz MiG Września: Informację w tym zakresie chciałam przedstawić w informacji burmistrza. Zarząd zajmował się wnioskiem Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku i Ochrony Środowiska w sprawie wrzesińskiego schroniska dla zwierząt. Zarząd negatywnie odniósł się do wniosku Komisji, dotyczącego podjęcia przez Radę Miejską uchwały zobowiązującej do usypiania psów, które znajdują się w schronisku powyżej jednego miesiąca i nie rokują nadziei, że ktoś je przygarnie, są chore lub agresywne.

 

Radny Stanisław Waligóra: Ponieważ opinia Zarządu jest negatywna nie będę wnioskował o poszerzenie porządku obrad.

 

Porządek obrad:

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” i tworzenia Klubów Ośmiu - młodzieżowego wolontariatu we wrzesińskich placówkach oświatowych,

b)  zawiadomienia o zamiarze przekształcenia Samorządowej Szkoły Podstawowej w Nowym Folwarku i Gimnazjum Nr 3 w Nowym Folwarku w Zespół Szkół z oddziałami sportowymi w Nowym Folwarku,

c)   rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni,

d)  rozpatrzenia zarzutu oraz protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni,

e)   rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni,

f)    wyboru  Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Września,

g)   wyboru  członka Zarządu Miasta i Gminy Września.

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

5.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

6.   Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2001.

7.   Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu za rok 2001.

8.   Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

9.   Zakończenie obrad.

 

Pkt. 3

 

a)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 29 radnych 19 głosami „za”, przy 7 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr LI/341/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” i tworzenia Klubów Ośmiu - młodzieżowego wolontariatu we wrzesińskich placówkach oświatowych (załącznik nr 4).

 

b)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 28 radnych 25 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr LI/342/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zawiadomienia o zamiarze przekształcenia Samorządowej Szkoły Podstawowej w Nowym Folwarku i Gimnazjum Nr 3 w Nowym Folwarku w Zespół Szkół z oddziałami sportowymi w Nowym Folwarku (załącznik nr 5).

 

c)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 30 radnych 25 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr LI/343/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni (załącznik nr 6).

 

d)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 28 radnych 25 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr LI/344/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutu oraz protestu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni (załącznik nr 7).

 

e)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 29 radnych 21 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 7 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr LI/345/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno-usługowej w rejonie ulic Wrzosowej i Kościelnej we Wrześni (załącznik 8).

 

f)

 

Maria Taciak burmistrz MiG Września: Wypełniając ustawowy obowiązek zobligowana jestem, jako burmistrz MiG Września do zaprezentowania kandydata na stanowisko zastępcy burmistrza MiG Września.

Myślę, że co do personaliów tejże osoby wymaga kilka zdań powiedzieć:

n    jest absolwentem UAM w Poznaniu, z wykształcenia jest fizykiem;

n    ukończył także studia podyplomowe w zakresie astronomii;

n    przez 32 lata wykonywał pracę nauczyciela;

n    posiada także wiedzę rolniczą, prowadził przez kilka lat 12 ha gospodarstwo w Węgierkach;

n    jest członkiem OSP w Węgierkach, obecnie pełni funkcję wiceprezesa zarządu powiatowego OSP we Wrześni.

Pan Ryszard Szwajca jest samorządowcem, który wykonywał funkcję radnego w II kadencji; jest także radnym obecnej kadencji. Przy czym, oprócz radnego, pełni funkcję nieetatowego członka Zarządu.

Osoba przeze mnie prezentowana była już Wysokiej Radzie przedkładana jako kandydat na stanowisko zastępcy burmistrza. Wówczas ze względu na wykładnie prawną jaką posługiwaliśmy się uznano, że osoba pełniąca funkcję radnego i jednocześnie desygnowana do organów wykonawczych nie może brać udziału w głosowaniu. Tymczasem w przedostatniej „Wspólnocie” prof. Kulesza jednoznacznie wyraża opinię, która jest sprzeczna z tą, która została zaprezentowana Radzie na owej sesji kiedy kandydatura p. Szwajcy była podana, i w myśl której uniemożliwiono ww. brania udziału w głosowaniu.

Chcę także powiedzieć, że nie tylko te okoliczności sprawiły, że po raz drugi przedstawiam tę kandydaturę. Do końca III kadencji zostało kilka miesięcy. Niektórym może się wydawać po co zastępca burmistrza na kilka miesięcy? Sądzę, że odpowiedź na to pytanie będzie wiążąca i wyczerpująca:

n    nasz statut gminy jednoznacznie stanowi, iż w skład organu wykonawczego wchodzi burmistrz, zastępca i 3 lub 4 nieetatowych członków Zarządu, a zatem nadal nie wypełniliśmy zapisów naszej uchwały Rady Miejskiej;

n    również nasz statut określa kompetencje organu wykonawczego, ale także określa zakres uprawnień burmistrza, który jednocześnie jest przewodniczącym zarządu, organizuje jego pracę, kieruje sprawami gminy oraz reprezentuje tę gminę na zewnątrz; od 21 kwietnia 2001 r. tak się złożyło, że Rada Miejska we Wrześni nie dokonała wyboru i wszystkie te czynności wykonuje jedna osoba, tj. burmistrz.

Myślę, że zasadnym byłoby, aby do końca tej kadencji dla rzetelnego i sprawnego wykonywania zadań dla dobra publicznego wypełniono zapis statutu i jednocześnie wzmocnić organ wykonawczy i bieżące obciążenie burmistrza, który jak już przywołałam pełni również funkcję reprezentatywną i nie zawsze mogę wszystkie zadania, które kumuluje jedna osoba realizować ku dobru tych, którzy oczekują z mojej strony wypełnienia funkcji i zadań powierzonych.

 

Radny Ryszard Szwajca wyraził wolę kandydowania na stanowisko zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Września.    

 

Radny Jerzy Sadowski: Odnosząc się do tego, co powiedziała p. Burmistrz  a mianowicie wyniku głosowania, które odbyło się nad tą kandydaturą, bo argument, że p. Szwajca nie brał udziału w tym głosowaniu tutaj nie bardzo znajduje uzasadnienie, ponieważ wynik głosowania był 16 „przeciw”, 14 „za” przy 1 głosie nieważnym, to rachunek pokazuje, że nawet gdyby p. Szwajca głosował na siebie, to wynik byłby dla niego niekorzystny.

Druga sprawa, rozumiem z wypowiedzi p. Burmistrz, że Zarząd w tej chwili gotów jest przyjąć interpretację kancelarii adwokackiej Kulesza i Kamiński zamieszczoną w 7 nr „Wspólnoty” z 16 lutego br. Chciałem powiedzieć, że jest to opinia przygotowana przez kancelarię Kulesza i Kamiński, a opinia jest dalej opinią i nie jest wykładnią prawa i chciałbym na ten temat usłyszeć opinię naszej radczyni prawnej.

 

Małgorzata Podsiadłowska Pawlak radca: Proszę Państwa, moje wypowiedzi też są opiniami; ja nie mam takiej mocy, żeby moje wypowiedzi były wiążące. Sympatycznie, jeśli Państwo podzielają mój punkt widzenia, bo staram się robić to co robię rzetelnie.

Natomiast, jak powszechnie wiadomo prawnicy mają różne zdania, tzn. różne składy sądów mają odmienne zdania w identycznych stanach faktycznych; czasem w jednym składzie sądu są również zdania odrębne więc nie jest to nic odosobnionego, że tutaj istnieją rozbieżności poglądów.

Ja jestem tym kim jestem, natomiast Pan Profesor ma za sobą cały tytuł i swoje dokonania. Mam za mało danych, ponieważ ten artykuł nie jest zbyt obszerny, żebym mogła poważnie mogła ustosunkować się do wszystkich wątków, z powodu szczupłości miejsca we „Wspólnocie” nie mógł rozwinąć pewnych wątków i dlatego może nie są one dla mnie na tyle czytelne, żebym mogła się rzetelnie do nich odnieść.     

Państwo, jako radni mają pełne możliwość wyboru tych opinii, powtarzam ja też tylko opiniuję.

 

Radny Jerzy Sadowski: Ja rozumiem, że Pani podtrzymuje swoją opinię wyrażoną na tej sesji, kiedy ta kandydatura była głosowana?

 

Małgorzata Podsiadłowska Pawlak radca: Tak jak wspomniałam zawartość tego artykułu nie pozwala mi na takie przewartościowanie, żebym je w pełni przynajmniej podzielała. Tam są zawarte różne wątki. Powtarzam, za mało mam materiału, żeby podjąć pełną i rzetelną analizę pod takim kątem jak Profesor sugeruje, musiałabym mieć więcej.

 

Radny Mirosław Zieliński: Ja bardzo proszę o poinstruowanie nas, czy będzie dzisiaj obowiązywała opinia p. Burmistrz czy opinia radcy prawnego w tym głosowaniu?

 

Radny Włodzimierz Strzyżewski: Projekt tej uchwały odbieram jako policzek. Skoro dwa miesiące temu kandydaturę p. Szwajcy żeśmy odrzucili, to ponowne jej przedstawianie uważam za głęboki nietakt.

 

Radny Czesław Thamm: Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że siedzi koło mnie p. Szwajca, to nie znaczy, że trzeba w ten sposób załatwiać sprawy, bo jedna jest ważna rzecz, niedopuszczony został do głosowania i to nie jest żadną podstawą, żebyście panowie nie dopuścili pierwszej wersji, a po drugie uważam, że jest to demokratycznie, p. Burmistrz ponownie zgłasza kandydaturę i uważam, że prześciganie się w opinii kto ma rację, gdyby tak się działo na wyższych szczeblach, np. w sejmie, to praktycznie nikogo. Ja już wielokrotnie powtarzałem kolegą i zwracałem uwagę, że nie jest to tak jak to jest tutaj to wszystko przedstawiane. 

 

Małgorzata Podsiadłowska Pawlak radca: Ja chciałam jeszcze raz podkreślić, że ta opinia, która została zaprezentowana we „Wspólnocie” jest opinią profesora prawa, który ma zasługi dla samorządu oraz ma doświadczenie w prawie samorządowym więc nie mogę niczego Państwu narzucać.

Jak już wspominałam ja też tylko formułuję opinie, natomiast sądzę, że opinia Profesora może coś oznaczać.

 

Radny Maciej Baranowski: Art. 25a ustawy o samorządzie gminnym mówi jasno, że radny lub członek zarządu nie może brać udziału w głosowaniu w radzie, zarządzie ani w komisji, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego. Jeśli ktoś podpisuje umowę o pracę, to jest jego interes prawny. Chciałbym od  Pani usłyszeć opinię na ten temat, dziwnym byłoby gdyby Pani zmieniła swoje zdanie sprzed dwóch miesięcy na podstawie artykułu w gazecie. Uważam, że jednak powinniśmy się trzymać tego co Pani podała.

 

Małgorzata Podsiadłowska Pawlak radca: Tu są kwestie interpretacyjne dotyczące interesu prawnego. Nie ma chyba sensu, żeby w tej chwili podejmować polemikę właśnie w tym zakresie, czyli co do prawnego rozumienia interesu prawnego, bo do tego sprowadza się problem.

Powtarzam, jeżeli profesor prawa uznaje, że w tym przypadku chodzi o tak zwane stosunku wewnętrzne rady i pozbawienie możliwości głosowania na siebie samego uniemożliwia pracę w organach rady, to muszę ten pogląd uznać pochodzący od osoby, która wie co mówi, ma do tego kompetencje i kwalifikacje.

 

Radny Stanisław Waligóra: Ja mam pytanie do p. Przewodniczącego, p. Radczyni powiedziała nam wszystko co miała do powiedzenia i myślę, że wszyscy wiemy co chciała nam powiedzieć; mamy dwie opinie; czy Pan będzie robił głosowanie która opinia się radnym bardziej podoba?

 

Radny Maciej Baranowski: Myślę, że wszelkie kwestie dotyczące art. 25a wyjaśnimy sobie w przerwie i po przerwie zostanie w tej kwestii podjęta decyzja. 

 

Radny Maciej Baranowski przedstawił procedurę głosowania tajnego zawartą w statucie Miasta i Gminy Września.  

 

Radny Maciej Baranowski: Słyszałem opinię, że niejako niektóre osoby są przymuszane do pokazywania kart innym, nie mówię, że to nie dotyczy również mojej osoby, jestem tutaj w strachu, że musiałbym tutaj pokazać jak głosowałem.

Uważam, że jest to niedopuszczalne i chciałbym by przedstawiona przeze mnie procedura, to jest również sugestia Przewodniczącego Zenona Cichego, który mi takie pismo zostawił; chciałbym, żeby p. Przewodniczący taką procedurę nam zaproponował i ażeby te kartki były wręczane przy samej urnie i po skreśleniu były wrzucane tak, by nikt postronny nie mógł zajrzeć jak się głosowało i wówczas wybór trzeba byłoby zaakceptować taki jaki jest, ponieważ byłby w pełni uczciwy.

 

Radny Jan Drewniak zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej: Pan Przewodniczący, ponieważ wyjechał scedował na mnie prowadzenie sesji i również pozostawił mi procedury głosowania, co troszeczkę mnie z lekka dotknęło, ponieważ sprawuję swoją funkcję 3 lata i nie jedno na tej sali głosowanie się odbyło i każdy radny wie, ja również, jak się głosuje jawnie i niejawnie.

Wszelkie procedury niejawności zostaną zachowane.

 

Radny Mirosław Zieliński: Domagam się odpowiedzi na moje pytanie, czy dla nas opinia, która obowiązywała radcy prawnego będzie obowiązywała dalej, czy będzie obowiązywała opinia ze „Wspólnoty”, która oczywiście jest opinią profesora, ale jednego z wielu profesorów. Rozumiem, że p. Szwajca oraz p. Zielnik wygrają te wybory w cuglach, ale dla czystej formalności bardzo proszę o wyjaśnienie.

 

Małgorzata Podsiadłowska Pawlak radca: Ja nie mogę zadecydować, można uznać, że są rozbieżne opinie. Wobec tego Państwo nie mogą głosować, że p. Szwajca nie powinien głosować, ponieważ naruszy to jego uprawnienia jako radnego.

W takiej sytuacji, gdy są dwie różne opinie odmówienie radnemu głosowania jest niedopuszczalne. Nie sugeruję Państwu, że macie podejmować decyzję, czy radnego dopuszczać do głosu czy nie; muszą Państwo dopuścić, bo inaczej będzie mógł p. Szwajca skarżyć uchwałę, że naruszono jego uprawnienia jako radnego; wobec rozbieżnych opinii.

 

Komisja Skrutacyjna w składzie pp.: Czesław Thamm przewodniczący, Małgorzata Pachowiak - Kowalska, Piotr Matuszewski, Mirosław Jadryszak, Mirosław Zieliński oraz Włodzimierz Strzyżewski przystąpiła do przygotowania kart do głosowania.

 

Przerwa.

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej omówił procedurę głosowania oraz kartę do głosowania. 

 

Głosowanie tajne.

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół tajnego głosowania w sprawie wyboru Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 9).

 

Rada Miejska we Wrześni w dniu 28 lutego 2002r. podczas LI sesji Rady Miejskiej dokonała wyboru RADNEGO RYSZARDA SZWAJCY na Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Września (Zastępcę Przewodniczącego Zarządu).

Oddano głosów 30, w tym 30 ważnych i 0 „nieważnych”; „za” - 16 głosów, „przeciw” 12, „wstrzymujące się” 2.

W związku z powyższym Rada Miejska podjęła uchwałę nr LI/346/2002 z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie wyboru  Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 10).

 

Radny Jan Drewniak zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej: Moim zdaniem dobrze się stało, że został wybrany Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września. Gratuluję.

Metryka

sporządzono
2003-05-13 przez Michał Lipiecki
udostępniono
2003-05-13 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-17 12:47 przez Zaworski Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
439
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.