Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół nr XII/2003 - Protokoły z Sesji Rady Miejskiej, menu 110, artykuł 1950 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej

Protokół nr XII/2003

Protokół nr XII/2003

 

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

odbytej w dniu 12 września 2003 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

 

 

XII sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

 

Pkt. 1

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 16.30 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych, co stanowiło, wobec ustawowego składu Rady, quorum.

 

 

Do protokołu z XI sesji Rady Miejskiej IV kadencji radny Ryszard Szwajca wniósł ustną uwagę o doprecyzowanie swojej wypowiedzi. Uwaga została uwzględniona. Nikt z radnych nie wniósł innych uwag, dlatego protokół z XI sesji został przyjęty przez aklamację.

 

Pkt. 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. Regulaminu określającego kryteria i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli,

 2. nadania statutu Wrzesińskiemu Ośrodkowi Kultury,

 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod stację paliw oraz miejsca postojowe w rejonie ul. Szkolnej i Kosynierów we Wrześni,

 4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Węgierkach działka nr ewid. 299,

 5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo-usługowo-rzemieślnicze w Bierzglinku, działka nr ewid. 274/3, 274/4,

 6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni,

 7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej przy ul. Klonowej w Bierzglinku – w obrębie części nieruchomości nr geod. 139/59 i 139/74 – gmina Września,

 8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego – jednorodzinnego w Kaczanowie w rejonie ulicy Gospodarskiej, obejmującego działki ozn. nr geod. 227/7 i 227/10,

 9. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gutowo Małe,

 10. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce,

 11. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Obłaczkowo,

 12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości ozn. nr geod. 69/9, położonej w Obłaczkowie,

 13. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy istniejącego, gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bardo,

 14. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Obłaczkowie i Białężycach, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 435 oraz torów kolejowych PKP Września – Jarocin,

 15. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nowej Wsi Królewskiej,

 16. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego,

 1. opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 2. zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003,

 1. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w I-wszym półroczu 2003 roku.

 2. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

 3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

 4. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie obrad.

 

Nikt z radnych nie wniósł uwag i wniosków do przedstawionego porządku obrad.


Pkt. 3

 

Przewodniczący Rady Miejskiej:

 • Chciałbym przeprosić za zamieszanie wokół terminu zwołania dzisiejszej sesji. Powodem zmiany decyzji w tej sprawie był brak niezbędnych dokumentów do projektu uchwały Rady Miejskiej związanej z zabezpieczeniem w budżecie gminy środków na inwestycje współfinansowane ze środków SAPARD.

 • W związku z zakończeniem wakacji letnich proponuję, by wznowić dyżury radnych. Proponuję, by dyżury radnych odbywały się od października w środy w godz. 16.00 – 18.00 w Biurze Rady Miejskiej. Proszę Państwa radnych, by wpisywali terminy im odpowiadające na liście, którą przekazuję. Jednocześnie chciałbym poinformować, że moje dyżury w czwartki będą się odbywać w godzinach 14.00 – 16.00. Podjąłem taką decyzję z uwagi na osoby, które mogą chcieć się ze mną spotkać a pracują do godz. 15.00.

 • Uprzejmie proszę, by komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej rozpatrzyła możliwość usunięcia znaku „obowiązkowy skręt w prawo” z parkingu na Rynku, ponieważ ten znak jest o tyle niecelowy, że po lewej stronie jest spowalniacz – garb i kierowcy na tyle wolno jeżdżą, że byłaby możliwość bezpośredniego skrętu w lewo.

 

Radny Jan Drewniak przedstawił propozycję, by rozważyć w przyszłości możliwość poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowo-pieszego na skrzyżowaniu ul.: Kaliskiej, Wrocławskiej, Dworcowej i Kolejowej we Wrześni. W przeszłości na tym skrzyżowaniu działała sygnalizacja świetlna i można się zastanowić, czy nie byłoby celowym przywrócenie jej?

 

Radny Bolesław Święciochowski w imieniu Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz Unii Wrześnian zaprosił zebranych na uroczystość patriotyczno-religijną w dniu 17. września w 64. rocznicę najazdu Armii Czerwonej na Polskę.

 

Pkt. 4

 

a)

 

Radna Bożena Nowacka, przewodnicząca komisji edukacji, przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie: Regulaminu określającego kryteria i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (załącznik nr 3).

 

Radny Cezar Dubiel, zabierając głos powiedział, że do omawianego projektu uchwały zostały zgłoszone podczas posiedzeń komisji wnioski i generalnie zgłaszane wnioski powinny być głosowane podczas sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej, odpowiadając radnemu powiedział, że w tym przypadku procedura jest bardzo skomplikowana. Regulamin został przedstawiony radnym w takiej formie w jakiej został przedstawiony wraz z autopoprawką i nie ma takiej możliwości, by wprowadzić jakieś zmiany, ponieważ regulamin ten jest również opiniowany przez związki zawodowe. W tej sytuacji każda proponowana zmiana powinna być przekazana do zaopiniowania związkom zawodowym.

 

Radny Cezar Dubiel, odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Miejskiej powiedział, że została zgłoszona autopoprawaka i to oznacza więc, że radni podczas komisji omawiali inny projekt uchwały niż na sesji. Uchwałę podejmuje Rada i nic nie stoi na przeszkodzie, by w trakcie sesji wprowadzać poprawki i je głosować, a to że związki zawodowe coś opiniowały, to jest ich prawo oczywiście, ale uchwałę podejmuje Rada a nie związki zawodowe.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił wnioski komisji stałych Rady Miejskiej do omawianego projektu uchwały.

 

Radny Waldemar Grześkowiak, odnosząc się do przedstawionych wniosków z posiedzeń komisji wyjaśnił, że propozycja skreślenia w §10 ust. 1 pkt. d) wzięła się stąd, że burmistrz ma obowiązek przesłania propozycji listy osób do nagrody do zaopiniowania związkom zawodowych, dlatego nie ma potrzeby, by dwa razy związki zawodowe opiniowały to samo. Radny poprosił, żeby wniosek komisji w tej sprawie został przegłosowany przez Radę Miejską.

 

Pani Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza MiG Września, odnosząc się do wypowiedzi radnego powiedziała, że jest prawdą, iż niezależnie od tego kto jest w składzie komisji opiniującej nagrody burmistrza, muszą być one przedłożone do zaopiniowania związkom zawodowym.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 12 głosami „za”, przy 4 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała wniosek, by w projekcie uchwały w sprawie: Regulaminu określającego kryteria i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli skreślono w §10 ust. 1 pkt. d).

Jeden z radnych, będących na sali sesyjnej nie wziął udziału w głosowaniu.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 14 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XII/112/03 w sprawie: Regulaminu określającego kryteria i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (załącznik nr 4).

 

b)

 

Pani Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie: nadania statutu Wrzesińskiemu Ośrodkowi Kultury (załącznik nr 5).

 

Radny Marek Zielnik, odnosząc się do omawianego projektu uchwały powiedział, że jego niepokój budzi zapis w § 9 ust. 3 statutu, ponieważ ten zapis daje możliwość powołania w WOK zastępcy dyrektora. Radny złożył wniosek o wykreślenie tego zapisu (załącznik nr 6).

 

Radny Ryszard Szwajca, odnosząc się do omawianego projektu uchwały powiedział, że projekt został przygotowany wyjątkowo niestarannie.

W uzasadnieniu do projektu uchwały jest napisane, że obowiązujący statut został uchwalony w 1992 r. i nastąpiły zmiany (zmieniła się ustawa) i trzeba zmienić statut. W projekcie uchwały natomiast czytamy, że projektodawca powołuje się na ustawę z 25 października 1991 r. W związku z tym projekt nowego statutu oparty jest na tej samej ustawie co obowiązujący.

W § 1 statutu jest napisane, że Organizatorem Ośrodka jest Gmina Września - zapiszmy, że burmistrz.

W § 3 ust. 2 jest napisane, że terenem działania ośrodka jest Gmina Września, a w ust. 3 jest napisane, że ośrodek może również działać na terenie województwa wielkopolskiego i całej Polski, a także poza granicami kraju. W ust. 2 powinno być, że siedzibą ośrodka jest gmina Września, a terenem działania Września, kraj, zagranica.

W statucie powinien być wyszczególniony zakres i forma kontroli oraz nadzór organów gminy nad działalnością ośrodka, a tego nie ma.

W związku z powyższym trudno zgodzić się na przyjęcie tak niechlujnie przygotowanego statutu i wnioskuje o oddalenie tego projektu uchwały.

 

Pani Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, powiedziała że z przedstawionymi uwagami radnego nie może się zgodzić.

W podstawie prawnej przywołano ustawę z 1991 r., ale jest też napisane, że tekst jednolity tej ustawy jest z 2001 r. i w międzyczasie nastąpiło bardzo wiele zmian, które spowodowały, że obowiązujący statut był nieaktualny i należało go poprawić.

Statut był konstruowany na podstawie ustawy i zawiera wszelkie zapisy ustawowe. Zapisy dotyczące siedziby i terenu działania ośrodka są prawidłowe i trudno ująć je inaczej.

Organy kontrolno-nadzorcze, WOK nie jest stowarzyszeniem, jako jednostka kultury podlega wszystkim ustawom, np. o finansach publicznych, o przetargach itd., a ośrodek powołuje Rada i komisja rewizyjna ma prawo kontrolować tę jednostkę.

Uwaga radnego Marka Zielnika, czy będzie czy nie będzie tworzone stanowisko zastępcy dyrektora? Raczej statuty przewidują takie zapisy. Nie jest planowane zatrudnienie zastępcy dyrektora we wrzesińskim WOK.

 

Radny Ryszard Szwajca, zajmując głos powiedział, że Pani Burmistrz broni treści statutu, który jest nie do przyjęcia i wstydzi się zasiadać w Radzie, która podejmuje uchwałę, w której nawet nie jest wyszczególniona, że ma prawo kontrolować ośrodek, któremu uchwaliła statut.

Ośrodek może pozyskiwać środki w postaci kredytów, w tym długoterminowych. Oby dyrektor ośrodka nie puścił z torbami gminy, bo jeżeli upoważnimy go do zaciągania kredytów długoterminowych, to gmina jeszcze w V – VI kadencji może spłacać długi ośrodka. Należy te sprawy tak dopracować, żeby Rada Miejska czy Burmistrz mięli prawo kontrolowania chociażby poczynań dyrektora ośrodka.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił wnioski komisji stałych Rady Miejskiej do omawianego projektu uchwały.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, odnosząc się do omawianego projektu uchwały powiedział, że w § 3 ust. 2 jest błąd i powinno być zapisane, że „podstawowym” terenem działania ośrodka jest gmina Września.

Komisja rewizyjna nie ma prawa kontrolować WOK, może tylko kontrolować jego sprawozdania półroczne i roczne.

Burmistrz ani Rada nie ma prawa powoływać zastępcy dyrektora ośrodka, może to zrobić tylko dyrektor ośrodka.

 

Radny Sylwester Jałoszyński poprosił, by radca prawny wyjaśnił, czy komisja rewizyjna ma prawo kontrolować WOK?

 

Pani Renata Mikołajczak Masłowska, radca prawny Urzędu, odpowiadając na pytanie radnego wyjaśniła, że komisja rewizyjna Rady ma uprawnienia do dokonywania kontroli. WOK ma osobowość prawną, jest instytucją kultury, ale powołaną przez gminę i w tym stanie rzeczy nie ma przeszkód, które wyłączałyby możliwość kontrolowania tej instytucji przez komisję rewizyjną.

 

Pani Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odnosząc się do wypowiedzi radnych powiedziała, że trudno jest dyskutować na temat omawianego projektu uchwały, ponieważ nikt z radnych nie zgłosił potrzeby otrzymania ustawy, na podstawie której opracowano projekt. Ustawa określa pewne zapisy jednoznacznie. Dlatego np. jest zapis, że organizator, ponieważ tak jest w ustawie.

Kwestia możliwości bądź niemożliwości zaciągania kredytów przez WOK była dość szczegółowo omawiana podczas posiedzeń komisji. Różnica między kredytem krótkoterminowym a długoterminowym polega tylko na tym, że ten pierwszy może być zaciągnięty maksymalnie na rok.

Statut jest poprawiany dlatego, że nie jest zgodny z przepisami prawa. Do omawianego projektu statutu wpisano wiele możliwości, których nie było w obowiązującym, ponieważ zgodnie z ustawą ośrodek kultury nie jest ani zakładem budżetowym, nie jest jednostką organizacyjną, jest to jednostka kultury, która ma swoją osobowość prawną nadaną z mocy ustawy.

Sytuacja jest taka, że ośrodek kultury otrzymuje dotację od gminy i wypracowuje środki własne sprzedając swoje usługi kulturalne i wypożyczając sprzęt. Zachodzi potrzeba pewnych inwestycji sprzętowych i wykonania remontu kapitalnego dachu, dlatego wydawane środki na WOK mogą wzrosnąć. Stąd powstała koncepcja pozyskiwania środków z banku na odpowiedzialność WOK-u, z tym że dzisiaj biorąc kredyt i zakupując sprzęt on może już pracować na przyszłość poprzez wynajmowanie go na imprezy. Także ta osobowość prawna powoduje, że WOK jest płatnikiem VAT-u i przy zakupie sprzętu ten VAT może być odliczany, a gmina nie ma takiej możliwości.

Powołanie zastępcy, teoretycznie dyrektor może powołać swojego zastępcę, ale dyrektor każdorazowo ustala plan finansowy z gminą i z tego planu wynikają szczegóły finansowe dotyczące struktury płacowej i każde powołanie zastępcy skutkowałoby zwiększeniem kosztów, które nie były przewidywane.

Nie przyjęto uwag komisji, żeby ograniczyć górną granicę zaciągania zobowiązania, ponieważ zawsze odbywa się to za zgodą burmistrza i komisji komunalo-finansowej.

Nie można powiedzieć, że nie można kontrolować, ponieważ nie jest to zapisane. Jeżeli Rada powołuje jednostkę, to Rada ma prawo ją kontrolować.

 

Pan Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, przedstawił wyjaśnienia dotyczące ustalenia w statucie Wrzesińskiego Ośrodka Kultury limitu zaciąganych zobowiązań (załącznik nr 7).

 

Radny Ryszard Szwajca odnosząc się do zapisów dotyczących zaciągania kredytów, powiedział, że nie kwestionuje tego, że dyrektor WOK może zaciągać kredyty, ale nie może być tak, żeby przyjęto w statucie, że będzie to robił bez jakiegokolwiek nadzoru. Jeżeli Rada uchwala statut, to członkowie Rady powinni mieć prawo kontroli. Na siłę chce się skłonić Radę do podjęcia statutu, wobec którego radni mają wiele zastrzeżeń. Albo się zastrzeżenia uwzględni i Rada przyjmie ten statutu, albo będzie bubel.

 

Radny Waldemar Grześkowiak odnosząc się do wypowiedzi radnego powiedział, że nie nazwałby przedłożonego projektu bublem. Rada natomiast stara się, by ostateczna wersja statutu była jak najlepsza i zadawalała większość zasiadających na sesji radnych.

Wyjaśnienia Skarbnika, że pozycja dyrektora jednoznacznie określa kto może zaciągać zobowiązania WOK-u są zadowalające i także nikt nie kwestionował, żeby WOK mógł takie zobowiązania zaciągać.

Natomiast celowym byłoby ograniczenie maksymalnej wysokości kredytu, który może zaciągnąć WOK, ponieważ tłumaczenie, że wysokość kredytu jest ograniczona zdolnością kredytową jest enigmatycznym wyjaśnieniem, gdyż z reguły to bank bada zdolność kredytową podmiotu. Ustawa mówi do jakiej wysokości gmina może zaciągać kredyt, Rada uchwala do jakiej wysokości kredyt krótkoterminowy Burmistrz może zaciągać, dawniej zarząd, i nie ma argumentu, żeby Rada nie mogła określić maksymalnej wysokości kredytu jaki może zaciągać WOK. Do obecnego dyrektora mam pełne zaufanie, ponieważ go znam, ale Rada nie uchwala statutu dla tego dyrektora, ale statut dla WOK-u.

 

Radny Czesław Duch zabierając głos powiedział, że z wypowiedzi p. Burmistrz zrozumiał, że to jest część tego statutu, który jest omawiany. Tak poważna instytucja zarządzająca tak dużym majątkiem ma statut na 3 stronach papieru?

Burmistrz i jego zastępcy mają prawo nie wiedzieć jak się statut układa, natomiast można mieć uwagi do radcy, który się podpisuje pod projektem, ponieważ ten statutu trzeba zarejestrować w sądzie. Przy opracowaniu jakiegokolwiek statutu jest tzw. statut ramowy, który się dostosowuje do realiów danej organizacji. Nie zostały przy opracowywaniu statutu WOK-u wykorzystane wszystkie zapisy ze statutu ramowego.

W związku z tym, że projekt statutu WOK-u budzi poważne zastrzeżenia w ocenie niektórych radnych proponuję, by ten statut dopracować merytorycznie.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski odnosząc się do wypowiedzi radczyni w sprawie możliwości kontroli WOK-u przez komisję rewizyjną powiedział, że jednostki budżetowe nie mogą być kontrolowane przez komisję rewizyjną.

 

Radny Piotr Matuszewski przedstawił poprawki do omawianego projektu (załącznik nr 8):

 • do zapisu w § 11 pkt. 3 dodaje się zdanie: „Na zaciągnięcie takiego kredytu Ośrodek musi uzyskać zgodę Burmistrza po zaopiniowaniu przez Komisję Komunalno-Finansową”;

 • zapis § 3 pkt. 2 poprzedzić słowem: „Podstawowym”.

 

Radny Cezar Dubiel odnosząc się do wypowiedzi radnego powiedział, że przydatność aktu prawnego nie mierzy się jego objętością, ale tylko poziomem jego treści. Jeśli Radni mają jakieś konkretne propozycję poprawek to powinni je przedstawić, a stwierdzanie, że trzeba coś jeszcze dołożyć bo to jest za chude, to jest bzdura.

 

Pani Renata Mikołajczak Masłowska, radca prawny Urzędu, odnosząc się do wypowiedzi radnych wyjaśniła, że projekt statutu jest opracowany zgodnie z wymogami ustawy.

Statut WOK nie podlega rejestracji w sądzie z uwagi na to, że WOK jest instytucją kultury, która posiada osobowość prawną, ale ze względu na specyfikę ustawy jest on wpisywany do rejestru przez organizatora, którym w tym przypadku jest gmina.

Zgodnie z art. 18a ustawy o samorządzie gminnym rada gminy kontroluje działalność gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy i w tym celu powołuje komisję rewizyjną. WOK ma osobowość prawną, jednakże jest instytucją powołaną przez organizatora i służy do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kultury i nie ma przeszkód, by był kontrolowany przez radę gminy. W przeszłości komisja rewizyjna kontrolowała spółki gminne i nie były to działania niezgodne z prawem.

 

Radny Czesław Duch poprosił o wyjaśnienie, jakie znaczenie mają wnioski dotyczące wysokości kredytu, które były podjęte podczas komisji, ponieważ jakąś moc te wnioski powinny mieć?

 

Radny Waldemar Grześkowiak, zgłaszając wniosek formalny zaproponował, by poddać pod głosowanie zgłoszone przez radnych wnioski.

 

Radny Piotr Matuszewski, odpowiadając radnemu na zapytanie w sprawie wniosków komisji wyjaśnił, że podczas posiedzenia komisji ustalono, że wystarczy, iż na zaciągnięcie zobowiązania ośrodek uzyska zgodę Burmistrza po zaopiniowaniu przez Komisję Komunalno-Finansową bez określania maksymalnej wysokości kredytu.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych 3 głosami „za”, przy 12 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała wniosek o oddalenie projektu uchwały w sprawie: nadania statutu Wrzesińskiemu Ośrodkowi Kultury.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych 15 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała wniosek o wykreślenie ust. 3 w § 9 statutu WOK, będącego załącznikiem do projektu uchwały w sprawie: nadania statutu Wrzesińskiemu Ośrodkowi Kultury.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek, by do § 11 pkt. 3 statutu WOK, będącego załącznikiem do projektu uchwały w sprawie: nadania statutu Wrzesińskiemu Ośrodkowi Kultury dodać zdanie: „Na zaciągnięcie takiego kredytu Ośrodek musi uzyskać zgodę Burmistrza po zaopiniowaniu przez Komisję Komunalno-Finansową”.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych 17 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała wniosek, by zapis § 3 pkt. 2 statutu WOK, będącego załącznikiem do projektu uchwały w sprawie: nadania statutu Wrzesińskiemu Ośrodkowi Kultury poprzedzić słowem: „Podstawowym”.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych 16 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XII/113/03 w sprawie: nadania statutu Wrzesińskiemu Ośrodkowi Kultury (załącznik nr 9).

 

c)

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o odczytanie prognozy skutków wpływu ustaleń zmiany planów na środowisko.

Jeszcze 7 lat temu ze względu na ochronę środowiska nie można było w tym rejonie pobudować stacji benzynowej. Wymogiem jest, by ta prognoza skutków była pozytywna. Co się zmieniło? Czy zliberalizowano przepisy? Czy udoskonalono urządzenia wyposażenia takich stacji, żeby taką działalność można było w tym rejonie miasta prowadzić?

 

Radny Czesław Duch poprosił, by pani Burmistrz odniosła się do artykułu w „Wiadmościach Wrzesińskich” na temat szykowanego protestu.

 

Pani Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odpowiadając radnemu powiedziała, że procedura nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a przedmiotowy artykuł nie mają nic wspólnego. Protest, który dotyczył omawianego planu został zgodnie z procedurą wycofany. Artykuł dotyczył realizacji stacji benzynowej. Podmiot chcący budować w tym miejscu stację paliw będzie musiał wystąpić o stosowną zgodę o warunkach zabudowy i w tych dokumentach będzie musiał być raport o wpływie na środowisko. Ten raport poddaje się do publicznej konsultacji i w tym momencie będą zbierane uwagi już do projektów wykonawczych. Plan był wyłożony i wtedy można było zgłaszać odpowiednie protesty.

 

Pani Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, odpowiadając na interpelację radnego poinformowała, że prognoza oddziaływania na środowisko terenu pod stację paliw oraz miejsca postojowe w rejonie ul. Szkolnej i Kosynierów we Wrześni jest materiałem dokumentacyjnym do tego opracowania i można się z nim zapoznać w wydziale.

 

Pani Ewa Pietz, przedstawicielka pracowni urbanistycznej z Poznania, omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod stację paliw oraz miejsca postojowe w rejonie ul. Szkolnej i Kosynierów we Wrześni.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych 16 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XII/114/03 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod stację paliw oraz miejsca postojowe w rejonie ul. Szkolnej i Kosynierów we Wrześni (załącznik nr 10).

 

d)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/115/03 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Węgierkach działka nr ewid. 299 (załącznik nr 11).

 

e)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/116/03 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo-usługowo-rzemieślnicze w Bierzglinku, działka nr ewid. 274/3, 274/4 (załącznik nr 12).

 

f)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych 17 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XII/117/03 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i produkcyjno-usługowej w rejonie ulicy Koszarowej we Wrześni (załącznik nr 13).

 

g)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/118/03 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej przy ul. Klonowej w Bierzglinku – w obrębie części nieruchomości nr geod. 139/59 i 139/74 – gmina Września (załącznik nr 14).

 

h)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/119/03 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego – jednorodzinnego w Kaczanowie w rejonie ulicy Gospodarskiej, obejmującego działki ozn. nr geod. 227/7 i 227/10 (załącznik nr 15).

 

i)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/120/03 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gutowo Małe (załącznik nr 16).

 

j)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych 17 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XII/121/03 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce (załącznik nr 17).

 

 

 

 

k)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/122/03 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Obłaczkowo (załącznik nr 18).

 

l)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych 17 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XII/123/03 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości ozn. nr geod. 69/9, położonej w Obłaczkowie (załącznik nr 19).

 

m)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych 17 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XII/124/03 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy istniejącego, gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bardo (załącznik nr 20).

Jeden z radnych obecnych na sali posiedzenia nie wziął udziału w głosowaniu.

 

n)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych 17 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XII/125/03 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Obłaczkowie i Białężycach, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 435 oraz torów kolejowych PKP Września – Jarocin (załącznik nr 21).

Jeden z radnych obecnych na sali posiedzenia nie wziął udziału w głosowaniu.

 

o)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych 17 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XII/126/03 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nowej Wsi Królewskiej (załącznik nr 22).

 

p)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/127/03 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego (załącznik nr 23).

 

r)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych 16 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XII/128/03 w sprawie: opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (załącznik nr 24).

 

s)

 

Pan Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, przedstawił autopoprawkę do omawianego projektu uchwały (załącznik nr 25).

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 18 radnych 17 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XII/129/03 w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003 (załącznik nr 26).

 

Pkt. 5

 

Pan Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w I-wszym półroczu 2003 roku (załącznik nr 27).

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o wyjaśnienie kwestii natury prawnej, ponieważ radni otrzymali zarządzenie Burmistrza w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu. Za wykonanie budżetu odpowiedzialny jest Burmistrz i z paragrafu pierwszego wychodzi, że Burmistrz informuje sam siebie. Czy to jest właściwa forma przedstawiania informacji o wykonaniu budżetu?

 

Pan Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, odpowiadając radnemu powiedział, że zarządzenie Burmistrza sprowadza się do tego, że burmistrz przyjmuje jakby treść, kształt tej informacji i zawartość tego materiału. Rzeczywiście przedłożona konstrukcja jest trochę nieszczęśliwa, ale taką formę przewiduje ustawa o finansach publicznych. Zapis w ustawie odnosi się do zarządu, który był organem kolegialnym i przyjmował informację poprzez uchwałę zarządu, która następnie przedstawiana była Radzie. Teraz zapis ustawy odnosi się do Burmistrza i nie odbywa się głosowanie tylko burmistrz jednoosobowo przyjmuje informację poprzez zarządzenie. Przyjęcie informacji musi odbyć się w takiej formie jak przedłożono i jest zgodne z przepisami obowiązującego prawa.

 

Pani Renata Mikołajczak Masłowska, radca prawny Urzędu, odnosząc się do wypowiedzi Skarbnika powiedziała, że potwierdza te wyjaśnienia w całej rozciągłości. W ustawie o finansach publicznych dostosowano tylko pojęcia i przyjęto, że organem wykonawczym jest burmistrz, nie dostosowano natomiast konkretnych postanowień. Zapis być może jest karkołomny, ale procedury wskazują, że ta informacja powinna być przyjęta wcześniej zarządzeniem Burmistrza, by mogła być przedstawiona Radzie. Zastosowana procedura jest skomplikowana, ale jest prawidłowa.

 

Pkt. 6

 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

 • Informacja z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych za rok 2002 złożonych przez radnych Rady Miejskiej we Wrześni IV kadencji (załącznik nr 28).

 • Wpłynęło pismo od Komitetu Protestacyjnego „DROGA 92” w sprawie włączenia się organów samorządowych w działania mające na celu przyspieszenie realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad budowy ciągu pieszo-rowerowego między Gonicami a Wrześnią wzdłuż drogi nr 92 (do zapoznania się w Biurze Rady).

 • Fundacja „Zwierzęta i My” zwróciła się z prośbą o zarezerwowanie w budżecie środków na zabiegi sterylizacyjne psów i kotów w celu ograniczenia nadmiernej i niechcianej populacji tych zwierząt, czego konsekwencją może być obniżenie kosztów utrzymania schronisk.

 • W ostatnich tygodniach uczestniczyłem w wielu imprezach i uroczystościach reprezentując Radę Miejską, m. in.: dożynkach gminnych i powiatowych, rozpoczęciu roku szkolnego w Kaczanowie oraz w Zespole Szkół Politechnicznych.

 • W piątek 5 września gościliśmy krótko we Wrześni burmistrza Barre z Bruz we Francji, oglądaliśmy wspólnie budynek Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.

 • Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników odbył 3 posiedzenia, podczas których dokonał weryfikacji zgłoszeń pod względem formalnym. Niestety ponad 20 zgłoszeń zostało zweryfikowanych negatywnie. Następnie przesłano do Krajowego Rejestru Karnego oraz Powiatowej Komendy Policji we Wrześni zapytania o kandydatów. Krajowy Rejestr Karny udzielił już odpowiedzi, w najbliższych dniach otrzymamy odpowiedź od Policji i Zespół przystąpi do dalszych prac.

 • Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych organizuje 19 września br. w Poznaniu seminarium na temat „Budżet gminy, opracowywanie, uchwalanie, wykonywanie, kontrolowanie”, jeśli są chętni, to proszę zgłosić chęć uczestnictwa w Biurze Rady.

 • W sprawie zastrzeżeń wobec pracy komisji mieszkaniowej korespondencję do Burmistrza skierował p. Karol Wójcik, w Biurze Rady znajdują się przedmiotowe pisma do wiadomości Rady.

 • Mieszkańcy budynku mieszkalnego Otoczna 12 złożyli stanowczy protest w związku z projektowanym przez Burmistrza wysiedleniem ich z tego obiektu (dotyczy budynku przy szkole w Otocznej). Przeprowadziłem na tę okoliczność rozmowę z p. burmistrz Krystyną Poślednią. Uzyskałem odpowiedź, że do lokatorów wysłano pisma informujące, że w przyszłości lokale zajmowane przez nich mogą być potrzebne szkole. Jednocześnie poinformowano, że lokalizacja nowych mieszkań będzie konsultowana z zainteresowanymi.

 • 15 września br. wyjeżdża do chorwackiej gminy Cavle delegacja władz miasta w składzie pp.: Krystyna Poślednia, zastępca Burmistrza MiG Września, radny Jan Drewniak, radny Andrzej Rzeźnik, radny Piotr Matuszewski, Magdalena Grochowska, tłumacz oraz Państwo Aleksandra i Stanisław Soboctincic.

 • Wszystkie wyżej wymienione pisma znajdują się do wglądu w Biurze Rady.

 

Pkt. 7

 

Pani Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września przedstawiła:

 • informację Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 29);

 • sprawozdanie wydziału oświaty, kultury i sportu dotyczące placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Września (załącznik nr 30).

 

Pkt. 8

 

Radny Sylwester Jałoszyński poprosił o informację w sprawie wydawania nowych dowodów tożsamości, ponieważ 2 panie w Chwalibogowa przyjechały taksówką rano do Urzędu Stanu Cywilnego i otrzymały informację, że wydano 20 numerków i więcej już w tym dniu nie będzie wydawanych. Czy na ten temat w prasie nie powinna się ukazać informacja, by ludzie niepotrzebnie nie przyjeżdżali do USC?

 

Pan Stanisław Jerzak, naczelnik wydziału spraw obywatelskich i USC, odpowiadając na zapytanie radnego powiedział, że wymiana dowodów tożsamości trwa już od 2001 r. i do tej pory wymieniono 17,5%. W roku bieżącym zaplanowano wymianę 5 tys. dowodów tożsamości. W pierwszym półroczu wymiany dokonało tylko 500 osób. Wśród ludzi rozeszła się informacja, że stare dowody tracą ważność i w związku z tym wzrosła liczba petentów USC. Dziennie można obsłużyć około 25 osób oraz 5 wniosków złożonych drogą korespondencyjną bądź osób, do których trzeba dotrzeć. Zdarza się, że nie starcza czasu, by załatwić wszystkich zainteresowanych. Wiele spraw można załatwić telefonicznie. Urząd ma także obowiązek dotrzeć bezpośrednio do osób, które same nie mogą przybyć do urzędu. Sytuacja jest trudna, ale w najbliższym czasie zostanie to usprawnione.

 

Radny Marek Zielnik, przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, odpowiadając na interpelacje radnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego powiedział, że w najbliższym czasie komisja odbędzie posiedzenie wyjazdowe, podczas którego zajmie się wnioskami radnych.

 

Pani Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odnosząc się do interpelacji w sprawie skrzyżowania ul.: Kaliskiej, Wrocławskiej, Dworcowej i Kolejowej we Wrześni powiedziała, że jest to droga krajowa i na pewno sygnalizacja świetlna nie załatwi problemu, najlepsze byłoby rondo. Podobnie jest na skrzyżowaniu ul.: Gnieźnieńskiej, Daszyńskiego, Szkolnej i Jana Pawła II.

Najistotniejszą rzeczą w tej chwili dla Wrześni jest pobudowanie obwodnicy północ-południe. W tej sprawie poseł Bronisław Dankowski przedstawi w Sejmie interpelację, by wpisano to zadanie do wieloletniego planu modernizacji dróg.

 

Pkt. 9

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 20.00 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 13 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.

 

 

Protokolant: Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Klimczak

/-/

we Wrześni:

 

Maciej Baranowski

/-/

Metryka

sporządzono
2003-11-03 przez Michał Lipiecki
udostępniono
2003-11-03 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-17 12:32 przez Zaworski Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
493
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.