Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół nr XIV/2003 - Protokoły z Sesji Rady Miejskiej, menu 110, artykuł 1947 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej

Protokół nr XIV/2003

Protokół

nr XIV/2003

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

odbytej w dniu 27 listopada 2003 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

 

 

XIV sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

 

Pkt. 1

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 16.30 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 21 radnych, co stanowiło, wobec ustawowego składu Rady, quorum.

 

Protokół z sesji nr XIII został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

 

Pkt. 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej,

 2. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości,

 3. obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2003 roku, przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2004 w Mieście i Gminie Września,

 4. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

 5. podatku od posiadania psów,

 6. określenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości składanych przez podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostkami Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

 2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

 3. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 4. Zakończenie obrad.

 

 

 

 

Pkt. 3

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił wniosek, by Rada Miejska wyraziła zgodę, by głos mógł zająć Eugeniusz Kruszewski, przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie istotnej dla mieszkańców gminy Września.

 

Nikt z radnych nie zgłosił sprzeciwu, by głos zajął Eugeniusz Kruszewski, przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Eugeniusz Kruszewski, przedstawiciel wrzesińskiego biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zajmując głos powiedział, że zajmuje się sprawami dopłat powierzchniowych do gruntów rolnych. Zgodnie z przyjętym protokołem akcesyjnym każdy rolnik, który posiada 1 ha gruntów ornych ma prawo ubiegać się o dopłatę powierzchniową. Ta dopłata na rok 2004 wynosić będzie 55% dopłaty unijnej. Żeby dostać taką dopłatę każdy rolnik musi złożyć stosowne wnioski. Aktualnie Agencja przeprowadza szkolenia w poszczególnych wsiach gminy Września. Na tych spotkaniach rolnicy są przeszkalani odnośnie wypełniania wniosków. Na terenie powiatu wrzesińskiego znajduje się około 60 tys. ha gruntów ornych, do których należy się dopłata. Jeśli założy się, że do 1 ha jest dopłata w wysokości około 400 zł, co w sumie daje około 20 mln zł przychodu na teren powiatu. Prośba, by rolnicy licznie uczestniczyli w przeprowadzanych szkoleniach, by wypełnianie wniosków szło sprawne i rzetelnie.

 

Obecnym na sesji została rozdana broszura informacyjna pt. „Dopłaty bezpośrednie dla rolników. Jak je uzyskać?”.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski odnosząc się do tego, że przy SSP nr 1 we Wrześni jest ustawiony znak postoju powiedział, że podczas przerw wokół terenu szkoły chodzą małe dzieci i może dojść do poważnego wypadku, dlatego wnioskuje o ustawienie znaku zakazu zatrzymywania się i postoju.

 

Radna Maria Taciak w związku ze zmianą ustawy o drogach publicznych i regulacją prawną dotyczącą m.in. pobierania opłat za parkowanie poprosiła o informacje, jak zostanie rozwiązana kwestia parkingu i opłat za parkowanie, które pobiera klub sportowy Victoria we Wrześni?

 

Radny Marek Zielnik w związku z tym, że dotychczas umowy dzierżawy ogródków działkowych przy ul. Witkowskiej we Wrześni były zawierane na 10 lat, a obecnie są podpisywane na czas nieokreślony poprosił o informację, czy nie ma zagrożenia, że ten teren będzie przeznaczony na inne cele niż dotychczas.

Prośba jest także taka, żeby na terenie tych ogródków działkowych ustawić pojemniki na śmieci, gdyż nie ma tam takich pojemników i nie ma gdzie wyrzucać śmieci.

 

Radny Henryk Krukowski poprosił o przybliżenie sprawy budowy chodnika od skrzyżowania ul. Paderewskiego z ul. Słoneczną w kierunku Polo Marketu.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: W jakiej wysokości i na jakie zadania w roku 2003 wpłynęły do budżetu gminy środki z Funduszu Rekultywacji Gruntów Rolnych? I to samo dotyczy funduszu SAPARD.

 

Radny Cezar Dubiel poprosił, by p. Eugeniusz Kruszewski wyjaśnił, ile złotówek za 1 ha polski rolnik otrzyma z Unii Europejskiej?

 

Radny Czesław Duch poprosił o informacje na temat nakładów poniesionych na przystosowanie płyty Rynku pod kawiarenki oraz dochodów do budżetu gminy z tych kawiarenek.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił pisma z 11 listopada 2003 r. pp.: Jana Buskupa, Anny Krysiak Górnej i Olgi Biskup z Otocznej w sprawie trybu, terminu i sposobu realizacji uchwały nr VIII/79/03 Rady Miejskiej we Wrześni, prosząc Burmistrza o wyjaśnienia i ustosunkowanie się do przedstawionych interpelacji.

 

Radny Sylwester Jałoszyński poprosił o wyjaśnienie, czy możliwe jest wpłynięcie na właściciela nieruchomości gruntowej w kształcie trójkąta znajdującej się we Wrześni przy wjeździe od strony Słupcy, by ten teren zniwelował i zabezpieczył, ponieważ jest on zasypany gruzem i wygląda to brzydko?

Na dożynkach gminnych rozmawiałem z burmistrzem w sprawie ewentualnego przestawienia słupów energetycznych, które stoją na boisku szkolnym w Chwalibogowie, czy coś w tym temacie drgnęło?

 

Radny Jan Drewniak w związku z tym, że w październiku dokonano modernizacji skrzyżowania ul. Kilińskiego i Kościuszki we Wrześni poprosił o wyjaśnienie, czy ten zakręt musi być taki ostry, jadąc ul. Kościuszki od strony WOK-u?

 

Eugeniusz Kruszewski, przedstawiciel wrzesińskiego biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, odpowiadając radnemu na pytanie powiedział, że w traktacie unijnym jest zapis, że Unia dopłaca 25% dopłaty unijnej, resztę dopłaca się z tytułu prowadzenia określonych roślin, trzeci filar to jest część z budżetu. W 2004 r. dopłata będzie wynosiła 25% dopłaty podstawowej. Jeśli chodzi o dopłaty za konkretne rośliny, to dopłata wzrośnie do 39% i jeśli budżet dołoży ze swoich pieniędzy, to ta dopłata w roku 2004 będzie wynosiła 55%. Przy kursie 4 zł za EURO dopłata podstawowa będzie wynosiła 160 zł na 1 ha gruntu o określonej kulturze rolnej, przemnażając to przez 4 i mnożąc przez 0,55 otrzymujemy określoną kwotę. Są to jednak kwoty nie do końca określone, ponieważ w budżecie państwa nie zdecydowano się na określenie tej kwoty dopłaty.

 

 

Pkt. 4

 

a)

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej, omówił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 3).

 

Radny Ryszard Szwajca zabierając głos powiedział, że dobrze się stało, że komisja rewizyjna po roku pracy Rady Miejskiej doczekała się przedłożenia planu pracy tej komisji, nie wiadomo tylko komu to zawdzięczamy? Przewodniczącemu komisji rewizyjnej, czy przewodniczącemu Rady Miejskiej? Wydaje się, że tej drugiej osobie. To, co przed chwilą mówił radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej, o jakichś funkcjach represyjnych i prewencyjnych, żeby komuś dodać otuchy, jako członek komisji rewizyjnej wyrażam raczej ubolewanie, że dopiero po roku pracy komisji przedkłada się Radzie Miejskiej do zatwierdzenia projekt uchwały, którym jest roczny plan pracy komisji. Tyle w części merytorycznej.

Projekt tej uchwały – w tytule jest roczny plan kontroli, w uzasadnieniu jest plan kontroli komisji na IV kwartał (może to jest tożsame, ponieważ trudno na początku grudnia mówić o roku 2003 jako całość), natomiast w uzasadnieniu pisze się o rocznym planie pracy komisji; może to jest pomyłka redakcyjna, ale należy to ujednolicić.

Został złamany statut gminy Września, który wyraźnie określa funkcję i rolę komisji rewizyjnej. Przyjęto informację o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2003 r. bez opinii komisji rewizyjnej w tej kwestii, co jest wymogiem statutowym.

Komisja przez rok nie pracowała nie z winy jej członków i to w związku z tym mamy takie, a nie inne uchybienia. Obawiam się, że, że w grudniu, miesiącu świątecznym, nie da się przeprowadzić kontroli, bo jest po prostu za mało czasu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odpowiadając radnemu powiedział, że uwagi w sprawie przygotowanego projektu uchwały są zasadne i uzasadnienie zostanie przeredagowane.

Natomiast co do kwestii złamania statutu gminy Września nie zgadza się z uwagami radnego i kwestie prawne wyjaśni radca.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej, ustosunkowując się do wypowiedzi radnego powiedział, że aby kontrolować trzeba mieć najpierw co kontrolować.

W roku 2003 podjęto uchwałę absolutoryjną częściowo dla poprzedniego Zarządu. Komisja rewizyjna „po przyjacielsku” spojrzała na sprawozdanie z wykonania budżetu i nie wytknięto różnych rzeczy, które tam zaistniały. Komisja była tolerancyjna.

Aby kontrolować muszą uchwały być wykonane. Minął rok działalności nowego Burmistrza i można przystąpić do kontroli realizowanych uchwał. Kontrola bieżąca odbywa się podczas każdej sesji poprzez interpelacje i zapytania.

 

Magdalena Podsiadłowska-Pawlak ustosunkowując się do wypowiedzi radnego, powiedziała że kwestię przyjmowania sprawozdania budżetowego za pierwsze półrocze reguluje ustawa, która jednoznacznie stwierdza obowiązek przyjmowania przez Radę sprawozdania za cały rok, które Rada może przyjąć lub nie.

Jeżeli chodzi o półrocze, to ustawa stwierdza, że organ wykonawczy ma tylko obowiązek przedłożenia Radzie takiego sprawozdania. Nie ma obowiązku przyjmowania przez Radę. Rada może przyjąć i rozpatrywać takie sprawozdanie lub nie.

Statut gminy jak najbardziej obowiązuje, ale proszę zauważyć, że statut zawiera w sobie załączniki w postaci regulaminów komisji Rady, ale zgodnie z orzecznictwem, regulaminy komisji nie stanowią prawa wiążącego w stosunku do Rady. Regulamin komisji Rady nie rodzi obowiązku prawnego po stronie Rady do przyjmowania przedmiotowego sprawozdania, może to Rada zrobić ale nie musi. Wystarczy, że jeden radny uważa, że Rada powinna się zająć analizą sprawozdania za I półrocze i wówczas byłby obowiązek komisji rewizyjnej do wydania w tym zakresie opinii.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że złożył pismo skierowane do Sekretarza Miasta i Gminy Września oraz zespołu radców prawnych urzędu w sprawie dostosowania statutu gminy Września do obowiązujących ustaw Sejmu RP i rozporządzeń ministrów. W związku z wypowiedzią radnej Marii Taciak podczas posiedzenia komisji rewizyjnej wyjaśniam, że RIO nie oczekiwała na opinię komisji w sprawie sprawozdania za I półrocze.

 

Radny Ryszard Szwajca odnosząc się do wypowiedzi radcy, powiedział że mamy statut uaktualniony i sporządzony na dzień 1 marca 2003 roku i integralną częścią tego statutu jest załącznik nr 5, czyli regulamin komisji rewizyjnej. Przeczytam radcy §4 pkt. 2, bo widzę, że to wszystko to czeski film, bo gdyby coś miało fruwać, to przypuszczam, że pani też byłaby jedną z osób fruwającą tutaj pod sufitem.

„Komisja każdorazowo opiniuje sprawozdania z wykonania budżetu (półroczne i roczne) przed ich przyjęciem przez Radę. Opinia komisji dotycząca półrocznego jak i rocznego wykonania budżetu stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu za dany okres”.

Tyle w tej kwestii, czyli opinia powinna być. Jest taki wymóg, a jeśli go nie poprawiono, to on obowiązuje. Najprawdopodobniej, gdyby nie interwencja przewodniczącego Rady, to komisja do końca kadencji by się nie doczekała jakichkolwiek działań i spotykałaby się tylko z tytułów ustawowych, a nie na tym polega praca komisji rewizyjnej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę radnemu, by wyrażał się delikatniej i nie ubliżał osobom znajdującym się na sali sesyjnej.

 

Radny Bolesław Święciochowski odnosząc się do wypowiedzi radnego Ryszarda Szwajcy powiedział, że radny się zagalopował i obraził jednego z uczestników sesji i też mógłby nawiązując do czeskiego filmu i nadać przydomek radnemu, ale nie będzie tego czynił.

 

Radna Maria Taciak, zabierając głos powiedziała, że górę wzięły emocje, ale jeśli mówimy o planie pracy komisji rewizyjnej, to ta uchwała jest potrzebna, ponieważ ta komisja w sposób szczegółowy została umocowana w zapisie ustawy o samorządzie gminnym (art. 18 ust. 5).

Przywołany statut gminy obowiązuje i obowiązuje również załącznik nr 5, czyli regulamin komisji rewizyjnej. Nie chcę polemizować z sędzią NSA, ale to Rada Miejska we Wrześni uchwalała swój statut, w tym także regulamin i radca urzędu miał wgląd w projekt uchwały, który podpisuje. Skoro ustawodawca nie zawarł wymogu co do sprawozdania półrocznego, to dlaczego przed uchwaleniem tego statutu nie zwrócono na to uwagi, wtedy nie byłoby dyskusji? Nic by się nie stało, skoro taki zapis jest w statucie, gdyby komisja rewizyjna wydało taką opinię. Opinia byłaby zapewne dobrze odczytana, bowiem budżet za I półrocze nie był budżetem złym na czasy dzisiejsze. Proszę uwzględnić, to co mówił radca i dokonać stosownej korekty.

Absolutnie nie utożsamiam się z tym, co mówił przewodniczący komisji rewizyjnej. Nie jestem żadnym rewizorem. Szczególne umocowanie komisji rewizyjnej wymusza na przewodniczącym tej komisji aktywizowanie członków komisji, a przede wszystkim ustalanie tematów. Istota komisji rewizyjnej nie polega na tym, że ma być odbierana jako ciało, które ma zniszczyć organ wykonawczy, to jest mylne pojęcie. Komisja rewizyjna ma ustalić, czy plan założony został osiągnięty i to zgodnie z literą prawa.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę na to, że Rada Miejska nie przyjmowała sprawozdania z wykonania budżetu w I półroczu. W porządku obrad była tylko informacja.

Po wpłynięciu do Biura Rady Miejskiej sprawozdania zostało ono skserowane i przekazane na półki radnym do informacji. Nikt z radnych nie zgłosił żadnych zastrzeżeń. Nie wpłynęły także żadne pisemne wnioski i uwagi do Biura Rady Miejskiej, choć taka możliwość zgodnie ze statutem była.

Regulamin Rady Miejskiej w §2 ust. 2 mówi, że radny w razie niemożności wzięcia udziału w sesji lub posiedzenia komisji usprawiedliwia swoją nieobecność przewodniczącemu Rady lub komisji. Radna Maria Taciak nie była obecna na ostatniej sesji i takiego usprawiedliwienia nie było.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski zgłosił wniosek, by radni zastanowili się nad tym, czy nie należałoby przegłosować wniosku, by radny Ryszard Szwajca przeprosił radcę prawnego z tego powodu, że go obraził.

 

Radny Ryszard Szwajca odnosząc się do powyższej wypowiedzi powiedział, że jeżeli Rada przegłosuje, to niech radny Arkadiusz Czajkowski dołoży starań i jeżeli forma będzie do przyjęcia i Rada podejmie taką uchwałę, to panią radczynię przeprosi.

Radny Arkadiusz Czajkowski, jako przewodniczący komisji rewizyjnej powinien dołożyć więcej starań i inicjatywy do pracy komisji, jako organu Rady.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XIV/140/03 w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 4).

 

b)

 

Radna Ilona Łosińska, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej przedstawiła wnioski komisji stałych w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 3 głosami „za”, przy 13 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała wniosek komisji komunalno-finansowej, by w projekcie uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości nie uchylać funkcjonującego dotychczas przepisu, który posiadał następujące brzmienie:

“Stawki podatku od nieruchomości określone w ust.1 od budynków lub ich części oraz od gruntów związanych z wykonywaniem rzemiosł zanikających, takich jak: kowalstwo, szewstwo naprawkowe, krawiectwo miarowe ciężkie, krawiectwo usługowe lekkie, rzemiosło artystyczne, garncarstwo, fryzjerstwo męskie, naprawa rowerów, bednarstwo, rymarstwo, ciesielstwo, zduństwo obniża się do 50% ustawowych stawek maksymalnych.”

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 9 głosami „za”, przy 5 „przeciw” i 7 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała wniosek komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej, by w §1 ust. 1 pkt. 1b stawkę podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej obniżyć jeszcze o 1 grosz, tj. do kwoty 12,99 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XIV/141/03 w sprawie: zmieniająca uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości (załącznik nr 5).

 

c)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIV/142/03 w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2003 roku, przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2004 w Mieście i Gminie Września (załącznik nr 6).

 

 

d)

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września, zgłosił autopoprawkę: w §1 jest „Ustala się...”, a powinno być „Określa się...”.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XIV/143/03 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (załącznik nr 7).

 

e)

 

Radny Henryk Krukowski zgłosił wniosek, by z podatku od posiadania psów zwolnić osoby, które wezmą psa ze schroniska dla zwierząt.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz MiG Września zabierając głos powiedział, że przestrzegałby przed takim zwolnieniem, ponieważ może być tak, że ludzie będą oddawać swoje psy a potem odbierać je ze schroniska po to, aby być zwolnionym z płacenia tego podatku.

 

Radny Ryszard Szwajca zgłosił wniosek, by w celu uniknięcia tego, o czym mówił Burmistrz obniżyć o połowę stawkę podatku od posiadania psów dla osób, które wezmą psa ze schroniska dla zwierząt.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 5 głosami „za”, przy 11 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała wniosek, by z podatku od posiadania psów zwolnić osoby, które wezmą psa ze schroniska dla zwierząt.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 2 głosami „za”, przy 12 „przeciw” i 7 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała wniosek, by obniżyć o połowę stawkę podatku od posiadania psów dla osób, które wezmą psa ze schroniska dla zwierząt.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 18 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XIV/144/03 w sprawie: podatku od posiadania psów (załącznik nr 8).

 

f)

 

Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września, zgłosił autopoprawkę do przedmiotowego projektu uchwały (załącznik nr 9).

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIV/145/03 w sprawie: określenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości składanych przez podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostkami Agencji Nieruchomości Rolnych oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych (załącznik nr 10).

 

Pkt. 5

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, przedstawiając swoją informację powiedział:

 • informacja na temat wydatków bieżących na Radę Miejską na 30 września br. (odczytano - załącznik nr 11);

 • informacja naczelnika Urzędu Skarbowego we Wrześni w zakresie złożonych oświadczeń majątkowych (odczytano - załącznik nr 13),

 • 3 grudnia br. godz. 17.30. – odbędzie się posiedzenie komisji rewizyjnej,

 • udział w szkoleniu organizowanym przez RIO w zakresie procedur uchwalania budżetu gminy (w związku z zaistniałą sytuacją prawną budżet zostanie przedłożony przez Burmistrza 15 grudnia),

 • 6 grudnia w WOK odbędą się targi książki oraz wystawa dzieł wrzesińskich twórców,

 • radna Maria Taciak usprawiedliwiała swoją nieobecność na poprzedniej sesji poprzez radnego Sylwestra Jałoszyńskiego, o czym zapomniałem. Za pomyłkę przepraszam.

 

Pkt. 6

 

Burmistrz Miasta i Gminy Września, przedstawiając swoją informację powiedział:

 • Informacje z prac poszczególnych wydziałów (załącznik nr 12).

 • Ponownie apeluję do Rady Miejskiej o wytyczne, co do działania w sprawie wrzesińskiego PEC-u. Firma ZEC Poznań jest coraz bliżej sprzedaży prawdopodobnie francuskiemu koncernowi i w związku z tym jest ostatni moment, by w tej kwestii zacząć działać.

 • Radnym została przedstawiona kopia artykułu na temat ustalania stawek za wodę w Poznaniu, ponieważ znajdując w prasie coś ciekawego staram się tym podzielić z innymi.

 • Coraz bliżej, by podpisać listy intencyjne z inwestorami ze Stanów Zjednoczonych (firma z branży motoryzacyjnej) oraz Irlandii.

 

Pkt. 7

 

Tomasz Kałużny, burmistrz MiG Września, odpowiadając na interpelacje radnych powiedział:

 • Sprawą, którą poruszył radny Arkadiusz Czajkowski zajmie się p. Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej i wyjaśni radnemu osobiście.

 • Parkowanie i związane z tym pobieranie opłat. Trybunał Konstytucyjny jakiś czas temu podważył zasadność wprowadzenia opłat za parkowanie w całym kraju. Sejm miał błyskawicznie zająć się sprawą, ale nie zrobił tego. Po ukazaniu się odpowiednich przepisów zostanie przygotowany projekt uchwały w tej sprawie i zostanie przedstawiony Radzie. W zaistniałym stanie prawnym od 1 grudnia nie będą mogły być pobierane opłaty za parkowanie np. na Rynku do momentu, gdy Rada nie podejmie odpowiedniej uchwały.

 • Ogródki działkowe przy ul. Działkowców we Wrześni. Sprawa jest skomplikowana, ponieważ w tym roku i przyszłym mija 10 lat od momentu, kiedy podpisano umowy dzierżawne tych ogródków. Działkowcy zaczęli w tej sprawie przychodzić do Ratusza, a ponieważ jest ich bardzo wielu, to jest wiele opinii na temat sposobu i propozycji rozwiązania tej sprawy. Jedni chcieliby przyłączyć się do Polskiego Związku Działkowców, inni chcieliby wykupić ten teren na własność, jeszcze inni chcieliby dzierżawić na 10 lat, jeszcze inni gdzieś usłyszeli, że w tym miejscu ma powstać market. Ponieważ każdy ma inne zdanie na ten temat, dlatego trudno będzie podjąć decyzję, która zadowalałaby wszystkich. Do tego jeszcze nałożyła się sytuacja, która ma miejsce po drugiej stronie ulicy – Szosy Witkowskiej. Tamtejsi działkowcy, którzy wykupili swoje tereny wpadli na zupełnie inny pomysł. Postanowili zmienić plan zagospodarowania przestrzennego i utworzyć sobie działki budowlane. To jest oczywiście karkołomne rozwiązanie, ponieważ na tym terenie są bardzo wąskie trakty komunikacyjne. Ci działkowcy wynajęli urbanistę, który przygotowuje im taki plan. Jak tamci działkowcy dowiedzieli się, że istnieje możliwość zmiany planu zagospodarowania przestrzennego i uzyskać działki budowlane, to pojawiły się też takie pomysły, żeby oni mogli też tak zrobić. W związku z tym, że są dosyć rozbieżne podejścia do tej sprawy różnych działkowców zaproponowano, że do czasu jak będą obserwować, co się dzieje po drugiej stronie i czy uda się zakończyć tamten proces przekształcenia planu zagospodarowania, nie podpisywanie umowy na czas określony (taka umowa jest nierozwiązywalna), ale na czas nieokreślony. Żadnych zagrożeń nie ma co najmniej z dwóch powodów. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym miejscu ogródki i gdyby jakaś zmiana miała nastąpić, to taką decyzję będzie podejmowała Rada Miejska we Wrześni i wobec tego taka informacja byłaby publiczna i jawna. Podobnie w przypadku chęci sprzedaży tego gruntu, musi być decyzja Rady.

 • Kosze na śmieci. Sytuacja jest dwuznaczna, ponieważ jeżeli pojawią się takie pojemniki na śmieci na terenie ogródków działkowych, a będą do nich wrzucane chwasty, to problem jest dyskusyjny, czy wszyscy mieszkańcy Wrześni mają płacić za kosze na śmieci, które posłużą działkowcom do wyrzucania chwastów. Nie jestem przekonany do tego, by płacili wszyscy mieszkańcy Wrześni za kosze, które będą ustawione na terenie ogródków działkowych.

 • Chodnik przy ul. Paderewskiego. Od najbliższego poniedziałku rusza budowa chodnika przy ul. Paderewskego. Jadąc z Wrześni do Poznania będzie on po prawej stronie. Jest budowany, ponieważ wzmógł się ruch w tym miejscu i spodziewamy się, że sytuacja komunikacyjna w tym miejscu może jeszcze ulec pogorszeniu. Przymierzamy się także do tego, żeby na skrzyżowaniu ul. Paderewskiego, Działkowców i Słonecznej zabudować w przyszłym roku sygnalizację świetlną. W związku z tym, że sygnalizacja świetlna wpłynie na kształt tego skrzyżowania trzeba było uwzględnić to przy budowie tego chodnika (chodnik będzie budowany od skrzyżowania do Polo Marketu). Chodnik ten jest budowany przy współudziale finansowym właściciela tego obiektu. Została na tę okoliczność podpisana odpowiednia umowa.

 • Wysokość środków z FOGR. W najbliższy poniedziałek o godz. 9.00 będzie miał miejsce odbiór odcinków, które zostały zbudowane w ramach tego funduszu. Były wykonane trzy zadania. W Przyborkach ul. Wiejska odcinek o długości 500 m kosztem 68.000 zł; Chociczka odcinek 400 m kosztem 57.000 zł oraz droga Kaczanowo – Osowo odcinek 2000 m. Łączna przewidywana wartość dotacji z FOGR wynosi 125.000 zł.

 • Pytanie dotyczące sprawy najemców mieszkań w Otocznej. Są to mieszkania znajdujące w budynku szkoły w Otocznej. Jest tak, że ci mieszkańcy zgłosili chęć wykupu na własność tych mieszkań. W związku z tym są dwa problemy. Jeden, czy warto te lokale mieszkalne sprzedawać w obliczu tego, że tam jest szkoła. Drugi problem, to odpowiedź na pytanie p. Przewodniczącego. Nie jest tak, że uchwała Rady Miejskiej w sprawie zasad zbywania mieszkań stanowi dla jakiegokolwiek najemcy mieszkania komunalnego prawo roszczeniowe do tego, aby móc obowiązkowo wykupić najmowany lokal.

 • Pytanie dotyczące gruzu przy wyjeździe z Wrześni w kierunku Słupcy. W tym miejscu Państwo Gasikowie planują budowę hotelu. Na terenie, gdzie ma być realizowana ta inwestycja tego typu materiały mogą być składowane do trzech lat. Można próbować rozmawiać w tej sprawie z inwestorem, ale stan obecny jest zgodny z prawem.

 • Przeniesienie słupów na boisku szkolnym w Chwalibogowie. Bardzo trudno rozmawia się z firmą, która jest właścicielem tych słupów na tego typu tematy. Podobny problem jest na działce przy skrzyżowaniu ul. Działkowców i Leśnej we Wrześni. Kilku inwestorów interesowało się zakupem tej działki, ale te słupy dosyć skutecznie odstraszają. Można to zrobić na koszt gminy, ale to są duże wydatki.

 • Modernizacja skrzyżowania ul. Kilińskiego z ul. Kościuszki we Wrześni. Przeprowadzona modernizacja tego skrzyżowania była realizowana bez udziału gminy Września. To jest droga powiatowa.

 

Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej, odpowiadając na pytanie dotyczące SAPARD-u powiedział, że w ramach tego programu zrealizowano 3 inwestycje:

 • Sokołowo, budowa kolektora tłocznego ścieków i budowa nowej przepompowni ścieków; wartość zadania to 357.000 zł. Inwestycja jest finansowana przez trzy strony: SAPARD 30%, Agencję Nieruchomości Rolnej oraz gminę Września.

 • Neryngowo, budowa sieci wodociągowej z przyłączami. Wartość zadania 231.000 zł, (50% dofinansowania).

 • Modernizacja drogi gminnej z Sędziwojewa do Stanisławowa. Wartość zadania 229.000 zł (50% dofinansowania).

 

Jan Maciejewski, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września, odpowiadając na pytanie dotyczące kosztów poniesionych w związku z możliwością rozpoczęcia działalności przez kawiarenki na Rynku powiedział, że koszt dzierżawy za te ogródki, który w tym roku musieli ponieść ich właściciele wynosi 13.400 zł, taka kwota wpłynęła do budżetu gminy. Koszty związane z możliwością rozpoczęcia działalności przez te kawiarenki składają się z dwóch elementów, tj. z zakupu i wyposażenia toalet na Rynku oraz wykonanie przyłącza elektrycznego i wodno-kanalizacyjnego. Wymienione nakłady finansowe są zbliżone do kwoty uzyskanej z dzierżawy. Szczegółowa informacja zostanie przedstawiona radnemu na piśmie.

 

 

Pkt. 8

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 18.30 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.

 

 

Protokolant: Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Klimczak

we Wrześni:

 

Maciej Baranowski

Metryka

sporządzono
2003-12-17 przez Michał Lipiecki
udostępniono
2003-12-17 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-17 12:30 przez Zaworski Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
454
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.