Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół nr XV/2003 - Protokoły z Sesji Rady Miejskiej, menu 110, artykuł 1944 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej

Protokół nr XV/2003

Protokół

nr XV/2003

z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Wrześni

odbytej w dniu 15 grudnia 2003 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września XV sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami). Pkt 1

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 16.30 otworzył sesję. Po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 20 radnych, co stanowiło, wobec ustawowego składu Rady, quorum.

 

Protokół z sesji nr XIV został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.

 

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):

 

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

 2. ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

 2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

 3. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 4. Zakończenie obrad.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o przeczytanie wniosku burmistrza o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił wniosek burmistrza w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej (załącznik nr 3).

 

Pkt 3

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Pkt 4

 

a)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz autopoprawkę (załącznik nr 4).

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że podczas sesji w dniu 27 listopada br. podejmowana uchwała w tej samej sprawie w §1 zaczynała się od słowa: „ustala się”, następnie zmieniono ten zapis na: „określa się”, a nowa po dwóch tygodniach ma: „ustala się”. Czy należy zmienić zapis na: „określa się”? Ponadto nasza Rada jest Radą Miejską, natomiast w uzasadnieniu jest rada gminy.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odnosząc się do wypowiedzi radnego dotyczącej uzasadnienia powiedział, że to nie jest nazwa własna rady gminy Września. Jest to rada gminy w sensie jednostki samorządu terytorialnego bez wskazania, że chodzi o radę gminy Września. Jest to określenie zaczerpnięte z przepisów.

Co do określenia: „ustala się” radca prawny twierdzi, że to są takie same określenia, ale w ustawie są słowa: „określa się” i przyjmijmy: „określa się”, żeby było tak jak w ustawie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni w związku autopoprawką burmistrza powiedział, że §1 omawianego projektu uchwały zaczynał się będzie słowami: „określa się”.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XV/146/03 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (załącznik nr 5).

 

b)

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania oraz przedstawił w tej sprawie opinię zarządcy ruchu, tj. Starosty Wrzesińskiego (załącznik nr 6).

 

Radna Maria Taciak odnosząc się do przedstawionego projektu uchwały powiedziała, że prawdą jest, że czasokres wejścia w życie nowelizacji ustawy o drogach publicznych był niewielki, ale na sesji 27 listopada br. zadałam burmistrzowi pytanie jak ta materia w gminie Września zostanie rozstrzygnięta? Otrzymałam odpowiedź, że czekają państwo za opublikowaniem tekstu ustawy. Niemniej tekst tej ustawy został opublikowany 24 listopada. Zdaję sobie sprawę z tego, że ten Dziennik Ustaw musiał dotrzeć do urzędu. Dlaczego tak przydługawy wywód? Otóż chciałam zauważyć, że nie wszystkim radnym dane było zapoznać się z tekstem tej ustawy i materią, którą ta ustawa reguluje. Najważniejszą rzeczą jest ustalenie opłat, bo oczywiście byłoby dziwne, gdyby w gminie Września nie podjęto uchwały regulującej ten temat, ale czasokres właśnie wejścia w życie tej ustawy do dnia dzisiejszego był wystarczający, by dać przynajmniej możliwość przedyskutowania tego tematu i przybliżenia radnym regulacji prawnych, które są zawarte w ustawie.

Pierwsza kwestia, która mi się wydaje dziwna, to ustalanie kwoty maksymalnej opłaty dodatkowej. To nie jest tak, jak pan naczelnik Krotoszyński jednoznacznie artykułuje, że ustala się kwotę 50 zł. Ustawodawca m.in. w art. 13f stanowi, że rada gminy określa wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 1 oraz sposób jej pobierania, wysokość opłaty dodatkowej nie może przekraczać 50 zł. Czyli wniosek jeden, skoro ustawodawca przywołał górną granicę, to gmina Września musi wprowadzić górną granicę. Czy nie należałoby się zastanowić nad tym, aby przynajmniej tę dodatkową opłatę wymierzyć na poziomie nieco niższym, tym bardziej że w załączniku kolejnym do tejże uchwały określa się strefę płatnego parkingu i ona tyczy się tylko i wyłącznie terenu przyległego do Rynku.

Nie jest zatem to samo, co obowiązywało do dnia dzisiejszego, oczywiście mam na uwadze miejsca parkingowe, bowiem w rejonie ul. Fabrycznej również były miejsca parkingowe.

Rada Miejska odnosi się do terminu – „strefa płatnego parkingu”. Nie Rada Miejska definiuje to pojęcie, ponieważ to ustawodawca określił co należy rozumieć przez strefę płatnego parkingu: „Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacja lokalnej polityki transportowej w szczególności ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenie preferencji dla komunikacji zbiorowe”. Może należałoby się również zastanowić, czy nie utworzyć właśnie strefy płatnego parkowania także w rejonie ul. Fabrycznej?

Dyskusji nie było, ponieważ okoliczności takowej nie było. Komisje nie miały miejsca i możliwości zebrania się. Nie torpeduję i neguję zasadności podjęcia uchwały, bowiem nie zmierzam do uszczuplenia środka specjalnego gminy, niemniej wyrażam się negatywnie wobec tak istotnego tematu, który poddaje się pod głosowanie radnym na podstawie przygotowanego projektu i zawartego uzasadnienia, ale z brakiem znajomości przez radnych istotnego problemu, jakim jest ustalenie stawek i opłat za parkowanie.

Nie wiem, czym się kierował zarządca drogi, jakim jest burmistrz, ustalając m.in. opłaty abonamentowe w wysokości 120 zł dla podmiotów prowadzących działalność, albo 60 zł dla zameldowanych na pobyt stały?

Jest wiele takich zapisów w załączniku nr 2 i 3, które należałoby radnym przybliżyć.

Chciałabym wiedzieć także, kto będzie pełnił funkcję kontrolerów strefy płatnego parkingu w imieniu zarządcy, którym jest burmistrz? Kto będzie pobierał opłaty, bo jednocześnie ten kto ma pobierać, ma także kontrolować, przynajmniej tak wynika z załącznika?

Te okoliczności, które podniosłam, to oczywiście nie ze złośliwości tylko z racji przybliżenia tematu i zagadnienia, które dla nas radnych jest dość istotne. Nasza rola nie polega na tym, że się nam przedłoży projekt uchwały i mamy podnieść rękę „za”, czy „przeciw”. Nie. Powinniśmy znać zagadnienie, ponieważ dotyczy ono naszych mieszkańców i tych, którzy do nas przyjeżdżają.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając radnej na pytania powiedział, że przedstawiony projekt uchwały nie może dotyczyć ul. Fabrycznej, ponieważ strefy dotyczą tylko pasów dróg, a przy ul. Fabrycznej jest parking. Jak działał tak może działać.

Problem szerszego dyskutowania w tej sprawie przez Radę Miejską – jest taki, że sam fakt tego, że dyskutujemy na nadzwyczajnej sesji wymusza czy powoduje określone działania. Mianowicie takie, że z samego faktu, że nie spotykały się właśnie komisje, to że w tej chwili Rada Miejska ma czas i możliwość dopytywać się w tej sprawie i nikt nie ma zamiaru niczego, a w szczególności ja, narzucać radnym, ponieważ to Rada Miejska ustala tę strefę parkowania i zasady, uchwalając uchwałę. Ja mam obowiązek przedstawić projekt uchwały i taki przedstawiłem. Jeżeli ta opłata ma wynosić nie 50 zł tylko 25 zł, 10 zł, 4 zł czy 18 zł, to właśnie Rada Miejska uchwali. Najpierw to przedyskutuje i ustali. Innej metody pracy nie ma jak przedstawienie projektu, przedyskutowanie i podjęcie uchwały więc wydaje się, że to jest w tej chwili zachowane i tak się tutaj dzieje. Państwo dyskutują, jak się pojawi nowa propozycja to będzie inna. Nie ja będę przegłosowywał.

Kolejna sprawa, chciałem wykorzystać tę okazję, że jest zwoływana nadzwyczajna sesja i nie chodzi tylko o pieniądze, które mają wpływać z tego parkingu bo o pieniądze też oczywiście chodzi, ale chodzi również o to, co pani radna przeczytała z ustawy, żeby w takich miejscach, gdzie jest konieczność i potrzeba nieblokowania miejsc parkingowych na cały dzień, a tak jest np. na Rynku, przynajmniej tak od lat uznawaliśmy i ten parking na Rynku istnieje od wielu lat, nie jest to żadna nowość ani wymysł i w związku z tym, jeżeli chcemy, żeby te miejsca parkingowe tam były, to dzisiaj jest ostatni dzień na to, żeby podjąć taką uchwałę. Dlatego w trybie nadzwyczajnym zwołałem tę sesję i proponuję, jeżeli ma tego nie być, to możemy to głosować 19-ego grudnia, możemy za miesiąc przegłosować, ale nie będzie wtedy tej strefy parkowania i nie będzie możliwości korzystania z tego rozwiązania.

Myślę, że nie jesteśmy specjalnie odosobnionym samorządem. W większości miast grudzień 2003 r. jest okresem, w którym nie działają strefy parkowania. To jest najlepsze miejsce, żeby Rada Miejska podyskutowała o tym i po to została zwołana ta sesja.

Czy to ma być 50 zł, czy nie 50 zł, to tak jak powiedziałem, to Rada zdecyduje jaka to ma być stawka.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że myśli, iż głównym powodem zwołania sesji nadzwyczajnej był termin, który wymusza, aby w gminie Września od 1 stycznia funkcjonowała strefa płatnego parkingu. Natomiast odwoływanie się, że to Rada ustali, bo oczywiście tylko Rada ma takie kompetencje, niemniej to projektodawca w przedłożonej uchwale winien uzasadnić okoliczności, które sprawiły, że wyznaczył m.in. kwoty: 50 zł, 120 zł, 60 zł. Być może, że pana argumentacja mnie przekona, ale nie można na zasadzie spłycenia uzasadnienia w temacie, który tak naprawdę jest radnym niezbyt znany uznawać, że to radni zdecydują. Radnym nie przedstawiono żadnych symulacji finansowych. Czym się pan kierował wskazując takie, a nie inne stawki opłat? O to mi chodzi.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że maksymalna kwota 50 zł wzięta z ustawy, to jest to jakby kara za niezapłacenie i jeżeli należy rozpocząć czynności dochodzeniowe, to wysokość kary ma spowodować, że wszyscy będą płacić za parkowanie. Nie bałabym się ustanowić tej kwoty na poziomie 50 zł, ponieważ czynności będzie musiała podjąć np. Straż Miejska czy kontroler, który będzie musiał dokonać pewnych czynności dotyczących uzyskania tej kary (w ustawie jest zapisane opłata dodatkowa a to jest po prostu kara za nieuiszczenie opłaty parkingowej) i dlaczego ma to być robione za 10 czy 15 zł, kiedy ktoś sam z siebie chciał w jakiś sposób oszukać? Jest to kara za nie uiszczenie opłaty.

Kwota za abonament dla prowadzących działalność gospodarczą w strefie płatnego parkowania w wysokości 120 zł na miesiąc, zważywszy na to, że jeżeli osoba chciałaby 100% dni parkować samochód w tej strefie, to licząc wg proponowanych stawek wychodzi 17,20 zł za cały dzień razy 22 dni, bo to są tylko dni robocze, to wychodzi około 400 zł. Jeżeli za cały miesiąc ktoś zapłaci 120 zł i jeszcze odliczy sobie to od podatku, to uważamy, że jest to dość poważna kwota dla uzyskania tego miejsca, żeby cały dzień samochód stał.

60 zł dla osób, które mieszkają w obszarze strefy i posiadają pojazd. Od godz. 18.00 do 10.00 drugiego dnia jest to miejsce wolne od opłaty. Jeżeli chodzi o to, że właściciel samochodu mieszkający tam nie ma możliwości zaparkowania po przyjeździe z pracy, to ma możliwość. W momencie, kiedy chciałby mieć non stop samochód pod swoim domem, to 60 zł nie jest za wysoką kwotą, chociaż może to być zmieniona kwota przez Radę. 20 zł było ostatnio. Tych abonamentów nie było za wiele, chyba 4 od właścicieli i 3 od podmiotów gospodarczych. 20 zł za cały dzień dla 1 osoby to było trochę za mało. Ta propozycja była przemyślana i przedyskutowana w ramach urzędu.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że chodzi właśnie o to, co p. Burmistrz była uprzejma zaprezentować, bowiem w uzasadnieniu tej informacji doczytać się nie było można.

Ponowię jeszcze pytanie, ponieważ zadałam i nie otrzymałam odpowiedzi od p. Burmistrza. Przywołuje się, że w załączniku nr 3 regulowane są kwestie poboru i kontroli. Zadałam pytanie kto będzie wykonywał funkcję kontrolerów w strefie płatnego parkingu?

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiadając radnej na pytanie powiedziała, że sprawa jest dość skomplikowana i dlatego napisano w §2 regulaminu strefy płatnego parkowania, że zarządcą drogi jest Burmistrz Miasta i Gminy Września, a kontrolerem upoważniony pracownik zarządcy drogi. To burmistrz wyznaczy osobę uprawnioną do kontroli. Myślę, że to będzie Straż Miejska.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o odpowiedź na pytanie, czy to będzie pracownik urzędu?

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiadając radnej na pytanie powiedziała, że tak.

 

Radny Czesław Duch poprosił o odpowiedź na 3 pytania.

Opłata abonamentowa dla osób zameldowanych na stałe w strefie płatnego parkowania ma wynosić 60 zł, ale jeżeli użytkownik samochodu, nie właściciel samochodu, użytkuje ten samochód przez 10 dni w miesiącu, z różnych przyczyn i mieszkał wcześniej w rejonie strefy płatnego parkowania, a niżeli ta strefa od kiedyś tam była wprowadzona, on nie jest winien, że ta strefa została wcześniej wprowadzona niż on w tej strefie mieszka i jeżeli ma samochód użyczony chociażby przez rodzinę na 10 dni, to on też będzie płacił to 60 zł?

Czy tego nie trzeba by było uwzględnić w projekcie uchwały?

W pkt. 3 ustalono zerową stawkę nie wymieniając służb państwowych czy sprawujących swoje czynności na terenie miasta, takie jak policja czy np. PUK, czy nie powinno ująć się i wymienić tych służb?

Mamy proponowaną opłatę 1 zł do 30 minut, nie neguję tej kwoty, ale od ilu minut liczymy postój, ponieważ jeżeli kierowca nie wyjdzie z pojazdu, to nie jest to postój, a ludzie, zbierający opłatę na Rynku, kiedy tylko ktoś wejdzie na chwilę np. do sklepu, natychmiast pobierają opłatę? To też należałoby dopracować.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na pytania powiedział, że jeśli chodzi o pytanie dotyczące opłaty od mieszkańców, to nie zrozumiał pytania. W tej chwili nie uchwalamy niczego nowego, ponieważ ani nie zwiększamy, ani nie zmniejszamy tej strefy, nie ma czegoś takiego, że kogoś zastały teraz te przepisy. Nic nie zmieniamy, to ustawowo nas zmuszono do tego, żebyśmy podjęli uchwałę w takiej kwestii i to jest wszystko.

Pytanie dotyczące służb – z ustawy wynika, że są one zwolnione z takiej opłaty.

Postój – wydaje się oczywiste, pobiera się opłatę za stanie samochodem na miejscu, na którym można zaparkować samochód. Nie ma znaczenia, czy w środku siedzi człowiek. Nie chodzi o ludzi w samochodzie tylko o miejsce blokowane przez samochód.

 

Radny Czesław Duch powiedział, że to jest tak, jak z ograniczeniem prędkości do 60 km na terenie zabudowanym i muszą być minimum 3 budynki oddalone 15 metrów od osi jezdni, a ustawodawca nie przewidział czy mają w tych budynkach mieszkać ludzie, czy mają być tylko budynki.

Wrócę do pierwszego pytania. Przewiduję czarny scenariusz. Chodzi o to, że np. rodzina pożycza na 10 dni samochód choremu człowiekowi, który mieszka w strefie płatnego parkowania, potrzeba tego chorego gdzieś wozić i nie będzie się odprowadzać tego auta codziennie właścicielowi tylko będzie się to auto parkować w strefie przez te 10 dni. Myślę, że trzeba by wziąć w projekcie uchwały takie rzeczy i sytuacje pod uwagę.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiadając radnemu na pytanie powiedziała, że kwestie poruszane przez radnego reguluje pkt 3. Jeżeli osoba dostanie zaświadczenie z OPS-u, że jest podmiotem sprawującym działalność opiekuńczo-charytatywną, to dobrze, ale gorzej będzie, gdy te osoby będą wykazywały, że mają tylko zaświadczenie na 5 dni, a potem na następne 5 dni i będziemy musieli uruchomić machinę i sztab ludzi, którzy będą rozstrzygać te sprawy i ten przychód z parkingu nie będzie wart tej opłaty. Jeżeli osoba pracująca charytatywnie opiekująca się osobą chorą okaże określone zaświadczenie, że musi stać 2-3 godziny, to takie sprawy są do uregulowania. A użyczanie na 5–10 dni może prowadzić do nadużyć i unikania tych opłat.

Uchwała jest przygotowana dość czytelnie i jeżeli życie pokaże, że coś trzeba zmodyfikować, po zauważeniu błędów i niedogodności, to zostanie uchwała zmodyfikowana.

 

Radny Piotr Matuszewski odnosząc się do załącznika nr 3 §7 pkt 3 zaproponował, żeby słowo „właściciela” zamienić na „kierowcę”. Zaproponowany zapis w projekcie sprowadza się do tego, że praktycznie każdy prawnik może go podważyć, bo wykroczenie popełnia nie właściciel ale kierowca, dlatego proponuję zmianę zapisu.

W załączniku nr 3 §17 pkt 4 proponuję wykreślić zwrot „umieszczania ich za wycieraczką pojazdu samochodowego”, ponieważ dostarczenie dokumentu w taki sposób może spowodować, że w praktyce mógłby być niedostarczony (wnioski stanowią załącznik nr 7).

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września ustosunkowując się do wniosków radnego powiedziała, że miejsce na parkingu zajmuje samochód i właściciel samochodu jest zobowiązany uiścić za niego opłaty. To właściciel odpowiada za swój samochód, a nie ten kto nim jeździł.

Uiszczenie opłaty za wycieraczką samochodu jest powszechnie stosowane. Jeżeli ktoś dostaje za wycieraczką dokument, że nie uiścił opłaty i jej nie dokona, to wysyła mu się zawiadomienie, że coś takiego nastąpiło. Jeżeli nie dokona wpłaty następuje formalna egzekucja komornicza. Można powiedzieć, że zginęło czy wypadło, ale wzywa się ponownie na piśmie.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odnosząc się do wniosków radnego powiedział, że apeluje, by jednak działać zgodnie z prawem, zwłaszcza, gdy coś jest jednoznaczne i jeżeli radca twierdzi, że jest to zgodne z prawem, a to co radny proponuje jest niezgodne z prawem.

Zostawianie za wycieraczką lub nie, jeżeli opłata karna jest taka sama bez względu na to, czy ktoś znajdzie czy nie znajdzie tę kartkę, to i tak nie zapłaci i nie ma znaczenia czy się dowie o tym po jakimś czasie czy od razu.

Radca wypowie się na temat zgodności z prawem wniosków radnego.

 

Renata Mikołajczak-Masłowska, radca prawny zabierając głos powiedziała, że stoi na stanowisku, żeby jednak zostawić w projekcie zapis taki, jaki jest, czyli „właściciel”, a to z tego względu, że na wezwaniu wpisany jest numer rejestracyjny pojazdów i później, jeżeli dobrowolnie właściciel pojazdu nie uiści opłaty, wezwanie jest w trybie postępowania administracyjnego na właściciela. Nie mamy jakichkolwiek prawnych możliwości szukania ewentualnych użytkowników i osób, które użyczyły samochód, bo tego nie jesteśmy w stanie wykazać. Uwaga radnego jest cenna i jest ona użyta przy opłatach abonamentowych, gdzie użyto sformułowania „użytkownik pojazdu”, mając na względzie te osoby, które korzystają z leasingu samochodowego. Przy zastosowaniu proponowanego zapisu przez radnego egzekucja okaże się bezskuteczna, bo trudno będzie znaleźć użytkowników.

Zmiana proponowanego zapisu będzie niezgodna z prawem.

 

Radny Piotr Matuszewski głos powiedział, że nadal nie jest przekonany, ponieważ właściciel pojazdu użyczając go, w żadnym wypadku nie naruszył prawa i nie może być karany. Proponowanego zapisu radca nie jest w stanie obronić przed sądem.

Co do drugiej poprawki, to nie można stosować zapisów, które są archaiczne, ponieważ co się stanie jak pojazd nie będzie miał wycieraczek?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odnosząc się do wypowiedzi radnego powiedział, że nie ma żadnej możliwości sprawdzenia i ustalenia, kto kierował samochodem, można tylko po numerze rejestracji dojść, kto jest właścicielem pojazdu. Nie ma znaczenia kto przyjechał samochodem. Jak ustalić taką osobę?

Wracając do drugiej kwestii. My zakładamy, iż parkujący będą płacić, a radny chyba zakłada, że ktoś będzie sobie wykręcał wycieraczki, to wydaje się dosyć karkołomne.

 

Radny Czesław Duch powiedział, że chodzi mu przede wszystkim o dobro finansowe gminy, a w ostatnim okresie modne są motocykle. Przyjeżdża taki motocyklista na wyznaczony pas strefy płatnego parkowania i zajmuje cały pas i nie płaci za to parkowanie. Proponuję, by Rada przedyskutowała wniosek, czy nie można dopisać w uchwale: „oraz motocykli”?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odnosząc się do wniosku radnego wyjaśnił, że jeśli chodzi o takie motocykle, które mają więcej niż 2 koła, to są to pojazdy samochodowe i nasza uchwała takie pojazdy obejmuje. Jeśli chodzi o motocykle, to nie możemy rozszerzać zapisów ustawy i nie możemy rozszerzyć tego na naszą strefę, ponieważ ustawa mówi tylko o pojazdach samochodowych.

 

Radny Jan Drewniak odnosząc się do zapisów dotyczących „dni roboczych” w §3 regulaminu poprosił o wyjaśnienie, czy nie można pobierać opłat także w soboty, ponieważ właśnie w soboty można zaobserwować bardzo duże obłożenie strefy płatnego parkowania i trudno znaleźć miejsce postojowe?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odnosząc się do zapytania radnego powiedział, że ustawa nie pozwala na taką regulację.

 

Radny Maciej Gawron powiedział, że w Poznaniu w strefie parkowania jeśli nie uiści się opłaty, to na wezwaniu jest zapis, że „wzywa się kierującego pojazdem o numerze rejestracyjnym”. Właściciela pojazdu wzywa się dopiero wtedy, kiedy nie stawi się kierujący pojazdem.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września ustosunkowując się do wypowiedzi radnego powiedziała, że mówimy o dwóch kwestiach. W tej pierwszej jest wezwanie kierowcy, ponieważ z poznańskiej strefie parkowania są odpowiednie biura, gdzie można pójść i uiścić opłatę, której wysokość jest uzależniona od terminu zgłoszenia się. Jeśli taka opłata nie zostanie uiszczona, to dopiero wtedy wzywa się właściciela pojazdu.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 16 radnych 4 głosami „za”, przy 5 „przeciw” i 7 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała wniosek radnego, by w załączniku nr 3 §7 pkt. 3 słowo „właściciela” zamienić na słowo „kierowcę”.

3 radnych będących na sali nie wzięło udziału w głosowaniu.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 1 głosem „za”, przy 14 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała, wniosek radnego, by w załączniku nr 3 §17 pkt. 4 wykreślić zwrot „i umieszczania ich za wycieraczką pojazdu samochodowego”.

 

Radny Cezar Dubiel poprosił o informację, czy były w ostatnich dwóch tygodniach oficjalne sygnały odnośnie wzmożonego wykorzystywania miejsc parkingowych w Rynku?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odnosząc się do zapytania radnego powiedział, że na piśmie nikt niczego nie złożył, tyle tylko, że Straż Miejska obserwowała, że są cały czas zajęte wszystkie miejsca parkingowe w godz. 10.00 – 18.00.

 

Radny Cezar Dubiel złożył wniosek formalny, ażeby odrzucić przedłożony projekt uchwały, to znaczy żeby we Wrześni nie było płatnej strefy parkowania.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odnosząc się do wniosku radnego powiedział, że funkcjonowanie tego parkingu ma dwa aspekty. Pierwszy, to finansowy, gdyż to są wpływy do budżetu gminy. Druga sprawa jest taka, którą ustawodawca ujął w ustawie, aby w danym miejscu, gdzie brakuje miejsc parkingowych, żeby była rotacja miejsc w godzinach szczytu życia miasta zachowana, żeby była większa. Taka jest idea. Takie są przyczyny wprowadzania strefy w ogóle. W niektórych miastach zaczyna się wprowadzać system, że płaci się za wjazd do centrum miasta. Im bliżej centrum, tym więcej się płaci.

Znam poglądy radnego Dubiela, które są bardzo liberalne. Tutaj się kłócą 2 rzeczy, obydwie liberalne. Jedna chęć nienakładania na obywateli kolejnego podatku, a z drugiej strony ten przepis powoduje większy i bardziej liberalny dostęp do tego, żeby zaparkować samochód na Rynku, jeżeli jest taka potrzeba. Wprowadzenie tego przepisu powoduje, że większa liczba użytkowników aut ma szansę zaparkować swój samochód na Rynku we Wrześni, to jest pewien liberalizm.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września ustosunkowując się do wniosku radnego powiedziała, że podczas wprowadzania płatnej strefy parkowania na Rynku około 12 lat temu podnoszono, że ograniczy to ilość kupujących. Potem handlujący stwierdzili, że to zwiększyło im wpływy. Istnieje zagrożenie, że będą parkowane pojazdy na cały dzień, co ograniczy płynność samochodów i zmniejszy się ilość klientów sklepów przy Rynku i to też trzeba wziąć pod uwagę.

 

Radny Cezar Dubiel powiedział, że zna ideę ustawy, ale czasami intencje ustawodawcy są inne a praktyka inna. Natomiast jest prawdą, że te opłaty mogą zwiększać przepustowość, ale niekoniecznie, gdyż mogą również powodować, że ludzie nieco bogatsi tzw. burżuje będą blokować miejsca parkingowe i nie dopuszczą biednego społeczeństwa do miejsc parkowania.

 

Radny Jan Drewniak poprosił o informację o jaką kwotę chodzi?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na zapytanie radnego powiedział, że przy obciążeniu 70% (od godz. 10.00 – 18.00; od poniedziałku do piątku) szacuje się wpływy na poziomie około 250 tys. zł.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych 1 głosem „za”, przy 15 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała, wniosek radnego, żeby we Wrześni w płatnej strefie parkowania nie pobierać opłat.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 15 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XV/147/03 w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (załącznik nr 8).

 

Pkt 5

 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

 • na terenie ratusza eksponowane są wyróżnione projekty kartek świątecznych nadesłanych na konkurs „Rodzinne, trzeźwe święta”, który ogłosiła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

 • 29 grudnia br. o godz. 19.00 odbędzie się posiedzenie komisji rewizyjnej;

 • wpłynął do Biura Rady Miejskiej projekt planu budżetu na rok 2004, zostanie niezwłocznie skserowany i przedłożony radnym na półki;

 • wpłynęła uchwała nr XIV/76/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z 20 listopada 2003 r. w sprawie wystosowania apelu do radnych w Polsce o przeznaczenie części diet na Fundację Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, dla zainteresowanych tekst uchwały oraz stosowane oświadczenie jest dostępne w Biurze Rady Miejskiej;

 • 14 grudnia br. uczestniczyłem w Turnieju Szachowym w Turku przeznaczonym dla prezydentów, burmistrzów, wójtów oraz przewodniczących rad gmin, reprezentując nasze miasto. Turniej ten wygrałem. Pokonałem m.in: J. Wodę, prezesa Wielkopolskiego Związku Szachowego, L Miklosika, sekretarza WZS, pozostałe pojedynki wygrałem, miałem jeden remis z J. Dzielem, prezydentem miasta Gniezno.

 

Pkt 6

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września - załącznik nr 9.

 

Pkt 7 - 8

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 18.30 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.

 

Protokolant: Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Klimczak

we Wrześni:

 

Maciej Baranowski

Metryka

sporządzono
2004-01-27 przez Michał Lipiecki
udostępniono
2004-01-27 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-17 12:28 przez Zaworski Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
300
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.