Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół nr XVI/2003 - Protokoły z Sesji Rady Miejskiej, menu 110, artykuł 1943 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej

Protokół nr XVI/2003

Protokół

nr XVI/2003

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

odbytej w dniu 19 grudnia 2003 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

 

 

XVI sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

 

Pkt 1

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 14.30 otworzył sesję. Po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 21 radnych, co stanowiło, wobec ustawowego składu Rady, quorum.

 

Protokół z sesji nr XV/2003 nie został przedłożony Radzie Miejskiej do przyjęcia, ponieważ sesja odbyła się 15 grudnia br. i było za mało czasu, by go sporządzić i udostępnić radnym do zapoznania się.

 

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno-usługowego w obrębie nieruchomości ozn. numerami geod. 1295/7, 1295/8, 1295/9, 1295/10, położonych we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego,

 2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego,

 3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni, rejon ul. gen. Sikorskiego,

 4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 4/2 i 3/4 położonych w Chociczce oraz ozn. numerem 5/3 położonej w Żernikach,

 5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej,

 6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Psarach Polskich – dz. nr geod. 270/1,

 7. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-rzemieślniczych w Psarach Małych w rejonie ul. Dojazdowej,

 8. zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fabrycznej,

 9. zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fromborskiej – Zielonogórskiej,

 10. zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego,

 11. zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Sądowej,

 12. nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Wrześni,

 13. upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych,

 14. ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli,

 15. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej,

 16. przyznania nagrody Burmistrzowi Miasta i Gminy Września,

 1. zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003.

 1. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

 2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

 3. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 4. Zakończenie obrad.

 

Radny Ryszard Szwajca przedstawił wniosek o wykreślenie z porządku obrad sesji pkt. 4 p), ponieważ projekt tej uchwały nie był przedstawiany i omawiany na komisjach.

 

Radny Czesław Duch zgłaszając wniosek o wykreślenie z porządku obrad sesji pkt. 4i) powiedział, że w projekcie uchwały jest ewidentny błąd, który dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na sesji Rady Miejskiej 29 IV 2003 r. Rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Fromborskiej we Wrześni – dz. nr geod. 2605/1, natomiast trzy tygodnie temu działka ta została podzielona na dwie z zupełnie innym przeznaczeniem. Proponuje się zbycie tych nieruchomości, podając w uzasadnieniu, że przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę usługową.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad sesji o projekt uchwały w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Wrzesińskiego. Temat jest bardzo świeży, z dzisiejszego dnia, omówi go p. skarbnik.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września uzupełniając wypowiedź p. burmistrza powiedział, że materiały w sprawie projektu uchwały są powielane i za chwilę radnym zostaną przedłożone. Chodzi o przyjęcie pomocy finansowej od Powiatu Wrzesińskiego w zakresie pomocy społecznej, konkretnie: dofinansowanie funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, w wysokości 6.414,00 zł. Szczegóły zostałyby omówione podczas podejmowania tej uchwały i po dostarczeniu radnym materiałów. W tej chwili chodzi tylko o wprowadzenie tego projektu uchwały do porządku obrad.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o informację, czy Rady Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę na okoliczność, którą przedstawił p. skarbnik? Rozumiem, że między samorządami można przekazywać środki, ale na tę okoliczność podpisuje się np. porozumienie. Czy dysponujemy uchwałą Rady Powiatu Wrzesińskiego w tej sprawie?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła taką uchwałę.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o wgląd do uchwały Rada Powiatu Wrzesińskiego w przedmiotowej sprawie.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że materiały dotyczące omawianego projektu uchwały są w tej chwili powielane.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 17 radnych 6 głosami „za”, przy 9 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała wniosek o wykreślenie z porządku obrad sesji pkt. 4 p).

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury odnosząc się do wniosku radnego Czesława Ducha powiedziała, że radny słusznie zauważył, iż Rada Miejska we Wrześni w kwietniu br. podjęła uchwałę w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Fromborskiej we Wrześni – dz. nr geod. 2605/1. Ta uchwała została podjęta na podstawie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r., która straciła moc obowiązującą i od lipca br. obowiązuje nowe prawo w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Żeby nadal można było mówić o tym, że Gmina chce opracowywać taki plan, musiałaby być ponowiona ta uchwała o przystąpieniu stosowanie wg zasad obowiązujących w nowej ustawie o planowaniu i zagospodarowywaniu przestrzennym. Takiej uchwały nie ma, zatem podjęta uchwała w kwietniu straciła moc, jak gdyby z mocy prawa. Nie stoi więc nic na przeszkodzie, żeby w tej chwili podjąć uchwałę w sprawie zbycia tych nieruchomości, które w międzyczasie zostały wydzielone jako dwie działki geodezyjne o numerach 2605/2 oraz 2605/3.

 

Radny Czesław Duch powiedział, że z przedłożonego na XVI sesję projektu uchwały nie wynika, że podjęta uchwała przez Radę Miejską w kwietniu straciła moc i radni o tym nie wiedzą. W innych przypadkach nie straciło, a w tym przypadku straciło moc. Od kwietnia do grudnia było wystarczająco dużo czasu, by Radę powiadomić czy poinformować o utracie ważności tamtej uchwały.

Nie zgadzam się z wypowiedzią p. naczelnik, ponieważ nikt nie wiedział o tym, że zmienia się przeznaczenie tej działki. Tutaj są jakieś niejasności i dla mnie to jest sprawa podejrzana.

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury powiedziała, że działka w tej chwili jest przeznaczona pod usługi zgodnie z obowiązującym planem miasta. Plan ten straci moc na koniec grudnia br. i jej zabudowę, w razie zbycia, będzie można określić w drodze decyzji o warunkach zabudowy lub poprzez opracowanie planu, ale wówczas musiałaby być podjęta nowa uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu na podstawie nowych przepisów.

 

Radny Czesław Duch poprosił o odpowiedź na pytanie, czy uchwała podjęta w kwietniu przez radę jest niepotrzebna? To jest uchwała podjęta przez Radę i nie można mówić, że ta uchwała nie obowiązuje. Czy uchwała podjęta przez Radę kilka miesięcy temu już jest nieważna?

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że p. naczelnik przywołała ustawy, będące podstawą ścieżki legislacyjnej związanej z uchwałą, którą przywoływał radny. Proszę o wyjaśnienie, czy w tejże ustawie zawarty jest przepis, który koresponduje ze sprawami wszczętymi przed wejściem w życie ustawy; przepis, który stanowi, że tracą moc wszystkie uchwały podjęte przed wejściem w życie tej ustawy czy też odwrotnie, zachowują swoją ważność?

 

Renata Mikołajczak-Masłowska, radca prawny powiedziała, że uzasadnienie p. naczelnik było wyczerpujące. W międzyczasie zmienił się stan prawny, weszła w życie nowa ustawa i procedura, dotycząca przedmiotowej nieruchomości musiałaby rozpocząć się do nowa.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 11 głosami „za”, przy 7 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała wniosek o wykreślenie z porządku obrad sesji pkt. 4 i).

 

Radna Maria Taciak odnosząc się do projektu uchwały w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Wrzesińskiego powiedziała, że skoro to się odbywa na zasadzie współpracy między jednostkami samorządu, to w treści uzasadnienia byłoby zasadne przywołać, że Rada Powiatu Wrzesińskiego podjęła uchwałę, na podstawie której... Radnym się należy takie wyjaśnienie. Przywołanie ogólnikowo, że przyjmuje się od Powiatu Wrzesińskiego pomoc to zbyt mało. Wnoszę, aby w formie autopoprawki przynajmniej w uzasadnieniu przywołać numer uchwały Rady Powiatu. Nie ma tej uchwały, mimo tego, że prosiłam o nią do wglądu.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że sprawy przekazywania gminie środków finansowych np. od wojewody odbywają się w ostatnich dniach, takie same rzeczy się dzieją w sferze działalności powiatu. Na sesji podjęto uchwałę i przyznano nam te pieniądze. Trudno powiedzieć, dlaczego ten projekt uchwały nie wszedł w normalnym trybie, ale na sesję 15 grudnia przygotowywano bardzo dużo materiałów oraz projekt budżetu. Jeżeli Rada wprowadzi to do porządku obrad, to wszystkie dokumenty zostaną dostarczone. Niewprowadzenie projektu tej uchwały do porządku obrad spowoduje, że tych pieniędzy nie będziemy mieli. W tej chwili p. skarbnik przygotowuje materiały i uwagi radnej zostaną uwzględnione.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że jej wypowiedź nie zmierza w kierunku kwestionowania zasadności przyjęcia tej uchwały do porządku obrad, niemniej Rada Miejska podejmie tę uchwałę, ona się ostanie w takiej formie jak została przedłożona. Zanim Rada Miejska przystąpi do głosowania zgłaszam, aby w formie autoporawki uzupełnić treść i wskazałam miejsce, a więc uzasadnienie, w którym zostanie przywołana podstawa prawna, czyli uchwała Powiatu Wrzesińskiego.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że p. skarbnik przygotowuje materiały i w uzasadnieniu zostanie to uzupełnione.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o poszerzenie porządku o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Wrzesińskiego.

 

Pkt 3

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że nestor wrzesińskich sołtysów Czesław Niesuchorski sołtys Sołectwa Psary Małe poprosił o udzielenie głosu.

 

Nikt z radnych nie wniósł zastrzeżeń, by głos zabrał Czesław Niesuchorski sołtys Sołectwa Psary Małe.

 

Czesław Niesuchorski, sołtys Sołectwa Psary Małe, życząc zebranym zdrowych i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku w imieniu mieszkańców swojego sołectwa, podziękował za dokończenie drogi łączącej tę wieś z miastem.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że na ostatnim posiedzeniu komisji komunalno-finansowej zgłosiła wniosek, aby dostarczono jej do sesji informację dotyczącą nagród, które zostały wypłacone przez burmistrza. Moje pytanie było proste, chodziło o średnią wysokości nagrody dla pracowników, średnia wysokość nagrody dla kadry kierowniczej i średnią w Urzędzie. Otrzymałam odpowiedź, za którą dziękuję, ale to nie jest to, o co chodziło. Nie wiem jaki miało sens wykazywanie czy posługiwanie się parametrami procentowymi.

Jest jawność finansów publicznych. Moje pytanie nie naruszało niczyich dóbr z imienia i nazwiska, a więc nie naruszało ustawy o ochronie danych osobowych. Uznaję, że udzielona odpowiedź jest żadną odpowiedzią, zatem nadal podtrzymuję i proszę o udzielenie odpowiedzi na wniosek złożony na posiedzeniu komisji. Kwotowo nie można podać? Do czego mają doprowadzić procenty? Ja nie wiem, jak na dzień dzisiejszy kształtuje się wynagrodzenie kadry urzędu?

Mam jeszcze dwa pytania do burmistrza. Czy w ostatnim okresie Ośrodek Pomocy Społecznej kierował wniosek o uzupełnienie środków finansowych w związku z brakami w ich budżecie? Okolicznością, która spowodowała, że to pytanie kieruję jest sytuacja Tonsilu. Z tego, co wiem wojewoda wielkopolski wyasygnował na udzielenie pomocy 50 tys. zł. Nie wnikam w tej chwili, czy to 50 tys. zł wystarczyło OPS-owi. Jeśli wystarczyło i nie było takiego wniosku, to oczywiście oczekuję również odpowiedzi od p. burmistrza. Jeśli był wniosek, to chciałabym wiedzieć jak został załatwiony?

Od kilku kadencji przerabiamy temat pt. „Centrum II”. Interesuje mnie, jak na kończący się rok 2003 w ogóle wygląda sprawa tej uchwały, którą podejmowała Rada bodajże II kadencji, a którą być może Rada tej kadencji sfinalizuje?

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o odpowiedź na pytania:

  • Na jaką kwotę opiewa umowa zawarta z hiszpańską firmą Gestamp na sprzedaż gruntów gminnych? Kiedy i jaka kwota wpłynęła do budżetu gminy w roku 2003 z tego tytułu?

  • Jakie odzwierciedlenie w budżecie gminy znajduje kwota z tytułu umorzenia półtoramilionowej części pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę oczyszczalni ścieków?

  • Rok temu p. burmistrz obiecał, że w ciągu roku ureguluje sprawę zadłużenia spółki PEBEROL. Czy p. burmistrz wyegzekwował od likwidatora spółki należne Gminie pieniądze?

  • Jak p. burmistrz zamierza zrekompensować klubowi Victoria utracone w roku 2003 dochody z tytułu prowadzenia parkingu na Rynku?

  • Jaki był koszt świątecznego oświetlenia i iluminacji wrzesińskiego Rynku?

 

Radny Czesław Duch prosząc o informację na temat mostku łączącego Osiedle Sławno z Osiedlem Kościuszki (łączy ul. Warsztatową z Dolnośląską) powiedział, że teraz zapada tam wcześnie zmrok a chodzą tą drogą dzieci ze szkoły i na basen. Odcinek około 300 m jest nieoświetlony. Czy p. burmistrz widziałby w tej kwestii jakieś rozwiązanie?

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w związku z tym, że p. burmistrz wystosował do radnych apel, aby udzielili mu wskazówek na temat dalszego postępowania w sprawie wrzesińskiego PEC-u powiedział, że radni nie mogli się na ten temat wypowiedzieć, ponieważ nie mieli projektu planu budżetu na rok 2004. Plan został złożony w Biurze Rady Miejskiej 15 grudnia br. radni mają go i wiemy już, jakimi środkami dysponujemy na inwestycje i inne cele.

W zasadzie sytuacja wygląda tak, że mamy trzy warianty:

  • zostawimy to i będziemy czekać, co dalej będzie robić firma ZEC Poznań;

  • będziemy starali się sprzedać nasze akcje czy udziały w tej spółce;

  • będziemy starali się dokadać proporcjonalnie do inwestowanych pieniędzy w PEC przez firmy partnerskie, a także partycypować w kosztach rozwoju tego przedsiębiorstwa, aby zachować pakiet kontrolny cały czas inwestując.

Mnie interesuje ten wariant, co by się stało, gdybyśmy jako Rada podjęli decyzję o sprzedaży naszych udziałów w PEC? W momencie, kiedy stracimy pakiet kontrolny na skutek podwyższenia kapitału, to nasze udziały mogą być mniej warte. Czy p. burmistrz mógłby udzielić odpowiedzi na pytanie komu możemy te akcje sprzedać? Czy mamy jakiś wolny wybór? Co w tej kwestii zawiera umowa, która została sporządzona między miastem a firmą ZEC Poznań? Takie informacje pomogłyby dalej procedować radnym w tej sprawie i udzielać jakichkolwiek wskazówek p. burmistrzowi. Odpowiedź nie musi być udzielona teraz, może być po Nowym Roku.

 

Pkt 4

 

a)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/148/03 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkalno-usługowego w obrębie nieruchomości ozn. numerami geod. 1295/7, 1295/8, 1295/9, 1295/10, położonych we Wrześni w rejonie ul. Słowackiego (załącznik nr 3).

 

b)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/149/03 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni w rejonie ulic Kaliskiej i gen. Sikorskiego (załącznik nr 4).

 

c)

 

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że pan Mariusz Pierzchliński, kierownik Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych podejmował działania w porozumieniu z panem prezesem PWiK Ryszardem Szambelańczykiem, mające na celu wydzielenie na terenie zielonym oczyszczalni ścieków boiska piłkarskiego dla juniorów, młodzików i kadetów wrzesińskich drużyn piłkarskich, czy te działania są kontynuowane czy wstrzymane?

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że niestety teren oczyszczalni ścieków jest terenem przemysłowym i w pewnym sensie ściśle określonym. Tego nie widać, ale jest pewne oddziaływanie oczyszczalni ścieków na otoczenie. To oddziaływanie zamyka się na terenie, który się tam znajduje. Umiejscawianie tam boiska dla dzieci mogłoby je narażać na utratę zdrowia. Tam nie jest więc uzasadnione umiejscawianie boiska sportowego.

W proponowanym projekcie uchwały jest możliwość umieszczenia podmiotu gospodarczego, który może wykonywać tam jakąś działalność gospodarczą.

Zabezpieczenie terenu na boiska dla młodzieży, o której wspomina pan przewodniczący zostało dokonane poprzez budowę sztucznego boiska przy Gimnazjum nr 2. Do południa to boisko służy szkole, a po południu ma służyć młodzieży. Poza tym będą uruchomione wszelkie boiska przy szkołach, które są administrowane i utrzymywane przez gminę.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że oddzielenie pasem zieleni terenu oczyszczalni ścieków od boiska uchroniłoby dzieci przed utratą zdrowia.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 15 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 6 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XVI/150/03 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej we Wrześni, rejon ul. gen. Sikorskiego (załącznik nr 5).

 

d)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/151/03 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerem geod. 4/2 i 3/4 położonych w Chociczce oraz ozn. numerem 5/3 położonej w Żernikach (załącznik nr 6).

 

e)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/152/03 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą w Gutowie Małym w rejonie ul. Jarzębinowej (załącznik nr 7).

 

f)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/153/03 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w Psarach Polskich – dz. nr geod. 270/1 (załącznik nr 8).

 

g)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 16 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XVI/154/03 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-rzemieślniczych w Psarach Małych w rejonie ul. Dojazdowej (załącznik nr 9).

 

h)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XVI/155/03 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Fabrycznej (załącznik nr 10).

 

 

 

i)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 14 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 7 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XVI/156/03 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Kilińskiego (załącznik nr 11).

 

j)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 18 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XVI/157/03 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Sądowej (załącznik nr 12).

 

k)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 20 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XVI/158/03 w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Wrześni (załącznik nr 13).

 

l)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 17 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XVI/159/03 w sprawie: upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych (załącznik nr 14).

 

m)

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że kilka tygodni temu Rada Miejska we Wrześni podejmowała uchwały ustalające podatki lokalne. Niektóre stawki podatków ostały się na takim samym poziomie jak w roku 2003, a podatek od nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą został ukształtowany nieco inaczej - niżej. Nie będzie więc obowiązywała nawet kwota podatku roku 2003. Tymczasem otrzymujemy projekt uchwały, w którym przedstawia się propozycję podwyżki opłat za przedszkola gminne. Wysokość tej podwyżki to ponad 5%. Jak się to zatem ma, jeśli chodzi o równe traktowanie podatników, bowiem rodzice tych dzieci, to także podatnicy w tejże gminie. Jednych się preferuje, a drugich niestety w pewnym sensie się karze. Wydaje się, że marazm, który funkcjonuje w naszej gminie, mam na uwadze przede wszystkim bezrobocie oraz dochody osób, posiadających na utrzymaniu dzieci w wieku przedszkolnym, nie znajduje uzasadnienia do podwyższenia tej kwoty.

Jeśli już mamy stosować określoną politykę, to zasadnym byłoby utrzymanie tej odpłatności przynajmniej na poziomie roku 2003.

 

Radna Maria Grzeszczyk w imieniu Klubu Radnych Samorządowego Forum Obywatelskiego przedstawiła wniosek o pozostawienie w dotychczasowej wysokości opłaty stałej za przedszkola (załącznik nr 15).

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając radnym powiedział, że ostatnie zmiany opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach były 29 października 2001 r., czyli od ponad 2 lat nie było zmian.

Kolejna sprawa jest taka, że w tej chwili dzieci w wieku przedszkolnym czyli takich, które mogłyby korzystać z przedszkoli jest około 2000, a korzysta 500. Opłaty, które uiszczają rodzice pokrywają w 20% koszty utrzymania przedszkoli. Pozostałe 80% jest dopłacane z budżetu Gminy. Tym 500 dzieciom dopłacamy do przedszkoli. 1500 dzieci nie chodzi do przedszkola i nie korzysta z żadnej dopłaty. Koszty utrzymania przedszkoli, wyliczone przez dyrektorów przedszkoli, to jest kwota 2.062.000,00 zł. Dotacja z budżetu gminy wynosi 2.000.000,00 zł.

W przypadku, gdy Rada Miejska nie podejmie omawianego projektu uchwały, to będzie musiała w budżecie Gminy dołożyć około 75.000,00 zł na utrzymanie przedszkoli. Dlatego podwyżka o 15 zł jest jak najbardziej zasadna.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 8 głosami „za”, przy 10 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała wniosek o pozostawienie w dotychczasowej wysokości opłaty stałej za przedszkola (załącznik nr 15).

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 12 głosami „za”, przy 7 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XVI/160/03 w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli (załącznik nr 16).

 

n)

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że w przedłożonym projekcie uchwały i w uzasadnieniu wskazuje się m.in., że czynności związane z prowadzeniem targowiska przy ul. Kościuszki będą powierzone Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych we Wrześni. Nie bardzo rozumiem wskazania akurat tej spółki, chociaż to jest nasza spółka i wszyscy byśmy chcieli, żeby działo się w niej jak najlepiej, ale jak się ma ten zapis do obowiązującego statutu spółki, który enumeratywnie wymienia sferę działalności, którą ta spółka może prowadzić. Nie jest dla mnie zrozumiałe, gdy rozpoczyna się jakieś zadanie od końca. Oczywiście, jeśli zgromadzenie wspólników uzna za zasadne, aby faktycznie targowisko, może nie tylko jedno, ale generalnie targowiska funkcjonujące we Wrześni, zostały przejęte w gospodarowanie i utrzymywanie przez PUK, to najpierw ta spółka musi być umocowana do podjęcia tej działalności. Nie wiem, czy dokonano szczegółowej analizy tych obszarów, w których spółka może realizować swoje zadania? Zapoznałam się z ostatnią zmianą dotyczącą statutu tej spółki i z przykrością stwierdzam, że takiego zapisu nie ma. Zatem, jeśli Rada Miejska we Wrześni w dniu dzisiejszym podejmie taką uchwałę i spółka podejmie taką działalność w owym zakresie, to będzie to sprzeczne z działalnością spółki. Tym samym spółka zostanie narażona na konsekwencje. W tej chwili nie przywołam jakie, ale na pewno ta działalność pozostanie w kolizji z jej zakresem.

Oczywiście spółka może zmienić i rozszerzyć katalog zadań, tylko proszę zauważyć, że tryb postępowania nie jest taki prosty, bo najpierw walne zgromadzenie w określonym terminie musi się zebrać, musi przegłosować i zaakceptować m.in. tę działalność, po czym musi być dokonana stosowna zmiana w sądzie. Wiemy doskonale jak działają sądy m.in. w tych materiach. Są to działania często dwu-, trzy- i czteromiesięczne. Tak naprawdę podjęcie tej uchwały zablokuje dotychczasowy zarząd, który prowadzony jest przez osobę opiekującą się tym targowiskiem. Ja myślę, że zasadnym byłoby powrócić do tej uchwały w sytuacji, kiedy będzie jasne i czytelne sformułowanie, przyjęte zaznaczam przez sąd, czy PKD jest zgodne z zakresem funkcjonującej spółki. W momencie otrzymania stosowanego dokumentu z sądu powinien projektodawca przedłożyć Radzie ów projekt, a nie dzisiaj.

Pozwoliłam sobie również dokonać szczegółowej analizy PKD, bowiem rzeczywiście w umowie spółki (integralną częścią umowy jest statutu) funkcjonują zapisy, które być może dawałyby możliwość dokonania zapisów czy poszerzenia działalności o prowadzenie targowiska. Jest zapis: Pozostała działalność usługowa gdzie indziej sklasyfikowana. Niestety pod tym PKD nie występuje działalność, która byłaby kompatybilna z prowadzeniem targowiska. Spółka ma jeszcze jeden zapis otwierający możliwość, ale oczywiście w innym zakresie: Inna działalność nieskomercjalizowana. Spojrzałam do wykazu PKD i niestety w tym dokumencie i w tej klasyfikacji również spółka targowiska prowadzić nie może. Zatem stawiam Radzie pod rozwagę, czy zasadnym jest dzisiaj podejmowanie owej uchwały, bo ta uchwała naprawdę będzie martwa, a wręcz skomplikuje żywot Gminy, która zgodnie z naszą ustawą o samorządzie jest zobligowana do prowadzenia targowisk.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o odpowiedź na pytanie, jak się ma kwestia przekazania administrowania targowiskiem miejskim przy ul. Kościuszki w kontekście zapisu ustawy o finansach publicznych art. 92, dotyczącego zleceń zadań na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem ustawy o zamówieniach publicznych?

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że cieszy się, że została przez radną M. Taciak wyjaśniona kwestia spółek itd., tych zapisów rejestru PKD. My też analizowaliśmy te wszystkie kwestie, stąd w uzasadnieniu wskazaliśmy, bo najczęściej radni się pytają, kto to będzie robił, albo jak to będzie zorganizowane. Jest to jak gdyby nasza droga do przekazania administrowania tego targowiska w przyszłości PUK-owi, dlatego w tym miejscu nie wpisaliśmy, że to będzie PUK tylko podmiot prowadzący targowisko. Także jest kwestia, że jeżeli to jest osoba, która ma zarejestrowaną działalność gospodarczą, to jest wymieniona z imienia i nazwiska, co w pewnym sensie komplikuje tę kwestię. Jest zapisane nazwisko w jednym miejscu, ponieważ targowisko przy ul. Chrobrego jest administrowane przez spółdzielnię mieszkaniową i gospodarz tego terenu został wskazany z imienia i nazwiska.

W pkt. a §5 piszemy, że będzie to upoważniony przez burmistrza pracownik Urzędu Miasta i Gminy Września, a w pkt. b napisaliśmy podmiot prowadzący targowisko. Dlatego, kiedy uporządkujemy tę sprawę, wyjaśnimy czy to PKD zawiera czy nie zawiera itd. (administrowanie polega na tym, że są sprawy porządkowe i jest prowadzenie inkasa) i będą wątpliwości czy taka osoba może to prowadzić. Ta sprawa jest otwarta i będzie wtedy dokonana zmiana i będą uregulowane wszystkie sprawy.

Co do ustawy o zamówieniach publicznych, to ta ustawa nie ma zastosowania, ponieważ analizowaliśmy tę kwestię i nastąpiły zmiany co do progów zlecania. Faktycznie nasza spółka do innych czynności musi przystępować do przetargów i wygrywać je, jeżeli przekraczają pewne pułapy. Możemy powiedzieć tak, że nie po to są tworzone spółki, w których 100% kapitału jest własnością gminy, żeby np. nie powierzyć im pewnych zadań. Przyjdzie taki czas, że będą Państwo dyskutowali na komisjach jak wyglądają te sprawy, ponieważ ta spółka powinna się mocno restrukturyzować, stąd w okresie przejściowym jest pomysł powierzenia tej spółce prowadzenia tego targowiska, ale oczywiście jak będzie to uregulowane pod względem prawnym.

Nie zachodzi taka potrzeba przy targowisku miejskim przy ul. Kościelnej, ponieważ będzie to w obrębie zakładu gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy Września. Piszemy nieimiennie, że pobór opłaty targowej w drodze inkasa będzie pobierał upoważniony przez burmistrza pracownik Urzędu Miasta i Gminy Września.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że nie zgadza się z uzasadnieniem p. burmistrz, przynajmniej w tej części wypowiedzi, którą artykułowała. Faktycznie brak było podstaw, żeby w pkt. b przywołać podmiot PUK, bowiem istnieje ścieżka legislacyjna, która by projektodawcę dopiero mocowała do imiennego wskazania tegoż podmiotu. Natomiast uzasadnienie, które jest integralną częścią uchwały jest jednoznaczne. Użyto terminu: „targowisko miejskie przy ul. Kościuszki będzie administrowane”, to jest jednoznaczne, że będzie administrowane. Każdy będzie interpretował jak chce, prawda? Ja myślę, że pewnie przywołane by było to przedsiębiorstwo, gdyby już wcześniej uchwała była podjęta, kiedy byłaby podpisana stosowna umowa z PUK-iem na administrowanie tego targowiska i nie byłoby dzisiaj dyskusji, prawda? Ale od czegoś trzeba zacząć i tym początkiem jest ta uchwała. Tylko dla mnie ta uchwała nie pozostaje w zgodności z aktualnym statutem i umową PUK. Uważam, że jest przedwczesna.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o odpowiedź na pytanie, czy projekt tej uchwały jest zgodny z art. 92 ustawy o finansach publicznych? Tak, czy nie?

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że powierzenie administrowania targowiskiem to kwestia przyszłości, nie ma podpisanej żadnej umowy. Nie zostałaby podpisana żadna umowa, gdyby Rada nie zgodziła się na czynności prawne, które mają nastąpić, gdy nie ma uporządkowanych pewnych spraw. Jedną z tych spraw jest prowadzenie inkasa. Są to za poważne sprawy, są to finanse publiczne, są to osoby, które muszą być wyposażone w odpowiednie upoważnienia do zbierania opłat targowych, stąd nie dokonano żadnej zmiany dopóki nie będzie uporządkowana strona prawna.

Nie jestem polonistą, pisząc „będzie” mieliśmy na myśli, że będzie w przyszłości. Informujemy tylko Radę, że takie rzeczy będą następowały. Umowy są jeszcze podpisane. Umowa jest podpisana na czas nieokreślony. Mówimy o inkasie, czyli prowadzeniu poboru opłaty targowej przez te podmioty, ponieważ organizowanie obsługi może jeszcze nastąpić w inny sposób i to już jest upoważnienie dla burmistrza.

Kwestie zlecania takich usług na zewnątrz, to co podlega ustawie o zamówieniach publicznych radnemu R. Szwajcy wyjaśniłam, a jeśli chodzi o kwestie prowadzenia inkasa wyjaśni radca.

 

Renata Mikołajczak-Masłowska radca prawny powiedziała, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych precyzyjnie określa w art. 19 pkt. 2, że w przypadku opłaty targowej można zarządzić pobór opłat w drodze inkasa, określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. My w tym przypadku z takiej możliwości korzystamy. Mamy uchwałę o opłacie targowej. Korzystamy z możliwości poboru tej opłaty z drodze inkasa, żeby ułatwić pobieraniw tej opłaty, ale musimy określić inkasentów i wysokość ich wynagrodzenia. To jest przepis szczególny i na ten przepis powołujemy się w uchwale i tylko on w tym przypadku ma zastosowanie.

 

Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że zgadza się z tym, że uzasadnienie jest częścią procesu uchwałodawczego przez Radę Miejską, natomiast cały czas dotąd był przekonany, że głosując nad uchwałą zawsze głosujemy nad uchwałą a nie nad uzasadnieniem. Chciałbym, żeby radca jednoznacznie określił, czy głosując nad uchwałą głosujemy nad uchwałą, czy również nad uzasadnieniem?

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że uchwała wymaga uzasadnienia, ale nie jest integralną częścią uchwały. Do wojewody, czyli nadzoru nad działalnością samorządową wysyłamy treść uchwały. Integralną częścią uchwały są załączniki. Pisząc „będzie” mieliśmy na myśli tryb przyszły.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jeszcze raz chciałby powtórzyć pytanie. Czy projekt tej uchwały jest zgodny z art. 92 ustawy o finansach publicznych? Radca mówi tylko o inkasie, a wiemy, że to nie tylko inkasa dotyczy. Chcę odpowiedź, żeby w protokole z dzisiejszej sesji było zapisane, że projekt tej uchwały czy uchwała jest zgodna z tym artykułem.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że tak, że ta uchwała jest zgodna z przedstawionym przez radnego Ryszarda Szwajcę artykułem.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 14 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XVI/161/03 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej (załącznik nr 17).

 

o)

 

Radny Marek Zielnik powiedział, że wypowiada się, jako radny niezależny i nie chciałby być podejrzewany o złośliwość. Byłem radnym w poprzedniej kadencji i wspólnie z obecnym burmistrzem i przewodniczącym Rady Miejskiej głosowaliśmy tak, że poprzednia pani burmistrz takiej nagrody nie otrzymała mimo tego, że miała większość w Radzie. Mając na uwadze sytuację gospodarczą i społeczną naszego miasta uznaliśmy, że to za duża kwota. Nie ukrywam, maczałem też w tym palce. Podobnie było z dodatkiem służbowym, mimo tego, że pani burmistrz wtedy rządziła w zasadzie sama.

Dziś mamy 3 burmistrzów. Nie ukrywam, że widać poprawę, ale na dzień dzisiejszy nie można przyznać tej nagrody burmistrzowi w tak trudnej sytuacji materialnej wielu mieszkańców naszego miasta. Mieszkańcy naszego miasta mówią, że kwota, którą burmistrz przydzielił już swoim pracownikom, myślę że dowiem się jaka to jest kwota, to jest to skok na kasę.

Na terenie Wrześni bezrobocie do tej pory nie zmalało. Wiem, że p. burmistrz robi co może, ale gdy będziemy mieli we Wrześni efekty działalności promocyjnej, to sam będę wnioskował o nagrodę dla burmistrza. Na dzień dzisiejszy będę głosował przeciw.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że rozmowy o nagrodach zawsze są trudne i dzielą Radę. Źle się stało, że na komisji, której jest członkiem nie można było porozmawiać z projektodawcą tej uchwały panem Maciejem Baranowskim, którego zdanie w kwestii nagród i apanaży samorządowców było mu znane. Teraz najwidoczniej zmienił, ale to jest kwestia, która przypuszczam z panem Przewodniczącym wyjaśnimy sobie w kuluarach.

Przechodząc do projektu tej uchwały trudno mówić o tym bez następnej uchwały, która koresponduje z nim. Po prostu w budżecie gminy, w stosownych miejscach, brakuje pieniędzy. Nie wiem co się stało, otrzymała odpowiedź pani radna Taciak od p. burmistrza bardzo wymijającą. Przecież informacje o finansach publicznych są informacjami jawnymi. Nikt nie chciał się spytać, że Kowalska czy Kowalski otrzymał nagrodę, ale fundusz nagród, o to co się radni dopytywali, to należało nie procentowo, ale kwotowo wyrazić. W związku z tym stawiam wniosek, niech p. burmistrz Kałużny nie lekceważy radnych odpowiadając w ten sposób na pytania. Prosiłbym, żeby wszyscy radni otrzymali odpowiedź w kwotach.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że w części wyręczył ją radny Szwajca, ale w interpelacjach zgłosiła i ponowiła swoją prośbę, która koresponduje z wnioskiem złożonym na komisji. Ja chciałam na dzień dzisiejszy. Mnie nie będzie satysfakcjonowała ta informacja w przyszłym tygodniu. Nadal domagam się, przepraszam za słowo, proszę aby pan burmistrz Kałużny udzielił mi wyjaśnienia na zadane pytanie zanim zostanie poddana pod głosowanie uchwała, o której w tej chwili Rada dyskutuje.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał wniosek radnej z posiedzenia komisji komunalno-finansowej: Radna Maria Taciak wnioskuje o informację, jak wysokie nagrody otrzymali pracownicy urzędu (średnia w procentach w stosunku do wynagrodzenia z podziałem na: kadra kierownicza, pracownicy oraz średnia urzędu)?

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że pamięć jej, dzięki Bogu, jeszcze nie szwankuje. Zadałam, wyartykułowałam do p. skarbnika, bo z urzędników był p. skarbnik w tym momencie, jednoznacznie moje pytanie brzmiało: Panie skarbniku, proszę o udzielenie mi wyjaśnienia, jaka wysoka, jakie wysokie były nagrody, jaka była średnia nagrody dla pracowników, kadry kierowniczej i średnia w urzędzie? Nie używałam terminu: procentowy. Nie jestem protokolantem.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił p. skarbnika o informację, ile czasu potrzebuje, żeby przygotować odpowiedź dla radnej.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że wynikła sytuacja jest kwestią niezrozumienia się i nie wynika ona z tego, żeby nie udzielać informacji. Taki jest zapis w protokole. Podczas dyskusji wiele słów padało i mogło to być różnie zrozumiane. Jeśli chodzi o te dane, to one są i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je radnym udostępnić.

 

Radny Cezar Dubiel powiedział, że chciałby zwrócić uwagę, że nawet jeżeli pani radna Taciak nie użyła określenia: procentowe, to ja z pamięcią również jeszcze problemów nie mam, a na tej komisji byłem i sądzę, że jednak to zrobiła. Ale zakładając, że tak nie było i nie było określenia: procentowe, to twierdzę również, że nie użyła określenia: kwotowe. W związku z tym odpowiedź na tak postawione pytanie jest prawidłowa. Aktualne pretensje wydają mi się co najmniej dziwne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że ma pełne zaufanie do protokolantów, ponieważ pracują nie pierwszy rok, w pełni, dobrze wykonują swoje zadania. Poza tym pod wnioskiem jest podpis przewodniczącego komisji radnego Piotra Matuszewskiego. Wyniknęło pewne nieporozumienie, ale jeśli dane są, to zostaną radnym przedłożone.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że średnia kwota nagrody dla kadry kierowniczej wyniosła 5.300,00 zł; dla pozostałych pracowników 1.770.00 zł; średnia łącznie 2.280,00 zł. Wysokość całej puli wynosi 167.100,00 zł. Środki te mieszczą się w ramach wynagrodzeń, które zaplanowano w budżecie, jako 3% płac na nagrody.

W związku z tym, że w roku bieżącym podwyżki były dokonane dopiero w lipcu, były to pierwsze podwyżki od dwóch lat i nie były specjalnie wysokie. Dlatego powstała rezerwa i dlatego też dość duża kwota została na nagrody, ale w ramach funduszu płac.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że w trakcie każdej sesji są przedkładane informacje burmistrza Miasta i Gminy Września o pracy Urzędu i burmistrza Wrześni. Gdyby każdy radny zapoznawał się z tą informacją, to nie miałby żadnych wątpliwości jaką nagrodę przyznać burmistrzowi.

 

Radny Piotr Matuszewski powiedział, że w budżecie na 2003 r. zapisano, że ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza MiG Września w roku budżetowym do kwoty 3 mln zł. Czy była taka potrzeba, żeby uruchomić ten kredyt? Ma to związek z tym, jaka była gospodarka finansowa burmistrza w 2003 r.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że w roku bieżącym nie zaciągaliśmy kredytów. Jest taki zapis, o którym mówił pan radny w uchwale budżetowej o możliwości zaciągnięcia kredytu do 3 mln zł. Jest również zapisana możliwość uruchomienia kredytu do 1.250 mln zł, którego także nie zaciągnięto. Udało się gospodarować w ten sposób środkami, żeby tych obciążeń nie zaciągać. Zadłużenie Gminy w tym roku zmniejszyło się o ponad 2 mln zł, bo tyle pożyczek spłaciliśmy.

 

Radny Ryszard Szwajca złożył dwa wnioski. Jeden o zakończenie dyskusji i o przejście do głosowania projektu uchwały, a drugi o głosowanie imienne.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o zakończenie dyskusji na temat projektu uchwały w sprawie: przyznania nagrody Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 8 głosami „za”, przy 9 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” negatywnie zaopiniowała wniosek o głosowanie imienne projektu uchwały w sprawie: przyznania nagrody Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 12 głosami „za”, przy 8 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XVI/162/03 w sprawie: przyznania nagrody Burmistrzowi Miasta i Gminy Września (załącznik nr 18).

 

p)

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września przedstawił autopoprawkę do omawianego projektu uchwały (załącznik nr 19).

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że Rada Miejska przyjęła budżet na rok 2003 i w międzyczasie były korekty budżetu, były zarządzenia burmistrza upoważniające go do zmian w budżecie, ale do zadań burmistrza należy w szczególności wykonywanie tego budżetu, natomiast Rada kontroluje działalność burmistrza. Jest to nie tylko obwarowane ustawą o samorządzie terytorialnym, ale również ustawą o finansach publicznych, a w szczególności art. 129 tej ustawy: W toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązują odpowiednio zasady gospodarki finansowej określonej w art. 92 pkt. 3. Ten artykuł mówi, że dokonywanie wydatków następuje w granicach kwot określonych w planie finansowym zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny. Ten oszczędny sposób mieliśmy już wykazany przy poprzedniej uchwale.

Natomiast w projekcie tej uchwały zapisanej w porządku obrad w pkt. 4 r) mamy przejawy tej oszczędności. Proponuje się, ograniczę się tylko do dwóch aspektów tej propozycji, a mianowicie skupię się na pozycji: administracja publiczna i WOK.

Zwiększenie środków przeznaczono na nagrody i dobrze, z burmistrzem włącznie. Pracownicy powinni być dobrze wynagradzani, żeby nie byli narażeni na korupcję. Natomiast nagroda dla burmistrza według mnie powinna być przeznaczona za jego działalność, za wykonanie podstawowej rzeczy jaką jest wykonywanie budżetu.

Dzisiaj proponuje się nam zatwierdzenie dodatkowo kwoty ponad 100 tys. zł na administrację i 20 na promocję i reklamę gminy. Dziwne. Tutaj chciałbym przypomnieć, że będzie to kwota prawie 200 tys. zł w budżecie, który sam burmistrz zaproponował Radzie - było 96 tys. zł. Uzupełnieniem tego niech będzie materiał, który tutaj dostaliśmy. Jest podpisany przez pana burmistrza i z kwoty na wydatki z budżetu 850 tys., wykazana jest kwota około 50 tys. zł. Natomiast na promocję z 200 tys. mamy kwotę 87 tys. zł. Gdyby to była tylko kwota realizowana planowo, to przypuszczam, że kwota 170 tys. zł, ponieważ zdarzyło się tak, że zaproponowano 96, w międzyczasie z rezerwy ogólnej decyzją burmistrza przeniesiono dodatkowe 77,5 tys. i w sumie mamy kwotę 173,5 tys. zł i wnioskuje się o dalsze 20 tys. zł. W rozliczeniu tych wyjątkowych sytuacji, nie będę radnym czytał, bo otrzymali ten załącznik, mamy udział, w sumie nazbierało się parę groszy. I to jest kwestia dotycząca tego pierwszego aspektu, czyli administracji publicznej.

Jest druga bulwersująca mnie sytuacja: traktowanie jednostki, jaką jest WOK. W budżecie na rok 2003 ta jednostka organizacyjna otrzymała dotację 422 tys. zł. Dodatkowo WOK-owi przekazano sprzęt za kwotę ponad 54 tys. zł. Mało tego, umożliwiono zaciągnięcie kredytu w kwocie 109 tys. zł. Dzisiaj proponuje się jeszcze kolejne 44 tys. zł. Proszę mi pokazać, która jednostka czy podmiot w naszej gminie dostaje w ten sposób w ciągu roku dofinansowywanie? Żadna.

Najgorsze, że każda jednostka po zatwierdzeniu budżetu powinna mieć swój plan finansowy i harmonogram działań. Plan finansowy WOK-u powinien być zrobiony na kwotę 422 tys. zł, bo taka była wartość dotacji przekazanej w budżecie. W międzyczasie wzrosły wydatki WOK-u. To jaką politykę kierownik tego ośrodka prowadził, że może wydawać więcej niż posiada? Uważam, że jest to przejaw niegospodarności w jednostce, a pan burmistrz, jeżeli taka niegospodarność jest, odpowiada za brak nadzoru. To przypomina finansową wolną amerykankę. Ja chciałbym usłyszeć w tej kwestii, co ma do powiedzenia burmistrz, bo jeżeli moich wątpliwości nie rozwieje, będę głosował przeciw podjęciu tej uchwały i będę namawiał radnych, żeby uczynili to samo.

Chciałbym również zwrócić uwagę, że jest jeszcze oprócz ustawy o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, a konkretnie art. 117, który obliguje szefa jednostki, burmistrza, do pewnych zachowań.

 

Radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że oszczędnie, to nie znaczy tanio. Człowiek biedny kupuje tanie buty, które mu się niszczą po miesiącu, a bogaty skórzane i używa je dwa sezony. Tak samo zaniedbany dom kultury, który otrzymaliśmy w spadku po poprzednich działaniach wymaga modernizacji sprzętu przez co będzie przyciągana młodzież.

 

Tomasz Kałużny burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając radnym powiedział, że nie słyszał początku, ale odniesie się do tego co słyszał.

Jeśli chodzi o WOK, to radny powiedział kilka rzeczy nieprawdziwych. Odniosę się do ostatniego pana stwierdzenia, że jeżeli nie wytłumaczę, to pan będzie głosował przeciw. Myślę, że bez względu czy bym wytłumaczył, czy nie, to i tak pan będzie głosował przeciw, więc niewielka w tym moja rola, by to zmienić, ale postaram się.

Co do tego sprzętu wartości ileś tam tysięcy złotych, to tak się składa, że my tego sprzętu nie kupowaliśmy tylko odzyskaliśmy z Tonsilu za dług, którego i tak, jak pan był burmistrzem, pan nie mógł odzyskać, a ja chociaż starałem się uzyskać sprzęt, który będzie służył naszemu WOK-owi. Ta kwota nie stanowi żadnej dodatkowej kwoty w budżecie w WOK. Po prostu ten sprzęt zabraliśmy za nic, za darmo.

Co do przekroczenia wydatków, to oczywiście WOK nie przekroczył żadnych wydatków. Jeżeli Rada Miejska podejmie to o co wnoszę, to po prostu WOK dokona zakupu, który umożliwi mu zarabianie pieniędzy dodatkowych, a nie są to bezpodstawne zapowiedzi, ponieważ w tym roku WOK zarobił sam własnym działaniem około 130 tys. zł, a w zeszłym roku było to około 70 tys. zł, a więc porównując zarobił dwukrotnie więcej. Ta kwota może wzrosnąć w momencie, kiedy WOK będzie dysponował sprzętem, który będzie można wynajmować dodatkowo, a po drugie w momencie, kiedy będą imprezy we Wrześni nie będziemy musieli wynajmować sprzętu za grube pieniądze z zewnątrz, będziemy po prostu dysponowali własnym sprzętem. Np. festiwal im. Anny Jantar w przyszłym roku będzie obsługiwany na sprzęcie, który mamy zamiar kupić.

Nieprawdę pan podał, że daliśmy WOK-owi jakiś kredyt. Ani my nie daliśmy, ani nikt jeszcze nie dał. Rada Miejska umożliwiła podjęcie takiego kredytu, a WOK tego kredytu nie zaciągnął.

Prosiłbym bardzo, żeby pan się wyhamował, zwłaszcza, że widzę, że dzisiaj się pan bardzo rozkręcił, a to może wpływać na naszą dyskusję czy dalszą część spotkania, które miało mieć przyjemny charakter.

Jeśli chodzi o te dodatkowe wynagrodzenia, które się pojawiły, to jest to związane z tym, że pan Starzyński, który zakończył pracę w domu kultury, ponieważ został dyrektorem domu kultury w Koninie, miał taką ilość zaległego urlopu z czasów, kiedy pan był burmistrzem, kilkadziesiąt dni, że musieliśmy zapłacić za ten niewykorzystany urlop i to była duża kwota.

Prosiłbym, żeby pan uważał na słowa, których pan używa, nie wprowadzał nikogo w błąd.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że miał jeszcze wątpliwości, kiedy głosował nad uchwałą o nagrodzie dla burmistrza, ale ta wypowiedź burmistrza przekonała go, że dobrze zrobił głosując przeciw. Chwyta mnie pan burmistrz za słówka. Oczywiście, umożliwiliśmy zaciągnięcie kredytu WOK-owi na 109 tys. zł, to niech zaciągnie 150 i nie będzie obciążał budżetu.

Następna sprawa, do której chciałem się odnieść, to jeżeli jest tak dobrze, to proszę te dodatkowe środki, które proponuje się w projekcie uchwały na administrację i na WOK przenieś do rezerwy. A może z tego tytułu moglibyśmy dopomóc OPS-owi, czy utrzymać odpłatność za przedszkola na tym samym poziomie?

Dziwne jest panie burmistrzu, pan mi zarzuca jakieś kłamstwa, ale pan podpisał się pod projektem uchwały, że tu nie chodzi o jakieś odprawy dla pana Starzyńskiego, tylko chodzi o dotację do WOK-u, która zwiększana jest z przeznaczeniem na zakup nowego oświetlenia estradowego. Czy były dyrektor, to jest oświetlenie estradowe?

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 15 głosami „za”, przy 2 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XVI/163/03 w sprawie: zmieniająca uchwałę z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003 (załącznik nr 20).

 

r)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XVI/164/03 w sprawie: przyjęcia pomocy finansowej od Powiatu Wrzesińskiego (załącznik nr 21).

 

Pkt 5

 

Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

  • na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej wpływają kolejne życzenia dla radnych z okazji zbliżających się świąt;

  • w związku z procedurą uchwalania budżetu komisje stałe Rady Miejskiej od dnia złożenia projektu budżetu na rok 2004 w Biurze Rady Miejskiej mają 14 dni na jego zaopiniowanie (projekt został złożony 15 grudnia 2003 r.), zważywszy na zbliżające się święta Bożego Narodzenia jest mało czasu.

 

Radny Piotr Matuszewski zaproponował, żeby dokonać zmiany procedury uchwalania budżetu tak, by debata budżetowa odbyła się w styczniu 2004 r.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w celu podjęcia uchwały zmieniającej procedurę uchwalania budżetu wnosi o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnym 19 grudnia 2003 r. o godz. 18.15. Stosowne materiały zostaną w ciągu najbliższych kilku minut przygotowane.

 

Pkt 6

 

Informacja burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 22).

 

Pkt 7

 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiadając na interpelacje radnych powiedział:

  • Pytanie dotyczące uzupełnienia środków brakujących w budżecie OPS-u. OPS otrzymał ze środków z Urzędu Wojewódzkiego 103 tys. zł, które zostały przeznaczone na zasiłki okresowe. Przyszły także specjalne środki w kwocie 57 tys. zł za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego od Ministra Pracy i Gospodarki z przeznaczeniem na pomoc dla pracowników Tonsilu. Związki zawodowe Tonsilu prosiły, aby te pieniądze zostały przeznaczone dla pracowników Tonsilu w sposób taki, że niekoniecznie przez OPS i aby wypłacić pomoc wszystkim pracownikom Tonsilu. Ze względu na to, że środki te przyszły drogą służbową, jako środki na pomoc społeczną, zrealizowanie prośby Tonsilu byłoby niezgodne z prawem, dlatego środki te przekazano OPS-owi, który wypłacił zasiłki okresowe najuboższym, spełniającym kryteria ustawy o pomocy społecznej w październiku, listopadzie i grudniu 2003 r.

  • Pytanie dotyczące „Centrum II” – odpowiedź zostanie przygotowana na piśmie.

  • Pytania radnego Ryszarda Szwajcy dotyczące sprzedaży gruntów firmie Gestamp. Umowa była skonstruowana w ten sposób, że są 3 raty płatności za umowę sprzedaży. Pierwsza rata wynosiła 1.000.500,00 zł i wpłynęła na konto Gminy Września po podpisaniu umowy. Druga rata 832 tys. zł ma wpłynąć 23 lipca 2004 r., a w międzyczasie dodatkowo firma Gestamp płaci nam comiesięczną ratę z dzierżawy w kwocie 18.750,00 zł, począwszy od 23 lipca 2003 r. do 23 lipca 2004 r., czyli do terminu wpłaty drugiej raty. Łącznie w tym roku wpłynęło do urzędu w tytułu podpisania tej umowy 1.114.875,00 zł.

  • Środki z NFOŚ. W tej chwili nie mamy żadnego dokumentu o decyzji w sprawie umorzenia, żeby przyniosło to jakieś konkretne odzwierciedlenie w budżecie Gminy. Zgodnie z regulaminem, który obowiązuje NFOŚ musimy wykazać, że zrealizujemy inwestycję o wartości 5-krotnie wyższej niż kwota umorzenia i dopiero wtedy, po spełnieniu tego warunku zostanie podpisana umowa z NFOŚ i to umorzenie stanie się faktem.

  • Słowność burmistrza. Staram się zawsze dotrzymywać słowa. Udało mi się dziś sprzedać PEBEROL za kwotę 949.814.000,12 zł. Nabywcą jest firma Kos.

  • Pytanie dotyczące rekompensaty strat poniesionych przez klub sportowy Victoria. Ani nie przyczyniłem się do tych strat, ani nie miałem na to wpływu, ani nie wiem z jakiego tytułu miałbym rekompensować klubowi jakieś straty, ani nie ma z mojej strony i obowiązku rekompensowania, a więc nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.

  • Koszt iluminacji Rynku. Szczegółowe dane zostaną przygotowane na piśmie, ale w przybliżeniu to wygląda tak, że w zeszłym roku oświetlenie świąteczne bez rozbijania na Rynek i nie na Rynek kosztowało 16 tys. zł, a w tym roku również bez rozbijania 37 tys. zł.

  • Pytanie dotyczące mostku. Będziemy starać przygotować jakieś rozwiązanie, by to oświetlenie było lepsze, chociaż jest to na pewno rzecz kosztowna.

  • Pytanie dotyczące PEC-u? Odpowiedź postaram się przygotować na piśmie.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o wyjaśnienia kto sprzedał PEBEROL, burmistrz czy likwidator? Jakoś nie przypominam sobie, żeby PEBEROL był spółką gminną.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że dokonał rzeczywiście skrótu myślowego w tym sensie, że firma Kos nie kupiłaby tego, gdyby nie było porozumienia trójstronnego z Gminą co do zwolnienia tej nieruchomości z hipoteki oraz rozmów z ZUS-em w sprawie także zwolnienia z hipoteki.

 

Pkt. 8

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 18.00 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 18 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie MiG Września.

 

 

Protokolant: Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Klimczak

we Wrześni:

 

Maciej Baranowski

Metryka

sporządzono
2004-02-02 przez Michał Lipiecki
udostępniono
2004-02-02 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-17 12:28 przez Zaworski Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
253
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.