Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół nr XX/2004 - Protokoły z Sesji Rady Miejskiej, menu 110, artykuł 1936 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Sesji Rady Miejskiej

Protokół nr XX/2004

Protokół

 nr XX/2004

z sesji Rady Miejskiej we Wrześni

odbytej 29 marca 2004 r.

w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Września

 

XX  sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 1  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

 

Pkt 1

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski o godz. 16.30 otworzył sesję i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 21 radnych, co stanowi quorum.

 

Protokół  z sesji nr XIX  został przyjęty przez aklamację; nikt z radnych nie wniósł uwag do jego treści.  

 

Pkt 2

Przedstawiony porządek obrad (załącznik nr 2):

 

1.   Otwarcie sesji.

2.   Przedstawienie porządku obrad.

3.   Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego,

b)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej dla obszaru części działek ozn. numerami geod. 47/3 i 47/6, położonych w Gutowie Małym,

c)      zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Fromborskiej i Zielonogórskiej,

d)      zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, 

e)      trybu oraz zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy Września organizacjom pozarządowym na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

f)        rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

g)      współdziałania z innymi gminami w zakresie prowadzenia wspólnego schroniska dla zwierząt.

5.   Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca przeprowadzenia i rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę pięciu terenów pod „ogródki sezonowe” 26 maja 2003 r.

6.   Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2003.

7.   Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2003.

8.   Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni za rok 2003.

9.   Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

10. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

12. Zakończenie obrad.

 

 

Pkt 3

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski powiedział, że:

-         radny Marek Zielnik złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego i członka komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.

-         18 marca br. odbyłem szkolenie w zakresie składania przez radnych oświadczeń majątkowych. Robert Klimczak, pracownik Biura Rady Miejskiej posiada dla Państwa radnych nowe wzory oświadczeń majątkowych i proszę je odebrać, poświadczając odbiór 2 egzemplarzy podpisem. Do 2 wypełnionych oświadczeń majątkowych proszę załączyć 2 kopie PIT (stan na 31 grudnia 2003 r.). Komplet dokumentów proszę dostarczać do mnie albo do upoważnionego przeze mnie w tym wypadku pana Roberta Klimczaka, który przekaże je mnie. Komplet dokumentów musi być tak dostarczany, by była możliwość stwierdzenia, że zawiera 2 oświadczenia majątkowe jednobrzmiące oraz 2 kserokopie PIT-u. Radni, którzy mają działalność rolną muszą załączyć stosowne zaświadczenie z gminy ten temat. Należy także złożyć informację, jeśli zaszyły zmiany w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez rodzinę oraz zawartych umowach cywilno-prawnych na terenie gminy Września.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że podczas sesji budżetowej przewodniczący Rady Miejskiej obiecał, że otrzyma jednolity tekst uchwały budżetowej na rok 2004, uwzględniający uwagi RIO do tej uchwały i wszystkie autopoprawki. Minęły prawie 2 miesiące i takiego dokumentu nie otrzymałem. Mam nadzieję, że pozostali radni także nie otrzymali. Kiedy możemy ten jednolity tekst uchwały budżetowej otrzymać?

Gmina w roku 1996 zaciągnęła pożyczkę w wysokości 6,5 mln zł na budowę oczyszczalni ścieków w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Po spłaceniu części pożyczki zaistniała możliwość umorzenia około 1,5 mln zł. Czy została podpisana w roku 2003 umowa z NFOŚiGW na wartość tej umarzalnej części pożyczki? Jakie zadania i na jaką kwotę będą realizowane w ramach tej umowy w roku 2004, a jakie w roku 2005? Ewentualnie, jeżeli umowa nie została podpisana, to proszę podać przyczyny tego faktu.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że dowiedziała się, iż ościenne gminy powzięły już informację o sposobie załatwienia wniosków kierowanych w sprawie środków z funduszów przedakcesyjnych. Czy gmina Września składała takie wnioski, bo na jednej z sesji burmistrz mówił, że były składane? Jeżeli tak, to czy gmina Września dysponuje już jakąkolwiek informacją o sposobie załatwienia przedmiotu sprawy?

Na płycie lodowiska przy ul. Gnieźnieńskiej była wyłożona swego czasu trawa. Ona miała służyć, jako zabezpieczenie podłoża, pod którym znajduje się sieć rozprowadzająca m.in. mrożenie, ponieważ są to rurki wypełnione glikolem. Wiem, ze ta trawa została zdemontowana. Może i dobrze, ale czy przewiduje się zabezpieczenie tej płyty? Zbliżamy się do lata i jak przewiduje się (i czy w ogóle myśli się o tym) zabezpieczyć tę płytę przed ewentualnym uszkodzeniem urządzeń tam się znajdujących?

 

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że ma dwa pytania, wynikające z uczestnictwa w zebraniach wiejskich. Pierwsze dotyczy budynków po szkołach podstawowych, ponieważ są one dewastowane. Co dalej z tymi budynkami?

Drugie pytanie dotyczy pojemników na odpady plastikowe.

 

Radna Maria Grzeszczyk powiedziała, że zakończyły się zebrania wiejskie i szczegółowe wnioski przedstawi na pewno uczestnik zebrań z ramienia urzędu gminy, naczelnik Jan Krotoszyński, ale chce się wypowiedzieć jako mieszkanka wsi. Na podstawie tego, co mówią uczestnicy spotkań nasuwają się pewne spostrzeżenia. Np. jest zbyt mało inwestycji na terenach wiejskich. Jest bardzo dużo różnych problemów. Jest bardzo małe zainteresowanie władz gminy sprawami wsi. Były takie głosy, że władza przyjeżdża tylko przed wyborami itd.

W związku z tym, co powiedział radny Sylwester Jałoszyński na temat dewastacji budynków, to również padały wnioski, żeby na wsiach było więcej patroli Policji i Straży Miejskiej. Wtedy może będzie mniej dewastacji tych budynków.

 

Radny Bolesław Święciochowski w imieniu Unii Wrześnian i Wrzesińskiego Towarzystwa  Kulturalnego zaprosił na uroczystość patriotyczno-religijną  4 kwietnia 2004 r. o godz. 10.00 z okazji 64. rocznicy zbrodni katyńskiej NKWD w 1940 r.                     

 

Pkt 4

 

a)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/177/04 w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (załącznik nr 3).

 

b)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/178/04 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej dla obszaru części działek ozn. numerami geod. 47/3 i 47/6, położonych w Gutowie Małym (załącznik 4).

 

c)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Fromborskiej i Zielonogórskiej (załącznik nr 5)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 17 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XX/179/04 w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Zielonogórskiej (załącznik nr 6).

 

d)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/180/04 w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego (załącznik nr 7).

 

e)

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie: trybu oraz zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy Września organizacjom pozarządowym na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (załącznik nr 8).

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XX/181/04 w sprawie: trybu oraz zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy Września organizacjom pozarządowym na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (załącznik nr 9).

 

f)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 19 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” podjęła uchwałę nr XX/182/04 w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (załącznik nr 10).

 

g)

 

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych 20 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr XX/183/04 w sprawie: współdziałania z innymi gminami w zakresie prowadzenia wspólnego schroniska dla zwierząt (załącznik nr 11).

 

Pkt 5

 

Przewodniczący komisji rewizyjnej Arkadiusz Czajkowski przedstawił opinię komisji rewizyjnej, dotyczącą przeprowadzenia i rozstrzygnięcia nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę pięciu terenów pod „ogródki sezonowe” 26 maja 2003 r. (załącznik nr 12).

 

- bez uwag

 

Pkt 6

 

Przewodniczący komisji rewizyjnej Arkadiusz Czajkowski przedstawił sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2003 (załącznik nr 13).

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że  przedstawione sprawozdanie jest wyłącznie sprawozdaniem przewodniczącego komisji. Dobrym obyczajem jest, aby najpierw z treścią sprawozdania zapoznać członków komisji. Komisja odbyła swoje posiedzenie w okresie przedsesyjnym i zajmowała się dokonaniem oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 r. i, tutaj zwracam się do radnego Arkadiusza Czajkowskiego, nie był Pan uprzejmy zapoznać członków komisji z treścią sprawozdania. Przewodniczącemu komisji przysługuje prawo prezentowania podczas sesji sprawozdania, ale o jego kształcie i treści powinna decydować cała komisja.

Nie będę komentować tego, co zostało zawarte w sprawozdaniu, ponieważ nie jestem współautorem i nie ponoszę odpowiedzialności za treść tego, co zostało przed chwilą przeczytane.

Dobrze byłoby przyjąć taki dobry obyczaj, bo po to jest komisja, by pracowała kolegialnie, a przewodniczący został wybrany po to, aby wypowiadał się w imieniu komisji.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że przedstawione sprawozdanie, to sprawozdanie przewodniczącego komisji. Pod sprawozdaniem nie ma podpisów członków komisji i nie było żadnego uzgadniania. Było posiedzenie komisji i członkowie komisji nie zostali zapoznani z treścią sprawozdania. Jest w przedstawionym sprawozdaniu wiele prawdy, ale nie jest to sprawozdanie komisji.

 

Renata Mikołajczak-Masłowska, radca Urzędu Miasta i Gminy Września powiedziała, że w ustawie o samorządzie gminnym w art. 21 ust. 3 jest napisane, że komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności, a w statucie naszej gminy w §42 jest napisane, że przewodniczący komisji co najmniej raz w roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdanie z działalności. Jest to więc sprawozdanie komisji przedłożone przez  przewodniczącego komisji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Maciej Baranowski powiedział, że w tym co mówi radny Ryszard Szwajca jest sporo prawdy.   

 

Przewodniczący komisji rewizyjnej Arkadiusz Czajkowski powiedział, że w roku następnym zobowiązuje się, sprawozdanie z działalności komisji będzie opracowywane kolegialnie.        

 

Pkt 7

 

Przewodniczący komisji rozwoju wsi Mirosław Zgoliński przedstawił sprawozdanie z działalności komisji rozwoju wsi Rady Miejskiej we Wrześni za rok 2003 (załącznik nr 14).

 

- bez uwag

 

Pkt 8

 

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni za rok 2003 (załącznik nr 15).

 

Radny Arkadiusz Czajkowski powiedział, że chciałby dodać parę zdań, co do skali wydatków na pomoc społeczną w gminie  Września.

W roku budżetowym 2003 planowano wydatki 7 035 585 zł, a wykonano wydatki na kwotę 6829580 zł i na statystycznego dorosłego mieszkańca gminy (od 20 lat do 64 lat) wynosi w ciągu roku  248,95 zł, co miesięcznie daje kwotę 20,75 zł.

Wypada krótko przeanalizować wydawane środki, co Szanownej Radzie uzmysłowi jak kwotowo i procentowo kształtują się wydatki wg klasyfikacji budżetowej.

Klasyfikacja budżetowa 85303: „Ośrodek wsparcia: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki bieżące”. Kwota wydana to 187 256 zł, co stanowi 2,74 % całości środków przeznaczonych na pomoc społeczną.

Klasyfikacja budżetowa 85313: „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające, niektóre świadczenia  z pomocy bieżącej”. Kwota wydana to 96 097 zł, co stanowi 1,4 % całości środków przeznaczonych na pomoc społeczną.

Klasyfikacja budżetowa 85314: „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i wydatki bieżące”. Kwota wydana 2 436 444 zł, co stanowi 35,67% całości środków przeznaczonych na pomoc społeczną.

Klasyfikacja budżetowa 85315: „Dodatki mieszkaniowe”. Kwota wydana 2 094 744 zł, co stanowi 30,67% całości środków przeznaczonych na opiekę społeczną.

Klasyfikacja budżetowa 85316: „Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze”. Kwota wydana 48 695 zł, co stanowi 0,7% całości środków przeznaczonych na pomoc społeczną.

Klasyfikacja budżetowa 85319: „Ośrodek Pomocy Społecznej” – 29,5 etatu. Wydatki bieżące: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń. Kwota wydana 866 475 zł, co stanowi 12,69% całości środków przeznaczonych na pomoc społeczną. Kwota przeznaczona na płace w tym Ośrodku, na etat wynosi rocznie 29372,03 zł, co w stosunku miesięcznym wynosi 2447,67 zł brutto.

Klasyfikacja budżetowa 85328: „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne”. Kwota wydana 749 194 zł, co stanowi 10,97% całości środków przeznaczonych na pomoc społeczną.

Klasyfikacja budżetowa 85395: „Pozostała działalność”: wydatki bieżące (dożywianie dzieci), dotacje do podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie opieki społecznej. Kwota wydana 331 542 zł, co stanowi 4,85% całości środków przeznaczonych na pomoc społeczną.

Ze sprawozdania przedstawionego Radzie wynika, że na wypłaty pieniężne w formie zasiłków celowych przeznaczono kwotę 653 870 zł, co stanowi 9,57% całości środków przeznaczonych na pomoc społeczną. Objęto pomocą 2768 rodzin, co stanowi kwotę rocznie na rodzinę 236,22 zł, a w stosunku miesięcznym 19,69 zł. Objęto pomocą 7066 osób, co stanowi na osobę w stosunku rocznym 92,54 zł, a miesięcznie kwota ta wynosi 7,71 zł. Dożywianiem objęto 925 uczniów za sumę 312 452 zł, co stanowi rocznie na jednego ucznia 337,79 zł.

Należy przyjąć, że nauka w szkole odbywa się przez około 170 dni w roku, czyli na jeden posiłek dla ucznia przypada 1,99 zł.

Należy podkreślić, że u 50% rodzin otrzymujących zasiłki dochód na jedną osobę miesięcznie nie przekraczał 200 zł, to po dodaniu wsparcia z opieki społecznej w kwocie 7,71 na osobę mógł mieć niewielki wpływ na egzystencję tej rodziny. Jednak nie wiadomo, co z pozostałymi 50% rodzin, czy przeżyły za 7,71 zł na osobę – czy zostało im samodzielne zdobywanie środków do życia?

Usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objętych jest 135 osób, które zaopatrują osoby w liczbie 30 etatów, co stanowi 0,22 etatu na jednego podopiecznego. Jeśli przyjmiemy 40-godzinny tydzień pracy, to jedna opiekunka w ciągu tygodnia przeznacza 8,89 godziny tygodniowo, to przy wolnym weekendzie, w dni pracujące opiekunka przebywa u podopiecznego 1,78 godziny dziennie.

Po spojrzeniu na te dane możemy dokładnie uzmysłowić sobie, jak to wszystko wygląda w naszej gminie za przeznaczone pieniądze.

Cenną rzeczą jest pozyskiwanie żywności dla podopiecznych od sponsorów, co w nieznaczny sposób poprawia jakość życia podopiecznych.

Przeglądając te dane i sprawozdanie należy stwierdzić, że obniżenie kosztów pracy zmniejszyłoby ilość potrzebujących (rodziny dotknięte długotrwałym bezrobociem), prawdopodobnie ludzie ci woleliby zarobić na swoje utrzymanie, a nie pozostawać na przysłowiowym „garnuszku” podatnika.

Należy tu także powiedzieć, że wydatki na pomoc społeczną są niewspółmiernie małe w stosunku do obciążenia podatkiem statystycznego naszego wyborcy. Mówię to ze względu na to, że w najbliższym czasie zbliżają się wybory i należy sobie uzmysłowić, że nawet nie jesteśmy w stanie godnie utrzymać 5% społeczeństwa, które statystycznie powinno wymagać wsparcia wg badań socjologicznych, a co dopiero ponad 20% bezrobotnych. (załącznik nr 16).

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że w 2003 r. zostało OPS-owi zlecone dodatkowe zadanie, tj. dodatki mieszkaniowe. Mija pierwszy kwartał roku 2004. Interesuje mnie, ile przyjęto wniosków w zakresie dodatków? Ile osób spełniało warunki do uzyskania przedmiotowego dodatku? Ile osób w OPS-ie zajmuje się realizacją tego zadania? W jakim trybie realizowane są te dodatki? Czy jest to w trybie wypłaty kasowej, czy ten dodatek jest przekazywany zarządcy nieruchomości? 

 

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiadając na pytanie powiedziała, że  nie na wszystkie może w tej chwili odpowiedzieć, ponieważ nie spodziewała się tego typu zapytań, ale swoją wypowiedź uzupełni na piśmie.

Na dzień dzisiejszy dodatkami mieszkaniowymi zajmują się 2 osoby. Są to pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to pracownik socjalny i osoba, która przeszła z sekcji opiekuńczej. Oprócz tych 2 osób, jest grupa 15 rejonowych pracowników socjalnych, która przeprowadza wywiady środowiskowe w celu stwierdzenia sytuacji finansowej i ewentualnie wskazania jakichś rażących dysproporcji. 

Działamy zgodnie z tym, jak nakazuje ustawa, tzn. wtedy, kiedy jest konieczność przekazania środków zarządcy, to są one przekazywane.    

 

Pkt 9

 

Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni:

-         18 marca odbyłem spotkanie z zarządem klubu sportowego „Victoria” w sprawie finansowania działalności tego klubu (protokół ze spotkania znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej). Wcześniej wpłynęły pisma  od M. K. S. „Victoria” oraz L. K. S. Błękitni w sprawie wsparcia finansowego działalności tych klubów. Po zasięgnięciu opinii radcy prawnego oraz burmistrza Miasta i Gminy Września udzieliłem odpowiedzi (pisma zostały odczytane). Korespondencja w tej sprawie znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

-         Komisja komunalno-finansowa oraz komisja rozwoju wsi złożyły na moje ręce plany pracy na rok 2004 (plany pracy zostały odczytane).

-         Poseł na Sejm RP Bronisław Dankowski przesłał odpis swojej interpelacji w Sejmie i udzielonej odpowiedzi przez wiceprezesa Rady Ministrów ministra infrastruktury Marka Pola w sprawie obwodnicy wokół Wrześni (pismo zostało odczytane).

-         Wpłynęło pismo od Zarządu Powiatowego Ligi Polskich Rodzin we Wrześni, w którym proponuje się powołanie komisji, która oceni wartość zniszczeń spowodowanych przez Niemcy na terenie powiatu wrzesińskiego w okresie II wojny światowej (pismo zostało odczytane). Gdyby grupa radnych uznała potrzebę powołania takiej komisji, to proszę o wniosek w tej sprawie i on znajdzie się w porządku obrad następnej sesji.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiadając na interpelację radnego Ryszarda Szwajcy powiedział, że na sesji budżetowej było omawianych szereg poprawek, które zostały wprowadzone do uchwały budżetowej na wniosek RIO. Poprawki te wynikały z opinii RIO. Były przygotowane w formie autopoprawki przed sesją budżetową i były radnym przedstawione na piśmie. Procedura obowiązywała jak w przypadku wszystkich innych uchwał i autopoprawek do nich. Tzn., że autopoprawki są wprowadzane do uchwały i Rada głosując uchwałę przyjmuje ją łącznie z autopoprawkami. Uchwała budżetowa została podjęta z uwzględnieniem autopoprawek. Wszyscy radni otrzymali kopię podjętej uchwały budżetowej i ta uchwała, można powiedzieć, że stanowi tekst jednolity, zawiera wszystkie autopoprawki i jest wersją ostateczną uchwały budżetowej. Ta uchwała jest również dostępna na stronie internetowej.

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że wysłuchał tego, co miał Skarbnik do powiedzenia i to tyle. W protokole z sesji 26 stycznia 2004 r. zwróciłem się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w kwestii tej uchwały. Przewodniczący zasięgnął opinii radcy prawnego i miałem gwarancje, że tekst jednolity uchwały budżetowej na rok 2004 otrzymam. I tylko o to proszę.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że radny otrzymał taki tekst. Tak to jest, że tekst jednolity, to jest właśnie uchwała budżetowa. Wszyscy radni otrzymali kopię uchwały budżetowej.  

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że prosi, by przewodniczący Rady Miejskiej od Skarbnika pobrał tekst, tak jak tutaj mówi, który odbierze za pokwitowaniem i na następnej sesji się do tego odniesie.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września powiedział, że oryginał uchwały budżetowej znajduje się w Biurze Rady Miejskiej. Ja nie dysponuję oryginałem. Mam też u siebie kopię uchwały budżetowej.           

 

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że wystarczy mu kopia. Kopia z podpisem pana Burmistrza. Ta, która poszła do RIO.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że uchwałę uchwala Rada Miejska, a nie burmistrz. Czy pan się nie orientuje, że to jest uchwalane przez Radę Miejską? Uchwała jest podpisana przez przewodniczącego Rady Miejskiej Macieja Baranowskiego, a nie przeze mnie.  

 

Pkt 10

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 17). Informacje dodatkowe:

-         18 marca odbyło się spotkanie z członkami zarządu M. K. S. „Victoria”, podczas którego przedstawiono wszystkie aspekty prawne i finansowe dotyczące finansowania sportu (protokół z tego spotkania znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).

-         W dniach 26–27 marca na zaproszenie burmistrza Wolfganga Gallera gościła w Garbsen delegacja naszej gminy. Było to pierwsze oficjalne spotkanie burmistrza Tomasza Kałużnego z przedstawicielami partnerskiego miasta. Podstawową tematyką rozmów była bezpośrednia realizacja współpracy w dziedzinach, które od lat są podejmowane a mianowicie oświaty, kultury i sportu. Omówiono założenia i współdziałanie w ramach festiwalu folklorystycznego we Wrześni, stan przygotowań do majowego konkursu języka niemieckiego dla wrzesińskiej młodzieży (dwutygodniowy pobyt w Garbsen będzie nagrodą dla zwycięzcy). Ponadto omówiono zasady  konkursu w czytaniu w Garbsen, kontakty młodzieży szkolnej, chórów i stowarzyszeń. Zaprosiłem na majowe prawybory burmistrza Gallera wraz z politykami. Temat wzbudził duże zainteresowanie wśród gospodarzy podczas rozmów i stąd to zaproszenie. Wstępnie omówiono planowaną na jesień br. wizytę we Wrześni kilkudziesięcioosobowej delegacji z Teksasu – partnerów miasta Garbsen. Rozmawialiśmy również o przystąpieniu Polski do UE, finansowaniu klubów sportowych oraz strukturze budżetu. Gmina Września ma 44 tys. mieszkańców, a gmina Garbsen 63 tys. Uwzględniając różnicę w liczbie mieszkańców i przeliczając na jednego mieszkańca, to budżet gminy Garbsen na sport jest 10,2 razy większy od budżetu gminy Września. Natomiast zadania są zbliżone do naszych zadań. Z budżetu gminy Września przekazywanych jest na działalność sportową około 2% środków, a gminy Garbsen 0,18%. Burmistrz Galler był bardzo zdziwiony moim pytaniem, ile jest przekazywanych środków klubom piłkarskim z budżetu gminy Garbsen? Nie znają takiego pojęcia jak przekazywanie środków na kluby i stowarzyszenia sportowe. Rozmawiałem z prezesem klubu piłkarskiego w Garbsen, który przekazał mi kilka wskazówek na temat funkcjonowania klubu i współpracy z samorządem na terenie Niemiec. Podczas wizyty została oficjalnie otwarta w ratuszu w Garbsen wystawa fotograficzna “U drzwi Europy”, prezentująca zdjęcia z Wrześni autorstwa Ireneusza Zjeżdżałki, który był na moje zaproszenie członkiem wrzesińskiej delegacji w Garbsen. Uczestniczył w niej również Bernard Żołyniak – autor wielu projektów z dziedziny kultury oraz współpracy polsko–niemieckiej w tym zakresie; współtwórca programu Foto – Dialog.

-         Kilka tygodni temu została podpisana umowa sprzedaży akcji Zespołu Elektrociepłowni Poznań, będących w zasobach Skarbu Państwa, firmie francuskiej, która w ten sposób stała się właścicielem ZEC Poznań, który z kolei jest właścicielem blisko połowy akcji wrzesińskiego PEC-u. W związku z tym zapowiedziana jest wizyta we Wrześni przedstawiciela firmy francuskiej, który zainteresował się sprawą udziałów ZEC-u poznańskiego we wrzesińskim PEC-u. Na posiedzeniu komisji komunalno-finansowej 29 września 2003 r. został poruszony temat dalszego działania samorządu wrzesińskiego w PEC-u we Wrześni. Na życzenie radnych przekazałem całą dokumentację, dotyczącą umowy sprzedaży akcji PEC-u, wówczas udziałów, oraz korespondencji, która jest prowadzona między naszą gminą a ZEC Poznań, zawierającą propozycje dotyczące zmian w statucie spółki wrzesińskiej. Podczas sesji Rady Miejskiej prosiłem radnych o to, by zaproponowali jakiś kierunek działań w rozmowach z ZEC-em na temat wrzesińskiego PEC-u. Do dzisiaj nie otrzymałem żadnej wskazówki, co do tego, jak Rada Miejska widzi dalszy udział w tej spółce. Tymczasem niestety sama sytuacja klaruje się na naszą niekorzyść. Mianowicie 6 czerwca 2004 r. wejdzie w życie ustawa z 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, która zmienia zasady powoływania zarządów we wszystkich spółkach, w których samorząd posiada akcje czy udziały. Zgodnie z tą zmianą ustawy o gospodarce komunalnej zarządy takich spółek będą powoływane przez rady nadzorcze. Tak się składa, że w spółce PEC Września na pięciu członków rady nadzorczej mamy tylko dwóch przedstawicieli. Pozostali udziałowcy mają trzech. Mimo tego, że gmina ma większość akcji w tej spółce, to od 6 czerwca 2004 r.  rada nadzorcza będzie powoływała zarząd spółki.      

 

Pkt 11

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że pożyczka z 1996 roku na budowę oczyszczalni ścieków we Wrześni zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  i pytanie było, czy w 2003 roku podpisano umowę na umorzenie pozostałego do spłacenia kredytu.

Sytuacja wyglądała w ten sposób, że po spłaceniu 65% wartości pożyczki, a było to mniej więcej w połowie ubiegłego roku, otrzymaliśmy informację z NFOŚiGW, że można skorzystać w roku 2003 z umorzenia tej pożyczki. Na jednej z sesji informowałem, że otrzymaliśmy informację, że umorzenie będzie dotyczyło 23,7% tejże pożyczki, co stanowiło kwotę w przybliżeniu 1,5 mln zł. Tak się niestety składa, że za jakiś czas przyszło drugie pismo z zarządu NOŚiGW, które nauczyło nas, że należy czytać regulaminy jak się podpisuje umowy. Okazało się, że jest taki zapis, że aby móc skorzystać z tego umorzenia, to gmina musi w latach 2004 i 2005 zainwestować w ochronę środowiska kwotę o cztery razy większą niż kwota umorzenia. Oznaczało to, że aby skorzystać z umorzenia trzeba by zainwestować w latach 2004 i 2005 np. w kanalizację kwotę 7,5 mln zł. W budżecie na rok 2004 na inwestycje mamy 1,8 mln zł. Podpisanie więc umowy w sprawie umorzenia pożyczki byłoby bardzo karkołomne. W związku z tym rozpoczęliśmy negocjacje z NFOŚiGW, aby jakoś wybrnąć z tej ciężkiej dla nas sytuacji. W ostatnich dniach grudnia 2003 r. podpisaliśmy porozumienie o przedłużeniu okresu podpisania umowy na to umorzenie na rok 2004. Na szczęście rada nadzorcza NFOŚiGW zmieniła ten punkt regulaminu w taki sposób, że umorzenie może stanowić do 15% pożyczki i nie trzeba dokładać ani złotówki więcej do tej kwoty umarzalnej. 23 lutego 2004 r. została podpisana umowa, na mocy której NFOŚiGW w Warszawie umarza gminie Września kwotę 945 tys. zł, co stanowi 15% pożyczki zaciągniętej w roku 1996 na budowę oczyszczalni ścieków. W ramach wykorzystania powyższych środków w zakresie ochrony środowiska wykonana zostanie kanalizacja sanitarna w ulicach: Akacjowa, Brzozowa, i odcinek do Działkowców oraz na terenie Sokołowa.  

Pytanie dotyczące składanych przez gminę Września wniosków o fundusze strukturalne z Unii Europejskiej.

Złożyliśmy następujące wnioski:

-         Rozwój lokalny: Kompleksowe uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej w Obłaczkowie i Białężycach. Projekt odpowiada założeniom Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Uzupełnienia Programu. Projekt został przedstawiony na obecnym etapie programowania w sposób wystarczający i otrzymał pierwszą pozycję w rankingu. 

-         Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów. Opis działania: Zachowanie i odbudowa dziedzictwa kulturalnego. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Wrześni – renowacja Ratusza. Projekt w rankingu osiągnął trzecią pozycję.

-         Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów. Opis działania: Infrastruktura ochrony środowiska. Budowa kanalizacji sanitarnej wokół Zalewu Września. Projekt w rankingu osiągnął pierwszą pozycję.

-         Wspieranie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich. Opis działania: Rozwój turystyki. Podniesienie jakości podstawowej infrastruktury społecznej we Wrześni – budowa hali sportowej. Projekt w rankingu osiągnął drugą pozycję.

Wszystkie projekty przeszły wstępną weryfikację. Otrzymaliśmy również środki na wymianę młodzieży z miastami partnerskimi w wysokości 7 tys. euro.

Kolejne pytanie dotyczyło zabezpieczenia płyty lodowiska na basenie. Sztuczna trawa została przesunięta na boisko przy ul. Kosynierów, gdzie zostało zbudowane boisko. Ta sztuczna trawa, która leżała na piasku i przykrywała rurki z glikolem niespecjalnie się sprawdzała, ponieważ, gdy świeciło słońce schładzanie glikolem nie było w stanie się przebić przez trawę by schłodzić lodowisko. Dodatkowa trudność polegała na tym, że w sytuacji, kiedy było trochę cieplej lód łamał się na sztucznej trawie, która jest sprężysta. Trawę tę przeniesiono na ul. Kosynierów późną jesienią. Jeszcze przed przeniesieniem kierownik obiektów sportowych dostał zadanie wymyślenia zabezpieczenia płyty lodowiska i cały czas czekam na rozwiązanie tego problemu.

Pytanie radnego Sylwestra Jałoszyńskiego dotyczyło budynków po szkołach podstawowych. Budynki te zostały przekazane w zarząd ZGM-owi. Co do losów tych budynków wypowiadały się rady sołeckie poszczególnych wsi. Zostało to spisane na piśmie. W przypadku zbycia, decyzję będzie podejmować Rada Miejska. Jeden z budynków w Obłaczkowie ma być przeznaczony na lokale socjalne. Działania są w tej chwili podejmowane i jest to realizowane. Na drugie pytanie, dotyczące pojemników na odpady plastikowe odpowie pani Krystyna Poślednia.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że  program dotyczący pojemników na odpady plastikowe realizują dwa podmioty. My dostajemy pojemniki z programu powiatowego. Wiem, że jest przeznaczona pewna pula pojemników na odpady plastikowe i będziemy ten program realizować. Zostało to także zapisane w powiatowym programie gospodarki odpadami. Program ten został na końcu lutego uchwalony i z niego pewne kwestie zbiórki odpadów i segregacji wynikają. Gmina taki program też musi posiadać i w najbliższym czasie będziemy się tym zajmować. Z tych dwóch dokumentów wyniknie w jaki sposób będziemy przygotowywać się do selektywnej zbiórki i gospodarki odpadami. Do tej pory było to robione chaotycznie. Ktoś zbierał, było to robione w jakiś tam sposób i później nie wiadomo, co z tym zrobić. Na szczęście pojemniki, które zostały postawione przez starostwo na terenie naszej gminy mają odbiorcę i ktoś to zbiera i przetwarza. Są pewne kwestie kłopotów finansowych, ponieważ zbiórka plastiku staje się mało opłacalna. Myślę, że dojdzie do tego, że w pewnym  momencie, zgodnie z ustawami, będziemy  zobowiązani do selektywnej zbiórki odpadów. Czy uda nam się, żeby pojemniki stały w każdej wsi? Czy to będzie robione poprzez dostarczanie worków plastikowych? Trudno powiedzieć, ponieważ ten temat nie został jeszcze rozstrzygnięty przez powiat. 

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że trudno się ustosunkować do głosów, że zbyt mało jest inwestycji na wsi. Jestem zaskoczony tym bardziej, że w budżecie roku ubiegłego chyba 90% środków na inwestycje było realizowanych na terenach wiejskich. Budowa szkoły w Kaczanowie za ponad 2 mln zł, 3 projekty realizowane w ramach projektów SAPARD-owskich (wodociągowanie wsi Neryngowo, kanalizacja  Sokołowa oraz budowa drogi Stanisławowo – Sędziwojewo). Nie jestem zwolennikiem, by dzielić mieszkańców naszej gminy na tych, którzy mieszkają w mieście i na tych, którzy mieszkają na wsi. Poza tym myślę, że ten problem polega na tym, że mieszkańców danej wsi średnio pewnie jest około 400, a tych którzy przychodzą na zebrania wiejskiej jest jeszcze mniej, natomiast mieszkańców takiej wsi jak, nazwijmy umownie, Os. Sokołowskie czy Os. Lipówka jest kilka tysięcy i tam się nie odbywa żadne zebranie i w związku z tym ci mieszkańcy nie mają możliwości wypowiedzieć się na spotkaniach na temat większego czy mniejszego poziomu środków w budżecie inwestycyjnym Miasta i Gminy Września.

Kolejna sprawa dotyczyła braku zainteresowania władz. Wydaje mi się, że we wszystkich zebraniach wiejskich uczestniczył naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi Jan Krotoszyński. Myślę, że pilnie notował wszelkie uwagi na tychże spotkaniach.

Pytanie dotyczące zwiększenia liczby patroli Policji i Straży Miejskiej oraz dewastacji budynków po szkołach. Ci, którzy dewastują niespecjalnie ogłaszają godziny, w których chcą niszczyć, to praktycznie trzeba by było przy każdej szkole ustawić stałe dyżury policyjno-strażnicze, żeby upilnować ten moment, kiedy nadchodzą dewastatorzy. To jest dosyć trudne.

 

Radna Maria Grzeszczyk powiedziała, że przekazała spostrzeżenia mieszkańców, którzy brali udział w zebraniach wiejskich. Jeśli chodzi o patrole, to nie potrzeba oczywiście żadnych dyżurów. Jeśli młodzież i mieszkańcy będą widzieli, że te patrole są częściej, to być może tych dewastacji byłoby mniej.

 

Radna Maria Taciak powiedziała, że dziękuje za obszerną informację odnośnie złożonych wniosków i tematów, których dotyczyły. Mnie interesuje, czy gmina Września posiada informację co do ostatecznego załatwienia tych wniosków. Te zdeponowane wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie, ale dla mnie to nie jest tożsame z decyzją. 

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że tylko jeden wniosek jest podpisany w takiej formie, która zapewnia przelanie pieniędzy na konto. Wszystkie pozostałe są rozpatrywane i tych pieniędzy jeszcze nie ma. Wnioski te zostały pozytywnie zatwierdzone.  Ogromna większość złożonych przez gminy wniosków została odrzucona. Daje nam to większe szanse realizacji.

Jeżeli już mowa o projektach. Np. projekt pt. „Kompleksowe uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej w Obłaczkowie i Białężycach”, to oczywiście nie czekamy na decyzje tylko działamy. Wspólnie z ENEA Poznań przeprowadzamy zasilanie o mocy 10 megawatów ze stacji w Miłosławiu. Jesteśmy już po rozmowach z gazownią, aby doprowadzić gaz w to miejsce. Będziemy prowadzić kanalizację mniej więcej do wiaduktu na Środę Wlkp.  W tytule jest kompleksowe i właśnie to robimy.

Jeżeli te pieniądze, zgodnie z zapowiedzią się znajdą, to uzupełnią nasze działania i myślę, że nasz wkład finansowy z pewnością się przyczyni do bardziej precyzyjnego spojrzenia na te projekty i zwiększa to szanse na otrzymanie tej pomocy.                                             

 

Pkt 12

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni radny Maciej Baranowski o godz. 19.00 zamknął posiedzenie Rady.

Protokół zawiera 12 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

we Wrześni:

 

Maciej Baranowski

/-/

 

Protokolant:

Robert Klimczak

/-/

Metryka

sporządzono
2004-04-30 przez Robert Klimczak
udostępniono
2004-04-30 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-09-17 12:24 przez Zaworski Sławomir
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
241
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.