Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Prawo lokalne Statut Gminy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Września - 2018 rok - Statut Gminy, menu 105, artykuł 933 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Statut Gminy

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Września - 2018 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/494/2018
RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI
z dnia 19 października 2018 r.

 

zmieniająca uchwałę Statut Gminy Września

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale Nr IX/112/11 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2011 r. Statut Gminy Września (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011 r. Nr 368 poz. 6640 i z 2015 r. poz. 5420) wprowadza się następujące zmiany:
1) w §4 w ust. 1 w pkt 10 przecinek zastępuje się kropką i uchyla się pkt 11;
2) w §12:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada powołuje następujące komisje stałe:
1) Rewizyjną,
2) Skarg, Wniosków i Petycji, 
3) Komunalno-Finansową,
4) Rozwoju Wsi,
5) Edukacji,
6) Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.”;
b) uchyla się ust. 2;
c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
„3. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych, o których mowa 
w ust. 1 pkt 3-6.
4. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań.”; 
3) uchyla się §12a;
4) w §19: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „2. O sesji powiadamia się Radnych pisemnie lub w inny skuteczny sposób, co najmniej na 5 dni przed jej terminem, wskazując miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia obrad. Do powiadomienia dołącza się porządek obrad, projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z przedmiotem obrad, z zastrzeżeniem ust. 2a.”; 
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
    „2a. W przypadku złożenia projektu uchwały zgłoszonej w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w terminie krótszym niż 5 dni przed terminem sesji, rozpatrzenie tego projektu wprowadza się do porządku obrad niezależnie od spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w ust. 2. W takim przypadku, Przewodniczący niezwłocznie informuje Radnych o wprowadzonej zmianie w porządku obrad oraz udostępnia im złożony projekt uchwały.”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie obowiązuje w przypadku zwołania sesji nadzwyczajnej.”

5) w §27 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) akceptację poprawek lub uzupełnień do protokołu z obrad poprzedniej sesji, w sytuacjach, o których mowa w §36 ust. 5,”;

6) uchyla się §28 i 29; 

7) po §29 dodaje się §29a w brzmieniu: 
„§29a. 1. Radnym przysługuje prawo kierowania do Burmistrza interpelacji i zapytań. Zasady i tryb ich składania określa ustawa. 
2. Interpelacje i zapytania mogą być prezentowane ustnie na sesji Rady pod warunkiem ich złożenia w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady przed otwarciem obrad.
3. Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba może udzielić w trakcie sesji ustnej odpowiedzi na interpelację lub zapytanie, przy czym nie zwalnia to Burmistrza z obowiązku udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej w trybie i na zasadach określonych ustawą. 
4. Pisemną odpowiedź na interpelację lub zapytanie Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba przekazuje bezpośrednio Radnemu, który wystąpił z interpelacją lub zapytaniem, a jej kopię Przewodniczącemu Rady. 
5. W sytuacji niemożności udzielenia odpowiedzi na interpelację lub zapytanie w określonym ustawowo terminie, Burmistrz informuje o tym Radnego, który wystąpił z interpelacją lub zapytaniem oraz Przewodniczącego Rady podając przyczynę niezachowania terminu oraz wskazując przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.”; 

8) w §30:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Z zastrzeżeniem ust. 5a – 5c, głos na sesji mogą zabierać: Radni, Burmistrz lub jego Zastępcy, Sekretarz, Skarbnik i Radca Prawny lub inny upoważniony przez Burmistrza pracownik samorządowy, a także osoby zaproszone na sesję przez Burmistrza lub Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady może udzielić głosu na sesji także osobie spośród publiczności po uprzednim uzyskaniu zgody Rady.”; 
b) uchyla się ust. 5; 
c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5c w brzmieniu:
 „5a. Na sesji Rady, w trakcie której rozpatrywany jest raport o stanie Gminy i prowadzona jest debata nad tym raportem, Przewodniczący Rady, po otwarciu dyskusji, dopuszcza do głosu przed wystąpieniami Radnych formalnie zgłoszonych mieszkańców Gminy. Wystąpienie mieszkańca w dyskusji nie może trwać dłużej niż 5 minut. 
5b. W sytuacji, gdy udział w debacie nad raportem o stanie Gminy zgłosiło więcej niż 15 mieszkańców, Rada może przed otwarciem dyskusji postanowić o zwiększeniu liczby mieszkańców dopuszczonych do głosu. Przepis ust. 5a stosuje się odpowiednio. 
5c. Na sesji Rady, o której mowa w ust. 5a, Radnym udziela się głosu bez ograniczeń czasowych na przedstawienie stanowiska w sprawie w ramach jednego wystąpienia. Radny może wystąpić powtórnie wyłącznie celem ustosunkowania się do stanowisk przedstawionych w trakcie debaty po udzieleniu mu głosu przez Przewodniczącego Rady.”;

9) w §36:
a) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5. W przypadku wpływu poprawek lub uzupełnień do protokołu, Przewodniczący bezpośrednio po otwarciu i stwierdzeniu prawomocności obrad, informuje o nich Radę, poddaje je pod akceptację Rady i stwierdza przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. W przypadku, gdy termin, o którym mowa w ust. 4, nie jest możliwy do zrealizowania, przyjęcie protokołu w trybie, o którym mowa w ust. 5, następuje na kolejnej sesji.”; 
b) uchyla się ust. 7;

10) w §37 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, w sytuacjach, o których mowa w §36 ust. 5,”;

11) po §37 dodaje się §37a w brzmieniu:
„§37a. 1. Przebieg sesji Rady jest transmitowany i utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, o czym Przewodniczący informuje zebranych przed otwarciem sesji. 
2. Przewodniczący może zarządzić przerwanie transmisji i utrwalania obrad Rady w sposób określony w ust. 1, jeżeli wymaga tego ochrona tajemnicy prawnie chronionej.”;

12) w §39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają Burmistrz, Komisje, Kluby Radnych oraz grupa co najmniej 3 Radnych. Na zasadach określonych w odrębnej uchwale inicjatywa uchwałodawcza przysługuje również mieszkańcom Gminy.”;

13) po §39 dodaje się §39a w brzmieniu:
„§39a. 1. Klub radnych składając projekt uchwały wskazuje, czy zgłasza go w trybie przewidzianym w ustawie dla projektów obowiązkowo wprowadzanych do porządku obrad najbliższej sesji Rady. 
2. Klub radnych może także złożyć do Przewodniczącego odrębny wniosek o objęcie złożonego przez Klub projektu uchwały trybem przewidzianym w ust. 1. Wniosek składa się najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji Rady, do porządku obrad której projekt ma zostać wprowadzony. 
3. W razie złożenia przez klub radnych kilku projektów z wnioskiem o objęcie ich trybem przewidzianym w ustawie dla projektów obowiązkowo wprowadzanych do porządku obrad i niezłożenia przez klub odrębnego wniosku, o którym mowa w ust. 2, Przewodniczący Rady wprowadza do porządku obrad najbliższej sesji projekt zgłoszony w tym trybie zaewidencjonowany jako pierwszy. 
4. W sytuacji rozwiązania klubu radnych, projektom uchwał wniesionych przez niego w trybie, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący nadaje bieg według zasad ogólnych.”; 

14) §45 otrzymuje brzmienie:
„§ 45.  1. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący obrad. 
2. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych oraz poprzez równoległe do oddawanego głosu podniesienie ręki. 
3. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 2, nie jest możliwe z przyczyn technicznych oraz w innych przypadkach określonych ustawą, przeprowadza się głosowanie imienne.
4. Głosowanie imienne odbywa się w ten sposób, że Radni kolejno, w porządku alfabetycznym, wyczytywani przez Przewodniczącego obrad, oddają głos ustnie. 
5. Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący obrad. Wyniki głosowania są ostateczne i nie mogą być przedmiotem dyskusji, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. W razie, gdy wynik głosowania jawnego budzi uzasadnione wątpliwości, zwłaszcza co do przebiegu głosowania, obliczenia jego wyników albo wprowadzenia w błąd co do sposobu głosowania, Rada może dokonać reasumpcji głosowania. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego.
7. Wniosek o reasumpcję głosowania może być złożony tylko na tym posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.”;

15) uchyla się §46; 

16)  w §47 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Jeżeli sposób oddania głosu tego wymaga, Przewodniczący obrad może zarządzić ograniczenie transmisji obrad Rady, w szczególności polegające na ograniczeniu rejestracji obrazu w odniesieniu do miejsc oddawania głosów.”

17) w §50:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Komisje powołuje i odwołuje Rada. Uchwała o powołaniu komisji określa jej skład osobowy, z zastrzeżeniem §51, przedmiot działania oraz zakres zadań. Uchwała o powołaniu komisji doraźnej określa także okres, na który jest powołana.”; 
b) uchyla się ust. 3;

18) §51 otrzymuje brzmienie:
 „§51. Przewodniczących Komisji oraz ich Zastępców wybiera i odwołuje Rada.”;

19) w §53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego radny - członek Komisji. Komisję zwołać może Przewodniczący Rady. W przypadku wakatu na stanowisku Przewodniczącego Komisji oraz Zastępcy Przewodniczącego Komisji, obradom przewodniczy Przewodniczący Rady.”; 

20) §55 otrzymuje brzmienie:
„§55. Postanowienia niniejszego działu stosuje się do Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w zakresie odmiennie nieuregulowanym Statutem.”;

21) §77 otrzymuje brzmienie:
        „§77. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.”;

22) po rozdziale V dodaje się rozdział Va w brzmieniu:

„Rozdział Va
ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
DZIAŁ I
Organizacja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

§77a. 1. Rada powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, określaną w ramach niniejszego rozdziału Komisją. 
2. Komisja liczy 5 członków, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku gdy w ramach Rady działa więcej niż 5 klubów, liczba członków Komisji odpowiada liczbie funkcjonujących klubów. W przypadku, gdy klub działający w ramach Rady nie wskaże swego reprezentanta w Komisji, Rada wybiera na jego miejsce członka spośród wszystkich Radnych. 
4. Komisja składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków.
5. Przewodniczącego Komisji oraz jego Zastępcę wybiera Rada.
6. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.

DZIAŁ II
Zadania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

§77b. 1. Do zakresu działania Komisji należy przeprowadzenie postępowania służącego rozpatrzeniu przez Radę: 
1) skarg na działanie Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz kierowników tych jednostek, z wyłączeniem skarg na te podmioty, których rozpatrywanie zastrzeżone jest ustawowo do właściwości innych niż Rada organów, 
2) wniosków składanych do Rady, 
3) petycji składanych do Rady. 
2.  Rada może zobowiązać Komisję do prowadzenia dodatkowo spraw innych niż określone w ust. 1.
§77c. 1. Przewodniczący Rady koordynuje procedurę rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji, o których mowa w §77b ust. 1, poprzez: 
1) prowadzenie wymaganych prawem rejestrów; 
2) kwalifikowanie wpływających spraw; 
3) występowanie o uzupełnienie lub wyjaśnienie sprawy, w przypadku wątpliwości co do jej kwalifikacji; 
4) niezwłoczne nadawanie biegu sprawom poprzez ich skierowanie do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; 
5) zawiadamianie składającego o planowanym terminie rozpatrzenia sprawy przez Radę oraz o ewentualnych jego przedłużeniach. 
2. W sytuacji wątpliwości, co do pozostawania sprawy objętej skargą, wnioskiem lub petycją we właściwości Rady, Przewodniczący Rady kieruje jej rozstrzygnięcie pod obrady Rady zasięgając uprzednio w tym przedmiocie opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
3. Przewodniczący Rady określa dni i godziny przyjmowania zainteresowanych w sprawach skarg, wniosków i petycji. Informację w tym zakresie wywiesza się w widocznym miejscu w Biurze Rady oraz umieszcza na stronach internetowych Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.

DZIAŁ III
Tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

§77d. 1.Komisja pracuje na posiedzeniach plenarnych, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Jeżeli przedmiot sprawy tego wymaga, Komisja może działać w zespołach przeprowadzających postępowanie wyjaśniające poza posiedzeniami Komisji. 
3. Zespół, o którym mowa w ust. 2, powołuje Komisja wyznaczając jego Przewodniczącego.

§77e. 1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb z uwzględnieniem terminów ustawowych na rozpatrzenie składanych skarg, wniosków i petycji. 
2. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Przewodniczącego Rady lub na wniosek co najmniej trzech członków Komisji.

§77f. 1. Komisja w celu realizacji swych zadań może:
1) występować do Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych o złożenie wyjaśnień w zakresie skargi lub o stanowisko w zakresie wniosku bądź petycji, a także o udostępnienie dokumentów związanych z przedmiotem rozpatrywanej sprawy;
2) przeprowadzać w niezbędnym zakresie postępowanie wyjaśniające.
2. Jeżeli przedmiot rozpatrywanej przez Komisję sprawy tego wymaga, Przewodniczący Komisji może wystąpić do Przewodniczącego innej komisji stałej Rady o:
1) udzielenie informacji lub przekazanie materiałów będących w dyspozycji komisji,
2) zajęcie stanowiska w sprawie przez tą komisję, 
2) zorganizowanie wspólnego posiedzenia komisji. 
3. W ramach postępowania wyjaśniającego Komisja może zaprosić na posiedzenie autora skargi, wniosku lub petycji. Niestawienie się autora skargi, wniosku lub petycji na posiedzeniu Komisji nie wstrzymuje rozpatrzenia sprawy.

§77g. Do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przepisy §69 ust. 2-3 stosuje się odpowiednio.

§77h.  1. Komisja przygotowuje i przedstawia Radzie opinię zawierającą wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały w tym przedmiocie. W przypadku skargi, wniosku lub petycji ponowionej opinia może zawierać wniosek o podtrzymanie poprzednio zajętego stanowiska.
2. Jeżeli przedmiot rozpatrywanej przez Komisji sprawy tego wymaga, Komisja może przygotować i wystąpić do Rady z inicjatywą podjęcia uchwały służącej realizacji wniosków z rozpatrzonej skargi, wniosku lub petycji.

§77i. Komisja składa Radzie roczne sprawozdanie ze swojej działalności.”; 
23) w §78 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Radny może należeć tylko do jednego klubu.”; 
24) w §79:
a) uchyla się ust. 1;
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 2, podaje się:
1) nazwę klubu,
2) listę członków,
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu,
4) datę powstania klubu, 
5) zasady reprezentacji klubu.”; 
c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady wskazując datę zdarzenia objętego zgłoszeniem.”; 
25) w §81 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Klub ulega rozwiązaniu z upływem kadencji lub w związku ze zmniejszeniem się liczby jego członków poniżej progu niezbędnego do utworzenia klubu.”; 
26) w §84 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady, a także inne uprawnienia określone w ustawie.”; 
27) w §91 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:
1) protokoły z sesji,
2) protokoły z posiedzeń komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,
2a) nagrania z sesji Rady,
3) uchwały Rady i zarządzenia Burmistrza,
4) wnioski i opinie komisji Rady,
5) interpelacje i zapytania radnych oraz udzielone na nie odpowiedzi.”;
28) uchyla się §98.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący 
Rady Miejskiej we Wrześni
/-/Waldemar Grześkowiak

Metryka

sporządzono
2018-10-30 przez Anita Grabarek
udostępniono
2018-10-30 00:00 przez Majorczyk Anna
zmodyfikowano
2021-10-15 12:00 przez Majorczyk Anna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1584
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.