Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół nr 15 - Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi, menu 101, artykuł 634 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi

Protokół nr 15

Protokół

 z 15 posiedzenia

 komisji rozwoju wsi

19 lutego 2004 r.

 

Pkt 1

 

Przewodniczący komisji radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.00 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 4 członków komisji oraz goście, co stanowi quorum.

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

-         Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,

-         Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września,

-         Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej,

-         Małgorzata Nawrocka, kierownik Biura Profilaktyki,

-         Marek Przybyła, architekt Miasta i Gminy Września,

-         Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września,

-         Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalny i rozwoju wsi,

-         Robert Klimczak, specjalista w biurze Rady Miejskiej, protokolant. 

 

Pkt 2

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Omówienie materiałów na XIX sesję Rady Miejskiej.
  4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
  5. Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt 3

 

a)

 

Marek Przybyła, architekt Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działki oznaczonej numerem geodezyjnym 23/11, położonej w Gutowie Małym.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działki oznaczonej numerem geodezyjnym 23/11, położonej w Gutowie Małym.

 

b)

 

Marek Przybyła, architekt Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 375/21, 139/56, 139/67, położonych w Bierzglinku.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 375/21, 139/56, 139/67, położonych w Bierzglinku.

 

c)

 

Marek Przybyła, architekt Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 291 i 337, położonych w Psarach Polskich.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obszaru działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 291 i 337, położonych w Psarach Polskich.

 

d)

 

Jerzy Nowaczyk, sekretarz MiG Września i przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Profilaktyki omówił projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

 

Radna Bożena Nowacka poprosiła o informacje na temat planowanych form letniego wypoczynku dzieci.

 

Jerzy Nowaczyk, sekretarz MiG Września i przewodniczący GKRPAiP powiedział, że planowana forma wypoczynku letniego dzieci to półkolonie. Założenie jest takie, by dzieci spędzały dzień poza domem, ale korzystając z naszych obiektów sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że przeprowadzono analizę zatrudnienia 2 osób (z odpowiednim wykształceniem) w ramach prac interwencyjnych, z której wynika, że gmina z tego tytułu nie poniesie kosztów. Osoby te mogłyby realizować podczas wakacji program zajęć świetlicowych w świetlicach wiejskich (jakby półkolonie) 2-3 razy.  

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

 

e)

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalny i rozwoju wsi omówił projekt uchwały w sprawie: regulaminów targowisk.

Przedstawił także autopoprawkę, by w załączniku nr 3 w §5 ust. 1 pkt. 5 po słowie: „regulaminu” wykreślić resztę zdania, ponieważ ten zapis nie ma zastosowania w przypadku targowiska przed cmentarzem.

 

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że na targowiskach nie są przestrzegane przepisy, np. Sanepidu. Nagminnie są np. łamane przepisy przy sprzedaży jajek. Powinny być sprzedawane w specjalnych pojemniczkach, a można je kupić „luzem” np. w woreczku foliowym.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że w załączniku nr 1 i 2 w §6 jest użyte słowo: „mogą”, a na poprzednich komisjach były głosy, że wagi ważące muszą być legalizowane. Temat jest konsultowany z radcą i być może ten paragraf zostanie cały wykreślony, albo słowo: „mogą” zostanie zastąpione słowami: „powinny być”.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminów targowisk.

 

f)

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: opłaty targowej.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: opłaty targowej.

 

g)

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: połączenia Przedszkola „Polne kwiatki” w Gutowie Małym i Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Małym w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gutowie Małym oraz nadania statutu.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: połączenia Przedszkola „Polne kwiatki” w Gutowie Małym i Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gutowie Małym w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gutowie Małym oraz nadania statutu.

 

h)

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2004.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2004.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września oraz Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiły projekt odpowiedzi na skargę na dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt odpowiedzi na skargę na dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Pkt 4

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września przedstawiła zestawienie obiektów oświatowo-kulturalnych w sołectwach (załącznik nr 3).

 

Radny Jan Drewniak powiedział, że przedstawione zestawienie preferuje niektóre świetlice, które nie wypracowują środków i można tak to odebrać, że jest to niesprawiedliwe.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że jeśli sołtysi się nie dogadają co do przedstawionej propozycji, to środki rozdzieli burmistrz wspólnie z komisją rozwoju wsi. Podstawowym zadaniem gminy w tym zakresie jest zadbać, by mienie gminne było odpowiednio utrzymane i zabezpieczone. Pod tym kątem były te środki rozdzielane.

 

Radny Jan Drewniak powiedział, że jak był sołtysem sołectwa Obłaczkowo, to ubezpieczał świetlicę z własnych środków, a teraz wszystkie świetlice są ubezpieczone kompleksowo. 

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że zaistniała korzystna sytuacja, by ubezpieczyć cały majątek gminy. Przy okazji zadbano także o ubezpieczenie świetlic wiejskich, gdyż jest to korzystne.

 

Uwagi komisji do przedstawionego zestawienia, lp.:

1.      bez uwag,

2.      dobudówka z wejściem, wyposażenie,

3.      bez uwag,

4.      bez uwag,

5.      remont sanitariatów,

6.      wprawienie okien i podłóg,

7.      bez uwag,

8.      bez uwag,

9.      bez uwag,

10.  bez uwag,

11.  bez uwag,

12.  bez uwag,

13.  bez uwag,

14.  bez uwag,

15.  bez uwag,

16.  bez uwag,

17.  błąd – to sołectwo nie korzysta z salki katechetycznej,

18.  bez uwag,

19.  bez uwag,

20.  będą uwagi po wizytacji,

21.  bez uwag,

22.  bez uwag,

23.  bez uwag,

24.  bez uwag,

25.  skreślić remonty i podjąć dyskusję na temat wykorzystania tego obiektu,

26.  bez uwag,

27.  bez uwag,

28.  bez uwag,

29.  bez uwag,

30.  malowanie powinno być wykonane ze środków własnych,

31.  odświeżenie całego obiektu,

32.  bez uwag,

33.  remont dachu.

 

Radny Jan Drewniak poprosił o informację, czym są karmione psy w schronisku dla zwierząt.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że jest podpisana umowa ze szpitalem i do karmienia wykorzystywane są resztki posiłków po pacjentach szpitala.

 

Termin wyjazdowego posiedzenia komisji – 27 lutego 2004 r.

 

Pkt 5

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji o godz. 18.15 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

                                                                                               

Przewodniczący komisji

radny Mirosław Zgoliński

/-/

 

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

Metryka

sporządzono
2004-02-24 przez Robert Klimczak
udostępniono
2004-02-24 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-19 10:40 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
747
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.