Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji - Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi, menu 101, artykuł 627 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi

Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji

PROTOKÓŁ

ze wspólnego posiedzenia

Komisji Rozwoju Wsi z Komisją Edukacji

z dnia 24 marca 2004 r.

 

Pkt. 1

Przewodnicząca Komisji edukacji radna Bożena Nowacka o godz. 18.30 otworzyła wspólne posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczyło 7 radnych a w posiedzeniu komisji rozwoju wsi uczestniczyło 4 członków komisji oraz goście.

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

p. Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

p. Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września;

p. Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września;

p. Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

p. Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Pkt. 2

Przewodnicząca komisji edukacji przedstawiła porządek obrad wspólnego posiedzenia (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

  3. Omówienie materiałów na XX sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

  4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

  5. Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt.3

a)

Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – omówił sekretarz Miasta i Gminy Września p. Jerzy Nowaczyk.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Września dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

 

b)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej dla obszaru części działek ozn. numerami geod. 47/3 i 47/6, położonych w Gutowie Małym – omówił z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września p. Jan Maciejewski.

 

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej dla obszaru części działek ozn. numerami geod. 47/3 i 47/6, położonych w Gutowie Małym.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej dla obszaru części działek ozn. numerami geod. 47/3 i 47/6, położonych w Gutowie Małym.

 

c)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Fromborskiej i Zielonogórskiej – omówił z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września p. Jan Maciejewski.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych 4 głosami “za” przy 2 “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Fromborskiej i Zielonogórskiej.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 3 radnych 2 głosami “za” przy 1 “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Fromborskiej i Zielonogórskiej.

 

 

d)

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego – omówił skarbnik Miasta i Gminy Września p. Alfred Bogucki.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz akceptacji wartości jednego punktu w złotych zaproponowanej przez pracodawców – jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

 

e)

Projekt uchwały w sprawie trybu oraz zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy Września organizacjom pozarządowym na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie omówiła z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września p. Krystyna Poślednia.

 

Radny Bolesław Święciochowski zaproponował, by w §6 ust. 4 projektu słowo “merytoryczny” umieścić w nawiasie a w ust. 5 zapis: “organizacje pozarządowe” zastąpić “organizację pozarządową”.

 

p. Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu zaproponował w formie autopoprawki wykreślenie w §6 pkt. 4 zapisu “merytoryczny” oraz w pkt. 5 wprowadzenie zapisu “organizację pozarządową”.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych 6 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 1 “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu oraz zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy Września organizacjom pozarządowym na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie trybu oraz zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy Września organizacjom pozarządowym na cele publiczne związane z realizacją innych zadań niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

f)

Projekt uchwały w sprawie rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami – omówił naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu p. Jarosław Malicki.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 

g)

Projekt uchwały w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie prowadzenia wspólnego schroniska dla zwierząt – omówił z-ca burmistrza p. Jan Maciejewski.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie prowadzenia wspólnego schroniska dla zwierząt.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie prowadzenia wspólnego schroniska dla zwierząt.

 

Pkt. 4

p. Krystyna Poślednia z-ca burmistrz Miasta i Gminy Września poinformowała członków komisji o odbytym w dniu 18 marca br. spotkaniu z Zarządem Klubu “Victoria” dot. zasad finansowania klubu w świetle nowych przepisów. Protokół z tego spotkania wraz z dokumentacją znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

Poinformowała, że w świetle obowiązujących przepisów Gmina nie może użyczać obiektów, które utrzymuje. Dlatego zostały wypowiedziane umowy użyczenia obiektów z klubem “Victoria” i WTT. Obiekt stadionu i kortów jest własnością Gminy i nadzorowany przez Gminę.

Środki finansowe z budżetu gminy na klub to kwota 46 tys. zł. Zostało przydzielone na ten rok 5/12 tej kwoty z uwagi na to, że od 1 czerwca br. zmienia się sposób dofinansowywania.

Klub w ubiegłym roku otrzymywał dochód z tytułu obsługi parkingów. Nie dostaliśmy niestety wyjaśnień jakie wynagrodzenie otrzymywali pracownicy obsługujący parkingi. Z szacunkowych obliczeń przedstawionych na poprzednim posiedzeniu przez burmistrza wynika, że praktycznie dochód z parkingów został “skonsumowany” przez wypłaty wynagrodzeń dla osób obsługujących parkingi.

Nigdy również nie była wykazywana kwota wpływająca do budżetu klubu z tytułu dzierżawionego lokalu gastronomicznego, a wynosząca 10 tys. zł rocznie.

I to nie jest tak, że ograniczamy środki na rozwój sportu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski poinformował, że rozumie, że pewne rzeczy należy uporządkować. Ale nie chciałby, by klub przez to ograniczał swoją działalność, byśmy tego sportu we Września nie “zadusili”. Obecnie WOK działa bardzo prężnie ale tam nie przychodzi nawet 1/3 osób, które chętnie przychodzą na stadion. Podobnie jest z siatkówką. Te dziedziny sportu cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców. Dlatego jestem za tym, by były uregulowane zasady przekazywania środków finansowych na działalność klubów ale jednocześnie uważam, że należy zrobić wszystko, by nie doprowadzić do schyłku klubów, które obecnie funkcjonują.

 

Z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że siatkówka kobiet nie otrzymuje prawie wcale dotacji i funkcjonuje dobrze. Skupiamy się na klubie “Victoria”. Przepisy dokładnie określają, że możemy finansować drużyn 4-ligowych. Możemy tylko dofinansowywać drużyny dzieci i młodzieży.

 

Radna Ilona Łosińska jest zdania, że należy kontrolować wydatkowanie środków pieniężnych, które przeznaczane są na dofinansowywanie klubów sportowych. Podkreśliła natomiast, że nie można doprowadzić do ograniczenia tych środków. Należy stworzyć młodzieży jak najwięcej warunków do uprawiania sportu, bo tylko w ten sposób możemy dzieci i młodzież “oderwać od ulicy” i przeciwdziałać pewnym patologią.

 

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca komisji edukacji o godz. 20.00 zamknęła wspólne posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Załączniki są do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Protokolant: Monika Krysztofiak

 

 

Przewodnicząca komisji edukacji Przewodniczący komisji rozwoju wsi

radna Bożena Nowacka radny Mirosław Zgoliński

/-/ /-/

Metryka

sporządzono
2004-04-14 przez Robert Klimczak
udostępniono
2004-04-14 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-19 10:39 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
552
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.