Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół nr 20 - Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi, menu 101, artykuł 625 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi

Protokół nr 20

PROTOKÓŁ

z 20 posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi

w dniu 27 kwietnia 2004 r.

 

Pkt. 1

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.30 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu komisji uczestniczyło 4 radnych.

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

p. Alfred Bogucki, Skarbnik Miasta i Gminy Września;

p. Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

p. Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi.

 

Pkt. 2

Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad posiedzenia (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XXI sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt. 3

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z wykonania budżetu za 2003 rok – omówił Skarbnik p. Alfred Bogucki.

 

p. Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2003 roku. Poinformował o korekcie dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2003 r. (załącznik nr 3).

 

p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września uzupełniając wypowiedź skarbnika poinformowała, że budżet roku 2003 w stosunku do roku 2002 jest mniejszy o 4,5 mln zł + kredyty. Takie wykonanie w dochodach jest niezależne od nas. Zostaliśmy obciążeni dodatkowymi zadaniami stałymi (np. dodatki mieszkaniowe).

Na ten rok przeszły również zobowiązania, które mogły być płatne w styczniu.

Poinformowała o zakresie zadań remontowych jakie zostały wykonane:

Wykonano remonty cząstkowe dróg w ramach utrzymania bieżącego dróg. Na bieżąco przez cały rok trwały także prace przy równaniu i utwardzaniu żużlem dróg gruntowych na terenie miasta. Przy współudziale mieszkańców lub instytucji udało się wykonać następujące zadania:

 • budowę ul. Wczasowej we Wrześni;

 • budowę ul. Zamysłowskiego we Wrześni;

 • położenie nawierzchni na ul. Kutrzeby we Wrześni;

 • budowa parkingu przy ul. Kosynierów;

 • budowa chodnika na ul. Błękitnej;

 • budowa parkingu przy SSP Nr 2 we Wrześni;

 • budowa chodnika na ul. Paderewskiego we Wrześni;

 • budowa parkingu przy Kościele p.w. Św. Królowej Jadwigi we Wrześni.

Na terenie miasta uzupełniono oświetlenie uliczne (ul. Baczyńskiego, Działkowców, Czerniejewska, Kościelna).

W ramach utrzymania bieżącego dróg na terenie wsi w roku 2003 wykonano:

 • ułożenie nakładki asfaltowej (Chociczka, Przyborki, ul. Cisowa, ul. Klonowa, odcinek Bierzglin – Sołeczno).

 • utwardzenie dróg gruntowych tłuczniem (Kaczanowo – Osowo, Bierzglinek, Przyborki, Gonice – Chwałkowice, Obłaczkowo – Chwalibowgowo).

Zakupiono samochód dla OSP.

Dokonano remontu świetlic wiejskich.

Wykonano sieć wodociągową w Neryngowie;

Dokończono kanalizację na Os. Sławno.

Dokończono budowę szkoły w Kaczanowie.

Oświata pochłania bardzo duże środki finansowe pomimo jej reorganizacji.

Środki finansowe kierowane są również na przygotowanie terenów pod inwestorów, którzy się nami interesują.

 

Radny Sylwester Jałoszyński zadał pytanie czy środki, które pozostały z remontu świetlic przeszły na ten rok?

 

p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że to nie są środki niewygasające. Jeśli nie zostały zrealizowane, to nie przechodzą na kolejny rok.

 

Skarbnik dodał, że dodał, że część płatności z tych środków była realizowana w styczniu.

 

Komisja Rozwoju Wsi przyjęła do wiadomości pkt. 4a) do 4d) zawarte w porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej.

 

 

Komisja Rozwoju Wsi zapoznała się z projektem uchwały w sprawie odwołania ze składu osobowego oraz funkcji przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni radnego Marka Zielnika.

 

 

Komisja Rozwoju Wsi zapoznała się z projektem uchwały w sprawie wyboru radnego Czesława Ducha na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września – omówił naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi p. Jan Krotoszyński.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.

 

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Koszarowej – omówił naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury p. Kunegunda Zakrzewska.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Koszarowej.

 

Przewodniczący Komisji radny Mirosław Zgoliński powrócił do pkt. 4 porządku obrad XXI sesji Rady Miejskiej prosząc członków komisji o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych 3 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 1 “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok.

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni – omówił naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury p. Kunegunda Zakrzewska.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szosa Witkowska we Wrześni.

 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XVI/151/03 z 19 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerami geod. 4/2 i 3/4położonych w Chociczce oraz ozn. numerem 5/3 położonej w Żernikach – omówił naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury p. Kunegunda Zakrzewska.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości ozn. numerami geod. 4/2 i 3/4położonych w Chociczce oraz ozn. numerem 5/3 położonej w Żernikach

 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – omówił Skarbnik, p. Alfred Bogucki.

Jednocześnie omówił kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2003, ponieważ zaciągnięcie pożyczki skutkuje zmianami w budżecie.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2004.

 

Pkt. 4

Radny Sylwester Jałoszyński poruszył sprawę wysypiska śmieci w Bardzie.

 

p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że wysypisko śmieci w Bardzie budowano na 5 lat. Wytrzymało jednak 12 lat. Obecnie jesteśmy na krawędzi wytrzymałości. Idziemy w kierunku, by wybudować w Bardzie linię sortowniczą selektywnej zbiórki oraz składowisko na balast. W pierwszej kolejności jednak sortownię.

Powstał Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami do którego po wielu staraniach zostaliśmy wpisani.

 

Radny Jan Drewniak zadał pytanie w sprawie funduszu ochrony gruntów rolnych – czy zostały przekazane jakieś środki na drogi wiejskie?

 

p. Alfred Bogucki, skarbnik odpowiedział, że poprosi naczelnika wydziału komunalnego i rozwoju wsi p. Jana Krotoszyńskiego o przygotowanie informacji na ten temat.

 

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji o godz. 18.00 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący komisji

 

radny Mirosław Zgoliński

/-/

Metryka

sporządzono
2004-05-14 przez Robert Klimczak
udostępniono
2004-05-14 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-19 10:39 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
629
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.