Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji - Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi, menu 101, artykuł 621 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi

Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji

PROTOKÓŁ

ze wspólnego posiedzenia

Komisji Edukacji i Komisji Rozwoju Wsi

z dnia 23 czerwca 2004 r.

 

Pkt. 1

Przewodnicząca Komisji Edukacji radna Bożena Nowacka o godz. 16.00 otworzyła wspólne posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczyło 7 radnych a w posiedzeniu komisji rozwoju wsi uczestniczyło 4 radnych.

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

p. Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

p. Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września;

p. Alicja Stawowska, kierownik referatu świadczeń rodzinnych;

p. Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

p. Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

p. Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej;

p. Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;

p. Ryszard Bromberek, prezes M.K.S. “VICTORIA”;

p. Zygmunt Mazur, przedstawiciel protestujących mieszkańców przeciwko budowie stacji paliw w rejonie ul. Szkolnej i Kosynierów.

 

Pkt. 2

Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka przedstawiła porządek obrad wspólnego posiedzenia (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XXIII sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka zwróciła się z pytaniem czy członkowie komisji wyrażą zgodę, by w posiedzeniu mogli zabrać głos p. Mazur i p. Bromberek?

 

Nikt z członków komisji obecnych na sali sesyjnej nie wniósł sprzeciwu.

 

Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka poinformowała, że na kolejnym posiedzeniu komisji edukacji zostanie przedstawiona informacja dot. podsumowania roku szkolnego.

 

Pkt. 3

Omówienie materiałów na XXIII sesję Rady Miejskiej.

 

c)

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej – omówiła p. Anna Prusak, dyrektor OPS we Wrześni.

 

Radna Eugenia Potęga zadała pytanie czy nie można zmienić istniejącego statutu?

 

Pani Anna Prusak odpowiedziała, że poprzedni statut przestaje istnieć, bo opierał się na starych przepisach, które obecnie nie obowiązują. Z dniem wejścia w życie nowego statutu stary przestanie istnieć.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 5 głosami “za”, przy 1 “wstrzymującym się” i 0 “przeciw” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

 

d)

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – omówiła p. Anna Prusak, dyrektor OPS we Wrześni.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

a)

Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu “Honorowego Obywatela Wrześni” - omówił burmistrz Miasta i Gminy Września p. Tomasz Kałużny.

 

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania tytułu “Honorowego Obywatela Wrześni”.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania tytułu “Honorowego Obywatela Wrześni”.

 

b)

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Września – omówił burmistrz Miasta i Gminy Września p. Tomasz Kałużny.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych, 4 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 3 “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Września.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Września.

 

e)

Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwalone założenia do planu zaopatrzenia Gminy Września w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – omówił burmistrz Miasta i Gminy Września p. Tomasz Kałużny.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwalone założenia do planu zaopatrzenia Gminy Września w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwalone założenia do planu zaopatrzenia Gminy Września w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

 

f)

Projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego – omówił burmistrz Miasta i Gminy Września p. Tomasz Kałużny.

 

p. Tomasz Kałużny burmistrz Miasta i Gminy Września odczytał pismo mieszkańców dot. wezwania do usunięcia naruszenia prawa (załącznik nr 3).

Następnie przedstawił daty i fakty dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod stację paliw i miejsca postojowe w rejonie ulicy Szkolnej i Kosynierów:

- 31 marca 2003 r. uchwała o przystąpieniu do sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod stację paliw i miejsca postojowe w rejonie ulicy Szkolnej i Kosynierów – działki nr 1080/1, 1080/2 oraz 1075/3.

- 15 kwietnia 2003 r. ukazało się obwieszczenie burmistrza w w/w sprawie /Wieści z Ratusza/

- 3 kwietnia 2003 r. zostały wysłane zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia planu do:starostwa, PWiK, Woj. Sztabu Wojskowego, Komenda Woj. Policji, Woj.Konserwatora Zabytków, Enea SA, Pow. Insp.Sanitarnego, Wojewody Wlkp., Zarządu Woj. Wlkp.,

- 5 czerwca 2003 r. wysłano pisma o uzgodnienie projektu planu do: Woj.Konserwatora Zabytków, Telekomunikacji Polskiej SA., Komendy Wojewódzkiej Policji, Woj. Sztabu Wojskowy, Zarządu Woj. Wlkp., Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego.

- 1 lipca 2003r. Ukazał się komunikat burmistrza w Wieściach z Ratusza o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu od 8 do 28 lipca 2003r.i na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

- 8 sierpnia 2003 r. wpłynął protest mieszkańców ul. Szkolnej

- 25 sierpnia 2003 r. odbyło się spotkanie z protestującymi w urzędzie

- 28 sierpnia wpłynęło pismo do urzędu o wycofaniu złożonego protestu

- 5 września 2003r, w Wiadomościach Wrzesińskich ukazał się komunikat burmistrza o dacie sesji, której przedmiotem m.in. będzie uchwalenie planu o którym mowa, a obwieszczenie w tej sprawie również zamieszczono na tablicy ogłoszeń w urzędzie,

- 12 września 2003r. Rada Miejska uchwaliła plan

- 22 września 2003r do Rady Miejskiej wpłynęło pismo przeciwko budowie stacji

- 2 lutego 2004r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga mieszkańców na uchwałę Rady Miejskiej z 31 marca 2003 r. Nr VIII/76/03 o przystąpieniu do sporządzenia planu.

- 23 luty 2004 r. Przewodniczący Rady Miejskiej udzielił odpowiedzi na skargę

- 6 maja 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowił o odrzuceniu skargi

- 1 czerwca 2004 r. do Rady Miejskiej wpłynęło pismo od mieszkańców- wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

-21czerwca br. odbyło się spotkanie na zaproszenie burmistrza w którym udział wzięli przedstawiciele mieszkańców, projektanci, inwestor.

- na sesję 28 czerwca br. przygotowano projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

p. Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury wyjaśniła, że od strony formalnej stroną jest ten, kto jest właścicielem danej nieruchomości i nieruchomość ta znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z przedmiotową działką.

Działka ta graniczy z terenami gminnymi i drogami gminnymi.

 

Głos zabrał p. Zygmunt Mazur, przedstawiciel protestujących mieszkańców.

Pan Mazur podziękował członkom Komisji za umożliwienie zabrania głosu. Następnie przedstawił argumenty przemawiające przeciwko budowie stacji paliw:

 • nastąpi zwiększenie natężenia ruchu w tym rejonie;

 • zniszczenie zieleni (wycinka drzew);

 • zanieczyszczenie środowiska (wycieki, opary benzynowe).

  Powiedział, że pominięto słuszny interes obywateli, są podpisy mieszkańców. Następnie p. Mazur poprosił o rozpatrzenie tego tematu.

  Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poinformował, że stacje paliw zostały wycofane z rejestru obiektów niebezpiecznych. Stacje benzynowe są objęte wyjątkową kontrolą, chcąc prowadzić stację należy mieć wszelkie ustalenia, zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. Inwestor kupił ten teren po to, by zrobić tam stację. Znajdzie na niej zatrudnienie około 15 osób.

Następnie burmistrz zwrócił uwagę, że na liście osób, które podpisały się pod protestem, znajdują się również nazwiska osób, które w roku 1994 protestowały przeciwko likwidacji istniejącej tam starej stacji paliw.

Burmistrz poinformował, że z uwagi na zbyt duże natężenie ruchu, zostanie wprowadzona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu.

Inwestor poniesie około 1 mln zł kosztów dodatkowych na rzecz naszego miasta.

 

Pan Mazur powiedział, że nie ma i nie było zgody mieszkańców na budowę stacji paliw.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

 

g)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego w Psarach Małych,obejmującego obszar ograniczony ulicami: Rolną, Długą, Przylesie i Nekielską – omówił naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, p. Kunegunda Zakrzewska.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego w Psarach Małych,obejmującego obszar ograniczony ulicami: Rolną, Długą, Przylesie i Nekielską.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego w Psarach Małych,obejmującego obszar ograniczony ulicami: Rolną, Długą, Przylesie i Nekielską.

 

h)

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki nr 46/6, położonej w Psarach Małych - omówił naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury, p. Kunegunda Zakrzewska.

 

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki nr 46/6, położonej w Psarach Małych.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej, obejmującego obszar działki nr 46/6, położonej w Psarach Małych.

 

i)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Noskowie – omówił naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury p. Kunegunda Zakrzewska.

j)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Radomicach - omówił naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury p. Kunegunda Zakrzewska.

 

Komisja Edukacji w obecność 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:

 • zbycia nieruchomości położonej w Noskowie;

 • zbycia nieruchomości położonej w Radomicach.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecność 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:

 • zbycia nieruchomości położonej w Noskowie;

 • zbycia nieruchomości położonej w Radomicach.

 

k)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Czerniejewskiej – omówił naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury p Kunegunda Zakrzewska.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Czerniejewskiej.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Czerniejewskiej.

 

l)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego we Wrześni - omówił burmistrz Miasta i Gminy Września p. Tomasz Kałużny.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego we Wrześni.

 

m)

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2004 – omówił skarbnik Miasta i Gminy Września, p. Alfred Bogucki.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2004.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2004.

 

n)

Projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika Miasta i Gminy Września – przedstawił burmistrz Miasta i Gminy Września p. Tomasz Kałużny.

 

Komisje zapoznały się z w/w projektem uchwały.

o)

Projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika Miasta i Gminy Września – przedstawił burmistrz Miasta i Gminy Września p. Tomasz Kałużny.

 

Komisje zapoznały się z w/w projektem uchwały.

 

 

Komisje zapoznały się z pkt. 5 porządku obrad XXIII sesji Rady Miejskiej dot. informacji na temat finansowania Miejskiego Klubu Sportowego “Victoria” Września.

 

p. Ryszard Bromberek, prezes Klubu “Victoria” przedstawił wniosek o rozpatrzenie możliwości dodatkowej pomocy finansowej dla klubu na rok 2004 (załącznik nr 4). Prezes poinformował, że klub otrzymuje zmniejszoną kwotę wpływów (obecnie nie ma wpływów z prowadzonego parkingu).

Podkreślił problem kosztów dojazdów.

 

p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poinformował, że zmieniły się zasady finansowania sportu. Nie ma możliwości przekazania gotówki na rzecz klubu.

Gmina utrzymuje nadal stadion. Koszt ten rocznie to kwota ponad 100 tys. zł.

Następnie burmistrz poinformował, że zostały zakupione buty sportowe i 20 piłek. Zaprojektowano stroje dla drużyny “Victorii”. Planuje się dostosować boisko do wymogów obowiązujących przy rozgrywanych meczach międzynarodowych.

 

p)

Projekt uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni, ul. Szkolna 1 – przedstawił naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu p. Jarosław Malicki.

 

Komisja Edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni, ul. Szkolna 1.

 

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni, ul. Szkolna 1.

 

Pkt. 4

p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września złożył na ręce radnego Sylwestra Jałoszyńskiego podziękowanie za pracę w Komisji Mieszkaniowej.

 

Radny Waldemar Grześkowiak zadał pytanie czy są organizowane kolenie dla dzieci?

 

Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka odpowiedziała, że są zorganizowane półkolonie przy świetlicach.

 

Radny Andrzej Rzeźnik poprosił naczelnika wydziału oświaty, kultury i sportu p. Jarosława Malickiego o przygotowanie sprawozdania dot. profilaktyki stomatologicznej we wszystkich szkołach.

 

Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca komisji o godz. 18.00 zamknęła posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodnicząca komisji edukacji

radna Bożena Nowacka

/-/

 

Przewodniczący komisji rozwoju wsi

radny Mirosław Zgoliński

/-/

 

Protokolant:

Monika Krysztofiak

/-/

 

Metryka

sporządzono
2004-07-13 przez Robert Klimczak
udostępniono
2004-07-13 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-19 10:39 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
559
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.