Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji - Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi, menu 101, artykuł 617 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi

Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

komisji edukacji i komisji rozwoju wsi

z 22 listopada 2004 r.

 

Pkt 1

 

Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka o godz. 16.00 otworzyła wspólne posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) we wspólnym posiedzeniu ze strony komisji edukacji uczestniczy 6 radnych a ze strony komisji rozwoju wsi uczestniczy 4 radnych.

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

-         Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września,

-         Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września,

-         Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września,

-         Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września,

-         Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września,

-         Anna Prusak, dyrektor wrzesińskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

-         Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury,

-         Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu,

-         Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej,

-         Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi,

-         Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.

 

Pkt 2

 

Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka przedstawiła porządek obrad wspólnego posiedzenia (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

3.    Omówienie materiałów na XXVI sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

4.    Omówienie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na 2005 r.

5.    Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

6.    Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt 3

 

a)

 

Komisja edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wstąpienia na miejsce zmarłej radnej Elżbiety Tutak następnego kandydata z listy wyborczej.

 

Komisja rozwoju wsi zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wstąpienia na miejsce zmarłej radnej Elżbiety Tutak następnego kandydata z listy wyborczej.

 

b)

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września oraz Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówili projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych 3 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września.

 

c)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Psarach Polskich, dz. o nr ewid. 270/1.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Psarach Polskich, dz. o nr ewid. 270/1.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Psarach Polskich, dz. o nr ewid. 270/1.

 

d)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września oraz Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówili projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin w miejscowościach: obręb Obłaczkowo – Białężyce.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin w miejscowościach: obręb Obłaczkowo – Białężyce.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września – Jarocin w miejscowościach: obręb Obłaczkowo – Białężyce.

 

e)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Ostrowie gm. Powidz.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Ostrowie gm. Powidz.

 

 Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych 3 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonych w Ostrowie gm. Powidz.

 

f)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września oraz Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówili projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych w przypadku sprzedaży lokalu mieszkaniowego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych w przypadku sprzedaży lokalu mieszkaniowego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych w przypadku sprzedaży lokalu mieszkaniowego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

 

g)

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XIII/131/03 w sprawie wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XIII/131/03 w sprawie wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr XIII/131/03 w sprawie wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR.

 

h)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2004 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2005 w Mieście i Gminie Września.

Ponadto powiedział, że zgodnie z ustawą Rada Miejska ma obowiązek uchwalić stawki podatków lokalnych na rok kolejny do końca listopada roku poprzedniego. Tak więc do sesji 29 listopada Rada Miejska powinna zatwierdzić stawki podatków lokalnych na rok 2005. W związku z tym, że nie planuję zmiany wysokości stawek jakichkolwiek podatków nie wnoszę projektów uchwał, czyli stawki podatków w roku 2005 będą obowiązywać takie jak w roku 2004. Jest jeden wyjątek w tej regule – podatek rolny, ponieważ jest on przyjmowany jako pewne wyliczenie w oparciu o cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego. Cena skupu żyta podawana jest przez GUS. W związku z tym, żeby stawka podatku w kolejnym roku była na poziomie roku poprzedniego trzeba podjąć uchwałę o obniżeniu ceny skupu żyta, ponieważ zmieniła się cena skupu podawana przez GUS.    

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2004 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2005 w Mieście i Gminie Września.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2004 roku, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2005 w Mieście i Gminie Września.

 

i)

 

Anna Prusak, dyrektor wrzesińskiego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekt uchwały w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.

 

j)

 

Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

Radna Ilona Łosińska poprosiła o wyjaśnienie, dlaczego omawiany projekt uchwały jest przedłożony Radzie Miejskiej do podjęcia tak późno, skoro rozporządzenie w tej sprawie zostało wydane w styczniu? W tej chwili działamy wstecz.

 

Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni wyjaśnił, że zamysł i projekt uchwały w przedmiotowej sprawie przedstawił poprzedni skarbnik Alfred Bogucki w czerwcu, czyli już 6 miesięcy po terminie. Później była przerwa urlopowa, potem była sesja, na którą ten projekt miał być już prawie wprowadzony. Następnie była sesja, podczas której podejmowana była uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu zmarłej Elżbiety Tutak i dużą niestosownością byłoby rozmawiać wtedy o wynagrodzeniu burmistrza. Działanie wstecz, to jest normalna procedura. Jako przewodniczący Rady Miejskiej wykonuję wobec burmistrza wszystkie czynności z tytułu prawa pracy i przedkładam Radzie omawiany projekt do zatwierdzenia, ponieważ to Rada Miejska uchwala wynagrodzenie burmistrza.   

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

k)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planach dochodów budżetu gminy na 2004 rok.

 

Radna Ilona Łosińska powiedziała, że z omówienia rozumie, że w sierpniu planowano zaciągnięcie kredytu w  kwocie 2,7 mln zł, a ostatecznie zaciągany jest kredyt w wysokości 1,5 mln zł?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że tak.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planach dochodów budżetu gminy na 2004 rok.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planach dochodów budżetu gminy na 2004 rok.

 

l)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Września na lata 2004 – 2008.

Ponadto powiedział, że podczas omawiania sprawozdania z wykonania budżetu w 2003 r. przez komisję rewizyjną niepotrzebnie przyznał się do błędu. Wydawało się wtedy, że radny Ryszard Szwajca przyłapał nas na błędzie, który radca potwierdziła, a ponieważ mam zaufanie do radców, to potwierdziłem. Chodziło o plan wieloletni, w którym był zapis dotyczący wykonywania ulic wspólnie z mieszkańcami. Radny przedstawił zarzut, że nie został zmieniony jeden z załączników, dotyczący planu wieloletniego. W międzyczasie doczytałem się, że radny nie miał racji, ponieważ ustawa o finansach publicznych mówi, że w planie wieloletnim musi być wykazana taka inwestycja, która zahacza o więcej niż dwa budżety. Okazało się, że mieliśmy to zrobione dobrze. 

 

Radny Bolesław Święciochowski poprosił o wyjaśnienie, czy budowa pozostałych ulic na os. Sokołowskim będzie ujmowana i realizowana?

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że tego typu inwestycje będą realizowane w budżetach jednorocznych.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Września na lata 2004 – 2008.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Września na lata 2004 – 2008.

 

m)

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że ten punkt w porządku obrad zostanie omówiony bardzo szczegółowo podczas sesji Rady Miejskiej w poniedziałek z uwagi na pewne uwarunkowania, które prowadzą do tego projektu uchwały. One są bardzo istotne dla finansów naszej gminy.

 Jeśli chodzi o budżet roku 2004, to jest on obciążony, jak niestety budżety naszej gminy od kilku lat, pewną wadą, która się pojawiła na przełomie roku 1998/1999. Jest to jakby wirus, który zawirusował nasz budżet i cały czas się ciągnie. Mam nadzieję, że uda się w tym roku raz na zawsze zakończyć ten niecny proceder. Między innymi w porządku obrad jest przed chwilą omawiany projekt uchwały, czyli kredyt  w wysokości 1,5 mln zł, aby zamknąć budżet. Będę wnioskował przed końcem roku o zwołanie sesji, aby zrobić to, co się robi w innych gminach. Sprawdzaliśmy to w czterech przypadkowo wybranych gminach o różnej wielkości: Gniezno, Kołaczkowo, Granowo i Środa Wlkp. Otóż w tych gminach od zawsze budżet jest zamykany  na zero z końcem roku. To oznacza, że wszystkie rachunki płaci się do końca roku. To oznacza, że budżet na następny rok dotyczy budżetu danego roku. U nas niestety ta zasada nie obowiązywała. Przyznam, że zauważyłem to dzięki radnemu Ryszardowi Szwajcy. Nie zwalnia go to z tego, że brał czynny udział w tym niecnym procederze.

Jutro zgłaszam oficjalnie zawiadomienie do Krajowego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w tej sprawie z donosem na poprzedni zarząd, na skarbnika i w jednym przypadku również na siebie, ponieważ muszę przyznać, że nieświadomie wziąłem w tym udział na przełomie roku 2002/2003.

Opowiem to na przykładzie fragmentu budżetu pani Kunegundy Zakrzewskiej. W budżecie w wydatkach jest paragraf pt. „Plany zagospodarowania przestrzennego”. Powiedzmy, że jest wrzesień 2003 r. Poszczególne wydziały i jednostki zgłaszają do budżetu swoje propozycje, że potrzebują pieniądze na wydatki na przyszły rok. Pani naczelnik zgłasza skarbnikowi gminy, że potrzebuje 100 tys. zł na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego. Skarbnik w projekcie budżetu umieszcza taką kwotę. Do 15 listopada przedstawiamy to Radzie Miejskiej, która uchwala budżet. Naczelnik wie, że Rada uchwaliła 100 tys. zł i zamawia pierwszy plan zagospodarowania przestrzennego. Przychodzi faktura nr 1 np. w marcu  2004 na kwotę 20 tys. zł. Następnie np. w czerwcu przychodzi faktura za inny plan na kwotę 50 tys. zł. Ponieważ razem to jest 70 tys. zł, a w budżecie jest 100 tys. zł jest zamawiany kolejny plan. Powiedzmy, że przychodzi faktura np. 10 listopada na kwotę 30 tys. zł. Gdyby wydział chciał zamówić kolejny plan, to musiałaby nastąpić zmiana budżetu. Wydział wiedział, że ma do rozdysponowania 100 tys. zł i tyle rozdysponował. Ale były skarbnik Alfred Bogucki robił pewną sztuczkę, do której się specjalnie nie przyznawał. Od roku 1999 przerzucał faktury z końcówki roku do płacenia na rok następny, o tym nikomu nie mówiąc. 1 stycznia 2004 r. pojawiła się np. niezapłacona faktura z 9 listopada 2003 r.  na kwotę np. 35 tys. zł za plan. Przykład z planami należy do najprostszych. W przypadku np. wydziału pana Krotoszyńskiego, to były dziesiątki faktur i jest to trudniej opanować. Na 1 stycznia była niezapłacona faktura na 35 tys. zł, ale skarbnik nie poinformował wydziału, że taka sytuacja ma miejsce. Zapłacił tę fakturę np. 10 stycznia. Ta zapłacona faktura automatycznie wchodziła na rok 2004. W związku z tym po zapłaceniu faktury nr 1 z 2004 r. tak naprawdę było wydane już 55 tys. zł. Po zapłaceniu faktury nr 2 było zapłaconych 105 tys. zł. Przy tej fakturze był przekroczony budżet, a wydziały były przeświadczone, że jest dobrze, bo otrzymali faktury na kwotę 70 tys. zł i zlecili kolejne zlecenia. Jak się okazało było wydane 135 tys. zł w tym dziale.

Wykazanie tego, że tak się dzieje było niekorzystne, nie informował naczelnika, dlatego skarbnik taką fakturę zatrzymywał do końca roku, przerzucał na kolejny rok i sytuacja w kolejnym roku się powtarzała, a wręcz narastała. Omówiłem przykład z jednego wydziału, ale sytuacja pęczniała we wszystkich.

Któregoś razu, a mianowicie w 2002 r. sytuacja była już na tyle kiepska, że w sierpniu w budżecie brakowało pieniędzy. Trafił się jak na loterii przypadek, że Autostrada Wielkopolska podczas budowy autostrady wpłaciła na GFOŚ wyjątkowo dużą kwotę pieniędzy, ponad 4 mln zł. Nastąpiło to 8 sierpnia. Ponieważ pieniędzy brakowało, to podjęto decyzję, żeby pożyczyć pieniądze z GFOŚ. GFOŚ jest specjalny z dwóch powodów. Ten fundusz ma osobne konto bankowe i nie jest częścią budżetu. Środki z tego funduszu można wydawać tylko na ustawowo określone rzeczy. Pożyczenie pieniędzy nastąpiło w formie zwykłego przelewu z konta GFOŚ na konto budżetu gminy. 9 sierpnia przelano pieniądze z GFOŚ do budżetu gminy 2 mln zł i popłacono faktury. Był okres wyborczy, było pewne zamieszanie i trudno było się do tego przyznać. W wyjaśnieniach, które Państwu rozdam podczas sesji skarbnik mówi, że miał zamiar oddać te pieniądze do końca roku. Ale tych pieniędzy nie oddał. Mało tego, wprowadził w błąd również radnych. Rada Miejska uchwaliła budżet na 2003 r., czyli pierwszy budżet obecnie pracującej Rady Miejskiej, w którym skarbnik dokonał pewnego manewru. Tak jak mówiłem, pożyczył pieniądze, prawie 2 mln zł, nie oddał ich do 31 grudnia 2002 r. Nie oddał kwoty 1,7 mln zł. W RIO nie mogą dojść, jak to jest możliwe, że pieniądze się pojawiły i nie zostały wprowadzone po stronie dochodów, a zostały wydane.

Ponieważ te pieniądze musiał jakoś oddać, to w załączniku nr 3 jest §995: „Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych” i wpisał tam kwotę 770 tys. zł. Ta kwota nijak nie pasuje do tej, która nie była oddana do GFOŚ. Rada Miejska to przegłosowała i nikt by się nie domyślił, że pod takim tytułem kryją się właśnie tamte środki.

Wyliczenia, jak ten proceder się ciągnął od roku 1999 (załącznik nr 3). 

W związku z tym, żeby powyższe zrównoważyć na poprzedniej sesji podjęto uchwałę o zaciągnięciu pożyczki. Przetarg został już rozstrzygnięty, wygrał go Powiatowy Bank Spółdzielczy z Wrześni. Chcemy tą metodą zamknąć budżet na zero, żeby nie było żadnych zobowiązań na rok następny. Stąd 1,5 mln zł kredytu i stąd zaciskanie pasa praktycznie we wszystkich dziedzinach. Proszę zwrócić uwagę, że musimy spłacić 6 mln zł. Pozostałe 4,5 mln zł mamy z tego, że pozyskujemy więcej środków z podatków, sprzedaliśmy grunty pod inwestycję za około 4 mln zł, dostaliśmy zwrot 927 tys. zł z PFRON-u z tytuły utraconego podatku od przedsiębiorstw, które mają status zakładu chronionego.      

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że przeszacowywane były dochody, nie było atmosfery i woli, żeby zrezygnować z zaplanowanych inwestycji, bo jeżeli nie ma pokrycia w dochodach, to trzeba ograniczać wydatki. Nie było woli rezygnacji z inwestycji i w związku z tym je realizowano, ale za nie nie płacono. Przenoszono te zobowiązania na następny rok. Budżet był więc obciążony starymi zobowiązaniami i była to taka kula śnieżna.                              

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu na 2004 rok.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu na 2004 rok.

 

n)

 

Komisja edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni.

 

Komisja rozwoju wsi zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni.

 

o)

 

Komisja edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.

 

Komisja rozwoju wsi zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.

 

p)

 

Radna Ilona Łosińska przedstawiła wniosek, by zmiana składu osobowego komisji rewizyjnej odbyła się poprzez dwie uchwały, ponieważ proponuje się poszerzenie składu o dwóch radnych i w przypadku, kiedy ktoś nie chciałby głosować na jednego z nich, to musiałby głosować „przeciw” obydwom. 

 

Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni powiedział, że jego intencją, jako projektodawcy było tylko spełnić wolę osób, które chcą brać udział w pracach komisji rewizyjnej. Konstrukcja uchwały jest pozostawiona pracownikom Biura Rady Miejskiej pod nadzorem sekretarza, a konstrukcja prawna jest aprobowana przez radcę prawnego. Jeżeli radca prawny wyraził zgodę na taką konstrukcję, to ja taki projekt podpisałem.

 

Komisja edukacji 2 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” negatywnie zaopiniowała wniosek, by projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji rewizyjnej opracować i przedłożyć Radzie Miejskiej tak, by głosowanie odbywało się na każdego kandydata osobno. 

 

Komisja edukacji zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni.

 

Komisja rozwoju wsi zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Wrześni.

 

Pkt  4

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Wrześni omówił projekt uchwały w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Września na 2005 r.

 

Radny Sylwester Jałoszyński poprosił o wyjaśnienie, dlaczego na kolonie letnie nie ma żadnych środków w projekcie budżetu?

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że to były środki z grantów, które gmina Września otrzymała. Na razie nie jest planowany wypoczynek letni. Skupiamy się na zajęciach świetlicowych.

 

Radny Sylwester Jałoszyński poprosił o informację, dlaczego wzrosły wydatki a schronisko dla zwierząt.

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września wyjaśniła, że do tej pory schronisko było prowadzone w ramach prac interwencyjnych i osobę ze Straży Miejskiej. Tak duży wzrost wydatków podyktowany jest tym, że wrzesińskie schronisko obsługuje kilka gmin i dlatego musi być zatrudniona osoba na etacie.

 

Radny Sylwester Jałoszyński poprosił o informację na temat wydatków na szalety miejskie, ponieważ w przeszłości utrzymanie dwóch kosztowało tyle co jednego w tej chwili.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Wrześni wyjaśnił, że  w projekcie jest plan na rok 2005 w stosunku do roku 2004, a w którym był jeden szalet.

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że można sprawdzić ile kosztowało utrzymanie 2 szaletów.

 

Radny Sylwester Jałoszyński wnioskuje o informację, ile kosztowało utrzymanie szaletów miejskich w ostatnim roku, kiedy były dwa? 

 

Radny Jan Drewniak poprosił o informację, ile złożono o zalesienie w gminie Września?

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi wyjaśnił, że wnioski o zalesienie składane są w powiecie, a nie w gminie.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Września na 2005 r.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: budżetu Miasta i Gminy Września na 2005 r.

 

Pkt 5

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że 30 listopada w SSP nr 1 odbędzie się konferencja nt. wspomagania rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi w gminie Września.

 

Pkt 6

 

Wobec wyczerpania porządku obrad prowadząca obrady o godz. 20.00 zamknęła posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodnicząca komisji edukacji

radna Bożena Nowacka

/-/

Przewodniczący komisji rozwoju wsi

radny Mirosław Zgoliński

/-/

 

 

Protokolant:

Robert Klimczak

/-/

Metryka

sporządzono
2004-11-29 przez Robert Klimczak
udostępniono
2004-11-29 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-19 10:37 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
490
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.