Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji - Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi, menu 101, artykuł 616 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi

Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji

PROTOKÓŁ

ze wspólnego posiedzenia

komisji edukacji i rozwoju wsi

z 15 grudnia 2004 r.

 

Pkt 1

 

Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka o godz. 15.15 otworzyła wspólne posiedzenie komisji, stwierdzając quorum. Powitała radnych oraz zaproszonych gości.

 

 

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji edukacji.

 

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 2) w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji rozwoju wsi.

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

p. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

p. Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

p. Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

p. Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września;

p. Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

p. Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

p. Grażyna Polowczyk, inspektor w wydziale komunalnym i rozwoju wsi;

p. Małgorzata Nawrocka, kierownik biura profilaktyki;

p. Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;

p. Monika Krysztofiak, protokolant.

 

Pkt 2

 

Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka przedstawiła porządek obrad wspólnego posiedzenia (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

  3. Omówienie materiałów na XXVII sesję Rady Miejskiej we Wrześni IV kadencji.

  4. Omówienie materiałów na XXVIII sesję Rady Miejskiej we Wrześni IV kadencji.

  5. Interpelacje, zapytania, wolne głosy radnych

  6. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Pkt 3

 

Omówienie materiałów na XXVII sesję Rady Miejskiej we Wrześni IV kadencji.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekty uchwał w sprawie:

a)

odwołania skarbnika Miasta i Gminy Września,

b)

powołania skarbnika Miasta i Gminy Września.

 

Burmistrz poinformował, że na stanowisko skarbnika zaproponował p. Iwonę Wiśniewską, natomiast główną księgową zostanie p. Katarzyna Urbaniak.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych 3 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 0 “wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika Miasta i Gminy Września.

Trzech członków komisji nie wzięło udziału w głosowaniu.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika Miasta i Gminy Września.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych 4 głosami “za”, przy 0 “przeciw” i 1 “wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika Miasta i Gminy Września.

Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika Miasta i Gminy Września.

 

c)

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla gminy Września – omówiła p. Grażyna Polowczyk, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi.

 

Radny Sylwester Jałoszyński zadał pytanie jak wygląda sprawa zakupu koszy na śmieci za 7 tys. zł oraz pojemników za 30 tys. zł, ponieważ miało to być zrealizowane do końca roku.

 

Grażyna Polowczyk, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi poinformowała, że zakup ten został przesunięty na przyszły rok, ilość planowanych koszy i pojemników nie zmieni się.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla gminy Września.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla gminy Września.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września przedstawił członkom komisji projekty graficzne ilustrujące planowaną halę sportową przy SSP nr 1.

 

d)

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta i Gminy Września z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 – omówił p. Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu.

 

Na posiedzenie przybył radny Jan Drewniak. W tym momencie w posiedzeniu komisji rozwoju wsi uczestniczy 4 radnych.

 

Radny Maciej Baranowski zadał pytanie dot. pkt h) w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu – współorganizowanie amatorskich rozgrywek w poszczególnych dyscyplinach sportowych, jeżeli znajdzie się odpowiedni projekt, to czy będzie możliwość udostępnienia projektodawcy pomysłu istniejącej bazy sportowej, czy będzie to odpłatnie?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że we Wrześni odbywają się rozgrywki drużyn amatorskich. Wszystkie te drużyny ponoszą określone opłaty związane z rozgrywkami (90% pochodzi od amatorów, 10% zawarte jest w konkursach).

 

Radny Maciej Baranowski zapytał, jeśli ktoś chciałby zorganizować rozgrywki w tenisa, to musiałby zapłacić za wynajęcie kortów?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że jeżeli ktoś chciałby sam zorganizować rozgrywki, to istnieje możliwość zwrócenia się do burmistrza z prośbą o zwolnienie z opłat za wynajęcie kortów.

 

Przewodnicząca komisji, radna Bożena Nowacka powiedziała, że w grudniu kończy się umowa na prowadzenie gabinetu profilaktyki stomatologicznej, czy będzie kontynuowana profilaktyka w gabinecie?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział że umowa jest do końca roku. Pani Wysocka miała się określić czy będzie w stanie wykonywać profilaktykę dla dzieci miejskich; nie było u mnie pani Wysockiej.

 

Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka poinformowała, że rozmawiała z panią Wysocką. Jest kwestia, czy potrzebny byłby gabinet w mieście, by zapewnić profilaktykę dzieciom w mieście. Dzieci z wiosek mają zapewniony dowóz autobusem na badania lekarskie. Natomiast lakowanie odbywa się indywidualnie. Dzieci z wiosek są dowożone na lakowanie przez swoich rodziców. Może również w taki sposób mogłoby być rozwiązane lakowanie dzieci z miasta?

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu powiedział, że będziemy rozmawiać na ten temat.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta i Gminy Września z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta i Gminy Września z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.

 

e)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu – omówiła p. Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wrzesińskiemu.

 

f)

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2004 rok – omówiła p. Alicja Stawowska, skarbnik Miasta i Gminy Września.

Pani Skarbnik omówiła również załącznik nr 7 do uchwały nr XVIII/166/04 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 stycznia 2004 r. - Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na rok 2004.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września uzupełniając wypowiedź pani skarbnik poinformował, że w dniu 29 grudnia br. złoży wniosek o poszerzenie porządku obrad o dodatkowy projekt uchwały w sprawie zmian budżetu, ponieważ jeśli będzie to możliwe, chcemy zakończyć rok 2004 na zero. Ze względów technicznych nie było możliwe przedłożenie Państwu radnym tego projektu w pakiecie materiałów na XXVIII sesję Rady Miejskiej, ponieważ cały czas spływają faktury i projekt jest w trakcie przygotowania.

 

Radny Sylwester Jałoszyński zadał pytanie dot. realizacji pieszo-jezdni w kierunku Obłaczkowa, czy nie byłoby lepiej, gdyby wyjazd ścieżki rowerowej zrobić w kierunku Chwalibogowa?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że realizacja tego zadania jest zgodna z projektem.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2004 rok.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2004 rok.

 

g)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Warszawskiej – omówiła p. Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Warszawskiej.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Warszawskiej.

 

h)

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce – omówiła p. Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce.

 

 

Pkt 4

 

Omówienie materiałów na XXVIII sesję Rady Miejskiej we Wrześni IV kadencji.

 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – omówił p. Jerzy Nowaczyk sekretarz Miasta i Gminy Września, przewodniczący GKRPA.

 

Radny Sylwester Jałoszyński zadał pytanie czy w przyszłym roku będzie kończony remont boiska w Chwalibogowie; czy będą przesuwane słupy energetyczne?

 

Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że boisko będzie dokończone w 2005 r., natomiast słupy są w zakresie zakładu energetyki i w żaden sposób nie można ich zakwalifikować do zadań profilaktyki antyalkoholowej.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Pkt 5

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poinformował, że pojawiła się fundacja, która jest zainteresowana pałacem w Kaczanowie.

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że jest to fundacja holenderska, która chce utworzyć miejsca wsparcia dla osób opuszczających domy dziecka, więzienia, dla osób maltretowanych przez rodziny. Pieniądze na ten cel pochodziłyby z fundacji. Byłaby możliwość współudziału Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej wyraziła zdanie, że jeżeli jest taki pomysł, to należałoby go zrealizować. Jest to ogrom problemu. Jeżeli nie podejmiemy żadnych działań, to pojawi się w przyszłości niebezpieczeństwo, że 20% naszej społeczności znajdzie się poza nawiasem społecznym.

 

Radny Mirosław Zgoliński poinformował, że w Bierzglinku mieszka osoba samotna (mężczyzna) bez jakichkolwiek środków do życia. Może byłaby możliwość zatrudnienia takiej osoby przy pracach interwencyjnych?

 

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej powiedziała, że osoba ta powinna zgłosić się z wnioskiem do OPS.

 

 

Pkt 6

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka o godz. 16.20 zamknęła wspólne posiedzenie komisji.

 

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

 

Przewodnicząca komisji edukacji

 

radna Bożena Nowacka

/-/

 

 

Przewodniczący komisji rozwoju wsi

 

radny Mirosław Zgoliński

/-/

 

Protokolant

Monika Krysztofiak

/-/

Metryka

sporządzono
2004-12-30 przez Robert Klimczak
udostępniono
2004-12-30 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-19 10:37 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
418
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.