Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji - Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi, menu 101, artykuł 613 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi

Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

komisji rozwoju wsi i komisji edukacji

21 lutego 2005 r.

 

Pkt 1

Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.15 otworzył wspólne posiedzenie komisji, stwierdzając quorum. Powitał radnych oraz zaproszonych gości.

 

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu komisji rozwoju wsi uczestniczyło 4 członków komisji.

 

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 2) w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczyło 7 członków komisji.

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

 • Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września,

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września,

 • Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września,

 • Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury,

 • Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu,

 • Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej,

 • Jan Krotoszyński, naczelnik wydziały komunalnego i rozwoju wsi;

 • Monika Krysztofiak, referent w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.

 

Pkt 2

Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XXX sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt 3

Omówienie materiałów zawartych w porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej we Wrześni.

 

4a) Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września przedstawiła projekt uchwały w sprawie budżetu na rok 2005, poinformowała, że zostały uwzględnione wszystkie zalecenia i sugestie RIO.

 

Radny Maciej Baranowski poprosił o omówienie zmian w części wydatkowej.

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła zmiany w części wydatkowej:

Załącznik nr 2

Dział 600 – transport i łączność – ulega zwiększeniu kwota wydatkowana na wydatki majątkowe

Załącznik nr 4 na str. 30 – nakładki asfaltowe na ul. Reymonta, Kosińskiego, Mierosławskiego i Orkana oraz budowa chodników (w kolumnie 4 nastąpił błąd pisarski – powinien być zapis „w tym” budowa chodnika w ul. Świętokrzyskiej)

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – została wprowadzona dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 132.569 zł.

Dział 750 – administracja publiczna – zwiększa się kwotę na wydatki majątkowo–inwestycyjne 55.000 zł.

Dział 750 – administracja publiczna – pozostała działalność wydatki bieżące umniejsza się o kwotę 74.160 zł – diety sołtysów, które zostały przeniesione do działu 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że wpłynął wniosek sołtysów o zwiększenie diet dla sołtysów. Nie zwiększamy tej kwoty. W tej chwili mamy fundusz sołecki na funkcjonowanie wsi, dietę dla sołtysa, fundusz na remonty i utrzymanie świetlic oraz pobieranie inkasa, które jest oddzielną pracą sołtysa. Wniosek nie wpłynął w trybie uchwalania budżetu.

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września kontynuując wcześniejszą wypowiedź poinformowała:

Dział 757 – obsługa długu publicznego – zostały zwiększone odsetki od pożyczek, to się łączy z załącznikiem nr 5 gdzie zmieniła się struktura przychodów i rozchodów. To się wiąże z realizacją zadania 11 i 19 - jeżeli nie dostaniemy środków finansowych z Unii Europejskiej, to wówczas nie będziemy zaciągać kredytów i nie będą realizowane te zadania.

Dział 757 – rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa, zwiększa się kwotę wydatków o 190.000 zł. Wcześniej ta kwota była w dziale 758.

 

Dział 801 – oświata i wychowanie – otrzymaliśmy mniejszą subwencję o ponad 600 tys. zł i w związku z tym całe wydatki zostały zmniejszone o tę kwotę.

 

Dział 851 – zmienia się wysokość wydatków w grupach.

 

Dział 852 – przesunięcie środków w rozdziałach.

 

Dział 853 – zmniejsza się kwotę dotacji dla WTZ.

 

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszają się wydatki majątkowe

 

Dział 900 – rozdział 90013 – schronisko dla zwierząt – wydatki bieżące zwiększa się kwotę wydatków o 5.500 zł (podpisano porozumienie z gminą Czerniejewo), rozdział 90015 – zwiększa się kwotę wydatków majątkowych.

 

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – obiekty sportowe – zmniejsza się wydatki do kwoty 500.000 zł.

 

Radny Maciej Baranowski poprosił o omówienie zał. nr 4 – wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku budżetowym 2005.

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała:

Dział 600

zadanie nr 4 – nakładki asfaltowe

zadanie nr 5 – budowa chodników

zadanie nr 3 – dołożono 10 tys. zł czyli całe zadanie na kwotę 35 tys. zł

 

Radny Maciej Baranowski zadał pytanie dot. budowy chodników na kwotę 130 tys. zł – jeżeli jest wyszczególniona ul. Świętokrzyska, to jakie jeszcze? Bo rozumiem, że ul. Świętokrzyska nie pochłonie kwoty 130 tys. zł?

 

 

Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej powiedział, że generalnie planujemy ul. Świętokrzyską, natomiast z reszty środków będą jeszcze inne budowane.

 

Radny Maciej Baranowski zgłosił wniosek, by uwzględnić budowę chodnika po prawej lub lewej stronie ul. Zamysłowskiego

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września poinformowała:

Dział 750 – administracja publiczna – adaptacja pomieszczeń budynku Rynek 19 na archiwum zakładowe.

 

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zadanie 11 – 1 700 000 zł, kredyt – jeżeli nie uzyskamy środków z Unii Europejskiej, kredyt nie będzie zaciągany

 

Radny Maciej Baranowski zadał pytanie do działu 801 – oświata i wychowanie – sala sportowa przy SSP nr 6 we Wrześni, planowany koszt całkowity 600 tys. zł, I etap 150 tys. zł – poprosił o więcej informacji na temat tej inwestycji.

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że trwają rozmowy na temat wspólnego zadania ze Starostwem Powiatowym. Okazało się, że budynek, w którym mieści się szkoła nr 6 i szkoła nr 4 jest własnością gminy. Jest tam mała salka gimnastyczna, którą używają dzieci z naszej szkoły i miałaby powstać nowa, to naturalną rzeczą jest, by korzystały z niej dzieci jednej i drugiej szkoły. Na dzień dzisiejszy po pewnych korektach naszych dyrektorów SSP nr 4 i SSP nr 6, okazało się, że dyrektorzy są w stanie obłożyć jedną i drugą salę zajęciami. Większa sala byłaby dla SSP nr 6 i mniejsza dla SSP nr 4. W tej chwili po rozmowach z panem starostą, ma wpłynąć stanowisko Zarządu, że jeżeli zaakceptujemy przekazanie części budynku na własność Starostwa, to wówczas będą partycypować w kosztach.

 

Radny Maciej Baranowski zadał pytanie jaki będzie zakres robót za kwotę 150 tys. zł?

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że budynek jest w stanie surowym. Konieczne jest zrobienie dachu, ale już takiego, który będzie miał wymogi dla sali gimnastycznej. Mamy nadzieję, że dojdzie jeszcze kwota ze Starostwa. My nie dostaniemy na tę inwestycję pieniędzy z zewnątrz, ponieważ ta sala nie jest wymiarowa. Dlatego musimy cały czas posiłkować się środkami własnymi.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że ta sala będzie wystarczająca na taką liczbę dzieci tam uczęszczających.

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września powróciła do omawiania inwestycji gminnych:

Zadanie nr 12 – budowa kanalizacji sanitarnej w Sokołowie II etap kontynuacja – na kwotę 410 tys. zł.

Zadanie nr 13 – zakład zagospodarowania odpadów w Bardzie wraz z linią sortowniczą – pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 850 tys. zł. Otrzymaliśmy informację o częściowym umorzeniu jednej z wcześniejszych pożyczek 516 tys. zł.

Zadanie nr 14 – zwiększony koszt realizacji o kwotę 35 tys. zł.

Zadanie nr 16 – nowe zadanie – opracowanie projektu technicznego ul. Leśnej – 6 tys. zł.

Zadanie nr 17 – aktualizacja projektu technicznego oświetlenia technicznego ul. Wrzosowej – 8,5 tys. zł.

Zadanie nr 18 – na kwotę 20 tys. zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Zadanie 19 – budowa sali sportowej przy stadionie – taka sama sytuacja jak z zadaniem nr 11.

 

Radny Andrzej Rzeźnik zadał pytanie: Jakie są szanse na otrzymanie środków na budowę sali przy SSP nr 1?

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że 80%. Wszystkie papiery są przygotowane i złożone. Jeżeli dostaniemy je w przyszłym roku, to na ten rok mamy też dość pokaźną kwotę. Jeżeli przeprowadzimy przetarg, to właściwie do inwestycji przejdziemy około września. Jeżeli myślimy o uzyskaniu środków unijnych, to musimy przeprowadzić pełne procedury przetargowe unijne. Jeżeli dostaniemy zapewnienie o przyznanych środkach unijnych, to możemy rozpocząć budowę naszymi środkami.

 

Radna Eugenia Potęga poprosiła o sprecyzowanie co wyrażają liczby (jakie to są jednostki) w tabelach: informacja o stanie mienia komunalnego – str. 36 oraz udziały i akcje – str. 37?

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu na rok 2005.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu na rok 2005.

 

5a)

Projekt uchwały w sprawie zmiany programu ochrony środowiska dla Gminy Września – omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany programu ochrony środowiska dla Gminy Września.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany programu ochrony środowiska dla Gminy Września.

 

5b)

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. W.W. Nr 1 poz. 10 z 2004 r.) - omówił Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi.

Poinformował, że zgłosiła się firma, która chce na 3 miesiące udostępnić 4 parkometry, które byłyby zamontowane na Rynku. Sprawdzilibyśmy jak by to funkcjonowało, czy się sprawdzi.

 

Radny Sylwester Jałoszyński zadał pytanie: Co nastąpi po 3 miesiącach?

 

Naczelnik wyjaśnił, że są dwie możliwości: zakup lub dzierżawa..

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. W.W. nr 1 poz. 10 z 2004 r.).

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych 6 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/147/03 Rady Miejskiej we Wrześni z 15 grudnia 2003 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. W.W. nr 1 poz. 10 z 2004 r.).

 

5c)

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata – omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych, 3 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych, 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.

 

5d)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego – omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego.

 

5e)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej – omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.

 

Posiedzenie opuściła radna Eugenia Potęga. Od tego momentu skład komisji edukacji liczy 6 radnych.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej.

 

5f)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki – omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Kościuszki.

 

5g)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Obłaczkowie – omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Obłaczkowie.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Obłaczkowie.

 

5h)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Psarach Małych przy ul. Polnej – omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Psarach Małych przy ul. Polnej.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Psarach Małych przy ul. Polnej.

 

5i)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Nowej Wsi Królewskiej oznaczonej nr geodezyjnym działek 18/1 i 18/9 – omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Nowej Wsi Królewskiej oznaczonej nr geodezyjnym działek 18/1 i 18/9.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Nowej Wsi Królewskiej oznaczonej nr geodezyjnym działek 18/1 i 18/9.

 

5j)

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Nowej Wsi Królewskiej oznaczonej nr geodezyjnym działki 18/8 – omówiła Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Nowej Wsi Królewskiej oznaczonej nr geodezyjnym działki 18/8.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Nowej Wsi Królewskiej oznaczonej nr geodezyjnym działki 18/8.

 

5k)

Projekt uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września – omówił Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych, 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września.

 

5l)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września – omówił Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych, 3 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach (przedszkolach, placówkach oświatowych) prowadzonych przez Gminę Września.

 

5m)

Projekt uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Września – omówił Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu.

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała o autopoprawce, by w załączonym wniosku obok słowa „PAN” dopisać „PANI”.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Września.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Września.

 

5n)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia – omówił Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

 

5o)

Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września – omówił Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września.

 

5p)

Projekt uchwały w sprawie zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Gimnazjum w Gozdowie – omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września przedstawiła członkom komisji dodatkowy materiał (załącznik nr 4).

Do szkoły w Gozdowie chodzą tylko dzieci z Gozdowa, Gozdowa Młyn i Nadarzyc. W klasie I – mamy 11 dzieci, w klasie II - 11. W szkole w Kaczanowie została zrobiona ankieta – do jakiego gimnazjum rodzice mają zamiar posłać swoje dzieci. I jedno dziecko z obwodu Gozdowa chce chodzić do Otocznej. Z rocznika 1992 mielibyśmy 9 dzieci w I klasie w Gimnazjum w Gozdowie, a tak nie planowaliśmy. Młodzież z całego obwodu nie chce przychodzić i nie przychodzi, preferując inne gimnazja. Odbyło się spotkanie w tej sprawie w Gozdowie i mieszkańcy rozumieją, że to jest uchwała o zamiarze. Nauczycieli zatrudnionych tylko w Gozdowie mamy 4 w tym 2 stażystów (mają czasową umowę). Pani dyrektor ma cały etat i jest nauczycielem mianowanym; drugi etat ma nauczyciel wf, który ma 16/18 etatu. Pozostali nauczyciele mają albo cały etat w innych szkołach i tu uczą jeszcze na kilka godzin, albo mają np. 12/18, 14/18 etatu w innych szkołach.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu poinformował, że uchwałę o likwidacji należy podjąć jeszcze przez majem br, jeszcze przed ruchem kadrowym.

 

W posiedzeniu komisji uczestniczy dyrektor Gimnazjum w Gozdowie p. Anna Pardela

 

Radna Ilona Łosińska zwróciła się z pytaniem do pani dyrektor: Co sądzi o zamiarze likwidacji?

 

Anna Pardela powiedziała, że jeżeli gimnazjum miałoby funkcjonować tak, jak to było pierwotnie zakładane, to byłoby to dobre gimnazjum. Jeżeli zlikwidujemy małe Gimnazjum, to pozostaniemy tylko przy molochach. Nawet gdyby rodzice chcieli posłać dziecko do mniejszego ośrodka, to nic takiego nie będzie.

 

Radny Maciej Baranowski zadał pytanie: Ile dzieci zostało dowiezionych spoza obwodu do Gimnazjum w Gozdowie korzystając z szansy nauki w małym gimnazjum?

 

Anna Paredela odpowiedziała, że obecnie są dzieci z Gozdowa.

Powiedziała, że ludzie się sugerowali trochę klasami „P”. Pokazaliśmy, że możemy sobie poradzić z tymi uczniami. Jeżeli by przyszły dzieci z Kaczanowa, to jest szansa też na to, że przyjdą dzieci z Bieganowa. Dowiedziałam się od rodziców, że jest szansa na to, że te dzieci przyjdą, jeżeli klas „P” nie będzie. Ja rozumiem, że nie może funkcjonować gimnazjum, jeżeli uczęszczają do niego tylko dzieci z Gozdowa. Jest to jedyny moment, żeby porozmawiać z mieszkańcami Kaczanowa – dlaczego posyłają dzieci do Kołaczkowa?

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że 28 lutego br. odbędzie się spotkanie z rodzicami w Kaczanowie.

Poinformowała również, że rodzic ma prawo zapisać dziecko do innego gimnazjum, jeżeli to oczywiście dyrektorowi nie spowoduje utworzenia dodatkowego oddziału, bo wtedy byśmy się nie zgodzili na przyjęcie uczniów spoza obwodu.

 

Radna Ilona Łosińska zwróciła się do pani burmistrz z pytaniem: Jaki był głos rodziców podczas spotkania w Gozdowie?

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że rozumieją tę procedurę. Przedstawiliśmy nasze argumenty. Rodzice w pewnym sensie też powiedzieli, że nie dotrzymuje się pewnej obietnicy, ale ta obietnica jak gdyby nie wyszła z naszej strony. Jeżeli można mówić historycznie, to nasz projekt był taki, by Gozdowo jako placówka oświatowa nie istniało. Jeżeli przeczyta się demografię obwodu Gozdowo, Gozdowo Młyn, Nadarzyce, to gdyby miała być szkoła podstawowa, to tych dzieci jest mało. Czyli Gozdowo nie mogłoby być dla samego obwodu szkoły podstawowej – bo ten bilans finansowy jeszcze gorzej by się przedstawiał. I to samo się potem stało dla obwodu gimnazjum. Rodzice dzieci z Gozdowa nie mówili że uchwała o zamiarze nie ma być podjęta, ale poprosili o rozmowę z rodzicami dzieci z Kaczanowa wraz z nauczycielami jednej i drugiej szkoły, ponieważ chcą nakłonić rodziców z Kaczanowa, by posyłali dzieci do Gozdowa.

 

Posiedzenie opuścił radny Andrzej Rzeźnik. Od tego momentu skład komisji edukacji liczy 5 radnych.

 

Radna Bożena Nowacka powiedziała, że podjęcie tej uchwały o niczym nie przesądza, a może będzie powodem do tego, żeby się społeczności dogadały. Może zachowanie placówki na wsi będzie ważniejsze ponad jakieś podziały. Więc dobrze, że 28 lutego o godz. 17.00 odbędzie się takie spotkanie, na które zapraszam członków komisji.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że społeczność wsi ma oczekiwania, a 1/3 mieszkańców naszej gminy to mieszkańcy z obszarów wiejskich i przeraża go brak solidarności społeczności wiejskiej wobec siebie. Jeżeli mieszkańcy sołectw by ze sobą współpracowali, to nie trzeba by likwidować szkoły.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych, 2 głosami „za” (w tym głos przewodniczącego komisji), przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Gimnazjum w Gozdowie.

 

Komisja edukacji w obecności 5 radnych, 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zawiadomienia o zamiarze i przyczynach likwidacji Gimnazjum w Gozdowie.

 

Posiedzenie opuściła radna Maria Grzeszczyk. Od tego momentu skład komisji edukacji liczy 4 radnych.

 

Pkt 4

Radny Maciej Baranowski powrócił do wcześniej postawionego wnioski: by w pozycji - budowa chodników na terenie Miasta i Gminy Września - uwzględnić budowę chodnika po prawej lub lewej stronie ul. Zamysłowskiego. Poprosił, by członkowie komisji edukacji przegłosowali ten wniosek.

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że wnioskowanie do budżetu już jest zamknięte, bo procedura uchwalania budżetu już jest zamknięta.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że nie jest to prawdą.

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września, powiedziała, że nie zna tej pozycji, ponieważ tym się zajmuje burmistrz Maciejewski i może ma już w kolejności przewidziane inne chodniki i ten chodnik może być kolejnym dopisaniem do listy.

 

Radna Ilona Łosińska powiedziała, że przecież mogą nastąpić zmiany i nagle dowiadujemy się, że obowiązują jakieś kolejności. Jest to niezrozumiałe.

 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że to jest jego wniosek i oczekuje, by komisja go rozpatrzyła.

 

Radny Sylwester Jałoszyński poinformował, że rok temu na komisji w sprawie budżetu wnioskował i było to zapisane i okazało się, że wniosek nie miał wymogów formalnych i został odrzucony.

 

Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński zwrócił uwagę, że chodzi o budowę chodników na terenie miasta i gminy Września. Burmistrz wyjaśniał, że projekcie chodzi o budowę chodników – w tym w ulicy Świętokrzyskiej. I tak jak pani burmistrz mówi, że następne chodniki może są w projekcie. Jest podana ogólna suma i ona się nie zmieni.

 

Radny Maciej Baranowski poprosił, by w takim wypadku dopisać jednostronny chodnik przy ul. Zamysłowskiego do listy oczekujących.

 

Komisja edukacji w obecności 4 radnych, 3 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała wniosek, by w pozycji – budowa chodników na terenie Miasta i Gminy Września – uwzględnić budowę lewej lub prawej strony chodnika przy ul. Zamysłowskiego.

 

Radny Sylwester Jałoszyński zwrócił się z pytaniem: Na które dwa lokale ZGM została przyznana dotacja?

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że nie jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Byli obecni naczelnicy i należało się zapytać. Ja teraz nie odpowiem, o które chodzi. Odpowiemy na sesji.

 

Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński poinformował członków komisji, że dziś otrzymał dokumentację z wykonanych prac remontowych w świetlicach wiejskich i w najbliższym czasie odbędzie się posiedzenie komisji rozwoju wsi w celu zapoznania się tymi materiałami oraz opracowania planu komisji na rok 2005.

 

Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka poinformowała, że w najbliższym czasie odbędzie się również spotkanie komisji edukacji na którym zostanie opracowany plan pracy na rok 2005 oraz zapoznamy się z materiałami, o które prosiliśmy.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski przypomniał również o przygotowaniu sprawozdań z prac komisji za rok 2004.

 

Pkt 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński o godz. 18.45 zamknął posiedzenie komisji.

 

Protokół zawiera 11 ponumerowanych stron.

 

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodniczący komisji rozwoju wsi

 

radny Mirosław Zgoliński

/-/

 

 

Przewodnicząca komisji edukacji

 

radna Bożena Nowacka

/-/

 

 

 

Protokolant:

Monika Krysztofiak

/-/

Metryka

sporządzono
2005-03-17 przez Robert Klimczak
udostępniono
2005-03-17 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-19 10:36 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
833
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.