Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej - Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi, menu 101, artykuł 611 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi

Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją bezpieczeństwa i polityki społecznej

PROTOKÓŁ

wspólnego posiedzenia

komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej

z komisją rozwoju wsi

z 30 marca 2005 r.

 

Pkt 1

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch o godz. 16.30 otworzył wspólne posiedzenie komisji, stwierdzając quorum. Powitał radnych oraz zaproszonych gości.

 

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 2) w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji.

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 • Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

 • Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września;

 • Grażyna Polowczyk, inspektor wydziału komunalnego i rozwoju wsi;

 • Monika Krysztofiak, referent w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.

 

 

Pkt 2

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XXXI sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt 3

Omówienie materiałów na XXXI sesję Rady Miejskiej we Wrześni.

 

a) Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni – omówił Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni.

 

Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformował, że projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września zostanie wycofany z porządku obrad najbliższej sesji i przedłożony Radzie w późniejszym terminie. Jednocześnie poprosił, by w/w projekt został przez komisje na końcu dzisiejszego posiedzenia omówiony w celu sformułowania ewentualnych wniosków komisji.

Następnie Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poprosił, by pkt. 4c) porządku obrad XXXI sesji, został omówiony po pkt. 4g).

 

Nikt z członków komisji obecnych na posiedzeniu nie wniósł zastrzeżeń.

 

 1. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek budżetowych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych – omówił Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek budżetowych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek budżetowych Gminy Września z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

 

e) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i jego wysokości – omówił Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i jego wysokości.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i jego wysokości.

 

f) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – omówił Jan Maciejewski, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

g) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2005 – omówiła Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września.

 

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch zadał pytanie czy zwiększona kwota na schronisko dla zwierząt jest wynikiem otrzymanych środków z ościennych gmin?

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale: schronisko dla zwierząt w związku z podpisaniem porozumienia z Gminą Pyzdry.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 4 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2005.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych 3 głosami „za”, przy o „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu na rok 2005.

 

 1. Projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów – omówiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że pomoc materialna dla uczniów została uregulowana w ustawie o systemie oświaty nowelizacją z dnia 16 grudnia 2004, w dodanym rozdziale 8a obowiązującym od dnia 1 stycznia 2005 r. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy. Na dofinansowanie realizacji tego zadania gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w kwocie około 150 tys. zł. Formą tej pomocy są:

 • stypendia szkolne;

 • stypendia socjalne;

 • zasiłek losowy;

 • stypendia nabywane za naukę i osiągnięcia w sporcie.

 

Obecnie wpłynęło już około 200 wniosków. Możemy się spodziewać od 1000 do 1200 wniosków.

 

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch zwrócił się z pytaniem: Skąd wziąć na ten cel środki, skoro otrzymamy 150 tys. subwencji?

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że wprowadzamy oszczędności wszędzie, gdzie to jest możliwe. Będziemy szukać pieniędzy w budżecie. Zadanie jest i należy je wykonać.

 

Posiedzenie opuściła radna Bożena Nowacka.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych 5 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

 

OŚWIADCZENIE w sprawie poparcia wystąpienia Rady Miasta Łodzi z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego – przedstawiła Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września.

Dodatkowo do materiałów na XXXI sesję Rady Miejskiej radni otrzymali tabelę przedstawiającą subwencję szkolną w latach 2000-2005 (załącznik nr 4).

 

Na posiedzenie wróciła radna Bożena Nowacka.

 

Komisja bezpieczeństwa i polityki społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię dot. Oświadczenia Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie poparcia wystąpienia Rady Miasta Łodzi z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię dot. Oświadczenia Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie poparcia wystąpienia Rady Miasta Łodzi z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.

 

 

 

b) Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września – omówiła Grażyna Polowczyk, inspektor w wydziale komunalnym i rozwoju wsi.

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że proponowany regulamin oparty jest na starym regulaminie. Zostały dopisane punkty, które wynikają z nowelizacji ustawy o porządku i czystości w gminie. Należy przedyskutować ten regulamin, pragniemy zapoznać się z Państwa spostrzeżeniami, które następnie przeanalizujemy.

 

Radny Henryk Krukowski powiedział, że można nabyć produkt do posypywania chodników, który jest mieszanką piasku i soli, np. taki produkt rozprowadza firma Cenos.

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że nie wszystko co jest w sprzedaży, jest dozwolone do stosowania. Jeżeli sól jest w piasku, to jest środkiem chemicznym.

 

Radny Cezar Dubiel jest zdania, by solą wcale nie sypać chodników.

 

Radny Henryk Krukowski wnioskuje, by chodniki w okresie zimowym mogły być posypywane piaskiem z domieszką soli w takich samych proporcjach, jak to jest stosowane przy posypywaniu ulic.

 

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch powiedział, że ustalamy ten regulamin dla naszej gminy i nie chcemy posypywać chodników solą. Jeśli są mieszanki piasku z solą w sprzedaży, to niech mają zastosowanie na innych terenach.

Natomiast radny ma prawo złożyć wniosek do projektu, który będzie na nowo opracowywany z możliwością zastosowania naszych propozycji.

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września jeszcze raz podkreśliła, że to, że jest jakiś produkt wyprodukowany (chodzi o mieszankę piasku z solą), to nie znaczy, że musi być u nas zastosowany. Radni będą decydowali o tym czy ma być użyta sól czy nie.

 

Radny Cezar Dubiel zwrócił uwagę, że w omawianym materiale nie zostały przedstawione inną czcionką fragmenty z poprzedniego regulaminu, które zostały usunięte.

 

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch zaproponował, by w rozdziale 6 w §24 dopisać pkt 4 regulujący sprawę padłych zwierząt.

 

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch zaproponował w rozdziale 5 w §20 istniejący zapis uzupełnić następującym sformułowaniem: „oraz ciąży na nim obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie”.

 

Przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch zwrócił się z wnioskiem, by wszystkie uwagi i propozycje do regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Września, radni mogli składać w Biurze Rady Miejskiej lub bezpośrednio w wydziale komunalnym i rozwoju wsi.

 

Pkt 4 i 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej radny Czesław Duch o godz. 18.45 zamknął wspólne posiedzenie komisji.

 

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

 

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący komisji

bezpieczeństwa i polityki społecznej

 

radny Czesław Duch

/-/

 

 

Przewodniczący komisji

rozwoju wsi

 

radny Mirosław Zgoliński

/-/

 

Protokolant:

Monika Krysztofiak

/-/

Metryka

sporządzono
2005-04-27 przez Robert Klimczak
udostępniono
2005-04-27 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-19 10:36 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
438
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.