Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
Menu góra
Strona startowa Biuletyn Informacji Publicznej Rada Miejska we Wrześni Protokoły z Komisji Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji - Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi, menu 101, artykuł 581 - BIP - Gmina Września”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Protokoły z Komisji Rozwoju Wsi

Protokół ze wspólnego posiedzenia z komisją edukacji

 

Protokół

ze wspólnego posiedzenia

komisji edukacji

i komisji rozwoju wsi

z 5 lipca 2006 r.

 

Pkt 1

 

Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka o godz. 16.00, stwierdzając quorum otworzyła wspólne posiedzenie komisji, powitała radnych oraz zaproszonych gości.

 

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji rozwoju wsi (załącznik nr 1) oraz 7 członków komisji edukacji (załącznik nr 2).

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

 

 • Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;

 • Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września;

 • Stanisław Jerzak, naczelnik wydziału spraw obywatelskich i USC;

 • Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury;

 • Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej;

 • Jan Kosek, v-ce prezes zarządu PRU Filmotechnika Sp. z o.o.;

 • Monika Krysztofiak, referent Biura Rady Miejskiej, protokolantka.

 

Pkt 2

 

Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka przedstawiła porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 3), który został przyjęty przez aklamację.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Omówienie materiałów na XLIII sesję Rady Miejskiej.

 4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 5. Zakończenie posiedzenia.

   

Pkt 3

 

Omówienie materiałów na XLIII sesję Rady Miejskiej.

 

a)

 

Stanisław Jerzak, naczelnik wydziału spraw obywatelskich i USC omówił projekt uchwały w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni.

 

b)

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach we Wrześni przy ul. Harcerskiej 14.

Poinformowała, że dla rozpoczęcia działalności potrzebna jest opinia Rady w tej sprawie.

 

Jan Kosek, v-ce prezes zarządu PRU Filmotechnika Sp. z o.o. podziękował za zaproszenie na posiedzenie komisji. Przedstawił na czym polega działalność spółki. Spółka powstała w 1993 r. jako sprywatyzowane przedsiębiorstwo państwowe. Wspólnikami są osoby fizyczne, osoby prawne oraz dwie komunalne instytucje kultury. 60% naszych salonów zlokalizowanych jest w budynkach mieszkalnych. W momencie rozpoczęcia działalności we Wrześni utworzymy minimum 6 miejsc pracy. Salon będzie dostępny tylko dla osób dorosłych i będzie to rygorystycznie przestrzegane.

 

Radny Jan Drewniak zapytał: Jakie gry będą w salonie?

 

Jan Kosek: Będą to automaty elektroniczne – generatory zdarzeń losowych.

 

Radny Andrzej Rzeźnik: Jakie są maksymalne wygrane?

 

Jan Kosek: Najwyższa wygrana, o której ja wiem, to było 34 tys. zł.

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że głosowanie jest za pozytywną bądź negatywną opinią w przedmiotowej sprawie.

 

Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka poddała pod głosowanie projekt uchwały z propozycją wydania pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

 

Komisja edukacji w obecności 6 radnych 5 głosami „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach we Wrześni przy ul. Harcerskiej 14, wydając jednocześnie pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej lokalizacji salonu gier na automatach we Wrześni przy ul. Harcerskiej 14, wydając jednocześnie pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.

 

c)

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Września.

 

Na posiedzenie przybyła radna Ilona Łosińska. Od tego momentu w posiedzeniu komisji edukacji uczestniczy 7 radnych.

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, by w załączniku do projektu uchwały słowo „licznie” zastąpić słowem „liczbie”.

 

Radny Maciej Baranowski poinformował, że został przekazany załącznik z naniesioną zmianą,którą Państwo radni otrzymaliście na półki w Biurze Rady Miejskiej.

 

Radna Eugenia Potęga zgłosiła następujące wątpliwości:

 • w §2 pkt 2a – prośba o przemyślenie zapisu dot. zaświadczenia, by był w zgodzie z ustawą o systemie oświaty;

 • w §2 pkt 2b – należy przeredagować zapis dot. załącznika; druk jest źle zredagowany;

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że zastrzeżenia zostaną przeanalizowane. Następnie poprosiła o wykreślenie w §2 pkt 2b zapisu: „na druku stanowiącym załącznik do uchwały”, natomiast w §2 pkt 4 powinien być dodatkowy zapis: (...)„na druku stanowiącym załącznik do uchwały”.

 

Komisje zapoznały się z ww. projektem uchwały i poprosiły o wyjaśnienie zgłoszonych zastrzeżeń.

 

d)

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego i przyjęcia jego statutu.

Poinformowała, że w §1 omawianego projektu po wyrazie statutu powinien być zapis: „w § 22”.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego i przyjęcia jego statutu.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Związku Gmin Szlaku Piastowskiego i przyjęcia jego statutu.

 

e)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Jagodowej.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Jagodowej.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. Jagodowej.

 

f)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego.

 

g)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Psarach Małych.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Psarach Małych.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Psarach Małych.

 

 

h)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej, obejmującego obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej nr 2, torów PKP Warszawa – Poznań i autostrady A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5.

 

Pani naczelnik poprosiła, by skorygować błędy:

 • w tytule projektu uchwały słowa „obejmujący” zastąpić słowem „obejmującego”;

 • na str. 9 w §12 ust. 1 pkt. 1) należy dopisać „z” w wyrazie „poprzez”.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej obejmującego obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej nr 2, torów PKP Warszawa – Poznań i autostrady A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod aktywizację gospodarczą w Chociczy Wielkiej obejmującego obszar ograniczony fragmentami: drogi krajowej nr 2, torów PKP Warszawa – Poznań i autostrady A-2 oraz drogami gminnymi o numerach ewidencyjnych 56/5, 173, 172, 55/2, 55/5.

 

i)

 

Kunegunda Zakrzewska, naczelnik wydziału gospodarki gruntami i architektury omówiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na cele aktywizacji gospodarczej z zabudową mieszkaniową w Białężycach, obszar działek o numerach ewidencyjnych 130/8, 120/9, 120/7, 122/4.

 

Poprosiła, by w tytule projektu uchwały po słowie „BIAŁĘŻYCACH” postawić przecinek.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na cele aktywizacji gospodarczej z zabudową mieszkaniową w Białężycach, obszar działek o numerach ewidencyjnych 130/8, 120/9, 120/7, 122/4.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów na cele aktywizacji gospodarczej z zabudową mieszkaniową w Białężycach, obszar działek o numerach ewidencyjnych 130/8, 120/9, 120/7, 122/4.

 

j)

 

Jerzy Nowaczyk, sekretarz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych, zaproponowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej – gminną jednostkę organizacyjną.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych,zaproponowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej – gminną jednostkę organizacyjną.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych, zaproponowanej przez Warsztat Terapii Zajęciowej – gminną jednostkę organizacyjną.

 

k)

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie sposobu wypłat świadczeń rodzinnych osobom nieposiadającym rachunków bankowych.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sposobu wypłat świadczeń rodzinnych osobom nieposiadającym rachunków bankowych.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie sposobu wypłat świadczeń rodzinnych osobom nieposiadającym rachunków bankowych.

 

l)

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze.

 

Radny Mirosław Zgoliński opuścił salę. Od tego momentu w posiedzeniu komisji rozwoju wsi uczestniczyło 3 radnych.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za pierwsze półrocze.

 

m)

 

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006 oraz autopoprawkę..

 

Na sale powrócił radny Mirosław Zgoliński. Od tego momentu w posiedzeniu komisji rozwoju wsi uczestniczyło 4 radnych.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2006.

 

Pkt 4

 

Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka przekazała członkom komisji edukacji pismo pani Grażyny Wysockiej (załącznik nr 4).

 

Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński poinformował, że 12 lipca br. o godz. 16.00 odbędzie się posiedzenie komisji rozwoju wsi. Tematem posiedzenia będą sprawy dot. żniw i suszy.

Zapytał czy jest możliwość zakupu sprzętu na plac zabaw przy świetlicy w Bierzglinku?

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że w tym roku pieniądze są już rozdysponowane.

 

Radna Maria Grzeszczyk zapytała: Czy pałac w Kaczanowie został sprzedany? Jeśli nie, to prosi o jego zabezpieczenie przed wandalami.

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że nie został sprzedany, ale ktoś się dopytuje (informacja telefoniczna od naczelnika wydziału gospodarki gruntami i architektury pani Zakrzewskiej).

 

Radny Bolesław Święciochowski zapytał: Czy wszyscy mieszkańcy Os. Sokołowskiego zdążyli zrobić przyłącza wodno-kanalizacyjne z uwagi na budowaną nawierzchnię ulic?

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że mieszkańcy byli informowani o tym, że należy się podłączyć. Trudno odpowiedzieć czy 100% mieszkańców tego osiedla wykonało przyłącza.

 

Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka poinformowała, że w sierpniu komisja edukacji dokona wizji lokalnej szkół.

 

Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński zapytał: Kiedy będzie rondo lub sygnalizacja świetlna przy ul. Kaliskiej?

 

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że na rondo przy ul. Kaliskiej otrzymaliśmy środki, zostanie ogłoszony przetarg na jego wykonanie.

 

 

Pkt 5

 

Wobec wyczerpania porządku obrad prowadząca obrady o godz. 18.45 zamknęła wspólne posiedzenie komisji.

 

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron..

Wszystkie ww załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej we Wrześni.

 

 

Przewodnicząca

komisji edukacji

radna Bożena Nowacka

/-/

 

 

Przewodniczący

komisji rozwoju wsi

radny Mirosław Zgoliński

/-/

 

 

Protokolantka:

Monika Krysztofiak

/-/

Metryka

sporządzono
2006-09-21 przez Robert Klimczak
udostępniono
2006-09-21 00:00 przez Zaworski Sławomir
zmodyfikowano
2020-10-19 10:33 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
311
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.